KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI
MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT
ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ HAI

_Thứ hai nói:

CHƯ PHẬT XUẤT HIỆN CHỨNG TU KIM CƯƠNG BỒ ĐỀ THÙ THẮNG PHẨM THỨ HAI

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát rằng: “Nay Ta khải thỉnh chư Phật Như Lai khiến Thánh Lực gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tiến tu Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Mật Tam Bồ Đề Pháp Tam Ma Địa Quán, khiến cho Tâm của các Bồ Tát ngang bằng như hư không, Tính như Pháp Giới… rộng độ hữu tình, vô tận chúng sinh. Lại khiến Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát làm bậc lãnh đạo giúp cho tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh”

Thế nên, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát đối trước Đức Thế Tôn, trước mặt Đại Chúng Bồ Tát bảo rằng: “Nếu có tất cả Bồ Tát với tất cả chúng sinh hữu tình chí cầu Vô Thượng Bồ Đề, tu trì chân thật tất cả Pháp của Phật Kim Cương Thánh Tính Tam Ma Địa. Tất cả Pháp tức là Tâm của tất cả hữu tình vậy, vì Pháp Tạng trong đất Tâm của tất cả chúng sinh có Chủng Tính phiền não, chủng tính phiền não tức là Tính của Bồ Đề, Tâm Xứ của hữu tình vốn có Tính thanh tinh chân thật, trống rỗng, không có chỗ đắc. Thề nên Tâm của hữu tình là Tâm Xứ của Đại Viên Kính Trí (Ādarśa-jñāna) vậy. Bồ Tát ở Tâm của Đại Viên Kính Trí làm chí cầu, dùng công quán chiếu Tâm Tính của Đại Viên Kính Trí, hiểu biết chứng Tịch Diệt (Vyupaśama), liền được thấu tỏ cái gương Tâm trong sáng… sáng sạch đạt trống rỗng (Śūnya: không) tức Tâm chứng Bình Đẳng Tính Trí (Samatā-jñāna). Người chứng Bình Đẳng Tính Trí, thông tỏ đạt Tính (Prakṛti), Bản Tính (Tính chân thật tuyệt đối, thường trụ chẳng biến đổi), Thật Không (các Pháp đều do Nhân Duyên Sinh nên không có tính riêng) chứng nhập Không Trung Tâm (Tâm trong sự trống rỗng), Tâm Tâm Tính (Bản tính của mỗi một Tâm), Như Như Tính Thể Địa (Đất khí chất thuộc Lý Thể của Pháp Tính bình đẳng không có hai) gọi là nhập vào Như Như Trí (Trí khế hợp với Lý Thể như như), liền chứng Diệu Quán Sát Trí (Pratyavekṣaṇā-jñāna) vậy. Được vào Như Như Tính (Bản Tính của Lý Thể như như), Thánh Trí thanh tịnh, đắc được Kim Cương Thành Sở Tác Trí (Vajra-kṛtyānuṣṭhāna-jñāna), chứng Bồ Đề Tính (Bodhi-prakṛti), thành tựu Thánh Trí vậy. Thế nên liền có tên gọi là Tứ Trí Bồ Đề Huyền Thông Quán Trí, nhập vào Nhất Thiết Phật Tâm Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-buddha-hṛdayavajra-samādhi). Thánh Trí (Ārya-jñāna) tương ứng liền có tên gọi là Du Già Tam Mật Môn Tam Thập Chi Khế Ấn: gia trì 10 chi Tam Ma Địa của Thân Mật (Kāyaguhya) khiến cho Thân Căn thanh tịnh, chứng Thân Thể Tính Trí Thánh Lực, gia trì 10 chi Tam Ma Địa của Khẩu Mật (Vāg-guhya), Tâm niệm Quán Trí thanh tịnh, tức Thánh Lực gia trì 10 Chi Tam Ma Địa vắng lặng của Ý Mật (Mano-guhya) tức Ý Mật Địa (Mano-guhya-bhūmi) thanh tịnh, tức như Tính chân thật thanh tịnh, chứng Tính Ấn Tam Muội (Prakṛti-mudrā-samādhi), Bất Không Thánh Trí (Amoghāryajñāna), Kim Cương Dụ Định Tam Ma Địa (Vajropamā-samādhi), Pháp Thân của Như Lai (Tathāgata-dharma-kāya)… thành tựu giáo bí mật (Guhya-śāstra) như vậy. Chính vì thế cho nên, khiến tất cả các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát với tất cả chúng sinh tu học Giáo Chỉ (ý chỉ của giáo pháp), nhập vào tất cả Pháp của Du Già (Yoga), tu trì Pháp Giáo Kim Cương Tam Ma Địa Tam Mật Bồ Đề của Phật; vào biển Thánh Tính, vô biên Tam Muội Pháp Giới Tam Ma Địa

Lúc đó, trong các chúng Bồ Tát tại Đại Chúng Hội, chỉ có Đại Sĩ (Mahā-puruṣa) gồm 16 người là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cộng với Mạn Thù Thất Lợi đồng Nguyện, đồng Hạnh, tu chứng Đại Thừa Du Già Kim Cương Tam Mật Bồ Đề Tam Ma Địa. Ngoài ra, các nhóm Nhất Thiết Thập Tín Bạt Đà Bà La Bồ Tát, Thanh Văn Nhân Chúng, nhóm Xá Lợi Phất (Śāriputra)… chẳng đồng với Tâm của Mạn Thù ngang bằng với hư không, Tính như Pháp Giới, rộng độ hữu tình. Tự nhóm các Bồ Tát, Thanh Văn Nhân: Tâm lượng, Trí nhỏ, chẳng rộng rãi, có giới hạn, Chí Nguyện (chí hướng và nguyện vọng) thấp kém… trải qua 80 ức câu chi na dữu đa trăm ngàn Kiếp tu hành Bồ Tát Đạo (Bodhi-mārga) mới bắt đầu mãn 5 Ba La Mật (Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiền Định)

Khi ấy, Mạn Thù Thất Lợi cộng với Đại Sĩ (Mahā-puruṣa) gồm 16 người là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đối trước Đức Như Lai, trước mặt Đại Chúng lại 3 lần phát Hoằng Nguyện rộng lớn: “Nguyện cho chúng con cộng với 16 người là nhóm Phổ Hiền Đại Sĩ Bồ Tát: Tâm đồng với hư không, rộng độ hựu tình như Không Giới (hư không không có bờ mé)

Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đồng với Đại Nguyện vô tận của con, con sẽ cứu giúp không có ngưng nghỉ

Lại có Đại Nguyện: nguyện cho chúng con, các Bồ Tát với Thân Tâm của con thông với Pháp Giới, đồng với Thái Hư Không (hư không của vũ trụ mông mênh) không có chướng ngại. Trí Thân (Jñāna-kāya), Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) hiện ở 6 đường, trước mặt chúng sinh hữu tình thuộc 4 sinh: noãn thai thấp hóa, 9 loại [noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc (sắc giới), vô sắc (vô sắc giới), hữu tưởng (các cõi Trời trong Vô Sắc Giới trừ Vô Tưởng Thiên), vô tưởng (Vô Tưởng Thiên trong Vô Sắc Giới), Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ)] thường hiện Thân này. Nguyện thấy hình của con, đột nhiên diệt Chướng, khiến tất cả chúng sinh phát Tâm Bồ Đề, quy hướng Đại Thừa Du Già Bí Mật, tu tập Bồ Đề, mau vượt lên Phật Địa”

_Thế nên, Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát (Siṃha-vikrama-bodhisatva) cúi lạy Đức Như Lai rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Trước kia Đức Như Lai đã nói khiến cho Mạn Thù Thất Lợi giúp cho tất cả Bồ Tát với tất cả chúng sinh, đều làm bậc Thượng Thủ tiếp dẫn, tu tập Vô Thượng Bồ Đề. Làm sao tu trì Du Già Tam Mật Môn Kim Cương Tam Ma Địa Quán?”

Bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát liền vì nhóm Sư Tử Bồ Tát, 16 vị Đại Sĩ… nói thứ tự tu hành Như Lai Bí Mật Thành Tựu Nhất Thiết Kim Cương Bồ Đề Quán Như thế nào là 16 vị Đại Sĩ tu hành gia trì Bồ Đề Quán? Làm sao cũng được thấy nghe 16 vị Bồ Tát? Nhóm của Mạn Thù, Phổ Hiền vốn có Kim Cương Thù Thắng Danh Hiệu Bí Mật Bồ Đề hành trì, truyền thụ, gia bị, tu học… tất cả Bồ Tát, chúng sinh hữu tình đều thành Phật hết

1_Phương Đông: thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Samanta-bhadra) có danh hiệu là Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) vì tất cả hữu tình, cúi lạy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai gia trì tất cả chúng sinh, khiến nhập vào tất cả Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa (Vajra-satva-samādhi) bền chắc màu nhiệm, cho nên chứng tu nhập vào trong Thật Tính Kim Cương trong Pháp Thân thanh tịnh của tất cả Như Lai; chuyển Giới (Śīla), Định (Samādhi), Tuệ (Prajñā), Giải Thoát (Vimukti), Giải Thoát Tri Kiến (Vimukti-jñāna-darśana) thành bánh xe Pháp Kim Cương (Vajra-dharma-cakra) lợi ích tất cả chúng sinh hữu tình, khiến tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát tu nhập vào Phật Tâm Quán

2_Bất Không Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (Amogha-rāja) có hiệu là Kim Cương Câu Triệu (Vajrāṃkuśa) tự nhập vào Tam Muội (Samaya), chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, xuất ra Nhất Thiết Như Lai Đại Câu Triệu Ấn (Sarvatathāgata-mahākarṣaṇa-mudrā), triệu thỉnh tất cả Như Lai làm sức Thần Thông, từ hình Kim Cương Đại Câu (Vajra-mahāṃkuśa) hiện ra, gia trì Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả Thế Giới, nhập vào Như Lai Pháp Thân Bồ Đề của chư Phật nhiều như số bụi nhỏ, khiến tất cả Bồ Tát tu nhập vào Bồ Đề Chân Như Quán

3_Ma La Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Mārā) có tên hiệu là Kim Cương Cung (Vajradhanur) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, trụ Như Lai Ma La Đại Thanh Tịnh Nghiệp Tối Thắng Tất Địa, thành tựu mũi tên Kim Cương Bồ Đề (Vajra-bodhi-vāṇa), tiến nhanh chóng nhập vào Thánh Tính, Thánh Lực của Như Lai gia trì Thân Tâm Tính Trí của tất cả Bồ Tát, trừ khử các Chướng, nhập vào Tấn Tật Kim Cương Bồ Đề Thật Tính Quán

4_Cực Hỷ Vương Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Prāmodya-rāja) có tên hiệu là Kim Cương Hỷ Ba La (Vajra-harṣa-bala) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, đồng làm một Thể, xuất ra hình trạng Hoan Hỷ Ba La (Tuṣṭirbala) nhiều như số bụi nhỏ, gia trì tất cả Bồ Tát nhập vào Kim Cương Tát Đỏa Vô Ngã Thể Tính Trí Không Quán

5_Phương Nam: Thứ nhất là Hư Không Tạng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Ākāśagarbha) có tên hiệu là Kim Cương Tạng Vương (Vajra-garbha-rāja) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào Tính Kim Cương Tạng trong trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật Tâm, xuất ra Hư Không Pháp Giới Bảo Tạng của tất cả Như Lai, sinh ra hình Kim Cương Diệu Bảo (Vajra-suratna), xuất ra Như Lai Tam Muội (Tathāgata-samaya) của tất cả chư Phật nhiều như số bụi nhỏ, tỏa hào quang chiếu sáng, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát tu nhập vào Kim Cương Bồ Đề Luân Tam Ma Địa Pháp Không Quán

6_Uy Đức Quang Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Mahā-teja) có tên hiệu là Kim Cương Quang Minh (Vajra-prabha) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, xuất ra Kim Cương Nhật Luân Tam Muội (Vajra-sūrya-cakrasamaya) của tất cả Như Lai, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát khiến tu nhập Kim Cương Tam Mật Phật Tam Ma Địa (Vajra-tri-guhya-buddha-samādhi) được chứng Nhật

Luân Bồ Đề Nhất Tính Quán

7_Bảo Tràng Ma Ni Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Ratna-ketu-maṇi) có tên hiệu là Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, xuất ra Kim Cương Bí Mật Pháp Tạng Thánh Lực của tất cả Như Lai, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến nhập vào Kim Cương Thắng Tràng Bảo Tạng Tam Ma Địa, khiến chứng Nhất Thiết Bồ Tát Nhập Vô Động Địa Niết Bàn Phật Tính Vô Tâm Quán

8_Thường Hỷ Duyệt Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Nitya-prīti-pramudita) có tên hiệu là Kim Cương Hỷ Trí (Vajra-prītir-jñāna) tự nhập vào Tam Muội, chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, xuất ra hình Kim Cương Vi Tiếu Hỷ (Vajra-smitaprīti) gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát tu chứng nhập vào Kim Cương Hoan Duyệt Thật Tính Tam Ma Địa của tất cả Như Lai, khiến tất cả Bồ Tát chứng nhập vào Duyệt Ý Tính Thanh Tịnh Kim Cương Thật Tế Quán

9_Phương Tây: Thứ nhất là Quán Tự Tại Vương Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokiteśvara-rāja) có tên hiệu là Kim Cương Nhãn (Vajra-netra) tự nhập vào Tam Muội xong, chứng nhập vào Thân Tự Tính thanh tịnh trong trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, xuất ra tất cả chư Phật Như Lai nhiều như số bụi nhỏ, khiến tất cả chúng sinh trụ Tam Ma Địa Tính đồng làm một Thể, lượng ngang bằng với Pháp Giới, tràn tận khắp hư không, sinh ra hình Đại Liên Hoa Kim Cương Bảo (Mahā-padma-vajra-ratna) như Không Pháp Giới (Śūnya-dharma-dhātu). Từ hình Kim Cương Liên Hoa ấy sinh ra

Kim Cương Tự Tính Thánh Trí Tam Ma Địa Thần Cảnh Thông Tự Tại Thánh

Lực của tất cả Như Lai, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi Phật nhiều như số bụi nhỏ, khiến nhập vào Thánh Tính Tự Tại Thần Dụng Chư Phật Từ Tâm Tịnh Thổ Quán

10_Mạn Thù Thất Lợi Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Mañjuśrī) có tên hiệu là Quán Đỉnh Vương Kim Cương Tuệ (Abhiṣecana-rāja-vajra-buddhi) tự nhập vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (Śūraṃgama-samādhi), chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phật, đồng làm một Thể, Thánh Trí tự tại sinh ra Bát Nhã Ba La Mật Tuệ Trí (Prajñā-pāramitā- prajñājñāna) nhiều như số bụi nhỏ, sinh ra hình Kim Cương Tuệ Kiếm Bát Nhã (Vajra-prajñā-śastra-prajñā) nhiều như số cát sông Hằng, chứng nhập vào Kim Cương Trí Tuệ Kiếm (Vajra- prajñājñāna-śastra) của tất cả Như Lai, đồng làm một Tính, gia trì các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trong thế giới của cõi Phật nhiều như số bụi nhỏ, tu nhập vào Kim Cương Tam Ma Địa (Vajra-samādhi) của tất cả Như Lai, chứng Kim Cương Tuệ Kiếm (Vajra-buddhi-śastra) khua múa diệt phiền não tội chướng của tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả chúng sinh hữu tình, tu chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề Quán

11_Diệu Tuệ Pháp Luân Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Sumati-dharma-cakra) có tên hiệu là Kim Cương Trường (Vajra-maṇḍa) tự nhập vào Pháp Luân Tính Tam Muội, chứng nhập vào Pháp Luân Tính Hải Tam Ma Địa trong trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, đồng với Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thánh Trí Nhất Thể Pháp Luân Trí Pháp Giới Kim Cương Tam Ma Địa, xuất ra chư Phật Như Lai nhiều như số bụi nhỏ trong số bụi nhỏ của tất cả cõi Phật, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến nhập vào Đại Mạn Trà La Quán Đỉnh (Mahā-maṇḍalābhiṣeka), chứng đắc Du Già Tam Mật Tam Ma Địa Thánh Tính tương ứng đồng ngang bằng với Thần Thông Tự Tại Thánh Lực, tu chứng Pháp Tính Pháp Luân Tam Ma Địa Quán

12_Thánh Ý Vô Ngôn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Ārya-mano-vāca) có tên hiệu là Kim Cương Thánh Ngữ (Vajra-ārya-vāca), tự nhập vào Nhất Thiết Văn Tự Bát Nhã Vô Tướng Tam Muội, chứng nhập vào Pháp Tính Kim Cương trong trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, đồng làm một Thể, xuất ra hình dạng Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tam Ma Địa Niệm Tụng (Sarva-tathāgata-guhya-samaya-jāpaṃ) sinh ra Thân Pháp Tính Kim Cương của tất cả Như Lai nhiều như số bụi nhỏ, gia trì tất cả các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến tự mình siêng năng, tu chứng Tam Mật Tam Ma Địa (Triguhya-samādhi) nhập vào Pháp Giới Phật Tính Pháp Thân Thánh Tính Quán

13_Phương Bắc: Thứ nhất là Tỳ Thủ Yết Ma Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Viśvakarma), có tên hiệu là Kim Cương Tỳ Thủ Yết Ma Chuyển Pháp Luân Vương (Vajra-viśva-karma-dharma-cakra-pravartana-rāja), tự nhập vào Tam Muội (Samaya) xong, chứng nhập vào Nhất Thiết Thanh Tịnh Ma La Đại Tịch Chư Phật Bồ Đề Pháp Tạng trong trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật của tất cả Như Lai, sinh ra tất cả Yết Ma Như Lai Thế Tôn trong thế giới của cõi Phật nhiều như số bụi nhỏ, đồng làm Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tính Hải Chân Như Pháp Tạng của tất cả chư Phật, sinh ra tất cả Kim Cương Tát Đỏa Tỳ Thủ Yết Ma (Vajra-satva-viśva-karma), thành tựu A Nậu Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbuddhi) của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến các Bồ Tát sẽ tự mình quán chiếu Tự Tính Tam Ma Địa (Svabhāva-samādhi), tu nhập vào Chứng

Đắc Chư Phật Kính Trí Kim Cương Du Già Tam Mật Tam Bồ Đề Viên Thông Nhất Thiết Kim Cương Tam Ma Địa Quán

14_Nan Địch Tinh Tiến Lực Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Duryodhana-vīrya-bala) có tên hiệu là Kim Cương Từ Lực Tấn Tật Quán Đỉnh (), tự nhập vào Kim Cương Trí Địa Tam Muội (Vajra-jñāna-bhūmi-samaya), chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Phật, trụ Như Lai Đại Kim Cương Bí Tích Tam Mật Tính Tam Ma Địa Phật Kiên Lao Giáp Trụ Tính Hải đồng làm một Thể, xuất ra trăm ngàn hình Đại Kim Cương Giáp Trụ (Mahā-vajra-kavaca), trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật. Từ hình Kim Cương Giáp Trụ (Vajra-kavaca) sinh ra Như Lai trong cõi nước của chư Phật nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới, thủ hộ tất cả Nghi Phạm Quỹ Tắc, sự nghiệp rộng lớn… đồng với Thần Thông Tự Tại Thánh Lực của Như Lai, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát được Nan Địch Thánh Lực Tinh Tiến Đạo Hạnh, mau chứng mau nhập vào Như Lai Kim Cương Giáp Trụ Thể Tính Tam Bồ Đề Quán

15_Tồi Nhất Thiết Ma Oán Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Sarva-māra-pramārdi) có tên hiệu là Kim Cương Bạo Nộ (Vajra-caṇḍa) tự nhập vào Tam Muội (Samaya) chứng nhập vào trái tim của Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phật, đồng làm một Thể, một Tính… xuất ra hình dạng Kim Cương Đại Nha Khí Trượng Kim Cương (Vajra-mahā-daṃṣṭrayudha-vajra) trụ trong lòng bàn tay của Đức Phật. Từ hình Kim Cương Nha (Vajradaṃṣṭra) ấy sinh ra Thân Như Lai Kim Cương nhiều như số bụi nhỏ trong tất cả Thế Giới của Phật, làm nhóm Nhất Thiết Giáng Phục Bạo Nộ, làm Thần Thông Thánh Lực của tất cả Phật, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, thành tựu Kim Cương Nha Khí Trượng an lập trong Thế Giới: bạo nộ khủng bố, đánh đập giáng phục tất cả Thiên Ma (Deva-mārā) với tất cả Tự Tính Phiền Não Ma khiến tất cả Bồ Tát được vô ngại, tu chứng Như Lai Tam Ma Địa (Tathāgata-samādhi), khiến nhập vào Thánh Trí Tự Tính Tam Mật Tấn Tật Kim Cương Quán

16_Kim Cương Quyền Pháp Giới Vương Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-muṣṭidharma-dhātu-rāja) có tên hiệu là Kiên Tích Kim Cương Giới () tự nhập vào Nguyệt Luân Tâm Oánh Tịnh Tự Tính Kính Trí Tam Muội, nhập vào Như Lai Kim

Cương Tát Đỏa Bồ Đề Địa trong trái tim của tất cả Phật, xuất ra tất cả Như Lai trong cõi Phật nhiểu như số bụi nhỏ của tất cả Thế Giới Phật, gia trì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến tu chứng, nhập vào Nhất Thiết Bình Đẳng Tính Trí Tam Ma Địa (Sarvasamatā-jñāna-samādhi), chứng nghĩa của tất cả Pháp thâm sâu của Kim Cương, thành tựu Bồ Đề, mau chóng vượt vào Tỳ Lô Giá Na Thân Trí Kính Tính của tất cả Như Lai, liển thấy thân của Ta đồng với hình của Như Lai, chứng nhập vào Tính của Kim Cương Giới (Vajra-dhātu), thành tựu Nhất Thiết Như Lai Pháp Trí Thân Phật Ngũ Nhãn Quán

Liền lúc đó, 16 vị Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát mỗi mỗi đều tự nói Quán Môn, Kim Cương Tất Địa của chư Phật Như Lai, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác), khiến tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát với tất cả chúng sinh hữu tình tu chứng, nhập vào Du Già Tam Mật Môn Tam Thập Chi Tam Ma Địa Kim Cương Vồ Đề Quán xong. Khi ấy, Thế Giới Diêm Phù Đề đột nhiên rộng rãi trang nghiêm thanh tịnh, hiện làm Thế Giới màu vàng ròng, lắng trong. Liền có tất cả chư Phật Như Lai trong trăm ngàn ức Thế Giới của cõi Phật nhiều như số bụi nhỏ, đồng thời hiện ra làm chứng minh, cùng nhau khen ngợi Mạn Thừ Thất Lợi làm nơi Thượng Thủ, cùng với 16 Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm Phổ Hiền, nguyện vì tất cả chúng sinh hữu tình, đều khiến cho tu chứng, mau được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Bấy giờ, tức tất cả Như Lai này hiện ra khen ngợi, làm chứng minh, chư Phật Như Lai đồng thanh cùng nói Mạn Thù Thất Lợi đều làm bậc Thượng Thủ của Bồ Tát. Nhóm 16 Đại Sĩ của Phổ Hiền được chư Phật xướng lên, khen ngợi Đức của Hạnh thâm sâu: “Lành thay! Lành thay! 16 Đại Sĩ Bồ Tát của Mạn Thù, Phổ Hiền hay từ Nhân Địa xưa kia, vô lượng Kiếp đến nay, phát Hoằng Đại Nguyện cứu độ hữu tình, Tâm ngang bằng với hư không, không có ngưng, không có nghỉ. 16 Đại Sĩ này hành Bồ Tát Hạnh (Bodhisatva-caryā), Đức (Guṇa) thâm sâu không có cùng tận. Đức Như

Lai chứng minh chẳng thể cân lường được, không có gì so sánh đo lường được…

Nguyện thù thắng chẳng thể nói, chẳng thể nói, chẳng thể nghĩ bàn”

_Đức Như Lai nói xong, khi ấy đột nhiên hiện ra 6 vị Đại Kim Cương (Mahāvajra) cũng đều đồng thanh khen ngợi Hạnh Đức thâm sâu của Mạn Thù, Phổ Hiền, 16 Đại Sĩ rồi làm chứng minh

Kim Cương Lực Sĩ (Vajra-pāṇi-balin) nói: “Nhóm Mạn Thù, Phổ Hiền chẳng thể nói, đều được Biện Tài vô ngại, chứng Đại Pháp Nhẫn, thành tựu Bồ Đề, giáng phục Ma Oán, chế ngự các Ngoại Đạo, đến nơi Như Lai Thánh Tính Kim Cương Trí Địa,

Nhất Sinh Bổ Xứ (Eka-jāti-pratibaddha) , được Đà La Ni Kim Cương Thánh Lực, Thần Thông tự tại thật không có chỗ sợ hãi, chứng tất cả Công Đức của Pháp Thân Như Lai (Tathāgata-dharma-kāya), Địa (Bhūmi) của tất cả chư Phật, Đại Trí (Mahājñāna) vô tận… thảy đều đầy đủ, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói hết

Thế nào là thủ hộ? Thế nào gọi là 6 Đại Lực Sĩ Kim Cương trợ hộ Phật Pháp? Một là Đại Lạc (Mahā-sukha), hai là Đại Tiếu (Mahā-hāsa), ba là Nhất Kế Tôn (Ekajaṭā-nātha), bốn là Giáng Tam Thế (Trailokya-vijaya), năm là Tứ Túc Tôn (Catur-pada-nātha), sáu là Diêm Mạn Đức Lục Túc Tôn (Yamāntaka-ṣaṭ-padanātha)”

_Bấy giờ, Đức Phật bảo Sư Tử Dũng Mãnh: “Ông nên chí tín (tin tưởng chân thành cực lớn) như vậy”

6 Lực Sĩ Đại Kim Cương đồng thanh xướng lên rằng: “Chúng con, 6 Đại Kim Cương phát thề nguyện lớn, cũng đều cùng chung với Đồng Hạnh, Đồng Nguyện xưa kia của Mạn Thù, Phổ Hiền… kính vâng Giáo Lệnh của Như Lai, Pháp của Phật… thường sẽ ủng hộ, không khiến cho Thiên Ma, các Ngoại Đạo ác gây não loạn, quấy nhiễu. Đều nguyện ở tận bờ mé vị lai, Tâm ngang bằng với Pháp Giới, thường sẽ gánh vác, bảo vệ khiến cho tất cả chúng sinh Nguyện đến Bồ Đề, thành Vô Thượng Đạo”

_Tức Đại Hội lúc đó, ở trong chúng Bồ Tát này: Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ thẳng lưng, chắp tay bạch Phật rằng: “Vừa rồi đã nói chư Phật Như Lai nhiều như số bụi nhỏ, từ nơi chốn nào đi đến để làm chứng minh?”

Đức Phật bảo Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát: “16 Đại Sĩ như vậy, nhóm Mạn Thù… xưa kia ở Nhân Địa dạy bảo chỉ đường cho hữu tình, khiến phát Đại Thừa A Nậu Đa

La Tam Miểu Tam Bồ Đề, sớm được thành Phật, cũng đều hiện ra tất cả chư Phật nhiều như số bụi nhỏ, xưa kia có Nhân (Hetu), thế nên đều cùng với Mạn Thù, Phổ Hiền, 16 Bồ Tát mà làm chứng minh”

_Lúc đó, Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát ở trong Đại Hội Chúng, ân cần cúi đầu lễ lạy rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Con từ xưa kia, lâu xa, khi ở Nhân Địa lúc trước đã sớm cùng chung với Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát… ở Thế Giới Ca Sa Tràng (Kāśadhvaja), có Đức Phật hiệu là Ca Sa Bảo Tràng Như Lai (Kāśa-ratna-dhvaja-tathāgata) cùng với các Bồ Tát đồng làm cùng nhau, xuất gia trong Thanh Văn (Śrāvaka). Tại sao nay được chư Phật nhiều như số bụi nhỏ hiện ra, đi đến làm chứng minh? Đại Hội chúng con thật cũng khó thể tin!?…”

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn bảo rằng: “Liền vì Đại Hội Chúng, các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Sư Tử Dũng Mãnh… nói Nhân Địa xưa kia của Mạn Thù Thất Lợi, Nhân Duyên của chư Phật, chứng minh thành tựu A Nậu Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác). Cũng nói Mạn Thù từ lâu xa trước kia, đã trụ ở Thế Giới của Phật, làm Đại Thừa Bồ Tát (Mahā-yāna-bodhisatva), sớm đã phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, (Agra-bodhi-citta) trải qua vô lượng Kiếp dần dần theo thứ tự tu học. Khi ấy, vào lúc Đức Bảo Tràng Như Lai Phật (Ratna-dhvaja-tathāgata-buddha) ra đời thời ở trong chúng Thanh Văn, xuất gia làm Sa Môn (Śramāṇa), phương tiện tiếp dẫn chúng Thanh Văn, khiến phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, quy y Đại Thừa (Mahā-yāna), dần dần theo thứ tự đều tự tu học. Tâm ấy rộng lớn ngang bằng như hư không, Mạn Thù Đại Sĩ chí thành tiếp dẫn. Lại phát Nguyện lớn: “U Minh Linh Thánh Thần Đạo chứng minh cho Tôi, khiến cho Thệ Nguyện của Tôi thành tựu hữu tình, tất cả chúng sinh, thứ tự tu học Như Lai Thánh Tính Kim Cương Bồ Đề

Sau đó, Mạn Thù Thất Lợi trải qua vô lượng cõi Phật Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa), đời đī tu hành mới gặp cõi Phật, Kiếp ấy có tên là Tịnh Quang (Śuddha-raśmiprabha), Thế Giới lúc đó có tên hiệu là Tu Di Đức (Meru-guṇa). Ở trong đời ấy, tuy có các núi, năm nẻo ác trược, các loại tạp cư… như mà đất nước do mọi báu tạo thành, thanh tịnh nghiêm sức, không có các uế ác… có trăm ức 4 Thiên Hạ, trăm ức Thế Giới, ở bên trong có một 4 Thiên Hạ Thế Giới của cõi Phật, hiệu là Sư Tử Ức Thế Giới, ở trong Thế Giới ấy có 80 ức Vương Thành (thành quách của vua chúa), lại trong 80 ức Vương Thành có một Vương Thành tên là Tự Tại Tràng Thành, ở trong cái thành ấy có một vị Chuyển Luân Thánh Vương, tên hiệu là Đại Uy Đức Vương (Mahā-teja-rāja). Ở phía Bắc của cái thành ấy có một Bồ Đề Đạo Trường (Bodhimaṇḍa) tên là Mãn Nguyệt Quang Minh Đạo Trường (Pūrṇa-candra-prabha-bodhimaṇḍa). Ở nơi chốn ấy có một vị Thần thủ hộ Bồ Đề Đạo Trường tên hiệu là Từ Đức (Maitra-guṇa)

Thời ấy, ở trong Thế Giới có một vị Bồ Tát tên là Ly Cấu Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát (Vimala-dhvaja) ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường sắp thành Chính Giác. Lúc đó, ở trong Thế Giới này của thời ấy có Đồ Chúng Ma ác của nước lớn, ở trong Chúng ấy có một Ma Vương rất đại ác, tên là Kim Sắc Quang (Survāṇa-rūpa-prabhā) cùng với quyến thuộc ấy, vô lượng Đồ Chúng đều đi đến nơi chốn của Bồ Tát, đều muốn gây não loạn khiến cho Ly Cấu Bồ Tát đừng thành Phật

Đời ở Thời ấy, nơi cái thành Tự Tại Tràng (Īśvara-dhvaja) có một vị Đại Uy Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đắc được Bồ Tát Thánh Tính Trí Lực, Thần Thông tự tại… hóa làm binh chúng, số ấy rất nhiều, vây quanh Bồ Đề Đạo Trường khiến cho các Ma hoảng sợ thảy đều chạy tan. Lúc ấy, Ly Cấu Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát thỏa chí xong, liền thành Chính Giác Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

Bấy giờ, Bồ Đề Đạo Trường Thần Từ Đức thấy Bồ Tát thành Đạo xong thì tàm quý vô lượng, vui vẻ vô tận, mong Báo Nguyện nào không có nơi nghĩ lường được. Liền ở bên cạnh Đại Uy Đức Vương kia, phát Nguyện sâu rộng mà sinh tưởng là con

Khi ấy, Bồ Đề Đạo Trường Thần Từ Đức tức liền đỉnh lễ bàn chân của Đức Ly Cấu Tràng Như Lai, nói lời Nguyện này: “Nguyện con cùng với vị Đại Uy Đức Chuyển Luân Thánh Vương này, đời đời mỗi khi sinh ra, đồng Nguyện, đồng Hạnh. Thường nguyện tu trì Kim Cương Bồ Đề Thánh Tính Phật Đạo tiếp dẫn hữu tình, nơi nơi chốn chốn, khi đã sinh ra cho đến thành Phật, nguyện con tường làm bà mẹ sinh ra vị vua này”

Tác Nguyện này xong. Vị Đại Uy Đức Chuyển Luân Thánh Vương ấy ở Đạo Trường này, sau đó lại tăng thêm Đạo Trường, rộng hành cúng dường, nghiêm khắc thủ hộ, trải qua vô số Kiếp cúng dường Đạo Trường, na do tha vi trần số chư Phật Như Lai, Bồ Tát Ma Ha Tát…

Lúc đó, Mạn Thù Thất Lợi hướng vào trong Chúng Hội bảo rằng: “Này các Bồ Tát Ma Ha Tát! Ý của các ông thế nào? Bồ Đề Đạo Trường Thần Từ Đức kia tức là thân của tôi vậy. Vị Chuyển Luân Uy Đức Vương, nay là thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) vậy. Mạn Thù Thất Lợi ở đây, khi ấy tôi từ xưa kia ở bên cạnh Uy Đức Chuyển Luân Thánh Vương kia, đời trước từng phát Thệ thâm sâu của chư Phật, Hoằng Nguyện rộng lớn. Tức lúc đó, Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) ở sau này hướng về cõi nước ở 10 phương, ở trong tất cả Pháp Giới của chư Phật, nơi nơi sinh ra hành Bồ Tát Đạo phát dẫn hữu tình khiến gieo trồng căn lành, tu hành Bồ Đề, giáo hóa thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác). Ở thân cuối cùng thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddhi), sinh ra, hiện bày đời đời thành Phật, tên hiệu là Tỳ Lô Giá Na”

Thế nên, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát nói: “Như vậy! Bản Ý thành Đạo của Đức Phật này, nguyện sẽ làm con của tôi, tôi liền thường làm mẹ của vị ấy. Phát Nguyện lớn xong, về sau tôi thường hành Bồ Tát Đạo, hóa độ hữu tình, tất cả chúng sinh thỏa chí, trải qua 70 vạn ức a tăng xí gia trăm ngàn căng già sa vi trần số Kiếp tu hành Bồ Đề. Ví dụ khiến cho Đại Thiên Thế Giới vỡ vụn thành hạt bụi nhỏ, mỗi một số bụi tạo làm chúng sinh, đều thành Phật hết”

_Bấy giờ, Đại Thánh Mạn Thù Bồ Tát, sau đó mới gặp Thế Giới Hương Vân Ưu Bát La (Gandha-megha-utpala), gặp lúc Chúng Hương Lôi Âm Vương Như Lai (Sarva-gandha-garjita-svara-rāja) ra đời thời ở Thế Giới của Đức Phật ấy làm vị Chuyển Luân Thánh Vương hiệu là Hư Không Vương (Gagana-rāja). Vì sao được làm Hư Không Vương? Vị vua ấy, xưa kia khi ở Nhân Địa thời hướng về trước mặt chư Phật Như Lai phát Nguyện rộng lớn: “Sẽ độ hữu tình. Nguyện cho Tâm của con ngang bằng với hư không, không có ngưng nghỉ”

Lại Nguyện “Xin chư Phật che giúp, gia bị. Hư Không U Minh Linh Thánh trợ giúp tôi, tôi liền ở Thế Giới Ưu Bát La này sinh thỏa chí. Tức Hư Không Linh Thánh chứng minh cho tôi làm Hư Không Vương”

Vị vua ấy tùy theo Tâm đã niệm, ứng với Thánh, có chiêu cảm. Vua sẽ có thọ mệnh tám vạn bốn ngàn Kiếp. Thân Tộc của vị vua ấy: Trung Cung Chung Nữ, vương tử, đại thần đồng Tâm phát nguyện thường chuyên chăm cúng dường, không có làm gì khác. Thường dùng mọi loại nhạc cụ, quần áo, giường nằm, thức ăn uống, thuốc thang, phòng xá, đường, điện… 4 việc cung cấp hầu hạ chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát… trải qua đủ tám vạn bốn ngàn Kiếp

Lúc đó, vị vua ay sau này mới ở một mình, ngồi yên, không có người quen làm bạn, tác suy nghĩ này: “Muốn cầu Đế Thích, Phạm Vương ư? Thanh Văn, Duyên Giác ư?”

Hư Không Vương tác niệm này xong thì chư Thiên trong hư không phát ra tiếng nói, bảo rằng: “Đại Vương ngưng ngay, ngưng ngay! Đừng khởi Tâm có Nguyện nhỏ bé thấp kém như vậy! Vì Đại Vương đã gom tập nhóm Phước rất nhiều, không có so sánh đo lường được”

Vị vua nghe lời nói này nên nay Ta quyết định chẳng thoái Tâm Vô Thượng Bồ

Đề. Tại sao thế? Vì chư Thiên đi đến báo cho Ta

Khi ấy, Hư Không Vương liền cùng chung với người dân của các nước và quyến thuộc của mình… có 80 ức câu chi na dữu đa hằng hà sa Đồ Lữ với tất cả chúng sinh đi đến bên cạnh Đức Chúng Hương Lôi Âm Vương Như Lai, đồng cùng nhau hướng về Đức Phật, phát nguyện thâm sâu rộng lớn, lại cùng cúng dường chư Phật, Bồ Tát…Ṭâm ngang bằng với hư không không có cùng tận

Hư Không Vương một lần nữa phát lời Thề: “Lại nguyện cho Đồ Chúng ở đời đương lai, nhìn nhau vui vẻ, đạo dẫn hữu tình, tất cả chúng sinh… đồng với Ta, trước tiên nguyện rộng bày cúng dường, hết thảy sẽ thành Phật”

_Chính vì thế cho nên Dũng Mãnh Bồ Tát với các Đại Chúng thấy Đức Như Lai nói Pháp Nhân Duyên xưa kia của Mạn Thù Thất Lợi thời Tàm Quý vô lượng…Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát ấy với tất cả Đại Hội Chúng đều chặt đứt lưới nghi ngờ.

Sư Tử Dũng Mãnh nói: “Đại Chúng, chúng tôi cũng sẽ y theo, tùy theo nhóm 16 Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát của Mạn Thù, đồng phát Nguyện lớn, đương lai tiếp dẫn, rộng độ hữu tình, tất cả chúng sinh đều thành Phật hết, được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)”

 

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI

MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11