THÂM SA ĐẠI TƯỚNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trong Đại Chúng Hội, đứng dậy , cúi năm vóc sát đất lễ hai bàn chân Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Con có Pháp thành tựu rộng lớn về một Chân Ngôn, một Ấn và Chân Ngôn của ba vị Sứ Giả. Nguyện vì lợi ích an vui cho các kẻ trai lành, người nữ thiện trong cõi Diêm Phù Đề. Nguyện xin Đức Thế

Tôn thương xót nghe hứa. Nay con sẽ nói Chân Ngôn là:

1_ Na mô la đát na

2_ Đá la dạ gia

3_ Na mô a lợi-gia bà lô chỉ đế

4_ Đá chất tha

5_ Xà duệ xà duệ xà dạ

6_ Bà hề nễ xà dụ đá lợi

7_ Ca la, ca la

8_ Ma la, ma la giả la khí noa 9_ Tát bà yết ma đá la noa nễ

10_ Mê bà để sa ha

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITE

TADYATHĀ: JAYE JAYE JAYA _ BHAKṢNĪYA AYUR-DHĀRA KARA KARA _ MĀLA MĀLA CALA KIRAṆA _ SARVA KARMA TĀRAṆA NI ME BHATI _ SVĀHĀ

Tụng Chú này xong thì nghiệp ác tiêu diệt. Tụng đến bảy biến thì diệt tội Năm  Nghịch

Nếu mãn một ngàn biến thì không có tội gì không diệt được

Mãn mười vạn biến sẽ thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm

Trong bảy ngày, lúc bắt đầu tác pháp thì chỉ được ăn sữa, mè, bơ. Một ngày cuối cùng thì đừng ăn. Đêm ngày 15 ở trước mặt Phật niệm tụng không có định hạn số, sẽ thấy từ trong Tượng phát ra âm thanh xướng lên rằng: “Lành thay! Lành thay!” và phóng ánh sáng rực rỡ. Lại đem trân châu, vật báu đặt trên đỉnh đầu của Chú Sư, liền biết đã thành nghiệm

Lúc nhìn thấy Đức Quán Âm xong sẽ được mãn tất cả Nguyện lành

Lại ở trong giấc ngủ, mộng thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm sẽ thành tựu tất cả việc lành, tiêu diệt tất cả nghiệp ác, chân chuyển, chuyển đổi được diệt tội

_Tiếp nói Một Ấn (Nhất Ấn) cũng có tên là Lợi ích chúng sinh . Dùng 32 thứ và mọi loại thành biện của một Ần . Hai tay cùng giao lưng bàn tay, đem 2 ngón cái đè 2 ngón trỏ làm cây kiếm. Đem An hướng lên hư không làm cái lọng (Thiên Cái) cảnh giới 10 phương trên Trời tùy theo nơi thành Kết Giới. Hướng về Bản Tôn làm Phổ Cúng Dường, tác Pháp làm Phổ Lễ, sau đó làm Hồi Hướng, lại làm Cứu Phát Khiển

Nếu muốn hàng phục người ác thì tác Ấn Vô Nhị, dùng tâm giận dữ tụng 108 biến thì tất cả chỗ làm của Ngoại Đạo đều bị tiêu diệt

Nếu người bị bệnh tim thì gia trì vào đất màu vàng rồi xoa bôi lên trái tim sẽ trừ khỏi bệnh

Nếu người bị bệnh ở đầu thì dùng đất, lửa (?)

Nếu người bị bệnh ở mắt thì gia trì vào dầu của hạt cây Hạnh rồi xoa lên sẽ trừ khỏi

Nếu người bị bệnh phù thủng thì gia trì vào Mễ Vị 108 biến rồi xoa lên sẽ trừ khỏi

Nếu người muốn đuổi việc Ma đi xa thì gia trì vào Khổ Mộc (cây đắng) tám biến thì người ấy sẽ đi xa

_Tiếp đến Sứ Giả Tam Sư (3 vị Thầy là Sứ Giả) tổng nhiếp 28 Bộ

Đặt lòng bàn tay trái ngang bằng hướng lên Trời, đưa ngón cái qua lại. Thiên Thượng Sứ Giả Phí Ca La (Pikara) cũng có tên là Tĩnh Mãn. Mật Ngữ là:

“Phí Ca la ê hế tứ, sa phộc ha”

*)PIKARA EHYEHI SVĀHĀ

_Chắp hai tay lại, đưa 2 Địa (2 ngón út) qua lại. Hư Không Sứ Giả Đại Tiên cũng có tên là Phộc Tư (Vasi) . Mật Ngữ là:

“Tất nễ dã, sa bà ha”

ṚṢĪNIYA SVĀHĀ

_Hai tay hướng lên hư không, đưa 2 ngón cái qua lại. Địa Hạ Sứ Giả Thủy Lôi Tự Tại, cũng có tên là Đại La Nhạ (Mahā-Rāja). Mật Ngữ là:

“Án, xà duệ, xà duệ, sa phộc ha”

*)OṂ_ JAYE JAYE SVĀHĀ

Ba loại Sứ Giả này hay diệt Tam Tai (ba tai nạn về đao binh, bệnh dịch, mất mùa đói khát), hay diệt ba loại Chấp, hay diệt nghiệp chướng trong đời đời kiếp kiếp, thành tựu Tất Địa (Siddhi) trong đời đời kiếp kiếp

Lại nữa, ba loại Sứ Giả này không có tương tranh, sức lực, mau sinh diệt, chuyển Bát (cái bát), cột trói, mộc hợp, Không Bát

Nếu người mãn công của Chú sẽ nương theo Không Giới làm Tiên Nhân. Triệu tập hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Quỷ Thần…Nhậm tâm phát khiển, thành tựu Pháp Lực vậy

_ A CA ĐÀ MẬT

_ NHẤT ẤN THIÊN LOẠI THIÊN CHUYỂN TAM SỨ GIẢ THÀNH TỰU

PHÁP_ MỘT QUYỂN

_THÂM SA ĐẠI TƯỚNG BỒ TÁT NGHI QUỸ YẾU-_ MỘT THỦ

_ VẬN LỤC ghi là: MA HÊ THỦ LA PHÁP_ MỘT QUYỂN

_ DUỆ LỤC ghi là: MA HÊ THỦ LA THIÊN HOÁ SINH CHÚ PHÁP _MỘT

QUYỂN (Không có tên người viết, 3 cuốn giấy. Sách Tử nói về Ai Pháp, Giáng Phục Oán Pháp, Bệnh Pháp lại chẳng luận Tịnh hay Bất Tịnh)

_Ghi chú:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

(Quy mệnh Tam Bảo)

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITE

(Kính lễ Đức Thánh Quán Chiếu)

TADYATHĀ: JAYE JAYE JAYA _ BHAKṢNĪYA AYUR-DHĀRA KARA KARA _ MĀLA MĀLA CALA KIRAṆA _ SARVA KARMA TĀRAṆA NI ME

BHATI SVĀHĀ

(TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Thần Chú là

JAYE JAYE JAYA : Thắng, Thù Thắng, Tôn Thắng

BHAKṢNĪYA AYUR-DHĀRA: Trì giữ thức ăn với tuổi thọ

KARA KARA: Tạo tác

MĀLA MĀLA CALA KIRAṆA: Tràng hoa cuồn cuộn lay động chiếu sáng

SARVA KARMA TĀRAṆA NI ME BHATI SVĀHĀ: Cứu giúp tất cả

Nghiệp dẫn đến thành tựu tài sản thừa kế của tôi)

PIKARA EHYEHI SVĀHĀ

(PIKARA: Tên gọi của vị Sứ Giả trên trời

EHYEHI: Hãy khéo đến SVĀHĀ: Quyết định thành tựu)

ṚṢĪNIYA SVĀHĀ

OṂ_ JAYE JAYE SVĀHĀ

(Hãy thành tựu sự Thù Thắng Tôn Thắng)

Hiệu chỉnh xong vào ngày 11/10/2010