ĐẠI PHẬT ĐỈNH NHƯ LAI PHÓNG QUANG TẤT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT LA ĐÀ LA NI

KINH SỐ 944A

Dịch âm Phạn Hán: Chùa Đại Hưng Thiện- Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

I _

Nẵng mạc tát phộc mẫu đà, mạo địa tát đá-phệ tỳ-dược

Nẵng mô sáp đá nẫm, thảm miệu thảm mẫu đà, câu chi nẫm, sa thất-la phộc ca, tăng già nẫm

Nẵng mô lô kê, a la-hãn đá nẫm

Nẵng mô tố-lỗ đá bạn nẵng nẫm

Nẵng mô tắc khất-lị đá nga nhĩ nẫm

Nẵng mô a nẵng nga nhĩ nẫm

Nẵng mô lộ kế, thảm miệu nga đá nẫm, thảm miệu bát-la để bán nẵng nẫm

Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, nễ-lị trà, du la, thất nẵng, bát-la ha la noa, la nhạ gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, a nhĩ đá bà gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, a khuất-số tệ-dạ gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, bối sát nĩ-gia, ngu lỗ, phệ nữ ly-gia, bát-la bà, la nhạ gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, thảm bổ sáp-tỷ đá, sa lang ná-la, la nhạ gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, xả chỉ-dã mậu nẵng duệ, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, la đá-nẵng, câu tô ma, kê đô, la nhạ gia, đát tha nga đá gia, a la-ha đế, thảm miệu thảm mẫu đà gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, đát tha nga đá, câu la gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, bát ná-ma, câu la gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, phộc nhật-la, câu la gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, ma ni, câu la gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, nghiệt nhạ, câu la gia

Nẵng mô ni phộc, lị-sử nẫm

Nẵng mô tất đà, vĩ nễ-dã đà la nẫm

Nẵng mô tất đà, vĩ nễ-dã đà la, lị-sử nẫm, xá bá nộ nghiệt-la ha, sa mạt la-tha nẫm

Nẵng mô một-la ha-ma ni

Nẵng mô ấn nại-la gia

Nẵng mô bà nga phộc đế, lỗ nại-la già, ô mãng bát để, sa hê dạ gia

Nẵng mô nẵng la diên noa gia, lạc khất-mạo di, sa hê dạ gia

Bán già, ma ha mẫu nại-la, nẵng ma tắc khất-lị

Nẵng mô ma ha ca la gia, để-lị bổ la nẵng nga la, vĩ nại-la bả noa, ca la gia, a địa mục đắc ca xả-ma xả nẵng, phộc tất bễ, ma để-lị nga noa, nẵng mô tắc khất-lị đá gia.

Ế biều, nẵng mô tắc khất-lị đá phộc

Y mị, bà nga phộc đế, sa-đá tha nga đổ sắt-nị sam, tất đàn đá bát đá-lam, nẵng mãng

Bả la nĩ đá, bát-la để-dựng kỳ-lam. Tát phộc ni phộc nẵng ma tắc khất-lị đam

Tát phộc ni phệ tỳ-dược, bố nĩ đam

Tát phộc ni phệ thi-xa bả lị bá lý đam

Tát phộc bộ đa nga-la ha, nễ nga-la ha, ca lị-diễm

Bả la vĩ nễ-dã, thiết ná nẵng, ca lị-diễm

Nột nan đá nẫm, tát đá-phộc, ná ma kiếm

Nột sắt-tra nẫm, nễ phộc la ni-diễm, a ca la một-lị để-dữu, bát-la xa ma nẵng, ca lị-diễm

Tát phộc mãn đà nẵng, mục khất-nhận nẵng, ca lị-diễm

Tát phộc nỗ sắt-tra, nột tắc-phộc bát-nẵng, nễ phộc la ni-diễm, giả đô la , thí để nẫm, nghiệt-la ha, sa ha sa-la nẫm, vĩ đặc-phụng sa nẵng, ca lị-diễm

A sắt-tra vĩ-dựng xả để nẫm, nhược khất-sát đa-la nẫm, bát-la sa ná nẵng, ca lịdiễm

A sắt-tra nẫm, ma ha nga-la ha nẫm, vĩ đặc-phụng sa nẵng, ca lị-diễm

Tát phộc xả đốt-lỗ, nễ phộc la ni-diễm, ngu lam, nộ sa-phộc bát nẵng nan, giả nẵng xả nễ-diễm

Vĩ sa, thiết sa đá-la, a kỳ-nễ, ô ná ca, ô đát-la ni-diễm

A bả la nĩ đá ngu lam

Ma ha chiến-noa nẫm

Ma ha điếm bột-đam

Ma ha đế nhiễm

Ma ha thủy-phệ đam, nhập-phộc la

Ma ha mạt la, thất-lị gia

Bán noa la phộc tỷ nễ-diễm

A lị-gia đá la

Tỳ-lị câu tri-diễm

Chế phộc nhiễm, phộc nhật-la, ma lỗ-để, vĩ du-lỗ đam

Bát nột-ma mỵ

Phộc nhật-la, nễ hạ-phộc giả

Mãng la, chế phộc, bả la nễ đá

Phộc nhật-la nan nị, vĩ xá la giả

Phiến đá phệ ni ha, bố nĩ đá

Táo mê lỗ ba, ma ha thủy-phệ đá

A lị-gia đá la, ma ha mạt la

A bả la, phộc nhật-la thương ca la, chế phộc

Phộc nhật-la, ha sa-đá giả

Ma ha vĩ nễ-dã, đát tha kiến giả nẵng, ma lý ca

Câu lỗ-án bà, la đá-nẵng

Chế phộc, phệ lô giả nẵng, câu ná la-thố sắt-nị sa

Vĩ tích-lâm ba, ma noa giả, phộc nhật-la

Ca nẵng ca, bát-la ba, lỗ giả nẵng

Phộc nhật-la đốn nị giả

Thủy-phệ đá giả

Ca ma la khất-xoa

Xả thí, bát-la ba

Y để-duệ đế, mẫu nại-la nga noa, tát phệ, lộ khất-xuyến, câu la-vãn đổ, ma ma tả

 

II _

Án, lị-sử nga noa, bát-la xả sa-đá, đát tha nghiệt đố sắt-nị sa, hồng, bố-lâm

Nhiễm bà nẵng, hồng, bố-lâm

Sa-đảm bà nẵng, hồng, bố-lâm

Mạo ha nẵng, hồng, bố-lâm

Ma tha nẵng, hồng, bố-lâm

Bả la vĩ nễ-dã, thảm bạc khất-xoa noa, ca la, hồng, bố-lâm

Tát phộc nột sắt-tra nẫm, sa-đảm bà nẵng, ca la, hồng, bố-lâm

Tát phộc dược xoa, la sát sa, nga-la ha nẫm, vĩ đặc-phụng sa nẵng, ca la, hồng, bố-lâm

Giả đốt la, thí để nẫm, nghiệt-la ha, sa ha sa-la nẫm, vĩ nghiệt xả nẵng, ca la, hồng, bố-lâm

A sắt-tra vĩ-dựng, thiết để nẫm, nhược khất-xoa đát-la nẫm, bát-la sa ná nẵng, ca la, hồng, bố-lâm

A sắt-tra nẫm, ma ha nga-la ha nẫm, vĩ đặc-phụng sa nẵng, ca la, lạc khất-xoa, lạc khất-xoa, mỵ

Bà nga noan, sa-đá tha nga đố sắt-nị sái

Ma ha bát-la để-dựng nghi-lệ

Ma ha sa ha sa-la bộ thệ

Sa ha sa-la thi lị-sái

Câu chi, xá đá, sa ha sa-la, ninh đế-lê

A tiện-dã, nhập-phộc-lý, đá nẵng tra nẵng ca, ma ha phộc nhật-lộ ná la

Để-lị bộ phộc nẵng, mạn noa la

Án, sa-phộc tất-để la-bà phộc đổ, ma ma

 

III _

La nhạ, bà gia

Chủ la, bà gia

A nghi-nễ,bà gia

Ô ná ca, bà gia

Vĩ sa, bà gia

Xả sa đá-la, bà gia

Bả la chước khất-la, bà gia

Nột tích khất-xoa, bà gia

A xả nễ, bà gia

A ca la mật-lị để-dữu, bà gia

Đà la ni, bộ di, kiếm ba, bà gia

Ô lặc-ca ba đá, bà gia

La nhạ nan noa, bà gia

Nẵng nga, bà gia

Vĩ nễ-dữu, bà gia

Tô bát-la ni, bà gia

Dược khất-xoa, nga-la ha

La khất-xoa sa, nga-la ha

Tất-lệ đa, nga-la ha

Tỳ xá già, nga-la ha

Bộ đá, nga-la ha

Cưu bàn noa, nga-la ha

Bố đan nẵng, nga-la ha

Yết tra bố đan nẵng, nga-la ha

Tắc-kiến ná, nga-la ha

A bả sa-ma la, nga-la ha

Ổn mãng ná, nga-la ha

Xa gia, nga-la ha

Lệ phộc để, nga-la ha

Ô nhạ , ha lị nhạ

Nghiệt bà, ha lị nhạ

Nhạ đá, ha lị nhạ

Nhĩ vĩ đá, ha lị nhạ

Lỗ địa la, ha lị nhạ

Phộc sa, ha lị nhạ

Mãng sa, ha lị nhạ

Mê ná, ha lị nhạ

Mạt nhạ, ha lị nhạ

Vạn đá, ha lị nhạ

A du già, ha lị nhạ

Chất già, ha lị nhạ

Đế sam, tát phệ sam, tát phộc nghiệt-la ha nẫm, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Ba lị một-la nhạ ca, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Noa ca, noa chỉ nễ, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Ma ha bả du bả để, lỗ nại-la, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Đát đá-phộc, nghiệt lỗ noa, tố hê gia, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Ma ha ca la, ma để-lị nga noa, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Ca bả lý ca, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Nhạ gia ca la, mạt độ ca la, tát phộc la-tha sa đà nẵng, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Giả đốt-la bạc nghĩ nễ, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Bột-lăng nghĩ lị trí ca, nan nễ kê thi-phộc la, nga noa bả để, sa hê gia, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Nẵng nga-nẵng thất-la ma noa, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

A la-hãn đá, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Vĩ đá la nga noa, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Phộc nhật-la bá ni, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Một-la ha-ma, khất-lị đam, lỗ ná-la, khất-lị đam, nẵng la diên noa, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Phộc nhật-la bá ni ngọc hê-dã ca địa bát để, khất-lị đam, vĩ niệm, sân ná gia nhĩ, chỉ la gia nhĩ

Lạc khất- xoa, lạc khất-xoa, mỵ ( xưng tên… )

 

IV _

Bà nga phạm, tất đát đá bát đát-la, ná mô tố-đổ đế

A tỷ đá nẵng la la-ca, bát-la bà, sa-phổ tra vĩ ca, tất đát đá bát đát-lệ, nhập-phộc la nhập-phộc la, đà ca đà ca, vĩ đà ca vĩ đà ca, ná la ná la, vĩ ná na vĩ ná la, sân ná sân

ná, tần ná tần ná, hồng hồng, phán tra phán tra, sa-phộc hạ

He hê, phán tra

A mục già gia, phán tra

A bát-la để ha đa gia, phán tra

Phộc la bát-la ná gia, phán tra

A tố la vĩ ná-la bả ca gia, phán tra

Tát phộc nễ phộc tỳ-dược, phán tra

Tát phộc nẵng nghê tệ-gia, phán tra

Tát phộc dược khất-sái tệ-gia, phán tra

Tát phộc la khất-sái tế tệ-gia, phán tra

Tát phộc nga lỗ nhĩ tệ-gia, phán tra

Tát phộc hiến đạt phệ tệ-gia, phán tra

Tát phộc a tố lệ tệ-gia, phán tra

Tát phộc khẩn ná lệ tệ-gia, phán tra

Tát phộc ma hộ la nghê tệ-gia, phán tra

Tát phộc bộ đế tệ-gia, phán tra

Tát phộc tỳ xá chế tệ-gia, phán tra

Tát phộc Cung bàn nô tệ-gia, phán tra

Tát phộc bố nan nễ tệ-gia, phán tra

Tát phộc yết tra bố đan nễ tệ-gia, phán tra

Tát phộc nột lăng kỳ đế tệ-gia, phán tra

Tát phộc nỗ sắt bát-la khất-sử đế tệ-gia, phán tra

Tát phộc nhập-phộc lệ tệ-gia, phán tra

Tát phộc a bả sa ma lệ tệ-gia, phán tra

Tát phộc thất-la ma nễ tệ-gia, phán tra

Tát phộc để lật-thể kê tệ-gia, phán tra

Tát phộc ổn mãng nhĩ tệ-gia, phán tra

Tát phộc vĩ nễ-dã già lị-duệ tệ-gia, phán tra

Nhạ gia ca la, mạt độ ca la, tát phộc lật-tha sa đà kê biều, vĩ nễ-dã già lị-duệ tệgia, phán tra

Giả đốt-la bạc nghi nễ tệ-gia, phán tra

Phộc nhật-la kiểu mãng lị câu lan đà lị, vĩ nễ-dã la thệ tệ-gia, phán tra

Ma ha bát-la để-dựng nghi lệ tệ-gia, phán tra

Phộc nhật-la thương ca la gia, bát-la để-dựng nghĩ la, la nhạ gia, phán tra

Ma ha ca la gia, mãng để-lị nga noa, nẵng mãng tắc khất-lị đá gia, phán tra

Ấn ná-la, phán tra

Một-la ha-nhĩ nễ duệ, phán tra

Lỗ ná-la gia, phán tra

Vĩ sắt-noa vĩ duệ, phán tra

Vĩ sắt-nãi vĩ duệ, phán tra

(? Một-la ha-mê duệ, phán tra )

Vật-la ha-di duệ, phán tra

A nghi-nệ duệ, phán tra

Ma ha ca lý duệ, phán tra

Lao niết-lị duệ, phán tra

Ca la nan đề duệ, phán tra

Ai viết-lị duệ, phán tra

Mang để-lị duệ, phán tra

Già muộn nị duệ, phán tra

Ca la ca để-lị duệ, phán tra

Ca bả lý duệ, phán tra

A địa mục khất-đức ca, xả-ma xá nẵng phộc tất nễ duệ, phán tra

Duệ kế, chất đá, sa đát-phộc, ma ma

 

V _

Nột sắt-tra, chất đá

Bá bả, chất đá

Lao ná-la, chất đá

Vĩ nễ-phệ sa, chất đá

A muội đát-la, chất đá

Ô đá-bả ná diễn để Chỉ la diễn để

Mạn đát-la diễn để

Nhạ bán để Thô hãn để

Ô nhạ, ha la

Nghiệt bà, ha la

Ô địa la, ha la

Mãng sa, ha la

Mê ná, ha la

Mạt nhạ, ha la

Phộc sa, ha la

Nhạ đá, ha la

Nhĩ vĩ đá, ha la

Mạt lược, ha la

Phộc lược, ha la

Hiến đà, ha la

Bổ sắt-ba, ha la

Phả la, ha la

Tát tả, ha la

Bá bả, chất đá

Nỗ sắt-tra ,chất đá

Ni phộc, nghiệt-la ha

Nẵng nga, nghiệt-ha la

Dược khất-xoa, nghiệt-la ha

La khất-sát sa, nghiệt-la ha

A tố la, nghiệt-la ha

Nghiệt lỗ noa, nghiệt-la ha

Khẩn ná la, nghiệt-la ha

Ma hộ la già, nghiệt-la ha

Tất-lệ đa, nghiệt-la ha

Bộ đa, nghiệt-la ha

Bố đan nẵng, nghiệt-la ha

Ca tra bố đan nẵng, nghiệt-la ha

Cưu bàn noa, nghiệt-la ha

Tắc-kiến noa, nghiệt-la ha

Ôn mãng đá, nghiệt-la ha

Xa gia, nghiệt-la ha

A bả sa-mãng la, nghiệt-la ha

Noa ca, noa chỉ nễ, nghiệt-la ha

Lệ phộc để, nghiệt-la ha

Nhạ nhĩ ca, nghiệt-la ha

Thước câu nễ, nghiệt-la ha

Nan nễ ca, nghiệt-la ha

Lam vĩ ca, nghiệt-la ha

Kiến tra bá ni, nghiệt-la ha

Nhập-phộc la, ế ca hê ca, nễ-phệ để dã ca, để-lệ để dã ca, giả đốt tha ca, nễ đểgia nhập-phộc la, vĩ sa-ma nhập-phộc la

La để ca

Bối để ca

Thủy-lệ tham-di ca

Tán nễ bả để ca

Tát phộc nhập-phộc la

Thủy lỗ lật-để

A la-đà phộc bệ đà ca

A lỗ giả ca

A khất-sử lỗ nghiêm

Mục khư lỗ nghiêm

Yết-lị nột lỗ nghiêm

Yết la-noa, du lam

Nan đa, du lam

Khất-lị ná gia, du lam

Mạt ma, du lam

Bá la thi-phộc, du lam

Bát-lị sắt-xá, du lam

Ô ná la, du lam

Ca trí, du lam

Phộc sa-để, du lam

Ô lô, du lam

Thường già, du lam

Hạ sa-đa, du lam

Bá ná, du lam

Tát võng nga, bát-la để-dựng nga, du lam

Bộ đá phệ đá noa

Noa ca, noa chỉ nễ

Nhập-phộc la ná nột-lô

Kiến nhẫn, chỉ trí

Bà lỗ đá phệ

Tát bả lỗ ha

Lăng nga

Du sa đát-la

Sa nga la

Vĩ sái dụ nga

A nghi-nễ

Ô ná ca

Mạt la phệ la

A ca la một-lị để-dữu

Bế-lệ mục ca

Đế-lệ la tra ca

Một-lị thủy-chỉ ca

Tát bả

Nẵng câu la

Tư-dựng hạ

Vĩ-dã già-la

Lị khất-sa

Đá la lị khất-sa

Già mạt la, nhĩ vĩ tỳ

Đế sam, tát phệ sam, tất đát đa bát đá-la, ma ha phộc nhật-lỗ, ô sắt-nị sam, ma ha bát-la để-dựng nghi lam

Dạ phộc, ná-phộc ná xả, dụ nhạ nẵng tiện đa lệ noa

Sam mãng, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Nễ xả, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Bả la vĩ nễ-dã, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Hạ sa-đá, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Bá ná, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Tát võng nga , bát-la để-dựng nga, mãn đăng, ca lỗ nhĩ

Đát nễ-dã tha: Án, a nẵng lệ a nẵng lệ, vĩ xá ná vĩ xá ná, mãn đà mãn đà, mãn đà nễ mãn đà nễ, phệ la phộc nhật-la bá ni phán tra, hồng, bố-lâm, phán tra, sa-phộc a

Nẵng mô sa-đá tha nga đá gia, tô nga đá gia, la-ha đế, tam miệu tam một đà gia, tất điện đổ, man đát-la bả ná, sa-phộc ha

 

Đời Đường, chùa Thanh Long, Nội Cung Phụng Sa Môn ĐÀM TRINH tu sửa bản bia Chân Ngôn

Nguyên Lục, năm thứ 16, tháng 02, ngày 06 dùng bản của Hoà Thượng TĨNH NGHIÊM xem xét xong_ TÔN GIÁO

19/01/1999


ĐẠI PHẬT ĐỈNH ĐẠI ĐÀ LA NI

KINH SỐ 944B

Phạm Văn: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG
Việt Âm: HUYỀN THANH

 

STATHĀGATOṢṆĪṢĀṂ SITĀTAPATRAṂ APARĀJITAṂ PRATYUṄGIRAṂ DHARAṆI

 

I _

NAMAḤ SARVA BUDDHĀ BODHI-SATVEBHYAḤ

NAMO SAPTĀNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHĀ-KOṬĪNĀṂ SAŚRĀVAKA

SAṂGHANĀṂ

NAMO LOKE ARHANTĀNĀṂ

NAMO SROTĀPANNĀNĀṂ

NAMO SUKṚTĀGĀMINĀṂ

NAMO ATĀGĀMINĀṂ (?ANĀGĀMINĀṂ)

NAMO LOKE SAMYAGGATĀNĀṂ SAMYAK-PRATIPANNNĀNĀṂ

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO BHAGAVATE DṚḌHA ŚURASENA PRAHARAṆA RĀJĀYA

TATHĀGATAYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE AMITĀBHĀYA TATHĀGATAYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE AKṢOBHYĀYA TATHĀGATAYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

 

NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIBHŪRYA (?VAIḌURYA)

PRABHA RĀJĀYA TATHĀGATAYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE SAṂPUṢPĪTA SĀLENDRA RĀJĀYA

TATHĀGATAYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆAYE TATHĀGATAYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE RATNA KUSUMA KETU RĀJĀYA

TATHĀGATAYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMO BHAGAVATE TATHĀGATĀ KULĀYA

NAMO BHAGAVATE PADMA KULĀYA

NAMO BHAGAVATE VAJRA KULĀYA

NAMO BHAGAVATE MAṆI KULĀYA

NAMO BHAGAVATE GARJA KULĀYA

NAMO DEVA ṚṢĪṆĀṂ

NAMO SIDDHĀ VIDYĀ DHARĀNĀṂ

NAMO SIDDHĀ VIDYĀ DHARĀ ṚṢĪṆĀṂ

ŚĀPANU GRAḌHA (?GRAHĀ) SAMARTHĀNĀṂ

NAMO BRAHMAṆE

NAMO INDRAYA

NAMO BHAGAVATE RUDRĀYA UMĀPATĪ SAHEYĀYA

NAMO NARĀYAṆĀYA RAKṢAṂMI SAHEYĀYA

PAṂCA MAHĀ MUDRA NAMASKṚTĀYA

NAMO MAHĀ KĀLĀYA TRIPURANAGA VIDRĀPAṆA KĀRĀYA

ADHIMUKTO ŚMAŚĀNA VASINI MĀTṚ-GAṆA NAMAḤ SKṚTĀYA

EBHYO NAMAḤ SKṚTVĀ

IMĀṂ BHAGAVATE STATHĀGATOṢṆĪṢĀṂ SITĀTAPATRAṂ

NAMA APARĀJITĀṂ PRATYUṄGIRAṂ

SARVA DEVA NAMASKṚTĀṂ

SARVA DEVEBHYAḤ PŪJITAṂ

SARVA DEVEŚCA PARIPĀLITAṂ

SARVA BHŪTA GRAHA NIGRAHA KARĪṂ

PARAVIDYÀ CCHEDANA KARÌM

DUNAṂ TANAṂ SATVĀNĀṂ DAMAKAṂ DUṢṬĀNĀṂ

NĪVĀRAṆĪṂ

ĀKĀLA MṚTYU PRAŚAMANA KARĪṂ

SARVA BANDHANA MOKṢANA KARĪṂ

SARVA DUṢṬA DUSVAPNA NIVĀRAṆĪṂ

CATURA-ŚĪTĪNĀṂ GRAHA SAHASRĀNĀṂ VIDHVAṂSANA

KARĪṂ

AṢṬA-VIṂŚATĪNĀṂ NAKṢATRĀNĀṂ PRASĀDANA KARĪṂ

AṢṬANĀṂ MAHĀ-GRAHĀNĀṂ VIDHVAṂSANA KARĪṂ

SARVA ŚATRŪ NIVĀRAṆĪṂ

GURĀṂ DUSVAPNANĀṂ CANĀŚNĪṂ

VIṢA, ŚASTRA, AGNI, UDAKA UTRAṆĪṂ

APARĀJITĀ GURĀ

MAHĀ-CAṆṬHANA

MAHĀ-DĪPTĀṂ

MAHĀ-TEJAṂ

MAHĀ-ŚVETĀṂ JVALA

MAHĀ-BALĀ ŚRĪYA

PAṆḌARA-VĀSINĪṂ

ARYA TĀRĀ

BHRKUṬĪṂ

CEVAJAṂ VAJRA MALETI VIŚRŪTĀṂ

PADMAKMĀṂ

VAJRA JIHVACAḤ

MALĀ CEVĀPARĀJITĀṂ

VAJRA DAṆḌI VIŚALĀCA

ŚANTĀ VAIDEHA PŪJITĀḤ

SAUMI RŪPĀ MAHĀ-ŚVETĀṂ

ĀRYA-TĀRĀ MAHĀ-BALĀḤ

APARĀ VAJRA ŚAṄKALA CEVAḤ

VAJRA-KAUMĀRIḤ KULANDHARĪ

VAJRA HASTĀCA

MAHĀ-VIDYĀ TATHĀ KĀṂCANĀ MĀLIKAḤ

KUSUMBHA RATANA CEVA

VAIROCANA KUDARTHOṢṆĪṢA

VIJṚMBHA MĀṆĀCA VAJRA

KANAKA-PRABHA LOCANAḤ

VAJRA TUṆḌĪCA

ŚVETĀCA

KAMALĀKṢA

ŚAŚI PRABHĀ

ITEYETE MUDRA-GAṆAḤ SARVE RAKṢAṂ KURBBANTU MAMASYA

 

II _

OṂ_ ṚṢĪGAṆA PRAŚASTA TATHĀGATOṢṆĪṢĀ _ HŪṂ BHRŪṂ

JAMBHANA HŪṂ BHRŪṂ

STAMBHANA HŪṂ BHRŪṂ

BOHĀNAḤ HŪṂ BHRŪṂ

MATHĀNA HŪṂ BHRŪṂ

PARAVIDYĀ SAMBHAKṢAṆA KARA _ HŪṂ BHRŪṂ

SARVA DUṢṬĀNĀṂ STAMBHANA KARA _ HŪṂ BHRŪṂ

SARVA YAKṢA RĀKṢASA GRAHĀṆĀṂ VIDHVAṂSANA KARA _

HŪṂ BHRŪṂ

CATURĀ-ŚĪTĪNĀṂ GRAHA SAHASRĀṆĀṂ VINĀŚANA KARA _

HŪṂ BHRŪṂ

AṢṬA-VIṂŚATĪNĀṂ NAKṢATRĀNĀṂ PRASĀDANA KARA _ HŪṂ

BHRŪṂ

AṢṬĀNĀṂ MAHĀ-GRAHĀṆĀṂ VIDHVAṂSANA KARA _ RAKṢA

RAKṢA MĀṂ

BHAGAVĀṂ STATHĀGATOṢṆĪṢA

MAHĀ-PRATYUṄGIRE

MAHĀ- SAHASRĀ-BHUYE

SAHASRA ŚIRṢAI

KOṬI-ŚATA-SAHASRA NETRE

ABHEṂDYA JVALITANAṬANAKA MAHĀ-VAJRODARA

TṚBHUVANA MAṆḌALA

OṂ_ SVASTIR-BHAVATU MAMA

 

III_

RĀJA BHAYA

CORA BHAYA

AGNI BHAYA

UDAKA BHAYA

VIṢA BHAYA

ŚASTRA BHAYA

PARACAKRA BHAYA

DURBHIKṢA BHAYA

AŚANI BHAYA

AKĀLA MṚTYU BHAYA

DHARAṆĪ BHUMI KAṂPA BHAYA

ULKOPĀTA BHAYA

RAJA-DAṆḌA BHAYA

NAGA BHAYA

VIDYU BHAYA

SUPARṆI BHAYA

YAKṢA GRAHĀ

RAKṢASA GRAHĀ

PRETA GRAHĀ

PIŚĀCA GRAHĀ

BHUTA GRAHĀ

KUMBHAṆḌA GRAHĀ

PŪTANA GRAHĀ

KAṬAPŪTANA GRAHĀ

SKANDA GRAHĀ

APASMĀRA GRAHĀ

UNMĀDA GRAHĀ

CCHĀYĀ GRAHĀ

REVATI GRAHĀ

ŪJA AHĀRIṆYA

GARBHA AHĀRIṆYA

JĀTA AHĀRIṆYA

JĪVITA AHĀRIṆYA

RUDHIRA AHĀRIṆYA

VASA AHĀRIṆYA

MAṂSA AHĀRIṆYA

MEDA AHĀRIṆYA

MAJJA AHĀRIṆYA

VĀNTA AHĀRIṆYA

AŚUCYA AHĀRIṆYA

CITTA AHĀRIṆYA

TEṢĀṂ SARVEṢĀṂ SARVA GRAHĀṆĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA

YĀMI, KĪLA YĀMI

PARIBRĀJAKA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

ḌĀKA ḌĀKIṆĪ KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

MAHĀ-PAŚUPATI RUDRA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI,

KĪLA YĀMI

TATVA GARUḌA SAHEYA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI,

KĪLA YĀMI

MAHĀ-KĀLA MATṚ-GAṆA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI,

KĪLA YĀMI

KĀPĀLIKA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

JAYAKARA, MADHUKARA, SARVĀRTHA-SĀDHANA KṚTĀṂ

VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

CATUR-BHAGINĪ KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

BHṚṂGIRIṬIKA , NANDIKEŚVARA, GAṆAPATI, SAHEYA KṚTĀṂ

VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

NAGNA-ŚRAMAṆA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA

YĀMI

ARHĀNTA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

VĪTARĀGAṆA KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

VAJRAPĀṆI KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

BRAHMA KṚTĀṂ , RUDRA KṚTĀṂ, NARĀYAṆA KṚTĀṂ VIDYĀṂ

_ CCHINDA YĀMI, KĪLA YĀMI

VAJRAPĀṆI-GUHYAKĀDHIPATI KṚTĀṂ VIDYĀṂ _ CCHINDA

YĀMI, KĪLA YĀMI

RAKṢA RAKṢA MĀṂ

 

IV _

BHAGAVĀṂ SITĀTAPATRA NAMOSTUTE

ASITA ANALĀRKAḤ PRABHA SPHUṬA VIKA SITĀTAPATEḤ

(?SITÀTAPATREH)_ JVALA JVALA _ DHAKA DHAKA _ VIDHAKA

VIDHAKA _ DARA DARA _ VIDARA VIDARA _ CCHINDA CCHINDA _

BHINDA BHINDA _ HŪṂ HŪṂ _ PHAṬ PHAṬ _ SVĀHĀ 旨旨 民誆

HE HE PHAṬ

AMOGHAYĀ PHAṬ

APRATIHATĀYA PHAṬ

VARA PRADĀYA PHAṬ

ASURA VIDRĀPAKĀYA PHAṬ

SARVA DEVEBHYAṬ PHAṬ

SARVA NĀGEBHYAḤ PHAṬ

SARVA YAKṢEBHYAḤ PHAṬ

SARVA RAKṢASEBHYAḤ PHAṬ

SARVA GARUḌEBHYAH PHAṬ

SARVA GANDHARVEBHYAḤ PHAṬ

SARVA ASUREBHYAḤ PHAṬ

ARVA (?SARVA) KINDAREBHYAḤ PHAṬ

ARVA (?SARVA) MAHORAGEBHYAḤ PHAṬ

SARVA PHIŚACEBHYAḤ (?PIŚĀCEBHYAḤ) PHAṬ

SARVA KUMBHAṆḌEBHYAḤ PHAṬ

SARVA PŪTANEBHYAṬ PHAṬ

SARVA KAṬAPŪTANEBHYAḤ PHAṬ

SARVA DURLAṂGHIṂTEBHYAḤ PHAṬ

SARVA DUṢPREKṢIREBHYAḤ PHAṬ

SARVA JVAREBHYAḤ PHAṬ

SARVA APASMAREBHYAḤ PHAṬ

SARVA ŚRAMAṆEBHYAḤ PHAṬ

SARVA TĪRTHIKEBHYAḤ PHAṬ

SARVA UNMĀṂDEBHYAḤ PHAṬ

SARVA VIDYĀCARYEBHYAḤ PHAṬ

JAYĀKARA, MADHUKARA, SARVĀRTHA-SADDHĀHEBHYO,

VIDYĀCARYEBHYAḤ PHAṬ

CATUR-BHAGINĪBHYAḤ PHAḤ

VAJRA KAUMĀRĪ KULANDHARĪ VIDYĀRAJEBHYAḤ PHAṬ

MAHĀ-PRATYUṄGIREBHYAḤ PHAṬ

VAJRA ŚAṄKALĀYA PRATYUṂGIRA-RĀJAYA PHAṬ

MAHĀ-KĀLĀYA MĀTṚ-GAṆA NAMASKṚTĀYA PHAṬ

INDRĀYA PHAṬ

BRAHMĪṆĪYE PHAṬ

RUDRĀYA PHAṬ

VIṢṆAVIYE PHAṬ

VIṢṆEVIYE PHAṬ

BRAHMĪYE PHAṬ

VARAKIYE PHAṬ

AGNIYE PHAṬ

MAHĀ-KĀLĪYE PHAṬ

RAUDRĪYE PHAṬ

KĀLA-DAṆḌĪYE PHAṬ

AINDRĪYE PHAṬ

MĀTRĪYE PHAṬ

CĀMUṆḌĪYE PHAṬ

KĀLA-RĀTRĪYE PHAṬ

KĀPĀRĪYE PHAṬ

ADHIMUKTO ŚMAŚĀNA-VĀSINĪYE PHAṬ

 

V _

YEKE CITTĀ-SATVĀ MAMA

DUṢṬA CITTĀ

PĀPA CITTĀ

RAUDRA CITTĀ

VIDVAIṢA CITTĀ

AMAITRA CITTĀ

UTPĀDA YANTI

KĪLA YANTI

MANTRA YANTI

JĀPA YANTI

JOHANTI

UJA AHĀRĀ

GARBHA AHĀRĀ

RUDHIRA AHĀRĀ

MAṂSA AHĀRĀ

MEDA AHĀRĀ

MAJJA AHĀRĀ

VASA AHĀRĀ

JĀTA AHĀRĀ

JĪVITA AHĀRĀ

MALYA AHĀRĀ

BALYA AHĀRĀ

GANDHA AHĀRĀ

PUṢPA AHĀRĀ

PHALA AHĀRĀ

SASYA AHĀRĀ

PĀPA CITTĀ

DUṢṬA AHĀRĀ

DEVA GRAHĀ

NAGA GRAHĀ

YAKṢA GRAHĀ

RAKṢASA GRAHĀ

ASURA GRAHĀ

GARUṆA GRAHĀ

KINDARA GRAHĀ

MAHORAGA GRAHĀ

PRETA GRAHĀ

PIŚĀCA GRAHĀ

BHŪTA GRAHĀ

PŪTANA GRAHĀ

KAṬAPŪTANA GRAHĀ

KUMBHĀṆḌA GRAHĀ

SKANDA GRAHĀ

UNMĀDA GRAHĀ

CCHĀYĀ GRAHĀ

APASMĀRĀ GRAHĀ

ḌĀKA ḌĀKIṆĪ GRAHĀ

REVATI GRAHĀ

JĀMIKĀ GRAHĀ

ŚAKUNI GRAHĀ

NADĪKE GRAHĀ

LAṂVIKA GRAHĀ

KAṆṬHAPĀṆI GRAHĀ

JVALĀ, EKĀHIKĀ, DVAITIYAKĀ, TRETIYAKĀ, CATURTHAKĀ, NITYĀ

JVARĀ

VIṢAMA JVARĀ

VĀTIKĀ

PAITTIKĀ

ŚLEṢMIKĀ

SANDIPATIKĀ

SARVA JVARĀ

ŚIRORTTI

ARVĀVABHEDHAKA

AROCAKA

AKṢI ROGAṂ

MUKHA ROGAṂ

HṚDROGAṂ

KARṆŪ ŚŪLAṂ

DANDA ŚŪLAṂ

H,RDAYA ŚŪLAṂ

MARMA ŚŪLAṂ

PĀRĀŚVA ŚŪLAṂ

PARIṢṬI ŚŪLAṂ

UDARA ŚŪLAṂ

KAṬI ŚŪLAṂ

BASTI ŚŪLAṂ

ŪRŪ ŚŪLAṂ

JAṂGHA ŚŪLAṂ

HASTA ŚŪLAṂ

PĀDA ŚŪLAṂ

SARVĀṄGA PRATYUṄGA ŚŪLAṂ

BHŪTA VETĀḌA

ḌĀKĀ ḌĀKINĪ

JVARA DADRUKAṆṬYU

KIṬI

BHALOTĀVAI

SARPALOHĀ

LIṄGA ŚOSATRĀ

SAGARA

VIṢA-YOGA

AGNI

UDAKA

MARAVERA

KĀNTARA

AKĀLA MṚTYU

TRAIMUKA TRAILĀṬAKA

VṚŚCIKA

SARPA

NAKULA

SĪṂHĀ

VYĀGHRA

RIKṢA

TARARIKṢA

CAMARA JĪVIBHE

TEṢĀṂ SARVEṢĀṂ SITĀTAPATRA MAHĀ-VAJROṢṆĪṢAṂ MAHĀ-

PRATYUṄGIRAṂ

YĀBA DVĀDAŚA YOJANĀBHYĀNTAREṆA

SĀMA BANDHAṂ KAROMI

DIŚA BANDHAṂ KAROMI

PARAVIDYA BANDHAṂ KAROMI

TEJO BANDHAṂ KAROMI

HASTĀ BANDHAṂ KAROMI

PĀDA BANDHAṂ KAROMI

SARVĀṄGA PRATYUṄGA BANDHAṂ KAROMI

_ TADYATHĀ: OṂ_ ANALE ANALE _ VIŚADA VIŚADA – BANDHA BANDHA _ BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRA-PĀṆI PHAṬ _ HŪṂ BHRŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

NAMO STATHĀGATĀYA SUGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA SIDDHYAṂTU VANTRA PADĀ _ SAMAPTA

Hiệu chỉnh chỗ sai sót xong vào ngày 05/02/2013