PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ

Hán dịch: Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG mật dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở cung điện báu dưới cây Ba Lợi Chất Đa La (Paricitra) trong vườn Hoan Hỷ của Trời Đao Lợi (Trāyastrimśa). Như Lai là vô lượng Trí Tuệ Mạng, tưởng các chúng sinh như là con một

Lúc đó có trăm ngàn vạn ức hằng hà sa na do tha các Đại Bồ Tát với Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, bậc đạt bốn Đạo Quả. Lại có trăm ngàn ánh sáng, vô lượng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… thảy đều gặp được ánh sáng này, các sợi lông trên thân đều dựng đứng, hết thảy ánh sáng của thân mình đều ẩn mất chẳng hiện. Lại ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này, bên trên đến cõi Tam Thập Tam Thiên, bên dưới đến 18 tầng Địa Ngục, hết thảy mặt trời, mặt trăng, Nam Đẩu, Bắc Thần với các cung Trời, cung Rồng, cung của hàng Thần Tiên, cung điện của Thiên Ma Ngoại Đạo thảy đều chấn động, tự mất ánh sáng, thân thể nghiêng ngả không đứng vững được.

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ của Đức Phật, cúi năm vóc sát đất, đảnh lễ bàn chân của Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: “Hôm nay Đức Như Lai dùng oai đức tự tại của sức Đại Chánh Biến Tri, phóng khắp ánh sáng như vậy, khiến cho mười phương Thế Giới thảy đều màu vàng ròng. Lại vườn cây Ba Lợi Chất Đa La, ngàn vạn ức na do tha hằng hà sa chỗ của chư Phật quá khứ với chỗ của chư Phật hiện tại, và các cung Trời, cung Rồng, Sâm Thần (Sao Sâm với sao Thần), Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Thiên Ma Ba Tuần đều rất sợ hãi, vỗ mặt đất rồi té ngã.

Đại Giác Thế Tôn! Nguyện vì bốn chúng chúng con nói sức tự tại của ánh sáng Thần (Thần quang) đấy. Con từ vô lượng ngàn vạn ức na do tha hẳng hà sa chỗ của chư Phật quá khứ, chỗ của chư Phật hiện tại, chưa từng nhìn thấy tướng của ánh sáng Thần này. Nguyện vì con nói”

Khi ấy, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tự mình tháo gỡ sự nghi ngờ với xem thấy bốn Chúng thảy đều nghi hoặc. Vì muốn nói lại nghĩa này, nên nói Kệ rằng:

“Thế Tôn rất hùng mạnh

Vua sư tử phấn tấn

Thần Quang khắp mười phương

Cung Trời, các cung Rồng

Sâm Thần, Nhật Nguyệt Thiên

Và ba ngàn cõi này

Thảy đều màu vàng ròng

Tự Thân với Thân khác

Oai Đức đều ẩn mất

Trời, Người, A Tu La

Bốn Chúng rất sợ hãi

Nguyện xin Thiên Trung Thiên

Vì con hiển Pháp này”

_Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nói Kệ này xong. Thời trong Chúng Hội lại có trăm ngàn vạn ức hàng Trời, Người, A Tu La với nhóm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Người, Phi Nhân thảy đều có sự nghi ngờ, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, khác miệng đồng âm, đến chỗ của Đức Phật, mà nói Kệ rằng:

“Lành thay! Thiên Trung Thiên

Thành Chánh Giác lâu xa

Ngày nay được tự tại

Phóng khắp ánh sáng lớn

Ánh sáng ấy năm màu

Che lấp ba ngàn cõi

Con từ xưa đến nay

Chưa từng gặp điềm này

Nguyện xin Đại Từ Bi

Hiển nói Diệu Nghĩa này”

Khi các Trời, Người nói Kệ đấy xong, lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Đức Thế Tôn khai mở sự mê muội của con. Xin đấng Đại Từ Đại Bi mau vì con nói”

_Khi ấy, ánh sáng của Như Lai như ánh sáng mặt trời rực rỡ, quay trở về nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi nhập vào đảnh đầu của Đức Phật, bảo khắp Đại Chúng rằng: “Ngày nay, Như Lai thương xót chúng sanh như La Hầu La, lại khiến cho hết thảy hữu tình đều ra khỏi nạn khổ của ba đường (địa ngục, quỷ đói, súc sanh)”

Khi nói lời này thời trong Hội có sáu vị thầy Ngoại Đạo do nhóm Ni Càn Tử (Nigrantha-jñāni-putra) làm Thượng Thủ (Pramukha), từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật rằng: “Cồ Đàm (Gautama) trước nói khiến tất cả chúng sanh được lìa ba đường khổ. Lại nói ta thương xót các hữu tình cũng như La Hầu La (Rāhula), việc này đều là nói dối.

Cồ Đàm! Ông ra khỏi cung họ Thích, ở núi Tuyết sáu năm tu Đạo, ngày nay tự xưng ta được thành Đẳng Chánh Giác (Samyaksaṃbuddha), chuyển Đại pháp luân, dối gạt các chúng sanh, đều khiến cho rơi vào Địa Ngục

Này Cù Đàm! Ông tuy là giòng họ Thích, ở lâu trong núi, học nhiều huyễn thuật, hoặc học yêu mị, dối luống chúng sanh, tự xưng Ta được Đạo Quả

Cồ Đàm nếu được Đạo Quả, đủ hết thảy Trí. Nếu ông được Đạo Quả thành Đẳng Chánh Giác mà con đường tới, con đường lui, sanh diệt không có định, tức Cồ Đàm chẳng phải là Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā). Nếu nói là bậc đủ Nhất Thiết Trí thì Cồ Đàm đã có vô lượng Thần Lực. Ở trong Hội này có rất nhiều chúng sanh, khiến đọa Địa Ngục thì làm sao cứu giúp?”

Khi ấy, sáu vị thầy Ngoại Đạo bay vọt lên không trung, dấy lên lửa lớn mạnh, rồi phóng mưa gió lớn. Hoặc có lúc bàn tay hóa ra núi đao, hoặc có lúc tuôn ra lửa mạnh, khiến tất cả người đến nghe Pháp thảy đều chịu khổ não lớn. Hoặc chấn động ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. Hoặc có lúc khiến cho đất nứt nẻ phun ra nước nóng. Hoặc có lúc khiến cho cây Ba Lợi Chất Đa La ở vườn Hoan Hỷ nơi cõi Trời Đao Lợi bị gãy nát. Hoặc trong hư không hóa ra núi, hoặc có lúc nâng tảng đá lớn, hoặc có lúc bay khắp Đông, Tây, Nam, Bắc… đi đứng nằm ngồi không có chướng ngại.

Lúc đó, Chúng Hội mỗi mỗi đều nói lời này: “Thật là Đức Như Lai không có Nhất Thiết Trí đối lại với Ngoại Đạo. Là Ngoại Đạo kia có đủ Nhất Thiết Trí thắng được Đức Như Lai!…”

Lại các chúng sanh, Chúng Hội đều nói lời này: “Sa môn Cồ Đàm ra khỏi cung họ

Thích, đến ở núi Tuyết, nay nói là thành Phật, nếu đã thành Phật tức khiến đủ Nhất Thiết Trí, Cồ Đàm kia chỉ nói Nhân Không (Nara-nairātmya), Pháp Không (Dharmanairātmya), điều đó là không thể có, chúng ta chẳng thể tin nhận được. Đã được thành bậc Chánh Giác, vì sao Cồ Đàm kia còn bị người em con chú con bác là Đề Bà Đạt Đa (Deva-datta), ngày đêm làm cho phiền não, sao lại chẳng giáng phục, chỉ một người ấy còn chẳng thể hóa độ được thì làm sao có thể hóa độ cho người, Trời với các Bồ Tát đây. Ngoại Đạo nàyy từ vô lượng kiếp tới nay, tu tập Pháp Môn chẳng thể nghĩ bàn, hôm nay hiển sức Đại Tự Tại như vậy, chúng ta mau quy y Ngoại Đạo kia, khéo cho chúng ta làm Đại Hòa Thượng, Chúng ta mau hướng đến kẻ kia để thọ học”

_Bấy giờ, Đức Như Lai ngồi Kiết Già nhập vào Tam Muội Tuyền Đà La Ni. Từ sợi lông ở đảnh đầu phóng ra ngàn ánh sáng, trong mỗi mỗi ánh sáng đều có trăm ngàn vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) lại phóng ra ngàn ánh sáng chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, bên trên đến Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, bên dưới chiếu đến bốn mươi hai ức hằng hà sa đẳng Thế Giới. Ánh sáng ấy lại chiếu bốn mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật ở phương Đông. Thảy đều chiếu khắp Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới

Lúc đó, Đại Địa ở mười phương chấn động theo sáu cách, Trời tuôn mưa hoa báu quấn quýt nhau rơi xuống. Trong ánh sáng đó, mỗi vị Hóa Phật đều phát ra mọi loại âm thanh, lại rải Hương vô giá, đều nói lời này: “Hôm nay, Đức Như Lai Đại Từ Đại Bi thương nhớ chúng sanh, cho nên hiện ra điềm lành này. Sự chấn động ấy có hai loại: một là chấn động lớn, hai là chấn động nhỏ. Nghĩa là ba ngàn đại Thiên Thế Giới này với núi Tu Di, núi Thiết Vi, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà thảy đều chấn động thì gọi là chấn động nhỏ. Đại động là Đại Địa ở mười phương, trên đến bốn mươi hai ức hằng hà sa Thế Giới, bên dưới đến cõi Phật của Thanh Tịnh Vô Cấu Vương Như Lai, trong đó hết thảy sông lớn, sông nhỏ, biển lớn với các núi nhỏ, núi lớn, Nhật cung, Nguyệt cung, Tinh thần (các vì sao), nhóm Trời… thảy đều chấn động theo sáu cách thì gọi là chấn động lớn

Bấy giờ, mười phương chư Phật với các Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật…khắp cả đi đến tụ tập như mây, mỗi mỗi vĩ Bồ Tát đều có hai vạn quyến thuộc đi đến chỗ của Đức Phật. Chúng của các nhóm Bồ Tát, chư Phật đều tùy theo diện môn (Mukha: cái miệng, dáng dấp chính của khuôn mặt, khảng giữa từ bên dưới cái mũi đến bên trên cái miệng) phóng ra ánh sáng năm màu, cũng chiếu khắp mười phương Thế Giới. Thời chư Ngoại Đạo kia bị hôn loạn mê man, hết thảy oai quang đều ẩn mất, nước sôi nơi đất phun ra đều biến thành ao lớn A Nậu, chúng sanh chịu khổ kia đều ngồi trên hoa sen báu màu trắng từ đất phun vọt lên, Các Ngoại Đạo này biến thành đống lửa, tự đốt thân ấy, bay lên hư không mà đi.

Khi mười phương chư Phật với các Bồ Tát đều nói lời khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Hùng Mãnh Thế Tôn! Hay cho chúng sinh làm ruộng Phước lớn, khiến các Ngoại Đạo thảy đều lui tan, hết thảy chúng sanh chịu khổ đều khiến cho lìa khổ, thật là Chánh Giác Thế Tôn hiếm có!”

Thời Chúng Hội đã đi đến kia thấy việc này xong, thảy đều nhìn bằng con mắt thán phục, đều buông bỏ Tâm Tà, quy y Phật cầu các việc Thiện, chí Tâm sám hối, đều được chứng Quả.

_Bấy giờ, Đức Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thiện Nam Tử! Ta ở vô lượng kiếp tu Tam Ma Bạt Đà, làm cho các hữu tình đều được giải thoát. Như Lai lại có vô lượng Môn Đà La Ni sâu dày, vì các chúng sanh chặt đứt tất cả nghiệp chướng.

Này Thiện Nam Tử! Nay ông hãy nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông nói rõ”

Lúc nói lời này thời Đại Chúng trong Hội này cùng với mười phương chư Phật, các Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Ngũ Thông Thần Tiên ở trước mặt Đức Như Lai phát lời thệ nguyện lớn, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Hôm nay, Đức Như Lai dùng sức Đại Bi, muốn hiển Đại Thần Lực Công Đức Viên Mãn Đà La Ni. Chúng con với chúng theo hầu cũng có Đại Đà La Ni ở trong đời ác năm trược, làm lợi ích cho chúng sanh. Nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho chúng con nói, là Thần Chú mà Bồ Tát kia với các Thanh Văn, Duyên Giác đã hiến, đều hiện Biến Tướng Bản Nghiệp Nhân Duyên, nhiêu ích hữu tình, Thần Thông tự tại”

Mỗi một vị Bồ Tát đều nói lời này: “Thần Chú này của con hay cho chúng sanh làm ruộng Phước lớn, ở trước mặt Đức Như Lai hiến cúng tối hậu”. Số ấy có 80 hằng hà sa na do tha đẳng Chúng đều nói như vậy.

Bấy giờ, Đức Như Lai kín đáo hóa thân của mình ở trong Đại Hội làm Kim Tỳ La Đồng Tử (Kumbhīra-kumāra) với thân cao ngàn Xích (1000/3 m) lại có một ngàn cái đầu, thân sanh một ngàn cánh tay, lớn tiếng gầm rống. Lúc đó, các Chúng Bồ Tát hiến Chú với các Thanh Văn ở mười phương đều ẩn mất trong hư không, cùng nhau chẳng hiện, chỉ có một thân của Đồng Tử, không có người nào khác.

Khi ấy, Đức Như Lai bảo Đại Hội: “Các ngươi đừng sợ! Hãy hiện ra như cũ”. Thời Bồ Tát đó với tất cả người đã hiến Chú thảy đều trừ Tâm sợ hãi, hiện lại bản thân ấy.

_Bấy giờ, A Nan (Ānanda) từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên phía trước, đến chỗ của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Như Lai! Vị Đồng Tử kia có Oai Lực gì, tu Trí Tuệ gì mà hiện ra tướng Thần Thông như vậy? Mười phương các Bồ Tát với các chúng sanh đã đến nơi đây, các Chú đã hiển hiện thảy đều ẩn mất, chỉ còn duy nhất một thân, không có ai hơn được?”

Lúc đó, A Nan muốn tuyên lại nghĩa này một lần nữa, nên nói Kệ rằng;

“Thế Tôn Đại Tự Tại

Oai Đức không gì sánh

Con từ kiếp lâu xa

Chưa nghe việc như vậy

Nguyện xin Đại Thánh Tôn

Hiển nói duyên cớ ấy”

Nói Kệ này xong, lại bạch Phật rằng: “Nguyện xin vì chúng con nói tướng của Thần Thông đó”

_Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan với các Đại Chúng: “Này Thiện Nam Tử! Ta ở vô lượng kiếp đến nay tu mọi loại Trí, mọi loại Tuệ khó hành… để cầu Pháp. Vui thích bố thí: đầu, mắt, tủy, não để cầu Chánh Pháp (Saddharma). Ngày nay được Chánh Giác (Samyaksaṃbodhi) giáng phục Ma (Māra) ở cõi Dục (Kāma-dhātu), lại khiến cho chúng sanh trong năm trược nghe Chú này của Ta, khiến được xa lìa ba đường (Địa Ngục, Quỷ đói, súc sanh)

Này Thiện Nam Tử! Nếu có các hữu tình, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tịnh tín nam, tịnh tín nữ, muốn thành Đại Pháp, ra khỏi Thế Gian, hoặc tại Thế Gian, phát ý cứu nạn khổ lớn. Hoặc tại Thế Gian làm Đại Y Vương, khéo trị mọi bệnh, muốn giáng phục các Thiên Ma, chế ngăn Ngoại Đạo, thì nên ở trong khoảng 14 ngày, ở riêng trong một Tịnh thất, ngày trăng tròn của kỳ Bạch Nguyệt, dùng bùn hương xoa tô mặt đất, tùy theo Tâm tạo dựng Đàn, ở bên trong để mọi loại quả trái với hái hoa màu trắng cúng dường. Nếu tháng mùa Đông không có hoa thì dùng giấy vải năm màu xếp thành hoa mà tán rải trong Đàn, ngày đêm ba thời hành Đạo lễ bái, ban ngày tụng Chú ba ngàn, ban đêm tụng sáu ngàn

Người hành Đạo, thân mặc áo trắng, ba ngày tắm gội một lần, ra vào dùng áo riêng, lấy khăn vàng ràng cột cái đầu. Bốn góc đàn dùng cây Bách làm trụ, một mặt treo tám cái phan, tổng cộng là ba hai cái phan. Trong đàn để một trăm lư hương bằng sành sứ, đốt Trầm Thủy Hương, Huân Lục Hương, Bạch Giao Hương v.v.. trong ban đêm cẩn thận đừng thắp đèn, ngầm tụng Chú. Hành Nhân hướng mặt về phương Tây, đứng dậy tụng Chú không được ngồi, mãn 7 ngày cho đến 14 ngày, xa lìa các tham dính với xa lìa việc vợ chồng (phòng thất) … ban đêm chỉ ở một mình trong thất, không được nằm chung với người khác.

Này Thiện Nam Tử! Hành Nhân khi ăn uống, đừng sai phụ nữ làm, phải để người nam làm rồi đưa cho Hành Nhân. Củi dùng để nấu thức ăn uống cũng nên xông ướp hương, cần chọn lựa giờ tốt. Nước uống cũng nên dùng nước suối sạch, người làm thức ăn thường nên tụng Chú. Cơm, thức ăn chín rồi, liền dùng Ấn mà ấn lên. Nếu chẳng như thế sẽ tất bị Ác Thần ăn nuốt hương vị, Hành Nhân ăn vào không có mùi vị.

Thiện Nam Tử! Nếu người y theo phụng hành sẽ hiểu thấu được tất cả biểu tượng thông suốt của huyền linh”.

_Khi ấy, Như Lai Từ Quang Oai Đức Tối Thắng Pháp Luân hiển nói lời bí mật, lần lượt xướng lên rằng:

“Nam mô Đại Tự Tại Lực Oai Hóa Thân Kim Tỳ La Đồng Tử Hống Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hải Tràng Công Đức Đại Tự Tại Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Tứ Thập Bát Nguyện Chân Đẳng Chánh Giác Vô Hà uế Phật

Nam mô Vô Biên Hóa Ứng Báo Thân của mười phương chư Phật, tên là Minh U Hiển Kim Cang Lực Sĩ nghe nói Thần Diệu Thù Chú của Bản Nghiệp Hàng Phục Ma Vương Đăng Chánh Giác Bồ Đề

Nguyện mười phương Bồ Tát, mười tám Mộng Vương, mỗi mỗi nghe tôi nói Đại Thắng Kim Tỳ La Đồng Tử Giáng Thiên Ma Thuật Diệu Thần Chú Đà La Ni:

“Úm, tất lợi đà, hốt lốt, đoản tê, mê, hồng”

*)OṂ_ SARITĀ HURU DĀNTE ME HŪṂ

Chú xong thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách. Mười phương chư Phật với các Bồ Tát đều chứng cứu cánh. Hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Lục Thông Thần Tiên, Tam Minh Đại Sĩ Bích Chi với các Tiểu Bồ Tát… đều được Đạo Chánh Chân Giác. Trong hư không tuôn mưa các hoa báu quấn quít nhau rơi xuống, khắp Thế Giới Phật gió hương thổi động, trống Trời tự kêu… nước, chim, rừng báu, nơi nơi đều có, đều phát ra các thứ âm thanh màu diệu khen ngợi Thần Lực chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật.

_Bấy giờ, trong Hội có một vị Bồ Tát tên là Dược Vương (Bhaiṣaijya-rāja) từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: “Đức Như Lai nói Tự Tại Thần Diệu Đà La Ni như vậy, mười phương chư Phật đều từ Độ (Pāramitā: Ba La Mật) này, con từ xưa đến nay chưa được nghe Chú này, Thế giới của con cũng từ vô lượng kiếp đến nay tu tập mọi Đại Đà La Ni với Môn Tam Ma Bạt Đà, con ở chỗ của vô lượng Đức Phật từ lâu đã nghe nói các Môn Đà La Ni, con tự tại cũng tu trì nhưng chưa từng nghe Đức Như Lai dùng Đà La Ni này vậy?

Bạch Đức Thế Tôn! Ngày nay chúng con phát Ý. Nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho con thọ trì”

Khi ấy, Đức Thế Tôn khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay đối với Mật Tạng của Như Lai, phát Ý tu hành với trợ giúp cho Pháp của Ta. Nay đúng là lúc, Ta mau chóng nói Tri Kiến của Như Lai khiến cho các chúng sanh đều được giải thoát”.

Thời nhóm Dược Vương Bồ Tát với bốn Chúng nghe Đức Phật hứa khả, đều rất vui vẻ một lòng lắng nghe và thọ trì.

Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có các chúng sanh, muốn ở tại Thế Gian (Laukiya) cầu Xuất Thế Gian (Lokottāra) phát Ý: khi Tượng Pháp (Saddharma-pratirūpaka) của Như Lai diệt thời hộ trì khiến chẳng cho đoạn tuyệt. Hoặc phát Tâm đại dõng mãnh muốn cầu Thiền Định (Dhyāna) Trí Tuệ (Prajñā) của Như Lai, hoặc cứu chúng sanh bị nạn khổ… Trước tiên, nên trì Như Lai Thần Chú đủ mười vạn biến, sau đó mới thực hành các phương pháp

Thế Tôn! nếu có người tu hành, cầu thấy được Trí biện tài của đời, thì lấy bảy hạt Ha Lê Lặc, một lượng lớn Bạch Đàn Hương đốt thành tro. Thiêu đốt riêng các hạt hòa với Bạch Mật, mỗi hạt lại làm 7 viên, tất cả là 49 viên. Đem thuốc hước trước mặt tượng Thích Ca tụng Chú 1008 biến. Sáng sớm thời uống một viên, khoảng 49 ngày thì uống hết, ắt trong thân: 36 Tạng, tóc, lông, móng, răng, da, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, tim, phổi, lá lách, thận, gan, mật, màng nhầy, bao tử, ruột già, ruột non, nước tiểu, nước mũi, nước bọt, nước dãi, nước miếng, mồ hôi, mỡ, màng… như vậy các vật bất tịnh trong thân thảy đều chặt trừ, thân như Lưu ly trong ngoài sáng tỏ… Ở trong Biện Tài Thiên (Sarasvatī) với chư Thiên La Hán, Lục Thông Thần Tiên đều làm người đứng đầu. Thuốc này kỵ ngũ tân, rượu thịt, nữ sắc.

Lại nữa, muốn vào cung Rồng (Nāga-pura) trong biển lấy viên ngọc báu Như ý ở tai trái của Rồng. Trước tiên, tụng Chú một vạn biến, lấy 3 lạng rễ Xương Bồ hòa với An Tức Hương rồi giã quết, hướng trước tượng Đức Thích Ca trộn với Bạch Mật làm thành viên lớn như hạt đậu, dùng Chú chú vào 108 biến, treo cột rộng trước Đàn, đem thuốc thiêu đốt trong Đàn… thì khiến cho cung Rồng ấy bị chấn động sạt lở, biển lớn khô cạn, nhóm cung của các Long Vương (Nāga-rāja) với A Tu La Vương (Asurarāja) đều bị nát như bụi. Rồng kia sợ hãi chẳng biết vì sao. Nếu Hành Nhân khiến cho tỉnh lại, liền biết việc cần làm. Lấy Bạch Mật, Cam Tùng Hương, hòa với thuốc kia thiêu đốt thì Rồng (tên là…) giác ngộ và biết người đó cần viên ngọc báu này, liền dùng hai tay dâng lên cho Hành Nhân. Muốn khiến cho cung Rồng với cung A tu La kia trở lại như cũ thì đừng thiêu đốt thuốc kia, tức cung ấy trở lại cũ vậy.

Lại nữa, Thế Tôn! Nếu muốn tu Văn Thù này cứu vạn bệnh. Nên lấy 5 lượng quả Ha Lê Lặc Yểm giã quết sàng rây cho nhỏ, trước tiên tụng Chú lúc trước 108 biến, liền quỳ gối ở trước mặt Đức Phật, một lòng phát Tâm Đại Từ (Mahā-maitra-citta), tưởng làm Y Vương, lấy sữa người có con trai trộn xong, rồi tụng 1008 biến, dâng lên Đức Phật ba ngày, sau đó mới lấy dùng để trị bệnh.

Thế Tôn! Nếu người bị câm ngọng, lấy chút phần cho uống thì trong 100 ngày liền nói được.

Lại nữa, nếu người bị đau mắt, ở trong phòng kín không có gió, lấy thuốc xoa bôi ba ngày liền khỏi

Lại có Pháp. Nếu bị bệnh điếc, lấy thuốc trộn với Bạch Giao rồi nhỏ vào liền khỏi

Lại có Pháp. Nếu người bị bệnh đau nhức, lấy thuốc xoa bôi liền khỏi

Lại có Pháp. Nếu người bị bệnh què, lấy thuốc xoa bôi bảy ngày liền khỏi

Lại có Pháp. Nếu người bị ba mươi sáu loại Đại Phong, lấy thuốc hòa với nước hoa dưới giếng (tỉnh hoa thủy) cho uống ba ngày liền khỏi

Lại có Pháp. Muốn cấm trăm loại rắn, trùng, các cầm thú lớn với voi, ngựa, bò, dê, chim, chim công không được an ở trong núi. Nên lấy cây Bách cao ba xích (1m) rộng bốn thốn (4/3 dm), lấy thuốc hòa lại viết văn Cấm ở trên, văn ấy như vầy: “Các trùng với thú chẳng được ở lại núi. Nếu dùng loài kia chạm đến, thì ta sẽ hại ngươi treo lên cây”. Viết văn này hướng trước mặt Đức Phật, lại tụng Chú lúc trước ba ngàn biến làm cái cọc đóng trên núi cao, nội trong bảy ngày các loại thú đều đến chỗ có văn ấy, và trăm loại trùng, chim, công, rắn hổ mang, bọ hung, sói v.v… các trùng đều tụ tập tại chỗ ấy

Lại có Pháp. Nếu muốn cây Mộc Phiền biến đổi, lấy một ít thuốc hòa nước mà tưới, thì trong ba ngày thành cây Bách lớn.

Lại có Pháp. Nếu muốn khiến cho người sống lâu, lấy thuốc hòa với nước hoa dưới giếng (tỉnh hoa thủy), Chú vào bảy biến rồi uống vào, tức sống lâu ba kiếp.

Lại có Pháp. Nếu khiến cho người chuyển già thành trẻ, lấy Sanh Thạch Mật hòa với thuốc xoa bôi mặt với xoa bôi tóc, liền tương tự như nam nữ 35 tuổi

Lại có Pháp. Nếu khiến người yêu thích, lấy thuốc hòa với vàng rồi đeo đi, thì được mọi người kính yêu.

Lại có Pháp. Nếu muốn giảng Diệu Pháp, lấy thuốc xoa bôi trái tim, thì cảm được mọi lưỡi, tim khai mở biện tài.

Lại có Pháp. Nếu muốn khiến cho người đoan chánh, lấy thuốc hòa nước đem rửa mặt, trải qua vài ngày tức được đoan chánh

Lại có Pháp. Nếu muốn khiến cho người dứt ngũ cốc, lấy thuốc hòa táo rồi uống, hai mươi mốt ngày liền khiến chẳng ăn.

Lại có Pháp. Nếu người có nhiều sự ganh ghét ác, lấy thuốc xoa bôi trái tim liền chẳng ganh ghét ác

Lại có Pháp. Nếu người nhiều tham, lấy thuốc hòa với bột đồng cho uống, liền chẳng tham

Lại có Pháp. Nếu người đa dâm, lấy thuốc cho uống, bảy ngày vĩnh viễn chẳng dâm nữa

Lại có Pháp. Nếu người ưa giết hại, lấy thuốc xoa bôi nơi thân, tức vĩnh viễn chẳng giết hại.

Lại có Pháp. Nếu muốn khiến nhà giết mổ chẳng giết tất cả heo, dê…. lấy thuốc xoa bôi con dao, tức giết chẳng được.

Lại có Pháp. Nếu người thích săn bắn, lấy thuốc phương tiện cho họ đeo thì trong đời vĩnh viễn săn bắn chẳng được.

Lại có Pháp. Nếu người thích bắt cá, lấy thuốc ném vào trong nước thì cả đời vĩnh viễn chẵng lưới cá được.

Lại có Pháp. Nếu người thích ăn thịt, lấy thuốc cho uống, tức chẳng ăn thịt

Lại có Pháp. Nếu người cầu vượt qua biển, lấy thuốc bôi dưới bàn chân, tức như vượt qua đất khô.

Lại có Pháp. Nếu người tìm cầu Pháp Mật Tạng của chư Phật, lấy thuốc hòa với Kinh rách nát, thiêu đốt thành tro rồi uống vào, tức Tạng của tất cả Như Lau liền hiện

Lại nữa Thế Tôn! Nơi Bí Tạng thâm sâu của Như Lai, không có chút phần nào chẳng khế hợp với ý của Như Lai, chỉ có chúng sanh nếu làm Pháp lúc trước chẳng thành thì con ở trước mặt Đức Như Lai tự thiêu đốt thân này thành bụi nhỏ”

_Khi nói lời này thời trong Hội lại có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ (Nāgārjuna) bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng khiến cho Pháp của Như Lai rộng mở vô lượng Pháp Môn

Thế Tôn! Xưa kia có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhiên Đăng (Dīpaṃkāra). Con ở đời ác năm trược của Đức Phật ấy làm hàng Bạch Y giáo hóa chúng sanh. Thời có vị quốc vương muốn giết hại con. Lúc đó con hóa hiện Đại Thần Biến khiến cho vị quốc vương kia sanh Tâm cung kính, cùng nhau làm hưng vượng Phật giáo. Ngày nay, con lại được nghe Pháp này của Như Lai. Nay con xin trợ giúp”

Khi ấy, Đức Phật khen Long Thọ Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như Lai hứa với ông, ông nên mau nói. Phật ra đời khó gặp như hoa Ưu Đàm (Udumbara), gặp Phật sanh niềm tin lại khó hơn. Nay ông mau nói Tri Kiến của Như Lai”

Thời Long Thọ Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn Như Lai! Con thường ở đời ác năm trược cứu giúp chúng sanh

Thế Tôn! Nếu có chúng sanh cầu lợi trí biện tài. Y theo lúc trước, tụng Chú một vạn biến, rồi lấy 12 trái Ha Lê Lặc, 3 lượng Mật, 5 thăng nước hoa dưới giếng (tỉnh hoa thủy)… trước tiên hai thăng rưỡi, lấy quả với Mật kia đem phơi trong bóng mát cho khô, giã nhỏ rồi rây lấy bột, lại ngồi hòa với nước cốt của thuốc ấy, lúc ban đêm, giờ Tý thời uống vào. Hành Nhân ấy một ngày nôn ra ba thăng vàng ròng, khiến cho người tăng thêm Trí. Uống đến 14 ngày được sức tự tại trong trăm kiếp như việc lúc trước.

Lại có Pháp. Nếu người cầu ẩn hình, cũng lấy hai vật như bên trên, lấy một đấu nước nấu sắc còn năm thăng, Hành Nhân tắm gội tức liền ẩn hình.

Lại có Pháp. Nếu muốn hiện ra, lấy một ít bơ của con bò vàng tẩy rửa, tức hoặc ẩn hoặc hiện.

Lại nữa, nếu Hành Nhân cầu thấy bậc Nhất Thiết Cụ Trí, xa lánh nạn vua chúa ở Thế Gian, hòa hợp với các người oán ghét, hoặc có kẻ ác gây não loạn. Lấy một lượng quang minh chu sa, một lượng Sài Xích, một lượng rễ Thiên Môn Đông, một lượng lớn sáp Mật mới… Ngày năm tháng năm, bỏ vào trong ba thăng dấm, nấu bảy ngày cho khô cạn, rồi giã làm bột. Lấy ba lượng Hắc Thạch Mật hòa chung với nhóm thuốc lúc trước, đựng đầy trong Kính Hợp Tử, liền ở trước mặt tượng Thích Ca, Chú sáu ngàn biến. Ngay hôm đó, trước tiên Trai Giới bảy ngày, sau đó uống một muỗng lớn… Đêm ấy liền nằm mộng thấy Ta (Long Thọ Bồ Tát) nói các phương pháp, mỗi mỗi khiến cho hiểu rõ

Lại có Pháp. Nếu người cầu tài bảo, lấy thuốc xoa bôi bắp tay, thì vật cần thiết đã mong cầu liền được.

Lại có Pháp. Nếu muốn chữa trị các bệnh, lấy một ít thuốc ở trước mặt Phật, lại tụng Chú 108 biến rồi tự uống, thì chữa bệnh liền khỏi.

Lại có Pháp. Nếu người bị bệnh Bạch Hổ, lấy một ít thuốc xoa bôi giường nằm thì người bệnh liền khỏi

Lại có Pháp. Nếu người bị ghẻ lở, lấy năm phân thuốc hòa với nước suối, nấu lên dùng rửa, liền khỏi bệnh.

Lại có Pháp. Nếu người ở nơi Thiên Bán Phong mà thân chẳng theo nổi, lấy một ít thuốc, lại tụng Chú một biến.

Lại có Pháp. Nếu muốn cầu thay chúng sanh chịu bệnh khổ, nên lấy một lượng lớn An Tất Hương, đốt ra tro, hòa nước suối tự uống vào bụng. Liền lấy thuốc xoa bôi chỗ đau nhức của người bệnh, Hành Nhân dùng lưỡi liếm xong thì người bệnh liền khỏi, Hành Nhân thay thế tự nhận bệnh. Nếu muốn giải, liền lấy một ít Bạch Giao Hương ngậm vào tức khỏi, nhả ra thì bệnh liền khỏi.

Lại có Pháp. Muốn làm cho người đã chết ba ngày sống lại, lấy một phân thuốc, lại lấy một ít tóc của người chết ấy, đốt ra tro hòa với thuốc rồi ngậm trong miệng, trải qua ba ngày liền sống lại.

Lại có Pháp. Muốn làm cho người đã chết bảy ngày sống lại, lấy hai phân thuốc hòa với một chút áo của người chết, thiêu đốt thành tro, hòa với thuốc rồi bỏ vào trong mũi, trải qua bảy ngày liền sống lại

Lại có Pháp. Muốn làm cho người đã chết một trăm ngày sống lại, lấy ba phân thuốc, lấy chút ít quan tài của người chết, thiêu đốt thành tro, hòa với thuốc rồi xoa bôi trên trán của người chết ấy, trải qua một trăm ngày liền sống lại.

Lại có Pháp. Nếu muốn lập nghiệm, dùng như lúc trước liền sống lại. Lấy tên gọi với năm của người chết, viết lên trên giấy, thiêu đốt thành tro, hòa với bốn phân thuốc, dùng nước sạch phun lên người chết, dùng thuốc xoa bôi trái tim, liền sống lại.

Lại có Pháp. Nếu muốn cầu mọi loại tài khéo léo, nên lấy cỏ ba lượng cỏ Cấp Lê (đây gọi là Nhân Sâm) giã nhỏ hòa với thuốc mà uống, mãn bảy ngày có trăm vạn Xảo Thần đi đến chỗ của Hành Nhân chỉ dạy mọi loại Pháp, tùy theo ý tự dùng.

Lại có Pháp. Muốn cầu làm mọi loại hý lộng, nên lấy 49 cọng Xương Bồ dài năm thốn (5/3dm). Lại ở trước mặt Phật, Chú vào mỗi rễ 49 biến, tùy theo ý mà dùng.

Lại có Pháp, Nếu muốn làm thuyền đi trong sông lớn, sông nhỏ, ao lớn…, nên lấy ba thốn (1dm) Xương Bồ, lại lấy một ít thuốc xoa bôi, rồi ném vào trong nước, liền thành chiến thuyền lớn kèm với Thuyền Nhân đều đủ.

Lại có Pháp. Nếu tháng nóng nực, muốn biến thành băng, nên lấy năm thốn (5/3dm) Xương Bồ, lại hâm thuốc cho ấm lên, lấy chút ít xoa bôi lên Xương Bồ tồi ném vào trong nước, liền biến thành băng.

Lại có Pháp. Nếu muốn làm con Rồng, nên lấy ba thốn (1dm) Xương Bồ, dùng thuốc xoa bôi xong, ban đêm vẽ ra, uống vào rồi dùng miệng phun hình vẽ vào trong nước, liền có Rồng hiện ra.

Lại có Pháp. Nếu muốn nước sông chảy ngược, lấy năm thốn (5/3dm) Xương Bồ, lại dùng thuốc xoa bôi rồi Chú vào ba biến, xong ném vào nước, tức nước liền chảy ngược.

Lại có Pháp. Nếu muốn làm con voi, nên lấy năm thốn (5/3dm) Xương Bồ, dùng thuốc xoa bôi, rồi Chú vào bảy biến, xong ném vào trong nước, liền biến thành con voi trắng.

Lại có Pháp. Nếu muốn mưa gió lớn nổi lên, lấy thuốc ngậm trong miệng, rồi phun hơi ra, tùy theo miệng liền nổi gió

Lại có Pháp. Nếu muốn làm khiến cho người một ngày đi ngàn dặm, nên lấy ba thốn (1dm) Xương Bồ thiêu đốt thành tro, hòa với thuốc rồi xoa bôi bàn chân, chẳng muốn đi ngàn dặm đều chẳng bị khó khăn

Lại có Pháp. Nếu muốn Hành Nhân đi xa đến nước khác, giữa đường không có lửa, nên lấy thuốc nhiều ít, Chú vào 21 biến, rồi ném xuống đất, liền thành lửa lớn bốc lên.

Lại có Pháp. Nếu đi đến nước khác, giữa đường không có nước, lấy chút ít thuốc chôn xuống đất trải qua một đêm, tức có nước phun ra.

Lại có Pháp. Nếu Kiếp Mạt, tam tai (đao binh, bệnh dịch, đói khát) tranh nhau dấy lên muốn hại thân, lấy một viên thuốc này mà đeo thời không có thứ gì gây hại được.

Lại có Pháp. Nếu muốn tự thân biến thành mọi loại sắc tướng hiện ra, lấy chút ít thuốc hòa với táo rồi nuốt vào, tức nên ra quả trứng gà.

Lại có Pháp. Nếu muốn khiến cho thân của mình biến thành con rắn lớn, lấy thuốc hòa phấn màu rồi nuốt vào, liền thành con rắn lớn.

Lại có Pháp. Lấy thuốc xoa bôi trái tim, tụng Chú lúc trước 108 biến, liền biến thành vua sư tử.

Lại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi thân, liền biến thành con voi điên

ại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi cái miệng, liền biến thành con thỏ trắng

Lại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi đảnh đầu, liền biến thành con hươu sống ở nơi hoang vắng (dã lộc)

Lại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi hai bên trái phải, liền biến thành con công.

Lại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi tóc, liền biến thành người già trăm tuổi

Lại có Pháp. Dùng thuốc xoa bôi, nếu muốn đặt bày thuốc ấy, lấy ba thăng nước hoa trong giếng (tỉnh hoa thủy), dùng cái nồi lớn nấu sắc chút ít thuốc, song để hạt, lá trong bàn tay. Lúc đó liền có sanh ra lá, mầm giống sanh ra, khoảng một ngày thì lá ấy dài ba xích (1m)

Lại có Pháp. Nếu muốn đặt bày phương cách này, lấy chút ít lá hòa với trăm thứ hương nấu cho nóng, rồi tắm rửa liền khỏi bệnh

Thế Tôn! Nếu con tỏ bày các phương cách này thì cùng kiếp cũng chẳng hết, chỉ y theo, Chú lúc trước với làm Đàn Pháp của Như Lai. Nếu chẳng thành thì con ở trước mặt Đức Như Lai buông bỏ địa vị Bồ Tát, chịu khổ thay cho hữu tình”

_Khi nói lời này, lại có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) tử trong Hội, an lành đứng dậy, tiến lên phía trước, đến chỗ của Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: “Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói Pháp chẳng thể nghĩ bàn của nhóm như vậy. Con sẽ hộ niệm Pháp ấy của Như Lai.

Thế Tôn! Con cũng ở vô lượng kiếp tu Khổ Hạnh khó hành. Ngày nay, ở chỗ của Như Lai sanh chút phần Tâm tin tưởng. Con cũng có Đại Pháp để trì giữ Pháp này của Như Lai. Nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho con nói”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay đối với Như Lai nói lời như vậy. Ông hãy mau nói Tri Kiến của Như Lai, ông hãy tùy theo ý phô bày ra lần nữa”

Thời Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng sanh trong Thế Gian, phần lớn là ngu si, luân chuyển sanh tử không có lúc ngưng nghỉ. Hoặc bị cung vua bức bách, có các Quỷ ác rình rập đoạt mạng người chẳng được sống lâu, Hoặc bị gió. Lửa gây hại. Hoặc bị giặc ác gây thương tổn. Hoặc có oan gia trái chủ luôn luôn theo đuổi. Thế Gian có nhóm việc như vậy. Bạch Đức Thế Tôn! Con trừ đoạn hết khiến cho được an ổn, vui sướng

Thế Tôn! Thế Gian nếu có người tu hành nhiều năm dầy tháng tu học chẳng thành. Lấy một trăm trái Ha Lê Lặc phơi trong mát cho khô, rồi giã làm bột, hòa với Bạch Mật, cũng để trong mát cho khô, thu lấy làm thành viên như hạt Bách, mỗi hoàn mỗi Chú xong, liền đem thuốc hướng trước mặt tượng Thích Ca, lại Chú vào 1008 biến, Hành Giả tự nuốt 300 viên, khoảng 7 ngày thì mau hiểu rõ được việc trong 90 kiếp sanh tử.

Thế Tôn! Nếu muốn người tu hành khởi tâm Từ (Maita-citta) cứu khổ Địa Ngục. Lấy ba thăng nước hoa trong giếng (tỉnh hoa thủy) đựng đầy trong cái chén sạch, sáng sớm lấy cành Liễu khuấy nước, tụng Chú lúc trước 128 biến rồi rưới vảy, khi nước cạn hết liền lấy 7 viên thuốc thiêu đốt, thì tất cả chúng sanh chịu tội thảy đều ngồi trên hoa sen hóa sanh, thường được an vui. Địa Ngục khô kiệt một thời gian dài không có tội nhân. Vua Diêm La, Ngũ Đạo Đại Thần, Thái Sơn Phủ Quân, tất cả Minh Quan Nghiệp Đạo thảy đều sanh lên Trời.

Lại có Pháp. Nếu muốn cứu chúng sanh bị nạn khổ. Lấy bảy viên thuốc thiêu đốt, khởi Tâm Đại Bi, thời sự khổ đau mà các Thiện Nam Tử đang chịu, ngay lúc đó mỗi mỗi ngưng dứt, chẳng bị khổ nữa.

Lại có Pháp. Nếu có người nữ sanh khó, lấy một viên thuốc hòa với bơ, xoa bôi dưới eo lưng, liền sanh dễ dàng.

Lại có Pháp. Nếu người bị chết đột ngột, lấy chút ít thuốc xoa bôi lưng, một ngày liền sống lại.

Lại có Pháp. Nếu người bị chết đuối, lấy chút ít thuốc để trong miệng của người chết ấy thì ba ngày liền sống lại.

Lại có Pháp. Nếu người bị chết, lấy 7 cọng tóc trên đảnh đầu của người chết ấy, hòa với một viên thuốc rồi để bên trong miệng thì liền sống lại

Lại có Pháp. Nếu người bị Thiên Phong Bất Toại (nửa thân bị liệt) nhiều năm chẳng đứng dậy được. Lấy một viên thuốc khiến cho nuốt vào, 7 ngày lại cho một viên, đến 49 cho một viên nuốt vào. Nội trong 100 ngày liền khỏi bệnh.

Lại có Pháp. Nếu tim, bụng bị trướng đầy sắp chết, lấy một ít thuốc hòa với nước tiểu, Chú vào một biến rồi cho uống vào bụng, liền khỏi bệnh.

Lại có Pháp. Cầu sống lâu, lấy bảy viên thuốc thiêu đốt ra tro, hòa với nước Mật, uống vào bụng, liền sống lâu một trăm kiếp.

Lại có Pháp. Nếu người bị điên cuồng, lấy một viên thuốc cột buộc trên đảnh đầu, liền khỏi bệnh

Lại có Pháp. Nếu muốn thí nghiệm thuốc, lấy bốn viên chôn ở bốn góc nhà, bảy ngày, tức mọc lên một cây hoa lớn, một góc mọc ra một cây, một góc tuôn ra suối, một góc phát ra lửa, một góc tuôn ra mây, bốn góc đều khác nhau.

Lại có Pháp. Muốn thí nghiệm thuốc, lấy bảy viên thuốc hướng trước mặt tượng Thích Ca, Chú vào 108 biến, rồi ném thuốc ấy trước mặt tượng thời một viên biến thành Đức Phật Thích Ca Văn, một viên biến thành thân ta, một viên biến thành con hạc trắng, một viên biến thành con voi trắng, một viên biến thành hoa sen trăm báu, một viên biến thành Kim Cang, một viên biến thành Mật Tích. Nếu muốn khiến hóa lại như cũ, lấy nước phun lên, tức trở lại như cũ.

Lại có Pháp. Người cầu Thiền Định, lấy ba viên mà ngậm, ngồn an lành ở chỗ yên tịnh, nhập vào vô lượng Định, trải qua 120 Tiểu Kiếp, ở trong Thiền Định khởi dậy giáo hóa chúng sanh mà thân ấy vẫn như cũ.

Lại có Pháp. Muốn hàng phục mưa gió ác, lấy nước hòa thuốc rồi phun ra, thì mưa gió liền ngưng dứt.

Lại có Pháp. Muốn hàng phục người oán ghét, viết tên gọi của người kia, hòa với thuốc bỏ trong lửa thì người kia trợn ngược con mắt, lưỡi dài ra ba xích (1m), mặt đỏ như màu lửa

Lại có Pháp. Muốn giải trừ, lại viết tên gọi của người ấy, hòa với một viên thuốc, thiêu đốt rồi cho uống, lấy thuốc ấy hướng đến thân của người này rải tán thì trở lại như cũ.

Lại có Pháp. Muốn chiến thắng, lấy bảy viên thuốc giã nhỏ, lấy năm thứ hạt lúa đậu, tùy ý nhiều ít, hướng trước mặt Đức Phật, Chú vào 1008 biến, rồi rải tán trong ruộng, tức được thắng

Lại có Pháp. Muốn cho cây trong mùa Đông sanh ra hoa quả, lấy một viên chôn dưới gốc cây, tức sanh ra hoa quả.

Lại có Pháp khiến cho bàn chân có sức mạnh, lấy thuốc một đêm nuốt một viên, trong khoảng 21 ngày thời có sức mạnh chống được ngàn người.

Lại có Pháp. Muốn sai khiến tất cả chư Thiên, chúng của tám Bộ, lấy thuốc thiêu đốt, liền hiện thân ấy, nhận sự sai khiến của Hành Nhân

Lại có Pháp. Nếu người mỗi ngày uống một viên thuốc này, mãn 100 ngày hoặc 70 ngày sẽ dự biết được việc trong 30 dặm.

Lại có Pháp. Muốn ẩn hình, lấy thuốc hòa dầu mè rồi xoa bôi tóc, liền ẩn hình.

Thế Tôn! Nay con nói đủ thì tận hết số kiếp nhỏ như hạt bụi cũng không thể hết được, chỉ có các Thiện Nam Tử, y theo Pháp với Đàn Chú của Như Lai bên trên, trì Pháp này, nếu chẳng thành thì con thề chẳng thành Chánh Giác.

Thế Tôn! Pháp này rất khó được nghe, các phương thuật và các loại Pháp bí yếu khác… dễ nghe nhưng khó làm, Pháp này khó được nghe nhưng dễ hành.

Thế Tôn! Nếu các hữu tình chỉ trì Tâm này đều thành, không có Pháp nào chẳng thành”

_Khi nói Pháp này thời trong Hội lại có một vị Bồ Tát tên là Mã Minh (Aśvaghoṣa) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên phía trước, đến chỗ của Đức Phật rồi bạch với Đức Như Lai rằng: “Đức Như Lai có vô lượng Trí Tuệ, vô viên Tri Kiến!

Thế Tôn! Con cũng có Chương Cú Thần Diệu, chúng sanh được nghe cũng được lìa khổ. Nguyện xin Đức Như Lai hứa cho con nói”

Thời Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông phát Đại Hoằng Nguyện thương xót chúng sanh. Nay đúng là lúc, ông nên mau nói”

Bấy giờ, Mã Minh Bồ Tát với các Đại Chúng rất vui vẻ. Mã Minh bạch rằng: “Đại Bi Thế Tôn! Nay con mau nói

Thế Tôn! Chúng sanh trong Thế Gian, phần lớn ở trần tục, luôn thường lưu chuyển không có lúc dừng nghỉ. Nay con nói phương pháp này ắt được giải thoát

Thế Tôn! Nếu loại hữu tình cầu lìa Thế Gian, cầu lìa sanh tử. Lấy 5 lượng Đàm

Ma La (Đây là Bạch Giao Hương), lấy 5 lượng Am Tỳ La (Đây là sáp táng 2, tháng 8), 5 lượng Bà Già Lặc (Đây là Thiên Môn Đông) 5 lượng Lặc Bà Sa (Đây là Bạch Ha Lê Cần), lấy 3 thăng nước hoa dưới giếng, 3 thăng Bạch Mật, 3 thăng Thất (vật liệu xoa bôi được chế thành từ nước cốt của cây sơn). Hòa nhóm sáu vị bên trên trong nước rồi nấu sắc, nên nấu sắc một tháng, nguyện xin Hộ Tịnh chẳng được tiếp chạm nơi ô uế. Hoặc nấu sắc trong chùa, hoặc trong tháp cổ, Hành Nhân tụng Chú lúc trước chẳng được ngưng nghỉ, nấu sắc ba thăng nước hoa trong giếng còn một thăng, sau đó đựng đầy trong vật khí mới, đào đất xuống ba xích (1m) rồi chôn, 14 ngày thì lấy lên. Trước tiên hướng ở trước mặt Đức Phật cúng dường ba ngày, Hành Giả giữ Trai thanh tịnh, tắm gội, lấy một ít thuốc mà nếm, mùi vị tương tự như thức ăn trong vườn Hoan Hỷ ở cõi Trời Đao Lợi, sau đó tụng Chú lúc trước chú vào thuốc 3000 biến. Hành Nhân liền dùng tay lấy khoảng nửa hộp, trong bảy ngày thì thân bay lên hư không qua lại tự tại, nước lửa đều tuôn ra, lại có bảy loại Đại Phước trang nghiêm, đem rải tán thì hóa ra một con chim hướng lên Trời bay đi

Lại có Pháp. Người muốn cầu Trí Tuệ, hòa một ít thuốc, tức có Túc Mạng Trí trong 30 đời

Lại có Pháp. Người muốn có Tha Tâm Trí, lấy thuốc mà ăn, trong một ngày thì vạn bệnh đều trừ, nếu ăn hai ngày thì vạn tội trên thân đều tiêu diệt, nếu ăn ba ngày thì mọi thứ tùy theo (câu tùy) đều tận hết, nếu ăn bốn ngày được mọi người yêu kính, nếu ăn năm ngày được Biện Tài Trí tuệ, nếu ăn sáu ngày thì sự bất tịnh tuôn tràn tại 36 tạng trong thân đều tiêu trừ, nếu ăn bảy ngày thì thân được bay lên Trời, đầy đủ tướng tốt

Lại nữa,Thế Tôn! Hành Nhân kia nghĩ đem Tự Lực trợ cho Tha Lực, ắt là Bồ Tát từ lâu đã ra khỏi Thế Gian.

Thế Tôn! Thuốc này hay thành mọi loại Trí Tuệ. Hết thảy nạn khổ, nếu nghe thuốc này thì không có gì chẳng giải thoát

Lại có Pháp. Nếu tim bị tổn hoại, lấy một ít thuốc hòa bột Sanh Kim (một loại đá quặng của vàng) rồi nướt vào, liền khỏi bệnh

Lại có Pháp. Nếu người ngồi Thiền đánh mất Bản Tâm, lấy thuốc làm cho ấm lên, rồi xoa bôi trái tim, liền khỏi bệnh

ại có Pháp. Nếu bị bệnh Cốt Chưng (một loại chứng bệnh do Âm hư lao sái) đã

lâu không khỏi, lấy nửa muỗng thuốc hòa với ấm rồi uống vào, liền khỏi bệnh

Lại có Pháp khiến cho người sống lâu, lấy một muỗng thuốc hòa với một chút nước biển rồi uống vào, thì được sống lâu đến ba ngàn tuổi

Lại có Pháp. Người muốn cầu ẩn hình, lấy thuốc xoa bôi lưng lưng liền ẩn mất.

Lấy thuốc xoa bội mặt, lỗ tai liền ẩn mất

Lại có Pháp. Người muốn ẩn mất. Lấy thuốc xoa bôi lỗ mũi liền ẩn mất

Lại có Pháp. Muốn biết trước tâm của người, lấy chút ít thuốc thiêu đốt thành tro, lại hòa với Bạch Mật rồi nuốt vào, thì ngay ngày có việc gì, liền biết

Lại có Pháp. Phàm muốn được tất cả Pháp Thuật với công năng của Chú. Muốn biết có hiệu nghiệm hay không, lấy một lượng lớn Viễn Chí, một thăng sữa của con bò vàng rồi nấu sắc lấy nửa thăng để cho lạnh, hướng trước mặt tượng Thích Ca tụng Chú 21 biến, sau đó lấy uống, thì ba ngày nôn ra 30 trái vàng ròng

Lại có Pháp. Muốn biết thuốc này có hiệu nghiệm hay không, lấy thuốc đã hợp xong, để trong một chảo nước sôi, thì biến thành hoa sen trắng

Lại có Pháp. Muốn thành Đại Pháp, lấy nhóm thuốc lúc trước hợp thành một, hòa với một thăng Bạch Mật, nấu sắc cho khô, để trước mặt Đức Phật, Chú vào 21 biến làm thành viên như hạt đậu, hướng lên hư không rải tán thì đều hóa làm một con chim hướng lên Trời bay đi

Lại có Pháp. Muốn cầu Trí Tuệ, lấy một ít thuốc hòa, có Túc Mạng Trí trong 30 đời.

Lại có Pháp. Muốn Tha Tâm Trí (Trí biết Tâm của người khác), lấy thuốc tụng Chú, uống với nước suối, liền được Tha Tâm Trí trong vạn dặm

Lại có Pháp. Muốn cầu Tự Nhiên Trí, lấy một hợp (1/10 lít) lthuốc hòa nước hoa dưới giếng (tỉnh hoa thủy), sáng sớm uống vào, thì hai ngày, bảy ngày được Tự Nhiên Trí.

Lại có Pháp. Muốn phát ý tu Kinh Điển Đại Thừa. Nuốt chút phần của nhóm thuốc lúc trước thì bảy ngày Tâm khai ngộ, hiểu tám vạn thư sử Vệ Đà (Veda), Trí thông minh, Tuệ sáng tỏ, biện tài không ngại, bậc nhất trong Thế Gian

Lại có Pháp. Muốn cầu mọi loại Trí Tuệ, lấy ba hợp (3/10 lít) thuốc, ở trước mặt Đức Phật Chú vào 49 biến, sau đó lấy uống, tức được Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā) của Như Lai.

Lại có Pháp muốn cầu tiền của Thế Gian, lấy một hợp (1/10 lít) thuốc, ở trước tượng Thích Ca, Chú vào 108 biến, đổ đầy trong bình thì ba ngày biến thành vàng ròng, tùy ý mà dùng

Lại có Pháp. Muốn cầu tiền của Thế Gian, lấy thuốc, tùy ý nhiều ít, ở trước mặt Đức Phật, Chú vào 108 biến, lấy một thăng cát vàng hòa với thuốc để đầy trong vật khí, rồi đem chôn dưới đất, thì một ngày biến thành vàng ròng Tử Ma.

Lại có Pháp. Muốn vào biển, lấy bảy loại châu báu. Lấy một ít thuốc hòa với nửa lượng Uất Kim Hương, ở trước mặt Đức Phật, Chú vào 80 biến, hô gọi tên gọi của vị Hải Long Vương (Sāgara-nāga-rāja) kia và đốt hương, mùi hương của thông thấu đến chỗ của Hải Long Vương thì vị Rồng ấy thống lãnh trăm vạn quyến thuộc, đem mọi loại bảy báu đến chỗ của Hành Nhân.

Lại có Pháp. Muốn hàng phục tất cả cầm thú, lấy ba Xích (1m) cây Bách, dùng thuốc bôi lên, ở trước mặt Đức Phật, Chú vào 21 biến, dùng cây gậy đánh xuống đất một cái, thì hết thảy Cầm Thú đều vân tập hướng đến chỗ của Hành Nhân. Nếu muốn khiến giải tán, lấy thuốc thiêu đốt, liền bỏ đi.

Lại có Pháp. Muốn khiến cho người kéo dài tuổi thọ, lấy ba trăm trái Bách, một hợp (1/10 lít) Mật rồi nấu sắc cho cạn khô, đem đến trước mặt Đức Phật, Chú vào mỗi trái một chú, lấy một ít thuốc xoa bôi lên. Lại hướng trước mặt Đức Phật, Chú vào 700 biến, sau đó uống một viên,thì sống ngang bằng với Nhật Nguyệt, nếu nuốt hai viên thì sống ngang bằng với Trời Đất, nếu nuốt ba viên thì sống lâu một kiếp, nếu nuốt bốn viên thì sống đến hai kiếp.

Thế Tôn! Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân chỉ đối với Pháp của con, sanh một chút lòng tôn trọng, y theo nhóm Chú lúc trước của Như Lai mà làm, lập tức thành hiệu nghiệm”

_Khi nói lời này thời trong Hội lại có một vị Đại Tiên tên là Kỳ Bà (Jīvaka), từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên phía trước, đến chỗ của Đức Phật, rồi thưa bạch rằng: “Như Lai! Con cũng có Đại pháp, hay trợ giúp Như Lai, do công lực của Chú ấy, nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho con nói”

Thời Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay hộ niệm cho chúng sanh ở năm Trược, cho nên nói phương pháp này. Ông hãy mau nói, nay Ta nghe điều ông nói”

_“Đại Bi Thế Tôn! Thế Gian nếu có chúng sanh cầu tất cả mọi loại Trí Tuệ, hoặc cầu sống lâu. Lấy ba thăng sữa của con bò đen, ba cái rễ của Viễn Chí Căn, mười quả Ha Lê Lặc bỏ trong sữa rồi nấu sắc khiến cho sữa khô cạn, liền phơi trong bóng mát cho khô rồi giã nhỏ, hòa chung với Bạch Mật làm thành viên như hạt táo, ở trước mặt Đức Phật tụng Chú 40 biến. Lúc sáng sớm hướng mặt về phương Tây uống cho hết, khoảng 21 ngày liền được tất cả Thế Trí Biện Tài, tám Bộ Trời Rồng luôn thường vệ hộ. Lại Phương màu nhiệm này, nếu có người tu Pháp cầu nhiếp tất cả Quỷ Thần với Dã Xoa… lấy một hợp (1/10 lít) sữa của con chó mẹ, một hợp (1/10 lít) sữa của con bò trắng

Thế Tôn! Lấy hai vị sữa của nhóm bên trên để vào một chỗ, lấy nửa lượng rễ Thiên Môn Đông, nửa lượng rễ Viễn Chí… giã nhỏ rồi Chú vào 7 biến, sau đó hòa với sữa, bỏ vào trong cái chõ bằng đồng nấu sắc cho sôi đến 21 lần, liền đem để trước mặt Đức Phật, tụng Chú 108 biến, liền ở trước mặt Đức Phật uống cho hết thì trong khoảng 7 ngày, tất cả Quỷ Thần thảy đều hiện thân ở chỗ của người ấy.

Thế Tôn! Hoặc 7 ngày thứ nhất: Quỷ thiện, Quỷ ác, Quỷ đoạt tinh khí con người với quyến thuộc của A Tu La, Mỵ Quỷ, Võng Lượng, Tinh Mỵ, Quỷ Kim Kiến Ngạ, Quỷ Cổ Văn Tinh Vân Sơn Lâm Chi Thụ Tắc, Quỷ Bát Sứ Lục Đinh Tùng Thuật,

Quỷ Ngũ Tinh Lục Độ Ngũ Nhạc

Thế Tôn! Nhóm Quỷ như vậy tụ tập ở chỗ của người kia. Khí ác với sự độc ác của Quỷ ấy đều tự diệt, nhận sự sai khiến của Hành Nhân. Muốn biết tin tức trong một ngàn năm, hỏi liền trả lời.

Thần biển, Thần núi Tu Di, Thần núi Đại Thiết Vi, Thần núi đen (hắc sơn thần), Thần ở cung Trời, mặt trời mặt trăng, Tinh Thần (các ngôi sao), trụ nhà cửa. Thần lửa, Thần gió, Thần đất, Thần nước… Thần năm tình trong thân con người… Tất cả chư Thần như vậy thảy đều vân tập trước cửa nhà Hành Nhân

Lại nữa, hoặc khoảng 21 ngày: tất cả La Sát với Dạ Xoa đều đến vân tập. Lam Bà Dạ Xoa, Tỳ Lam Bà Dạ Xoa, Chú Lư La Sát. Mãn Tâm La Sát, Nhiếp La Sát, Tu Di Sơn Gian Hắc Xỉ La Sát…. Hằng hà sa quyến thuộc của nhóm như vậy, trong khoảng một ngày đều tụ tập trước cửa nhà Hành Nhân

Thế Tôn! Nếu người tu hành muốn sai khiến các La Sát, Dạ Xoa ấy với nhóm Quỷ Thần. Lấy nửa lưṇg An Tất Hương, nửa lượng Bạch Gia Hương, nửa lượng hạt cải trắng đều bỏ chung một chỗ rồi giã nhỏ, hòa chung với Bạch Mật đều thiêu đốt trong lửa, tụng Chú lúc trước mười biến thì tất cả hàng Quỷ Thần với Dạ Xoa, La Sát

ấy thảy đều biển đổi sắc mặt, té ngã, rối loạn, nhấc thân tự hiện, chẳng thể tự kềm chế được

Lại có Pháp. Nếu khiến cho Tính tỏ ngộ, lấy Nhũ Đầu Hương thiêu đốt thảy đều Tính tỏ ngộ, đều được A Nậu Tâm Bồ đế, buông xả địa vị của Quỷ kèm được thân thanh tịnh. Tất cả thuận theo sự sai khiến của Hành Nhân, tùy theo ý cần dùng, dự biết việc thuận nghịch trong ngàn dặm

Thế Tôn! Nếu các Quỷ Thần kia chẳng chịu hàng phục, lấy thuốc lúc trước Chú vào, liền chịu hàng phục.

Lại có Pháp. Muốn cầu thuốc Tiên vạn năm. Lấy thuốc Tam Muội lúc trước thiêu đốt, đốt ở sườn núi, tụng Chú 100 biến thì tất cả Tinh Vân Chi Thảo Tiên vạn năm, Tùng Công với Cửu Vân vạn năm, Tiên Giá Hạc Ưng Thảo, Thụy Thảo Chi Vân đều gom lại tự hiện ra ở chỗ của người ấy

Thế Tôn! Nếu muốn hái lấy, ở ba ngày 01, 08, 14 của tháng Giêng, thì Tinh của tất cả các cỏ Thuốc đều ở tại Thế Gian, các ngày khác phần lớn biến hóa, chẳng ở tại Bản Sở

Lại có Pháp. Nếu hái thuốc này, trước tiên Chú 108 biến thì con tự đến chỗ của người ấy, dạy bảo hòa hợp, khiến ăn vào. Con tự buông xả địa vị Tiên của mình ban cho người ấy.

Lại nữa, muốn vào núi tìm cầu Diệu bảo, bảy thứ châu báu. Lấy một lượng An Tất Hương, một lượng hạt cải trắng, một lượng Cam Tùng Hương, nửa lượng Hán Uất Kim Hương, nửa lượng Thanh Mộc Hương, nửa lượng Thủy Ngân

Thế Tôn! Lấy nhóm vật bên trên hòa chung với nhau rồi giã nhỏ, lấy nước suối ngầm ở sườn núi này hòa chung, liền ở trước mặt Đức Phật, Chú vào 1080 biến, rồi thiêu đốt ở trên cao nguyên, ắt Phục Tàng (kho tàng bị che dấu) ở sườn núi với bảy báu trong cung Rồng đều hiện ra. Khi Hành Nhân muốn lấy thời nên lấy Thanh Mộc Hương thiêu đốt, phát nguyện… sau đó tùy theo ý lấy dùng.

*)Kỳ Bà Thất Bảo Phương thứ hai:

Thế Tôn! Nếu có các Thiện Nam Tử muốn biến gạch đá thành báu Ma Ni. Lấy đá đỏ (xích thạch) lớn như quả trứng gà, lấy một cái chõ bằng đồng, lấy 5 lượng Thủy Ngân an trí trong cái chõ, với đá cũng bỏ trong cái chõ rồi đậy lại. Dùng nước tro của cây Bách nấu sắc, ba ngày thiêu đốt khiến cho Thủy Ngân vào hết trong đá biến thành màu lửa. Sau đó tắt lửa, dần dần khiến cho nguội lạnh, lấy ra, hướng ở trước mặt Đức Phật tụng Chú một vạn biến thì ánh sáng của vật báu ấy chiếu ba ngàn dặm. Sức của vật báu này hay hoại các Ma Vương, đập nát Địa Ngục ấy. Hành Nhân khởi Tâm động Niệm tức bảy báu tùy theo ý đầy đủ. Cũng hay ở nơi không có lửa, hay phát ra lửa.

Lại nữa, Thế Tôn! Nếu có chúng sanh làm các Pháp Thuật khiến trợ cho đá biến thành viên ngọc báu Minh Nguyệt. Lấy đá trắng lớn như con gà, ba lượng Thủy Ngân, hai lượng bột gạo, nửa thăng sữa của con bò đen hòa chung với nhau rồi bỏ trong cái chõ bằng đồng, nấu sắc khiến cho cạn hết. sau đó lấy một hợp (1/10 lít) Nhẫm Du (dầu được ép từ hạt của cây Bạch Tô) để vào trong cái chõ, nấu với đá khiến cho dầu cạn hết, xong dần dần để cho nguội lạnh. Liền hướng trước mặt Đức Phật, tụng Chú lúc trước 100 biến thì đá ấy có màu sắng như mặt trời, mặt trăng, trong ngoài sáng tỏ. Báu này chiếu sáng đến vạn dặm. Sức của viên ngọc ấy hay tuôn ra mọi loại châu báu, vàng, bạc, san hô… Hay khiến cho người tự tại cầu được như ý.

Lại có Pháp. Muốn biến gạch đá thành viên ngọc Như Ý. Lấy đá màu vàng ròng lớn như trứng chim sẻ. Lấy ba lượng Thủy Ngân, nửa lượng Sanh Kim (một loại đá khoáng của vàng), một lượng lớn Từ Thạch (đá nam châm), tám quả Đào Nhân tước bỏ vỏ…Lấy nhóm vật như bên trên gom chung một chỗ rồi bỏ trong đồ vật bằng sắt, nấu sắc… Đem đá ấy với bốn vật bên trên chôn trong đất, ba ngày mới lấy lên, nhìn thấy vật ấy có màu như vòng ròng Tử Ma thì hướng ở trước mặt Đức Phật, Chú vào 108 biến thì viên ngọc ấy có uy lực vô lượng vô biên.

Hành Nhân kia muốn đi đến nơi nào thì viên ngọc ấy luôn bay đi trước thân, cũng hay tôn ra mọi loại diệu bảo. Hành Nhân chỉ pháp Đại Bi cũng hay khiến cho hữu tình trong ba cõi thường được an vui, tùy theo ý: tất cả nguyện của chúng sinh thảy đều sung túc.

PHẬT NÓI KINH KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ

(Người khác viết chép là: Pháp Ấn của Kinh này khi làm Pháp dụng thời dùng)

Dùng cây Dạ Hợp dài một thốn tám phân (3/5 dm) mà khắc

_Đại Lực Kim Cang Đà La Ni, tên thứ hai là Uế Tích Đại Đàn Ô Sô Sa Ma Chân Ngôn

“Úm, nhập phạt la câu lỗ đà, ma ha ma la, ha nẵng, na ha, bả chiết, ma tha, vĩ chỉ la, vĩ trì võng bà dã, xã trí la, giam mẫu đà la, ô sô sa ma câu lỗ đà, hồng, phán tra, sabà ha”

Oṃ_ vajra-krodha mahā-bala hana daha paca matha vikira vidhvaṃsaya jaṭhara ramodara ucchuṣma-krodha hūṃ phaṭ svāhā

_Kỳ Quán Âm Chân Ngôn:

“Ca ma la mục khư, ca ma la lô tả na, ca ma la sa na, ca ma la đa hạ sa na, ca ma la bà hô ni, ca ma la, ca ma la, ca ma la”

Kamala-mukha, kamala-locana, kamalāsana, kamala-dāhāsana, kamalavahni, kamala, kamala, kamala

 

KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ

_Hết_

(Pháp Kim Tỳ La, làm Đạo Trường do Tam Tạng Bất Không dịch: thiêu đốt Trầm Hương, Bạch Giao Hương, Huân Lục Hương… dùng lò hương bằng sành sứ Dược Vương Bồ Tát Trợ Pháp: dùng một lượng Bạch Đàn Hương, 7 quả Ha Lê Lặc thiêu đốt, hòa với Mật làm 49 viên, trừ vạn bệnh trong thân, vào cung Rồng lấy viên ngọc báu. Dùng ba lượng Xương Bồ, An Tất Hương, viên Mật, Cam Tùng Hương hòa chung với nhau thiêu đốt ắt cứu được vạn bệnh. Dùng Ha Lê Lặc, Yểm Ma Lặc đều 5 lượng, hòa với sữa của bà mẹ có con trai làm thành viên.

Long Thọ Bồ Tát Trợ Pháp: dùng 12 quả Ha Lê Lặc, ba lượng Lạt Mật, nước hoa trong giếng nấu sắc rồi uống vào thì nôn ra vàng ròng trị vạn bệnh. Dùng cát Quang Minh, Tử Xích Chu, Thiên Môn Đông, sáp mật mới, ba thăng rượu rất nồng trong năm tháng năm ngày, ba lượng Hắc Thạch Mật hòa chung với nhau nấu sắc

Quán Thế Âm Bồ Tát Trợ Pháp: dùng một trăm quả Ha Lê Lặc, Mật làm thành viên

Mã Minh Bồ Tát Trợ Pháp: Bạch Giao Hương, Thiên Môn Đông, Ha Lê Lặc, sáp đều 5 lượng, ba thăng củi, nước hoa dưới giếng… nấu sắc, dùng Bạch Mật hòa chung)

(Thừa An năm thứ hai, tháng năm, ngày 20 viết chép xong)

05/05/2015