KINH HA LỢI ĐẾ MẪU CHÂN NGÔN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_Bấy giờ, Ha Lợi Đế Dược Xoa Nữ (Hāṛtye-yakṣī) ở trong Chúng Hội của Đức Phật, cúi năm vóc sát đất lễ hai bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng:”Con có Tâm Chân Ngôn giống như báu Chân Đa Ma Ni (Cintā-mani) hay mãn tất cả ý nguyện. Vì lợi ích an vui cho các kẻ trai lành với người nữ thiện trong cõi Diêm Phù

Đề, nguyện xin Đức Thế Tôn xót thương nghe hứa. Nay con xin nói” Chân Ngôn là:

“Án, nỗ nỗ ma lý ca, hứ đế, sa-phộc hạ” 

*)OṂ_ DUNDU MARIKA HITE SVĀHā

Nếu người nữ chẳng thể có con; hoặc đang mang thai thì thai bị rơi xuống chẳng thể cầm giữ được… đều do bốn Đại, mỗi mỗi chẳng thể điều hòa. Hoặc bị Quỷ Thần gây các chướng nạn, hoặc là nhân duyên của đời trước mà chẳng thể có con.

Nên lấy lụa trắng , hoặc một khuỷu tay hoặc một trách tay (hai gang tay) hoặc dài năm thốn (5 tấc Tàu), lớn nhỏ tùy ý, vẽ Ha Lợi Đế Mẫu, làm hình Thiên Nữ thuần màu vàng, thân khoác áo ngoài (Thiên Y), đầu đội mão, đeo Anh Lạc, ngồi trên Đài to lớn (tuyên đài), thòng hai bàn chân xuống dưới. Ở hai bên bàn chân vẽ hai đứa bé (hài tử). Bên cạnh Tuyên Đài, ở trên hai đầu gối đều vẽ một đứa bé. Tay phải ôm một đứa bé, ở trong bàn tay phải cầm quả Cát Tường.

Họa Sư nên thọ tám Giới, trong màu sắc để vẽ chẳng được dùng keo nấu bằng da thú. Vẽ Tượng thành xong, Tĩnh Trị một Thất, xoa lau theo nghi thức trang nghiêm . Dùng hương xoa tô làm một cái Đàn hình vuông, để Tượng trong Đàn, dùng mọi thứ hoa rải tán ở trên Đàn. Lại dùng thức ăn uống ngon ngọt, sữa, cháo nhừ, cơm sữa với các quả trái, nước thơm Át Già. Đốt Trầm Thủy Hương dùng để cúng dường.

Mặt Tượng hướng về phương Tây, Hành Giả hướng mặt về phương Đông đối trước Tượng niệm tụng, mỗi ngày ba Thời, một Thời riêng tụng một ngàn biến. Vào ngày mồng năm của tháng thì bắt đầu, trước tiên tụng mười vạn biến, sau đó đối trước Tượng niệm tụng thì tất cả việc mong cầu thảy đều viên mãn.

Lại có Pháp. Người nữ muốn có con cái, sau ngày hành Kinh trong tháng, tắm gội, lấy sữa của con bò màu vàng mà hai mẹ con bò đều đồng một màu, vắt lấy một thăng sữa để trong vật khí bằng bạc. Dùng ngón vô danh của tay phải quấy sữa, tụng Chân Ngôn gia trì 1080 biến , sau đó lấy uống , nội trong bảy ngày ắt được có thai.

Lại có Pháp. Muốn khiến người khác vui vẻ kính yêu, hoặc thức ăn uống, quả trái hoặc hoa hoặc hương… gia trì 108 biến, ở trong câu Chân Ngôn gia thêm tên của người ấy rồi đem cho người ấy, ắt được vui vẻ yêu kính

Lại có Pháp. Nếu có người dùng miệng lưỡi gây ra nạn. Vẽ hình người ấy, dùng bàn chân trái đạp lên, tụng Chân Ngôn 1080 biến, ắt không bị nạn.

Lại có Pháp. Muốn khiến tất cả người vui vẻ. Lấy bột Ngưu Hoàng để trong vật khí bằng bạc, dựa theo lúc trước, dùng ngón vô danh khấy đảo, tụng Chân Ngôn gia trì 108 biến rồi chấm ở trên vầng trán thì tất cả người nhìn thấy đều vui vẻ thuận phục.

Lại có Pháp. Nếu được quần áo mới, đối trước Tượng, gia trì 108 biến , sau đó lấy mặc vào thì tất cả người nhìn thấy cũng đều vui vẻ kính yêu.

Lại có Pháp. Nếu có mộng ác, tụng Chân Ngôn 108 biến ắt tiêu trừ được mộng ác.

Lại có Pháp. Nếu lúc Nguyệt Thực, lấy 5 lượng bơ để trong vật khí bằng vàng, dùng cây đũa bằng vàng khấy đảo không có gián đoạn, niệm tụng gia trì cho đến khi mặt trăng tròn đầy trở lại… làm hạn định. Sau đó lấy một phần cúng dường Ha Lợi Đế Mẫu, còn lại ăn dần dần, liền có thai, con trai con gái sinh ra đều thông tuệ, Phước Đức.

Lại có Pháp. Lấy rễ Ngưu Tất làm Xỉ Mộc, đều trì 108 biến rồi nhai nhấm với xỉa răng thì ngôn từ nói ra đếu khiến người muốn nghe. Ý muốn mong cầu người khác về việc gì đều được tùy ý thành tựu.

Lại có Pháp. Muốn được thọ mệnh sống lâu. Lấy cỏ Cốt Lũ, mạ non tẩm bơ, mật, lạc rồi Hộ Ma bảy đêm, mỗi đêm riêng tụng Chân Ngôn 1008 biến, cứ một biến thì một lần ném vào trong lửa ắt sẽ trường thọ.

Lại có Pháp. Muốn được tùy ý thành tựu mọi việc đã làm. Mỗi tháng vào ngày mồng năm, ngày 20 xoa lau Đàn Trường, rải hoa , đem các thức ăn uống, sữa, cháo nhừ, cơm sữa với các quả trái, nước thơm Át Già; đốt Trầm Hương, Huân Lục Hương dùng để cúng dường

Trước tiên cúng dường tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát thuộc nhóm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền… sau đó cúng dường Ta Ha Lợi Đế Mẫu. Tại sao thế? Vì Ta vốn là nữ Dược Xoa, Đức Như Lai trao cho Ta: Tam Quy, năm Giới, Bồ Đề Tâm Luật Nghi Giới… Đối với các Bồ Tát Thập Địa cho nên trước tiên cúng dường chư Phật Bồ Tát. Cúng dường xong, đối trước Tượng tụng một vạn biến thì tất cả sự nghiệp mong cầu đều được đầy đủ.

HA LỢI ĐẾ MẪU NIỆM TỤNG PHÁP

_Ái Tử Tâm Chân Ngôn là:

“Án, tri vĩ tri ninh, sa-phộc ha” 

*)OṂ _ ṬIVI ṬINI SVĀHĀ

Ấn. Chắp tay, co hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, tụng Tâm Chân Ngôn cúng dường xong, ở trên đỉnh đầu phóng hai ngón cái tức bung bỏ. Thỉnh Triệu, Phát Khiển đều phóng Ấn này.

Dùng Bạch Đàn Hương dài khảng sáu ngón tay, làm hình Đồng Tử có đầy đủ hai tay đều cầm quả trái cho người, trên đầu làm tóc ba vá.

An trí ở nơi Nhàn Tịnh, tụng Chân Ngôn một vạn biến liền hiện thân hỏi rằng “Kêu Ta có việc gì ?” thì tùy theo Tâm mà đáp

Lấy thịt con bò vàng, từng miếng vuông nhỏ, một lần gia trì thì một lần thiêu đốt. Một ngày ba Thời, mãn bốn ngày sẽ được Đại Tự Tại tùy ý

Lại có Pháp. Lấy thịt bò với An Tất Hương làm thành viên, vào ngày mồng tám trong tháng thì niệm tụng ba Thời. Đốt hương trên tám lần, đến hết ngày mồng 10, nửa đêm hiện tướng ánh sáng lớn sẽ được Đại Thần Lực.

An Tất Hương làm thành viên, một lần gia trì thì một lần thiêu đốt, một ngày ba Thời, mỗi thời 1008 biến. Năm ngày sẽ điều phục tất cả người.

Lại có Pháp. Lấy Hoa Bách Thảo, mỗi một lần gia trì thì rải trên thân sẽ được quần áo, thức ăn của Trời Người

Lại có Pháp. Một ngày tụng Chân Ngôn thiêu đốt Tô Hợp Hương. Bảy ngày sẽ thấy kho tàng chứa vàng ở dưới mặt đất. Đem mọi loại hoa quả, thức ăn uống cúng dường trong Đàn thì ngày ngày được tất cả tài bảo như vậy.

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương hòa với cháo sữa, một lần gia trì thì một lần thiêu đốt. Bảy ngày, một ngày Ba Thời, mỗi Thời 1008 biến ắt sẽ hiện thân cùng nói chuyện, hỏi han

Lại có Pháp. Nếu bị cấm bế, tụng một vạn biến liền được giải thoát.

Nếu trị bệnh. Gia trì vào mầm của quả Am La rồi ngâm trong sữa, sau đó thiêu đốt gia trì sẽ trừ tất cả bệnh.

 

KINH HA LỢI ĐẾ MẪU

_Hết_

26/09/2008