Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu

Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu
Bộ Kinh Tập, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

KINH KIM CANG ĐẢNH DU-GIÀ NIỆM CHÂU

(Lược rút ra từ trong mười vạn bài kệ tụng rộng lớn)

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Sa-môn Bất Không
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ-lô-giá-na bảo Kim Cang Thủ:

–Lành thay! Lành thay! Ông vì các Bồ-tát tu hạnh chân ngôn, nói về các nghi quỹ, vì thương xót các hữu tình đời vị lai nên thuyết giảng về công đức thù thắng của việc lần chuỗi hạt. Do nghe được ý nghĩa sâu xa như vậy, nên họ mau lên Tất địa.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Tát-đỏa bạch Phật:

–Cúi xin Thế Tôn, hôm nay con sẽ xin nói về việc đó. Và Bồ-tát Kim Cang Tát-đỏa nói kệ:

Chuỗi nêu thắng quả của Bồ-tát
Lỗ xuyên qua diệt trừ các lậu
Sợi dây xâu tiêu biểu Quán Âm
Hạt cái tiêu biểu Vô Lượng Thọ.
Không được lần quá, tội vượt pháp
Đều do chứa công đức niệm chuỗi
Niệm chuỗi xa cừ phước gấp một
Niệm chuỗi Mộc hoạn phước gấp hai.
Niệm chuỗi bằng sắt phước gấp ba
Niệm chuỗi đồng đó phước gấp bốn
Thủy tinh, trân châu và các báu
Niệm những chuỗi này phước gấp trăm.
Hạt Đế Thích công đức gấp ngàn
Chuỗi hạt Kim cang phước câu-chi
Chuỗi hạt sen phước ngàn câu-chi
Chuỗi hạt Bồ-đề vô số phước.
Phật bộ niệm chuỗi hạt Bồ-đề
Kim cang bộ niệm hạt Kim cang
Bảo bộ niệm bằng các hạt báu
Liên hoa bộ dùng chuỗi hạt sen.
Trong Yết-ma bộ thì niệm chuỗi
Xâu xen, tạp tất cả các hạt
Niệm chuỗi phân biệt có bốn loại:
Thượng phẩm, Tối thắng và Trung, Hạ.
Một ngàn tám mươi là bậc Thượng
Một trăm lẻ tám là Tối thắng
Năm mươi bốn hạt là bậc Trung
Hai mươi bảy thuộc về bậc Hạ.
Hai tay cầm chuỗi để ngang ngực
Thiền quán, lìa niệm tâm chuyên chú
Bổn tôn Du-già hiện trong tâm
Thành tựu dung thâu sự và lý.
Để trên búi tóc hoặc bên mình
Đeo ở cổ hay nơi cổ tay
Nói năng, luận bàn, thành tụng niệm
Đem việc tụng niệm tịnh ba nghiệp.
Trên búi tóc sạch tội Vô gián
Mang nơi cổ sạch tội Tứ trọng
Đeo ở cổ tay trừ các tội
Người nào hành trì mau thanh tịnh.
Ai tu Đà-la-ni chân ngôn
Niệm tên Như Lai và Bồ-tát
Sẽ được vô lượng công đức tốt
Thắng nguyện nay cầu được thành tựu.

Pháp niệm chuỗi gia trì thông suốt như kinh Tô-tất-địa thuyết giảng, kinh Du-già này chỉ nói nghĩa lý sâu xa, công năng của nó, không nói sự nhận biết tương ưng.

 

Bài Viết Liên Quan

945

09. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Yếu Giải Quyển 9

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM DỊCH ÂM - DIỄN NGHĨA - YẾU GIẢI Hán dịch: Bát Thích Mật Đế Việt dịch: Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Quang   QUYỂN 9 Dịch ÂmDịch NghĩaYếu GiảiDịch Âm   1. A-Nan! Thế-gian nhứt thiết, sở tu tâm nhân, bất giả...
Bộ Kinh Tập, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng

KINH ÔN THẤT TẨY DỤC CHÚNG TĂNG (XÂY NHÀ TẮM CÚNG TĂNG) Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao, người nước An Tức Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở tại...
1558-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Quyển 20

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ Tác giả: Tôn giả Thế Thân Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ    QUYỂN 20 Phẩm thứ 5: PHÂN BIỆT TÙY MIÊN, phần 2 Các loài hữu tình...
Bộ Luận Tập, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

Luận Về Mười Hai Nhân Duyên

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn Thứ tụ kinh văn số 1651 từ trang 480 đến trang 481, Tịnh Ý Bồ Tát tạo luận, đời Hậu Ngụy, Bắc Ấn Độ,...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Tạng Ngoại Phật Giáo Văn Hiến

Nhập Bồ Tát Hạnh Luận Quảng Giải - Quyển 0010

入Nhập 菩Bồ 薩Tát 行Hạnh 論Luận 廣Quảng 解Giải Quyển 0010 寂Tịch 天Thiên 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 頌Tụng 傑Kiệt 操Thao 大Đại 師Sư 註Chú 解Giải 隆Long 蓮Liên 法Pháp 師Sư 譯Dịch 入nhập 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 論luận 廣quảng 解giải 卷quyển 十thập 庚canh 四tứ 。 由do 迴hồi 向hướng 支chi 之chi 門môn...
1545

03. Phẩm Luận Về Tha Tâm Trí

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA Năm trăm Đại A-la-hán cùng tạo luận Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Phạn sáng Hán Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   CHƯƠNG III: TRÍ UẨN Phẩm Thứ Ba: LUẬN VỀ THA...