KINH KIM CANG ĐẢNH DU-GIÀ NIỆM CHÂU

(Lược rút ra từ trong mười vạn bài kệ tụng rộng lớn)

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Sa-môn Bất Không
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ-lô-giá-na bảo Kim Cang Thủ:

–Lành thay! Lành thay! Ông vì các Bồ-tát tu hạnh chân ngôn, nói về các nghi quỹ, vì thương xót các hữu tình đời vị lai nên thuyết giảng về công đức thù thắng của việc lần chuỗi hạt. Do nghe được ý nghĩa sâu xa như vậy, nên họ mau lên Tất địa.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Tát-đỏa bạch Phật:

–Cúi xin Thế Tôn, hôm nay con sẽ xin nói về việc đó. Và Bồ-tát Kim Cang Tát-đỏa nói kệ:

Chuỗi nêu thắng quả của Bồ-tát
Lỗ xuyên qua diệt trừ các lậu
Sợi dây xâu tiêu biểu Quán Âm
Hạt cái tiêu biểu Vô Lượng Thọ.
Không được lần quá, tội vượt pháp
Đều do chứa công đức niệm chuỗi
Niệm chuỗi xa cừ phước gấp một
Niệm chuỗi Mộc hoạn phước gấp hai.
Niệm chuỗi bằng sắt phước gấp ba
Niệm chuỗi đồng đó phước gấp bốn
Thủy tinh, trân châu và các báu
Niệm những chuỗi này phước gấp trăm.
Hạt Đế Thích công đức gấp ngàn
Chuỗi hạt Kim cang phước câu-chi
Chuỗi hạt sen phước ngàn câu-chi
Chuỗi hạt Bồ-đề vô số phước.
Phật bộ niệm chuỗi hạt Bồ-đề
Kim cang bộ niệm hạt Kim cang
Bảo bộ niệm bằng các hạt báu
Liên hoa bộ dùng chuỗi hạt sen.
Trong Yết-ma bộ thì niệm chuỗi
Xâu xen, tạp tất cả các hạt
Niệm chuỗi phân biệt có bốn loại:
Thượng phẩm, Tối thắng và Trung, Hạ.
Một ngàn tám mươi là bậc Thượng
Một trăm lẻ tám là Tối thắng
Năm mươi bốn hạt là bậc Trung
Hai mươi bảy thuộc về bậc Hạ.
Hai tay cầm chuỗi để ngang ngực
Thiền quán, lìa niệm tâm chuyên chú
Bổn tôn Du-già hiện trong tâm
Thành tựu dung thâu sự và lý.
Để trên búi tóc hoặc bên mình
Đeo ở cổ hay nơi cổ tay
Nói năng, luận bàn, thành tụng niệm
Đem việc tụng niệm tịnh ba nghiệp.
Trên búi tóc sạch tội Vô gián
Mang nơi cổ sạch tội Tứ trọng
Đeo ở cổ tay trừ các tội
Người nào hành trì mau thanh tịnh.
Ai tu Đà-la-ni chân ngôn
Niệm tên Như Lai và Bồ-tát
Sẽ được vô lượng công đức tốt
Thắng nguyện nay cầu được thành tựu.

Pháp niệm chuỗi gia trì thông suốt như kinh Tô-tất-địa thuyết giảng, kinh Du-già này chỉ nói nghĩa lý sâu xa, công năng của nó, không nói sự nhận biết tương ưng.

 

Print Friendly, PDF & Email