NĂNG TĨNH NHẤT THIẾT NHÃN TẬT ĐÀ LA NI KINH

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trú tại thôn làng của chủng tộc Thích Ca trong nước Ca Tỳ La Vệ.

Bấy giờ có một người thuộc giòng họ Thích ngụ ở thôn làng Xa Ni Ma Ca. Vị ấy có niềm tin thanh tịnh nơi Phật, có niềm tin thanh tịnh nơi Pháp, có niềm tin thanh tịnh nơi Tăng. Quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Chẳng nghi ngờ Phật, chẳng nghi ngờ Pháp, chẳng nghi ngờ Tăng. Tận tâm với Phật, tận tâm với Pháp, tận tâm với Tăng. Quyết định nơi ý vị thù thắng (Thắng Thú) của Đẳng Giác. Do nơi nhận biết sắc tướng của con mắt người ấy bị bệnh nên chẳng nhìn thấy.

Khi ấy Khất Lệ Ma Ca Thích Chủng nghĩ nhớ đến Đấng Như Lai rồi nói rằng: “Cúi lậy Phật Thế Tôn! Trí Cự Đà La Ni hay tạo ra ánh quang minh. Quy mệnh Đức Thiện Thệ Đại Bi! Xin hãy hộ niệm nhiếp thọ con, khiến cho mắt của con được trong sáng”

Lúc đó, Đức Thế Tôn vượt hẳn tai mắt của Thế Gian, dùng Thiên Nhĩ nghe, dùng Thiên Nhãn nhìn. Thời Đức Thế Tôn bảo A Nan Đà rằng: “Ông đi đến nơi ở của vị Thích Chủng ấy, đem Đà La Ni Minh này gia hộ khiến cho mắt người ấy được trong sáng, khiến nhổ bỏ bệnh ấy, khiến người ấy nhiếp thọ, khiến người ấy nuôi lớn, khiến người ấy kết giới, khiến cho mắt của người ấy không còn màn che dơ bẩn, được lìa bệnh tật. Xong rồi rộng khiến lưu bố cho 4 Bộ Chúng: Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với Hữu Tình khác.

Chân Ngôn là:

Đát nễ-dã tha: Tứ lý, nhĩ lý, lê chỉ, tứ lý, hệ đế, hộ dữu hộ dữu, hộ dã ma ninh, hộ lỗ hộ lỗ, nộ lỗ nộ lỗ, sa-phộc hạ

 

TADYATHĀ: HILI MILI LEKHI HILI HĪTE HUYU HUYU HUYA MĀṆE, HURU HURU, NURU NURU SVĀHĀ

A Nan Đà! Đà La Ni Minh Vương này. Nhãn cấu, phong cấu, hoàng tật, đàm tật, tập tật…Ta với con mắt (bị bệnh gì) đừng để đau nhức, đừng khiến chảy nước mắt.

Dùng lời chân thật của La Hán (Arhat), dùng lời chân thật của Cấm Giới, dùng lời chân thật của Khổ Hạnh, dùng lời chân thật của chư Tiên, dùng lời chân thật của Duyên Sinh, dùng lời chân thật của Khổ, dùng lời chân thật của Tập, dùng lời chân thật của Diệt, dùng lời chân thật của Đạo, lời chân thật của Bích Chi Phật. Ta (họ tên…) nguyện khiến cho con mắt được trong sáng.

Bảy vị Phật Đẳng Giác đã nói. Nay Ta, Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Chính Biến Tri cũng nói. Bốn Đại Thiên Vương cũng nói. Thiên Đế Thích cũng nói. Sa Ha Thế Giới Chủ Phạm Vương cũng nói

Này A Nan Đà! Ta chẳng thấy Thiên Thế, Ma Thế, Sa Môn, Bà La Môn nào vượt qua đươc.

Người trì Tĩnh Nhãn Đà La Ni này. Nếu mắt bị màng che làm nổi quầng sáng. Ấy là hàng Trời gây tạo, hàng Rồng làm, Dạ Xoa làm, La Sát làm, La Sát Nữ làm, Tất

Xá Chi Nữ làm, Cưu Bàn Trà làm, Cưu Bàn Trà Nữ làm, Khởi Thi Quỷ làm, Người yểm đảo làm, Phạm Chí yểm đảo làm…Hết thảy đều không dám trái vượt, không có gì không ứng hiệu

Này Cụ Thọ A Nan Đà! Nay ông thọ trì Đà La Ni này, đem đến thôn làng Thích Chủng truyền cho Khất Lệ Ma Ca. Truyền lời nói của Ta khiến ngày ba thời, đêm ba thời tụng trì Đà La Ni này”

Thời A Nan Đà đi đến chốn ấy, truyền cho Khất Lệ Ma Ca. Khất Lệ Ma Ca vừa mới nghe Đà La Ni này xong thì nhãn mạch được tịnh, con mắt được nhìn thấy, xa lìa các nhơ bẩn.

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đạt Bà… nghe lời Phật dạy, vui vẻ phụng hành.

 

NĂNG TĨNH NHẤT THIẾT NHÃN TẬT ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

10/11/2006