KINH TRỪ NHẤT THIẾT BỆNH TẬT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn ĐẠI QUẢNG TRÍ BẤT KHÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại vườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa thuộc thành Thất La Phiệt cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự. Trong chúng cũng có nhiều vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bấy giờ,Đức Thế Tôn bảo A Nan Đà rằng: “ày A Nan Đà! Có Đà La Ni hay trừ tất cả bệnh tật của Thế Gian. Ông nên thọ trì, đọc tụng thông lợi, như lý tác ý” Liền nói Mật Ngôn là :

  1. Đát nễ-dã tha (TADYATHĀ)
  2. Vĩ ma lê, vĩ ma lê (VIMALE VIMALE)
  3. Phộc nẵng câu chỉ lê (VANA KUṬILE)
  4. Thất-lị mạt để (ŚRĪ-VATI) 5) Quân noa lê (KUṆḌALI)
  5. Nộn nô tị (DUṆḌUBHI)
  6. Ấn nại-la nghĩ nãnh (INDRA AGNI)
  7. Mẫu lê, sa-phộc ha (MŪLE_ SVĀHĀ)

Đức Phật dạy: “Này A Nan Đà! Nếu có người trì tụng Đà La Ni này. Giả sử, ban đêm ăn chẳng tiêu, gầy ốm, bị trúng gió, bệnh vàng da, ho hen, đàm rãi, tai nạn, bệnh trĩ, bệnh lậu, bệnh thượng khí, ghẻ chóc, sốt rét, nóng ,lạnh, đau đầu, đau nửa đầu, bị vướng quỷ mỵ… đều được trừ khỏi.

Ta dùng Phật nhãn xem thấy người ấy chẳng bị các hàng Thiên Ma, Phạm Thiên, sa Môn, Bà La Môn gây chướng nạn được. Trừ phi quyết định chấm dứt nghiệp báo, ngoài ra không ai dám chống trái mà gây ra chướng nạn ấy”

Đức Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri nói: “Trong tất cả Hữu Tình thì Đức Như Lai là Bậc Tôn Thắng. Trong tất cả Pháp thì Pháp Ly Dục là tôn quý. Trong tất cả chúng thì Tăng Già là Tôn quý. Hãy dùng lời thành thật Nguyện cho con với tất cả Hữu Tình ăn uống khiết phần vào bụng đều tiêu hóa hết và được chính an lạc, saphộc hạ”

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thì các Bật Sô Tăng, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả đại chúng, tám Bộ Trời Rồng thọ trì lời Phật dạy vui vẻ phụng hành .

 

KINH TRỪ NHẤT THIẾT BỆNH TẬT ĐÀ LA NI

_Hết_

Phục hồi và chú thích Phạn Chú:

TADYATHĀ: Liền nói Thần Chú là

VIMALE VIMALE: Ly cấu, làm cho trong sạch

VANA KUṬILE: Rừng năng lực của Ma Thuật

ŚRĪ VATI: Đại Cát Tường (Vị Trời đem lại sự an lành tốt đẹp)

KUṆḌALI: Quân Trà Lợi (Vị Minh Vương phá trừ bệnh nạn chướng ngại do Ma Quỷ gây ra)

DUṆḌUBHI: Cổ Âm Thần Nữ (Nữ Thần dùng tiếng trống để xua tan sự ám chướng)

INDRA: Trời Đế Thích

AGNI : Thần Lửa

MŪLE: Căn bản, gốc rễ (chỉ tình trạng ban đầu)

SVĀHĀ: Thành tựu tốt lành

07/04/2007