PHẬT NÓI KINH XÍ THẠNH ĐẠI OAI ĐỨC TIÊU TAI CÁT TƯỜNG ĐÀ LA NI

KINH SỐ 963

Hán dịch: Tam Tạng Sa môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Lúc bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tịnh Cư Thiên Cung, bảo các Tú Diệu, các Không Thiên, Cửu Chấp Đại Thiên, và Nhị Thập Bát Tú, Thập Nhị Cung Thần, tất cả Thánh chúng.

Ta nay nói Pháp, quá khứ Như Lai Sa La Vương đã nói Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Đà Lai Ni trừ tai nạn. Nếu có Quốc Vương cùng các đại thần, nơi chỗ ở và quốc giới bị Ngũ Tinh lăng bức, La Hầu, Tuệ Bột quái tinh chiếu đến bổn mạng cung tú và các Tinh vị, hoặc lâm đến tòa, hoặc nước hoặc nhà và nơi đồng trống, lúc bị lăng bức hoặc thối, hoặc tiến làm các chướng nạn. Ở nơi thanh tịnh tạo lập Đàn Tràng, tụng Đà La Ni này 108 biến hoặc 1.000 biến, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, y phép nghiêm sức Đạo tràng, chí tâm thọ trì đọc tụng tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt, không thể làm hại. Nếu Thái Bạch, Hỏa Tinh nhập vào Nam Đẩu, trong nước, trong nhà và các chỗ đồng trống làm các chướng nạn, trước tượng Phẫn Nộ họa hình Thiết Đổ Rô (Śatrū: oan gia) liên tục tụng niệm Đà La Ni này, tai nạn tức trừ diệt, không dám phạm đến thân, liền nói Đà La Ni rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá sa na nẫm đát điệt tha. Ứm khư khư khư hê khư hê, Hồng Hồng nhập phạ la phập phạ la, bát ra nhập phạ la bát ra nhập phạ la, để sắc xá để sắc xá, sắc trí rị sắc trí rị, tát phổ tra tát phổ tra, phiến để ca thất rị duệ sa phạ ha”

 

Đà La Ni này tất cả Như Lai đều đã nói, nếu có Bí Sô, Bí Sô Ni, Tộc tánh nam, Tộc tánh nữ thọ trì đọc tụng hay thành tựu 8.400 việc cát tường, hay tiêu diệt 8.400 các việc bất tường. Nếu có Quốc Vương, Đại quan và các quyến thuộc và tất cả nhân dân hoặc bị Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, yêu quái ác tinh, lăng bức đế tòa, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc trong các chỗ, các sao bổn mạng làm các tai nạn, hoặc trấn tinh lăng bức, hoặc tới hoặc lui, cùng các oan gia nhiều đời muốn lại làm hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, yếm đảo chú thuật làm các tai nạn. Khiến chúng sanh y Pháp thọ trì, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt, không thể làm hại, chuyển họa thành phước, mọi việc đều được an lành. Ta nay nói Đà La Ni công đức không thể nghĩ bàn. Bí mật thọ trì không được truyền ra”.

Bấy giờ Như Lai bảo bốn Chúng rằng: “Nếu như trong cõi nước không an, các nạn đồng thời nổi lên, các Chúng thanh tịnh y như Pháp tạo lập Đàn Tràng, an trí tượng Phật, kiết Giới hộ trì, hương hoa, đèn đuốc, tùy sức cúng dường, khiến các hữu tình được phước vô lượng, các tai nạn tiêu diệt”

Lúc Đức Như Lai nói Đà La Ni này rồi, Bồ Tát Ma Ha Tát Mạn Thù Thất Lợi cùng Thanh Văn bốn Chúng, Du Không Đại Thiên, cùng các Tinh Tú, tất cả Đại Chúng, y theo Phật sắc, đảnh lễ phụng trì trở về bổn cung. Thiên Long Bát Bộ, hết thảy đại chúng nghe Phật nói rồi đều rất vui vẻ tin chịu vâng làm.