KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI
MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT
ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ TÁM

Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trong Thánh Tính của tất cả Pháp Giới hiện ngàn trăm ức biển Thế Giới, nhập vào Thánh Trí Kim Cương Tam Ma Địa Bách Bảo Liên Hoa Hải Tạng Pháp Tính Tam Muội của tất cả chư Phật. Đức Thế Tôn từ Tam Muội an lành khởi dậy, ngồi trên tòa Bảo Liên Hoa Thiên Quang Vương Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Này tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát nên biết! Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Trước kia, ở trong Đại Hội Chúng, ông hỏi về 10 Tâm Trưởng Dưỡng. Nay Ta vì nhóm Đại Trí Thông Bồ Tát thỉnh hỏi từ 10 Phát Thú Tâm này, tu nhập vào trong Kiên Pháp Nhẫn, tu hành 10 Trưởng Dưỡng Tâm, hướng đến Quả Bồ Đề. Thế nên, Như Lai liền sẽ tuyên nói. Thế nào là 10 Trưởng Dưỡng Tâm?

1_Từ Tâm (Maitra-citta): Bồ Tát y theo Như Lai Từ (Tathāgata-maitra) ở trên tất cả chúng sinh hữu tình, chẳng làm Nhân Duyên của 10 ác, thường quán Tự Tính sinh Từ Chính Tâm (Tâm hiền từ chân chính), hành Bồ Tát Đạo đều cứu giúp hữu tình, rộng dẫn Quần Phẩm (chúng sinh) chẳng gây tạo Duyên ác, thường ở trong Vô Ngã Trí (Anātman-jñāna) soi thấy NGã Tính thanh tịnh, nhập vào Pháp Thánh Trí cùng tương ứng với Thường Lạc Ngã Tịnh, chứng 5 Uẩn trống rỗng, Sắc Thọ Tưởng Hành Thức trống rỗng, không có chỗ đắc trống rỗng, mỗi mỗi phần nhập vào trong Tính Đại Tịch của Phật, không có sinh, không có trụ, không có tướng sinh, không có tướng diệt, như huyễn, như hóa, như như một tướng, không có mật, không có hai Bồ Tát phát chí Đại Nguyện, khởi Tâm Đại Từ, ở trong biện sinh tử của 6 đường cứu độ tất cả chúng sinh, mau khiến lìa khổ, đạt đến Bồ Đề.

Bồ Tát vì tất cả hữu tình trải qua nhiều kiếp dẫn đường, tu hành Bồ Tát Đạo, chẳng thấy có khổ, chẳng thấy có phiền não, thành tựu Bồ Đề, tất cả Pháp Kim Cương Pháp Luân của Như Lai

Bồ Tát đều chuyển niềm vui Đại Từ (Mahā-maitra) hóa độ tất cả chúng sinh khiến sinh niềm tin chính đúng, được Từ Thiện Trí (Maitra-kuśala-jñāna), nhập vào biển Tát Bà Nhã (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí), Đại Từ Không Tuệ (Mahā-maitraśūnyatā-jñāna) chẳng do Ma (Mārā) dạy bảo, chứng quả Từ Lạc (Maitra-sukha: vui thích giúp cho người khác thoát khổ) nhập vào con đường Vô Sinh (Anutpāda-mārga: vô sinh đạo), ở trong Kim Cương Luân Thiện Từ Thật Tính (Thật Tính Thiện Từ của bánh xe Kim Cương), chẳng thấy có quả ác, cũng chẳng thấy có quả Thiện, cũng chẳng thấy có Ngã Tính, tội của sinh tử. Ở trong Thánh Trí Pháp Tính của tất cả Như Lai chứng hiểu, hành trống rỗng (không), được Vô Ngại Thánh Trí Tính, nhập vào Thể Tính Hư Không Tam Muội, đạt Kim Cương Tam Ma Địa (Vajra-samādhi) của Như Lai

Như vậy, nói xong theo thứ tự mà diễn, tức cần phải tuyên nói:

2_Bi Tâm (Kāruṇa-citta): Bồ Tát thề sẽ cứu giúp, tu hành Bi Trí (Kāruṇa-jñāna) của Phật. Tâm Bi ấy là Bản Tính của Như Lai tự có Đại Bi chân tịnh. Như vậy, trong Đại Bi Không Tính (Mahā-kāruṇa-śūnyatā: Tính trống rỗng của Đại Bi): Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Tịch Không (Śānti-śūnyatā), Vô Tướng (Animitta), Vô Sinh (Anutpāda), Căn Bản Bi (Mūla-kāruṇa) duyên với Không Hành Trí Tính ở trong Thánh Đạo (Ārya-mārga) tự diệt tất cả Nhân khổ (Duḥkha-hetu), gọi là Khổ Đế

(Duḥkha-satya) diệt, cũng diệt tất cả duyên khổ hữu tình của người khác

Bồ Tát ở trong vô lượng nhân Khổ của tất cả chúng sinh, sinh Đại Bi Trí (Mahākāruṇa-jñāna), Bất Sát Pháp Duyên, Bất Trước Ngã Duyên cho nên thường hành: chẳng giết chóc, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm rồi đối với tất cả chúng sinh hữu tình chẳng buồn bực, chẳng chướng ngại.

Phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) là Bồ Tát xem xét kỹ lưỡng con đường Không Kiến (Śūnyatā-dṛṣṭi-mārga) ở Tâm Tính thanh tịnh, quán chiếu Chủng Tính gốc ở trong Thức (Vijñāna) Hành (Saṃskāra) thấy tất cả Pháp phiền não như Thật Tướng vốn từ Chủng Tính thanh tịnh, chứng Tâm Đạo Trí (Mārga-jñāna: Trí duyên với Đạo Đế). Ở trong 6 thân (cha, mẹ, anh, em, vợ, con), 6 ác thân (cha, mẹ, anh, em, vợ, con ác), 3 Phẩm ác (3 bậc ác: thượng, trung, hạ) cùng với Thượng Lạc Từ Bi Không Trí tương ứng, chẳng thấy có ác, ở 9 phẩm trong Duyên ác bậc thượng, được Lạc Quả (Thể màu nhiệm của Niết Bàn lìa tất cả sinh diệt nghĩa là lạc. Diệu Lạc là quả mà Bồ Tát đã đạt được cho nên xưng là Lạc Quả) trống rỗng (Śūnya: không) thường hiện ngay trước mặt, thực hành rồi thân mình, thân người khác đối với một Lạc một Tính bình đẳng của tất cả chúng sinh, khởi Đại Bi Tam Ma Địa (Mahā-kāruṇa-samādhi) Như vậy nói xong, theo thứ tự mà diễn. Tức cần phải nói.

3_Hỷ Tâm (Muditā-citta): Khi Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa (Pāramitā) thời siêng năng hành Bồ Đề Đạo (Bodhisatva-mārga) của tất cả chư Phật, quán trong Phật Tính (Buddhatā) không có Duyệt Hỷ (vui thích). Tại sao thế? Vì Bản Thể thanh tịnh. Ở trong Tướng của Tính thanh tịnh soi thấy Chủng Tính Thể Tướng với Tự Thể Tính của tất cả chúng sinh, chứng nhập vào Đạo Trí thanh tịnh, Phật Tính (Buddhatā), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Không Hỷ (Śūnyatā-muditā)… Tâm chẳng dính mắc Ngã Sở Duyên lộ ra, ẩn mất, 3 đời tự tại, Thần dụng biết tất cả Nhân, tất cả Quả, Khổ Khổ (Duḥkha-duḥkha), Khổ Tập Đế (Duḥkha-samudaya-satya: tức Khổ Đế và Tập Đế), tất cả nhập vào Nhân diệt hết khổ, chiếu đạt Phật Tính (Buddhatā) trống rỗng (không), quán chiếu Thật Tính, thành đẳng Duyệt Hỷ (vui thích), đồng với Bồ Đề (Bodhi) của Phật

Bồ Tát Ma Ha Tát phát Tâm chí thành, khiến tất cả chúng sinh chứng Bồ Đề Hỷ Duyệt Không nhập vào Tính Thánh Trí Đạo của Như Lai, buông xả Ác Tri Thức, cầu Thiên Tri Thức, bày con đường tốt đẹp của Ta khiến các hữu tình sinh vào nhà Phật Pháp, vào trong Phật Pháp thường khởi vui vẻ, được địa vị Pháp Vương (Dharmarāja), cũng khiến tất cả chúng sinh nhập vào Chính Tín, Chính Trí buông xả tất cả các Tà Kiến ác, luân hồi sinh tử đều là Khổ (Duḥkha), Tập (Samudaya) của 6 đường… cho nên chứng được Phật Tính Hỷ Duyệt Tam Muội, khiến tất cả chúng sinh cũng đồng nhập vào Pháp này, được Bồ Đề

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

4_Xả Tâm (Upekṣa-citta): Bồ Tát phát Hạnh Nguyện lớn, ở đời đời tu trì, hành Bồ Tát Đạo, rộng độ hữu tình, thường đều quán chiếu Thân Tâm, tu học Thánh Trí Thánh Tuệ của Như Lai. Ở trong Tính Thực Tế, trống rỗng (không) không có sở hữu, như Hư Không rộng lớn không có tất cả tướng, cũng không có buông bỏ tướng, cũng không có tạo làm. Ở trong Tính của Vô Tướng Không Pháp Thật Tế chẳng thấy thiện ác, có thấy, không có thấy. Trong 2 thứ Tội Phước bình đẳng nhất quán, soi thấy Thật Tế. Ở trong Tính Chân Như không có tướng ta, không có tướng người, cũng không có cái thấy của ta, nơi chấp dính cột buộc của cái ta, mà Thể Tính của ta người đều chẳng thể đắc, Tính Chân Như cũng chẳng thể đắc, không có tính đếm gắn liền, giống như hư không, gọi là Đại Không Xả Tướng (tướng buông xả của Đại Không)

Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhiều đời tu hành trong Đại Xả Không Tướng (Mahopekṣaśunya-lakṣaṇa: tướng trống rỗng của Đại Xả) kèm với thân của mình với thân của người khác, khiến tất cả chúng sinh hữu tình chí cầu Bồ Đề, ở trong Chân Như Không Tính (Tathatā-śūnyatā) phát Đại Nguyện rộng lớn, hành Bồ Tát Đạo, thề buông xà: thân, thịt, tay chân, con trai con gái, vợ con, quốc thành, ruộng vườn, nhà cửa… như huyễn, như hóa, như dòng nước chảy, lửa đèn, các tướng bên trong bên ngoài, tất cả vật… buông xả hết thì gọi là Vô Vi Xả, gọi là Vô Tướng Xả

Bồ Tát ở trong Vô Vi Xả: không có diệt, không có sinh. Ở trong Tính Thật Tế chẳng thấy có buông xả thì gọi là Đại Xả (Mahopekṣa) cùng với chẳng buông xả, tất cả buông xả ngang bằng, được đồng với Thánh Tính Bồ Đề. Bồ Tát thường tu Chân Xả cho nên gọi là Vô Tướng Đại Xả, tức là Tự Tính căn bản, Bồ Đề Tính Không của Như Lai vốn không có tướng buông xả Như vậy Đức Như Lai nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

5_Thí Tâm (Dāna-citta): Bồ Tát cầu Bồ Đề, đem Thân thí, khẩu thí, Ý thí, Pháp thí, Giáo Đạo thí. Như trên đã nói Thí (Dāna) ấy có 6 thứ hợp thành 3 loại. Thế nào là ba? Một là Tự phát Tâm thí (tự phát Tâm bố thí), hai là Bị tha cầu khất thí (do người khác cầu xin mà bố thí), ba là Giáo Đạo thí (dạy Đạo mà bố thí)

Nếu Bồ Tát tự phát Tâm bố thí: quán Tự Tính xưa nay của Bản Chân Như không có nơi bố thí thì gọi là Vô Tướng Thí

Tiếp theo, tức Bồ Tát do người khác cầu xin mà bố thí: Nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sinh hữu tình cầu xin mà bố thí thì gọi là Hữu Tướng Thí

Thế nên, tiếp đến lúc sau, tức đang dạy Đạo bố thí: Bồ Tát phát Tâm: “Ta đều thề độ hữu tình, cúng dường bố thí tất cả chúng sinh không có ngưng nghỉ”. Tâm ấy không có ngừng nghỉ, ngang bằng với Pháp Giới khiến tất cả chúng sinh chí nguyện, chí cầu Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Đây tức gọi là Vô Vi Vô Lậu Thí

Nếu Bồ Tát vì tất cả hữu tình, khắp hay tự phát Tâm bố thí thì gọi là Vô Tướng Thí. Tức đối với Nội Thân (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), Ngoại Thân (hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc), quốc thành, con trai con gái, vợ con, ruộng vườn, nhà cửa, tất cả vật Hữu Vi đều bố thí hết thì gọi là được Vô Ngại Vô Vi Thí

Thế nên Bồ Tát đạt Tính Vô Vi, quán sát kỹ lưỡng trong Tính Như Như, không có nghĩ đến tài vật cũng không có người thọ nhận. Sự bố thí ấy cũng không có bên trong bên ngoài, không có hợp, không có tan, cũng không có Tâm Hành (Citta-caryā: tác dụng, hoạt động, trạng huống, biến hóa của nội tâm)

Bồ Tát ở nguồn Tâm (tâm nguyên) của mình quán Bản Tự Tính. Tính chẳng thấy có tên gọi bố thí (thí danh), đạt lý, đạt thí (bố thí). Đây gọi là Vô Nguyện Vô Tướng Thí

Bồ Tát tức thường hành Vô Tướng Thí, thường trụ Tự Tính của nguồn Tâm, thì Tịnh Thổ hiện hành (Abhisaṃskāra: Pháp Hữu Vi hiện hiện ngay trước mắt) ngay trước mặt

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

6_Hảo Ngữ Tâm: Bồ Tát tu tập Thể Tính khéo léo của Như Lai, thường sinh ý tốt đẹp, Chân Ngữ (lời nói chân thật, chân ngôn), Thật Ngữ (Satya-vāda: nói lời chân thật, chẳng sằng bậy, chẳng khác lạ), Kim Cương Bí Mật Tam Ma Địa Ngữ, thành tựu Pháp Tam Mật Bồ Đề (Trīṇi-guhyāni-bodhi) của Phật

Thế nào là thành tựu ba Mật của Như Lai (Tathāgata-trīṇi-guhyāni)?

Một là: Khiến chứng Tâm Địa bí mật của tất cả chúng sinh, được thành Thể Tính Bồ Đề của Thân Mật (Kāya-guhya), thành tựu Ái Ngữ Tam Muội Tối Thượng Nghĩa Đế Văn Tự Bát Nhã Bồ Đề

Hai là: Khiến tu Tâm Địa bí mật chứng thành Thể Tính Bồ Đề của Khẩu Mật (Vāg-guhya), tu hành tất cả Tam Tạng Pháp Giáo Mật Quán Ngữ Nghĩa của Như Lai, chân thật chứng biện tài thông đạt của Khẩu Mật, quán chiếu Bát Nhã Bồ Đề Kim Cương Đại Trí (Prajñā-bodhi-vajra-mahā-jñāna) thành tựu

Ba là: Khiến tu Tâm Địa bí mật chứng thành Thể Tính Bồ Đề của Ý Mật (Mano-guhya), nhập vào Chư Phật Tam Ma Địa Thánh Hạnh Thật Tướng Bát Nhã Bồ Đề, quán chiếu được thấy Thể Tính Kim Cương Chân Tế Thật Ngữ Thắng Nghĩa Đế của Như Lai, chứng Thành Thật Tướng Bát Nhã Kim Cương Bồ Đề Thành Tựu (Satya-siddhi-lakṣaṇa-prajñā-vajra-bodhi) thành tựu

Thế nên, bấy giờ tức Bồ Tát này ở trên tất cả chúng sinh hữu tình tu hành Thánh Trí Thánh Tính Thánh Hạnh Thánh Đạo Bồ Đề, thường hành ngư ngôn chân thật, chính thuận một lời nói điều hòa Nhất Thiết Trí khiến chúng sinh hữu tình với các Bồ Tát không có Tâm sân hận với không có Tính đấu trang phiền não, thường ở trong Thật Tướng Bát Nhã quán kỹ lưỡng Tâm Tính, chứng Thật Tính một tướng của Pháp Không Trí (Dharma-śunyatā-jñāna) không có Nhân, không có Duyên, Pháp Tính (Dharmatā) thanh tịnh

Bồ Tát thường tu Lạc Thuyết (Pratisaṃvid: kiến thức chính xác về bất cứ điều gì), nhập vào Ái Ngữ Tam Muội, vì tất cả chúng sinh khởi Đại Từ (Mahā-maitra) Đại Bi (Mahā-kāruṇa) thường sinh yêu thuận, một lời nói, một tiếng nói, hành thuận ý của Phật, cũng giúp cho tất cả người khác nói nghĩa, tiếng nói tốt đẹp.

Bồ Tát dùng Thánh Trí Lực Pháp Ngữ cứu giúp, dạy Đạo thất cả chúng sinh hữu tình, thường hành lời nói tốt đẹp, ý chính đúng như như, pha12t khởi căn lành khiến nhập vào Vô Thượng Bồ Đề Trí, trụ Tịnh Thổ của Phật, nhập vào Kim Cương Tam Ma Địa

Bấy giờ, Đức Như Lai nói xong thời theo thứ tự mà diễn nói

7_Ích Tâm (Upakāra-citta): Bồ Tát tu Tát Đỏa Hạnh (Satva-caryā) nhập vào Như Lai Trí Thân Tam Ma Địa (Tathāgata-jñāna-kāya-samādhi), lợi ích an vui tất cả chúng sinh hữu tình, khiến dùng Thật Trí Thể Tính Tánh Tuệ rộng hành Trí Đạo (Jñāna-mārga), dùng sức Thánh Hạnh thành tựu Thánh Đạo (Ārya-mārga), Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi), Kim Cương Tam Muội (Vajra-samādhi), tất cả Minh Diệm Tổng Trì Pháp Môn, quán chiếu Thể Tính, Thánh Hạnh, 7 Tài (Sapta-dhanāni: 7 loại hành vi quy phạm của Phật Giáo Đồ gồm có: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Xả tài, Tuệ tài) để giúp cho người trước mặt được lợi ích

Bồ Tát phát Tâm Đại Trí rộng làm lợi ích, nhận chịu tất cả thân mệnh của ta, người… được 7 Tài, Thánh Hạnh, đầy đủ Phước Trí rồi nhập vào Lợi Ích Tam Muội (Upakāra-samādhi)

Bồ Tát tu chứng Phật Thánh Tính gia trì thân miệng ý của tất cả chúng sibnh hữu tình, nhập vào Pháp Chủng Tính (Dharma-gotra) của Như Lai, đạt Không Tịch

Chủng Tính (chủng tính của cảnh giới không có bất cứ tướng trạng nào, không có sinh ra và mất đi, không có sai biệt đối lập, vượt qua không gian và thời gian), Thánh Hạnh Chủng Tính, chứng Đạo Chủng Trí (Mārga-gotra), nhập vào Như Lai Tam Ma Địa (Tathāgata-samādhi). Được Tam Muội xong, đột nhiên Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 6 cách, Bồ Tát liền vào trong 6 đường cứu độ tất cả chúng sinh hữu tình, khiến được an vui, mau chứng Bồ Đề. Rồi Bồ Tát vào ở 6 đường đồng sự, đồng Pháp hiện vô lượng hình thân, sắc tướng nhổ bứt cứu giúp chúng sinh khổ não, chẳng để cho bị tai vạ, chỉ giúp ích cho người được lợi. Bồ Tát thường trụ Lợi Ích Tam Muội

Như vậy nói xong, theo thứ tự mà diễn.

8_Đồng Tâm: Bồ Tát đồng khiến cho chúng sinh nhập vào Thể chân thật của Như Lai, chứng Tự Tính Đạo Thánh Trí Đồng Thể Không Tính Tam Muội, nhập vào trong Vô Sinh Pháp (Anutpāda-dharma), thấy Vô Ngã Trí (Anātman-jñāna), đồng Vô Sinh Tính, trống rỗng (Śūnya: không), bình đẳng (Sama), không có hai, đồng Bản Thể Tính; cảnh nguồn của ta người, các Pháp của tất cả hữu tình, đồng Thể Tự Tính Tính Như Như Tướng

Bồ Tát ở trong sinh (Jāti), trụ (Sthiti), dị (Anyathātva), diệt (Anityatā): Thần Trí tự tại, Thánh Tuệ Lực Dụng, được chứng Vô Ngại Thanh Tịnh Đại Trí, thường sinh, thường trụ, thường tịch, thường diệt, lộ ra ẩn mất thông đồng với một Tính. Nơi Pháp của đời quá khứ vị lai, Bát Nhã Tuệ nối tiếp nhau lưu chuyển vô số vô lượng Kiếp, không có tận, không có đứt đoạn

Bồ Tát lại nên phát khởi Đại Bi, Tâm Thánh Hạnh Trí, đại hộ, đại cứu, hiển hiện vô lương vô biên biến hóa Đồng Thể Tam Muội, nhập vào nhóm nghiệp thuộc hình thân sắc tâm, 6 căn của các hữu tình với nhập vào các 6 đường, đồng với tất cả loại việc

Bồ Tát dùng Thánh Hạnh Lực Thần Dụng gia trì tất cả chúng sinh đồng trống rỗng (không), Vô Sinh Tính trống rỗng, không có vật… chứng Bí Mật Kim Cương Tâm Thần Ngã Trí Dụng rồi chia thân, tán hình, thường trụ tịch diệt, khới Tâm cứu giúp, rộng độ tất cả chúng sinh khiến các hữu tình nhập vào Đồng Pháp Tam Muội, trụ Như Lai Kim Cương Tam Ma Địa

Lúc đó, Đức Như Lai nói xong thời theo thứ tự mà diễn nói

9_Định Tâm (Samādhi-citta): Bồ Tát thường nhập vào Như Lai Tam Ma Địa Kim Cương Định Thánh Trí Thể Tính quán chiếu tất cả ta người, chúng sinh hữu tình, Tâm, Tâm Thể Tĩnh Phần, chứng Tịch Diệt không có Duyên, không có Nhân. Ở trong Ngã Tự Thể Tính Tính: Thức Giới (Vijñāna-dhātu), Sắc Giới (Rūpa-dhātu), Vô Sắc Giới (Arūpa-dhātu) diệt hết, thanh tịnh

Bồ Tát dùng Thánh Tính Trí Tuệ soi ngược nguồn Tâm nhận thức cõi Sắc Không, hiểu rõ đất Tâm, Trí Tính của 3 cõi mà thấy Tính chẳng động, lộ ra, ẩn mất, nghịch, thuận… Thần Dụng tự tại, thường nhập vào Tịch Tĩnh, trụ 10 Thiền Chi, dùng một Niệm Trí soi thấy ta, người, người chủ với Tâm nhiễm dính Biến Kế Sở Chấp Tính, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, tất cả chúng sinh, Tâm của mình, Tâm của người khác, mầm giống của Thánh Trí vốn có Tính thanh tịnh nên không có chỗ đắc, không có hợp, không có tan

Bồ Tát lại quán Trí Tâm, Thể Tính của tất cả chúng sinh: tập thành, khởi tạo mà chẳng thể đắc. Mầm giống, tập khí của tất cả hữu tình cũng lại như vậy

Nếu có Bồ Tát, tất cả chúng sinh tu chứng Bồ Đề, nhập vào Tính của Thánh Đạo thì Vô Minh, phiền não liền vĩnh viễn diệt hết

Bồ Tát khởi ở Đại Nguyện, luôn tại Tam Muội, ra vào tự tại, hiện bày Thần Thông, ba cõi vận chuyển tất cả hữu tình, chúng sinh khổ nảo được vượt qua biển khổ, khiến chứng Như Lai Kim Cương Bồ Đề Thánh Tuệ Đại Trí nhập vào Chư Phật Tính Hải Tam Ma Địa

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

10_Tuệ Tâm (Prajñā-citta): Bồ Tát nhập vào Như Lai Kim Cương Bí Mật Bồ Đề Thể Tính Phật Tam Ma Địa Định Chứng Tuệ Quang Tam Muội Hải soi thấy Tâm của tất cả hữu tình, Thể Tính của ta, người, tham, sân, si, tà kiến… kết buộc nhóm tai vạ, rõ biết như thật cho nên không có Tính quyết định. Tại sao thế? Vì Phiền Não tức là Tính Bồ Đề. Dùng Tính của phiền não tu tiến Chân Như, được đến Bồ Đề

Thế nên, Bồ Tát ở trên tất cả hữu tình, giáo hóa dẫn phát tất cả chúng sinh, lợi mình lợi người, khiến hành Chân Như Thật Tính Thuận Nhẫn Không của Như Lai. Ở trong tất cả Pháp Tính chẳng phải là Uẩn, chẳng phải là Giới, chẳng phải là Nhập, chẳng phải là chẳng Nhập, chẳng phải là chúng sinh cũng chẳng phải chẳng phải là chúng sinh, chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chẳng phải là ta người. Nhân quả của 3 đời đạt Thật Tính

Bồ Tát thường vì chúng sinh trong Pháp Giới tu chứng Tịch Diệt Bồ Đề, nhập vào Nhất Thiết Pháp Tính Không Thánh Tính Quán Hạnh, đạt Tự Thể Tính, khởi sức Thánh Trí khắp ở tất cả, phóng ánh sáng Kim Cương Tuệ, mỗi mỗi ánh sáng, một lần soi chiếu, một đám lửa mỗi mỗi sáng tỏ… thấy rõ tất cả Bồ Tát với tất cả chúng sinh hữu tình, mau khiến tu nhập vào Pháp Giới Tuệ Hại Thật Tính Tam Ma Địa, mau đến Bồ Đề Tam Muội Giải Thoát. Phương tiện của Tuệ ấy sinh Trưởng Dưỡng Tâm, đạt tất cả Pháp Tính, khiến Tâm chứng trống rỗng (Śūnya: không), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Tuệ Nhãn chứng nhập vào Vô Sinh Không (Anutpāda-śūnyatā), Kim Cương Pháp Giới (Vajra-dharma-dhātu), tỏ ngộ nhập vào Thiên Hải Nhãn Vương Tam Muội, trăm Pháp Minh Môn, Như Lai Bí Mật Kim Cương Tam Ma Địa

Như vậy, Đức Như Lai nói xong, theo thứ tự mà diễn nói

_Khi ấy, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai trụ trong Chân Như Pháp Giới Thật Tính Hải Tạng hiển hiện ngàn trăm ức Liên Hoa Hải Tạng Pháp Tính Thế Giới, xuất ra ngàn trăm ức tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát; hiện tòa báu Thiên Quang Vương Bách Bảo Liên Hoa. Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi trên tòa báu Thiên Quang Vương Kim Cương, phóng ánh sáng vàng của Kim Cương màu tía chiếu khắp vi trần số Pháp Giới Hải Tạng thảy đều thanh tịnh, làm màu vàng ròng hết

Đức Như Lai bảo rằng: “Này tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát nên biết. Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Nay Ta sẽ vì Đại Hội Chúng này giải thích các câu hỏi của nhóm Đại Trí Thông Bồ Tát, từ 10 Trưởng Dưỡng Tâm này nhập vào trong Kiên Tu Nhẫn, nói nhập vào 10 Kim Cương Tâm, hướng đến quả Bồ Đề

Này Bồ Tát! Thế nào là tu hành Quán Trí, tu nhập vào 10 Kim Cương Tâm? Nhóm nào là mười?

1_Tín Tâm: Bồ Tát chí thành tu học Đại Thừa Tu Đa La, Pháp Giáo Tam Ma Địa bí mật của tất cả Như Lai, dùng Trí thâm sâu tin tưởng tu niệm, hành trì Mật Hạnh (Guhya-caryā) của tất cả Bồ Tát, học Giáo Chỉ Kim Cương Bí Mật Bồ Đề của chư Phật Như Lai…. rộng độ hữu tình, tất cả chúng sinh, dùng niềm tin làm đầu, tu thành Vô Thượng Bồ Đề, căn bản của Thánh Đạo, thấy chính đúng, thọ nhận chính đúng…. Chẳng khởi Tà Kiến của Ngoại Đạo, Tâm của sinh tử, Hạnh oán hận của các Ma

Bồ Tát luôn thường lắng Tâm soi Tính được thấy bờ mé tính toán của Căn Bản Phiền Não (Mūla-kleśa), Ngã Chấp (Ātma-grāha), các Kiến (Dṛṣṭi), tên gọi dính kết cái có (Bhava), tạo Nghiệp (Karma), rốt ráo chẳng thọ nhận….chứng nhập vào Tính Không Tam Muội

Bồ Tát ở trong Pháp Vô Vi, tu nhập vào Tịch Tĩnh, chẳng thấy có sinh (Jāti), trụ (Sthiti), dị (Anyathātva), diệt (Anityatā), 3 tướng lìa nhiễm, không có không có Vô Sinh (Anutpāda), không có sinh, không có trụ. Trụ không có trụ trụ, diệt không có diệt diệt

Bồ Tát ở trong Tính của Thánh Hạnh Đạo phần chứng Trí Tịch Diệt (Vyupaśama-jñāna) không có tất cả Pháp, tướng của Pháp Hữu Vi. Ở trong Trí của 2 Đế: Thế Đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế chứng diệt tận Hành (Nirodha-saṃskāra), Hành (Saṃskāra) diệt tức Vô Minh (Avidyā) diệt

Nếu Bồ Tát ở trong Bản Tâm Tính Vô Vi Vô Tướng: quán Pháp không có tướng khác, Tính đồng với Pháp Tính (Dharmatā), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Sắc Không (Rūpa-śunyatā), chứng nhập vào Tâm tinh tế, Tâm cẩn trọng của mỗi một Tâm, Tâm trống rỗng của mỗi một Tâm, cho nên gọi là Thâm Tín (Gaṃbhīraśraddha: niềm tin sâu xa). Vào sâu trong sự Tịch Diệt (Vyupaśama) của Tính căn bản: không có Thể, không có Tướng, hòa hợp một Tính cũng không có nương cậy… nhưng mà người chủ, ta, người, Thần Dụng, 3 cõi kết buộc: giả hội, giả hợp cái tôi (Ātman: ngã), cái của tôi (Mama-kāra: ngã sở) không có đắc, không có tập, hết thảy đều diệt hết, tất cả các Tướng nhập vào Như Như Thánh Tính

Như Bồ Tát này được gọi là Vô Vi Vô Tướng Tín, đây gọi là Thâm Tín

Lúc đó, Đức Như Lai nói Vô Tướng Tín Bồ Tát này tu chứng mỗi mỗi phần, được nhập vào Phật Thể Tịch Tam Muội Kim Cương Nhất Tính Thánh Hạnh Nhất Tướng Tam Ma Địa

Đức Như Lai nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

2_Niệm Tâm: Bồ Tát chí siêng năng tinh tiến, tu học Đại Thừa, tất cả Pháp Tam Ma Địa của Như Lai quán chiếu Ý thức, Tâm, Tính nghĩ nhớ 6 Niệm, suy nghĩ giác (giác ngộ, hiểu biết), thường Giác (giác ngộ, hiểu biết) cho đến một niệm khởi Tâm bố thí, luôn thường nghĩ nhớ bố thí

Bồ Tát tu tất cả Pháp Đệ Nhất Nghĩa Đế, trống rỗng (Śūnya: không) không có chỗ vướng mắc, không có nhiễm, không có cột buộc, không có chấp, không có buông phóng ra

Bồ Tát chứng nhập vào Trí Tịch Diệt, đồng cùng nhau ở ngay trong tướng sinh trụ dị diệt, chẳng thấy có động, chẳng thấy không có động, chẳng thấy có đến, chẳng thấy không có đến rồi ở các nghiệp đi lại, thọ nhận làm một Hợp Tướng. Tất cả các Pháp, các nghiệp hành Đạo, tu thành Phước Trí thì Bồ Tát đem hồi hướng hết, nhập vào Kim Cương Pháp Giới Thánh Tính Thánh Trí

Bồ Tát nguyện thành tựu tất cả chúng sinh với thân của mình nhập vào Vô Tướng Tuệ. Tuệ cùng nối theo mỗi một Thừa, chuyên chở Tịch Diệt. Mỗi một đám lửa chiếu Tính, chiếu ánh sáng lặng yên, mỗi một ánh sáng đạt Vô Sinh, chẳng khởi chuyển dịch; sai khác Không Đạo (Śūnyatā-mārga), biến lúc trước chuyển lúc sau, biến lúc sau chuyển lúc trước, mỗi mỗi biến chuyển hóa, mỗi mỗi hóa chuyển biến, chuyển chuyển biến biến… đồng thời đồng trụ. Ánh sáng của mỗi một đám lửa chiếu một Tướng, một Tĩnh, Thánh Tính gia trì một thời. Đã biến, chưa biến, mỗi mỗi biến, mỗi mỗi hóa biến cùng đồng một thời diệt hết; được Phần Nhập, Phần Chứng một Tính của Kim Cương. Mỗi một Tâm, Thể Tính, Tâm Thể lìa niệm. Tướng lìa niệm ngang bằng với hư không giới, một tướng của Pháp Giới không có nơi chẳng biến, nhập vào Như Như Tính Thể Tịch Kim Cương Tam Ma Địa Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

3_Hồi Hướng Tâm: Bồ Tát tu trì Như Lai Bí Mật Tam Ma Địa, phát Thệ Nguyện rộng lớn, rộng độ hữu tình. Ở thâm tâm của mình thường hành Bồ Đề, Chính Trí lợi mình lợi người, khiến tất cả chúng sinh hữu tình đồng Nguyện, đồng Hạnh, tu Tối Thượng Nghĩa Đế Không. Ở trong Thật Pháp Thật Trí Tam Ma Địa quán chiếu tính trống rỗng (Śūnyatā: không tính), mỗi mỗi phần chứng nhập vào Thật Đế Thánh Tính, nghiệp Thiện thành tựu Nhân Quả của Bồ Đề, nối tiếp nhau chẳng dứt Thánh Đạo thù thắng, gọi là Tối Thượng Chân Đế

Ở trong Đạo Đế (Māgra-satya) đồng hợp với Thế Gian, mượn tên gọi (giả danh) là các Pháp hợp hội nhân quả, ta người, người chủ, mượn tên gọi (giả danh) là Chân Đế (Paramārtha)

Bồ Tát ở Đế (Satya) của 2 Hữu: Khổ (Duḥkha), Tập (Samudaya) dùng, nên hồi hướng nhập vào Như Lai Kim Cương Bồ Đề Tát Bà Nhã Hải (biển Kim Cương Bồ Đề Nhất Thiết Trí của Như Lai) , mỗi mỗi thâm sâu, vào sâu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa (Pāramitā), chứng thành Bồ Đề Pháp Không Trí Tính mà không có đi lại, huyễn hóa, dị thục (vipāka: quả báo), các loại Thọ Nghiệp… rốt ráo diệt vĩnh viễn, chẳng vào sinh tử, các nghiệp nhân duyên của Thế Đế (phương pháp, nguyên tắc, lý lẽ của Thế Tục). Ở Bí Mật Thánh Tính Kim Cương Thánh Địa không có ta (Ātman), người (Pudgala), thọ mệnh (Jīva), cũng không có Thế Gian. Đây gọi là Thâm Nhập Tâm Tính Bồ Đề Thánh Trí Giải Thoát Tam Ma Địa

Đức Như Lai nói Giáo (Śāstra) như vậy xong, tiếp theo cần phải học, nói rồi thực hành.

4_Đạt Tâm: Bồ Tát đạt Pháp Tính của Phật, tu nhập vào Kim Cương Bồ Đề Bí Mật Tam Ma Địa, chứng Pháp Tính Thánh Trí Tam Muội. Ở trong Thật Tính Thánh Trí của Tam Muội này, đạt Không Chiếu Tính Nhẫn, thuận các Pháp của tất cả Thánh Giáo, chứng nhập vào Thật Tính Thánh Trí của Như Lai, tất cả Thánh Trí Kim Cương của Bồ Đề

Bồ Tát ở trong tất cả Pháp Tính Thánh Trí của Bồ Đề, không có cột lại, không có mở ra, chứng đạt Pháp Giới Thánh Hạnh Không, nhập vào Thánh Tính không có ngăn ngại, đạt nghĩa, đạt ngôn từ, đạt giáo hóa, đạt nhân quả 3 đời, căn hạnh của chúng sinh, đồng một Như Như Tính

Bồ Tát khởi Tâm tinh cần, liền quán chiếu Thánh Tính Thần Dụng tự tại, không có chướng, không có ngại, chẳng hợp, chẳng tan, hiểu khắp Chân Như Thật Tính Bồ Đề không có thật dụng, cho nên dụng không có dụng, mỗi mỗi dụng không có tên gọi dụng, không có tướng dụng. Mỗi mỗi dụng quán Tuệ nhập vào tất cả Không (Śūnya: trống rỗng), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Không Chiếu, đạt Không (Śūnya: trống rỗng) thì gọi là Thánh Tính thông đạt tất cả Pháp Không (Śūnya), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Tướng Như Như trống rỗng (Śūnya: không) chẳng thể đắc, thành tựu Kim Cương Thánh Trí Bồ Đề

Lúc đó, Đức Như Lai nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

5_Trực Tâm: Thường hành mỗi mỗi ngay thẳng. Ngay thẳng (trực) là Chân

Như Pháp Tính không có nghiệng lệch, cong quẹo cho nên Bồ Tát quán chiếu Tâm Thể của ta, người được thấy Chân Như Thật Tính không có Tà Tính cho nên gọi là soi thẳng (trực chiếu) thấy Tính, chẳng biến, chẳng khác Bồ Tát chứng nhập Chân Như Thật Tính Tam Muội, soi thấy sinh tử, Thế Đế, Hữu Kiến (Astiva-niśrita: cái thấy nghiêng lệch chấp dính vào sự có. Lại gọi là thường kiến), có chấp lấy dính mắc với Duyên hư vọng, Thần Ngã, Chủ Tể… đồng một thanh tịnh, nhập vào trong Thể Tính Chân Như Vô Sinh Trí, lắng Tâm thấy Tính, diệt hết Vô Minh, Thần Ngã, người chủ. Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), Không Lý (Chân Lý đã hiển rõ khi quán thấy người và Pháp là trống rỗng), Tâm tại có, tại không có… gọi là Đạt Không Kim Cương Bí Mật Thánh Tính Bồ Đề mà chẳng hoại mầm giống Kim Cương của Thánh Đạo.

Bồ Tát ở trong Vô Lậu Thánh Tính, một quán sát, một chiếu soi, nhập vào Như Lai Kim Cương Bồ Đề Tam Ma Địa mà giáo hóa tất cả chúng sinh hữu tình nhiều như số bụi nhỏ trong mười phương, thảy đều hay chuyển nhập vào biển Tát Bà Nhã (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí), chứng nhập vào Chân Tính của Thánh Trí Đạo, mỗi mỗi ngay thẳng, mỗi mỗi Tính ngay thẳng (trực tính), hành ngay thẳng (trực hành) ở trống rỗng (Śūnya), Không Không (Śūnyatā-śūnyatā), không có 3 cõi nhiễm tập Thần Ngã, người chủ, Hữu Lậu kết buộc… vĩnh viễn diệt hết, chẳng thọ nhận. Lúc đó, gọi là Trực Tâm Trực Tính Như Lai Kim Cương Bí Mật Thánh Tính Thánh Hạnh Tam Ma Địa

Như vậy nói xong, theo thứ tự mà diễn nói.

6_Bất Thoái Tâm: Bồ Tát phát Chí tinh cần, khiến Tâm ta, Tâm người khác cứu nhiếp tất cả chúng sinh hữu tình, rộng hành Bồ Tát Đạo, tu trì Khổ Hạnh, tập học Thánh Trí Pháp Tạng Bí Mật Tam Ma Địa của chư Phật, nhập vào Như Lai Thật Tính Tam Muội Kim Cương Chân Tế Tam Ma Địa, được Tâm chẳng lùi (bất thoái tâm), vĩnh viễn chẳng nhập vào tất cả Địa của Phàm Phu, chẳng làm các ác, chẳng khởi các Kiến (Dṛṣṭi), làm sạch tội sinh tử nuôi lớn 3 nghiệp của Tâm, vĩnh viễn chẳng nhập vào nghiệp quả Dị Thục của 3 cõi, mỗi mỗi phần chứng nhập vào Kim Cương Bồ Đề Tam Mật Hạnh Không, chẳng tiến chẳng lùi nơi Đệ Nhất Trung Đạo, phần nhập vào một Hợp Hành của Bí Mật Thánh Tính Giải Thoát Môn, cũng không có chuyển lùi. Ở trong Tính của Bồ Đề Chân Tính Bản Tính, không có Tính của một nghĩa, không có hai tướng, mà không có một niệm, cũng không có lùi lại, không có chuyển động, ở Vô Vi Vô Tướng Quán, nhập vào sự trống rỗng (Śūnya: không) của Vô Sinh (Anutpāda), lặng sẽ chiếu soi Như Như Kim Cương Tuệ Tính nối tiếp nhau, Tâm của mỗi một Thừa (Yāna), nhập vào Nhị Đế Không Nhất Đạo Nhất Tịnh Tính Trí Tịch Diệt, vĩnh viễn chẳng nhập vào sinh tử 3 đời. Ở trong Tịch Tĩnh Thánh Đạo chẳng thấy có lùi, cũng chẳng thấy có tiến. Tức đây gọi là chứng Phật Kim Cương Chân Tế Bí Mật Bồ Đề Tam Ma Địa.

Như vậy nói xong, tiếp theo nên như Giáo (Śāstra) mà diễn bày.

7_Đại Thừa Tâm: Bồ Tát này phát Chí Nguyện lớn, Tâm chẳng học Nhị Thừa mà dạy bảo chỉ lối (giáo đạo) cho Thương Sinh (trăm họ), chì nguyện tu hành Thù Thắng Tối Thượng Đệ Nhất Thừa của Như Lai để tiếp dẫn hữu tình.

Bồ Tát tập học Đại Thừa Bí Mật Kim Cương Tâm Địa, tu hành Nhất Thừa Tam Ma Địa (Eka-yāna-samādhi), dạy bảo chỉ lối dẫn chúng sinh khiến nhập vào Tối Thượng Thù Đặc Như Lai Thánh Tính Thể Tịch Pháp Giới Tính Không Tam Muội, mỗi mỗi phần chứng nhập vào Bồ Đề Thánh Hạnh Pháp Không của tất cả chư Phật, mỗi mỗi Tâm tịch diệt, gọi là Nhất Thừa (Eka-yāna) nương vào Nhất Tính Không Trí Trí Thừa, Hạnh Thừa… mỗi mỗi Thừa nương vào Trí Tâm, mỗi mỗi Tâm dốc lòng thành, lại gánh các mỗi mỗi dụng, gánh vác tất cả chúng sinh hữu tình vướt qua sông lớn sinh tử trong 3 cõi. Thế nào là sông lớn trong 3 cõi như vậy? nhất giả dục giới phiền não lưu chuyển。trầm một khổ hải sanh tử đại hà 。

Một là: Dục Giới (Kāma-dhātu): phiền não lưu chuyển, chìm nổi trong biển khổ, sông lớn sinh tử

Hai là: Sắc Giới (Rūpa-dhātu): tu Thiền (Dhyāna) thấy Định (Samādhi) cột buộc che trùm, chấp Tĩnh sinh Thiền, ra vào sông lớn ngưng trệ không có cùng tận

Ba là: Vô Sắc Giới (Arūpya-dhātu): khi hết lượng của Thọ Báo (quả báo của tuổi thọ) thì luân hồi trong 6 đường, ba Hữu (3 cõi) 6 Dục, Sắc Giới, 4 Không… nhiễm dính Tập Định (nuôi dưỡng sự yên tịnh để chận đứng niệm hư vọng), Tĩnh Lự (Dhyāna) của chư Thiên chẳng chặt đứt sinh diệt. Định yêu thích thọ nhận niềm vui (Sukha), Phi Tưởng (Naiva-saṃjñānāsaṃjñā-yatana: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ)

Đại Bồ Tát ở trong sông lớn sinh tử của 3 cõi, ngồi Bồ Đề Đạo Trường (Bodhimaṇḍa), Tối Thượng Đệ Nhất Thừa gánh vác chuyên chở, nhận dùng Thánh Trí vận thông, hướng nhập vào Phật Quả (Buddha-phala). Lúc đó, Bồ Tát khởi Tâm Đại Từ (Mahā-maitra-citta), nếu có tất cả chúng sinh chưa đạt Bồ Đề Đạo Trường thì khiến cho chứng Nhất Thừa Tam Ma Địa Bồ Đề Đạo Trường

Nếu người chưa được chứng Không Trí Đạo Trường thì nhận hành, nhận dùng chẳng gọi là Đại Thừa Đệ Nhất Nghĩa (Mahā-yāna-paramārtha) mà chỉ gọi là Thừa (Yāna). Tức là Bồ Tát với tất cả chúng sinh hữu tình, trước tiên tu hành Tối Thượng Đệ Nhất Thừa Hạnh của Như Lai, tiến tu Bồ Đề Đạo Trường, nhập vào Kim Cương Tam Ma Địa, được vượt qua biển khổ. Thế nên, gọi là Như Lai Đại Thừa thành tựu Thù Thắng Kim Cương Bồ Đề Nhất Thừa.

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

8_Vô Tướng Tâm: Bồ Tát tu trì Tâm không có tướng (vô tướng tâm) của Như Lai, tất cả Pháp Bồ Đề Tam Ma Địa, mỗi mỗi phần chứng nhập vào Chân Như Thật Tính Vô Duyên Vô Tướng Tam Muội, Ở trong Thật Tế Như Như của Tâm Thể Tính, lắng Tâm Nhãn (con mắt của Tâm) trong sạch, soi thấy Tính điên đảo vọng tưởng của tham sân si một thời tiêu diệt, chỉ có Giải Thoát Bồ Đề Thánh Trí Bát Nhã Ba La Mật Tuệ Tính chẳng diệt, không có một, không có hai… cho nên tất cả các Pháp 3 đời: kết nghiệp, Dị Thục, sinh diệt… các loại hết thảy đồng với Vô Vi, được nhập vào Như Như Nhất Đế, Thánh Tính của chư Phật, Không (Śūnyatā), Vô Nguyện (Apraṇihita), Vô Tướng (Animitta)… được chứng Như Lai Vô Sinh Pháp Trí Không Thật Tính Tam Ma Địa, tự biết được thành Phật. Cho nên tất cả Như Lai là bậc ngang bằng với Ta, tất cả Hiền Thánh là đồng học của Ta, đều đồng với Nhất.

Thiết Vô Sinh Không Kim Cương Bồ Đề Chân Như Pháp Tính của Như Lai Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

9_Tuệ Tâm: Bồ Tát luôn thường quán Phật Thánh Tuệ, ở vi trần số Kiếp tu trì Như Lai Kim Cương Bồ Đề Bí Mật Tam Ma Địa, được nhập vào Thánh Trí Như Như Kim Cương Thánh Tính Thánh Tuệ…thông đồng với một cảnh, ngang bằng với Chân Như, vô biên Pháp Giới, vô lượng Thần Dụng, Nhất Tính Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Thánh Tính Kim Cương Địa này, không có tập, không có thọ nhận, không có sinh, không có không có Vô Sinh (Anutpāda). Ở trong Tính Vô Sinh không có Vô Minh (Avidyā), Vô Minh diệt hết, không có Tính phiền não mà chẳng cột buộc, chẳng tháo mở. Ở trong tất cả Bát Nhã Ba La Mật Pháp Môn, con đường mà tất cả Hiền Thánh đã tu hành, Pháp mà tất cả Bồ Tát Thánh đã quán, hết thảy tất cả Thánh Đạo… cũng Như Như Tính. Bồ Tát phát nguyện đồng với Thể Trí của Ta, Tự Tính của Thánh Tuệ.

Như vậy, tất cả chư Phật giáo hóa Phương Tiện Pháp Trí thì Ta đều tập ngay trong một Tâm, đồng với Kim Cương Bồ Đề Thánh Tính Tam Ma Địa cho nên tất cả Ngoại Đạo, Tà Kiến, Tà Luận, Tà Định, công dụng huyễn hóa, tất cả Ma thuyết, tất cả Phật Thuyết, phân biệt Số Luận, nghĩa sâu, nghĩa cạn… đều nhập vào một Tính thanh tịnh của hai Đế, không có các tướng, chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chẳng phải là có Uẩn Giới, nhập vào một con đường Vô Vi Vô Tướng, thông đồng chứng ánh sáng Kim Cương Tuệ của Như Lai. Ánh sáng soi chiếu Tính, Bản Tính lặng lẽ yên tịnh, Nhất Cảnh Nhất Tính Kim Cương Tam Muội… nhập vào Nhất Thiết Pháp Như Lai Thánh Tính Kim Cương Tam Ma Địa Kim Cương Bồ Đề Như vậy diễn xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

10_Bất Hoại Tâm: Bồ Tát ở đại a tăng kỳ vi trần số Kiếp tu học Kim Cương Bồ Đề Thâm Diệu Vi Tế Bí Mật Thánh Trí Tam Mật Thánh Tính Tam Ma Địa của Như Lai, nhập vào Thánh Địa Tính Lân Giải Thoát Vị, nhập và Cảnh Giới của Phật, được Chính Trí của Đạo, biết rõ Tâm Bồ Đề, Phục Nhẫn (là Nhẫn đầu tiên trong 5 loại Nhẫn. Bậc Tam Hiền trước 10 Địa chưa thể chứng quả, chỉ tu tập quán sát, dùng Thắng Trí Hữu Lậu chế ngự phiền não, cho nên gọi là Phục Nhẫn), thuận trống rỗng (Śūnya: không), 8 Ma (phiền não Ma, Ấm Ma, Tử Ma, Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử Ma, Vô Thường, Vô Lạc, Vô Ngã, Vô Tịnh) chẳng hoại, chúng Thánh xoa đỉnh đầu, chư Phật khuyến phát, nhập vào Như Lai Ma Đỉnh Kim Cương Tam Muội, Thần Lực tự tại. Bồ Tát liền phóng ánh sáng của thân, mỗi một ánh sáng soi chiếu tất cả Tịnh Thổ của chư Phật ở 10 phương. Chư Phật, Bồ Tát, tất cả Hiền Thánh đi đến chứng cho Ta, cho nên Ta nên thề ở Thế Giới hữu tình, ở một Đại A Tăng Kỳ Kiếp học Uy Nghi Thần Thông của Phật, lộ ra, ẩn mất, tự tại động dùng Thánh Lực vận hành, động Đại Thiên Giới, thành thục tất cả chúng sinh, Bồ Đề Thánh Tính cùng với Bình Đẳng Tính Địa đồng làm một Thể, thành Kim Cương Tuệ Trí không có hai, không có một, không có riêng, không có khác, không có vào, không có ra mà chẳng phải là Trung Quán. Ở Thánh Trí Đạo nhập vào trong Thánh Tính. Dùng sức của Tam Muội cho nên trong ánh sáng hiện trăm nàn ức căng già sa Thế Giới của chư Phật, hóa trong vi trần số vô lương cõi nước có Như Lai ra đời, hiển hiện nói Pháp, dạy bảo chỉ đường cho chúng sinh.

Bấy giờ, Bồ Tát phát Tâm Đại Từ, liền chứng Đỉnh Tam Muội, vượt lên Hư Không Pháp Giới Bồ Đề Địa, Tổng Trì Bí Mật Thánh Hạnh, đầy đủ Tâm, Tâm Hành Không Không, Không Tuệ, Trung Đạo, Vô Vi, Vô Tướng, Nhất Chiếu, Nhất Tịnh… Tất cả các tướng Hữu Vi đều tiêu diệt hết, chứng nhập vào Kim Cương Tam Mật Bồ Đề Tam Muội Môn, tất cả Hạnh Môn, tất cả Pháp Môn, tất cả Đà La Ni Môn… Bồ Tát một thời thành tựu, cũng chứng được Bình Đẳng Hư Không Thánh Tính Hoa Nghiêm Hải Tạng Kim Cương Bí Mật Tam Ma Địa của tất cả Như Lai.

_Như vậy, Đức Thế Tôn diễn xong. Thế nên, tất cả Bồ Tát Ma Ha tát theo thứ tự học, tin nhận, phụng hành

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI

MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ TÁM (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11