SỐ 297
KINH BỒ-TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN
Hán dịch: Tam tạng Sa-môn Bất Không
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tất cả chư Phật trong ba đời
Ở các thế giới khắp mười phương
Con đem thân, khẩu, ý thanh tịnh
Cúi xin đảnh lễ khắp tất cả.
Thân nhiều như vô số vi trần
Con lễ lạy khắp chư Như Lai
Đem tâm ý trình với chư Phật
Với nguyện lực của hạnh Phổ hiền.
Trong một trần có vô số Phật
Phật và đệ tử ở trong ấy
Vô tận pháp giới cũng như vậy
Con tin chư Phật đều khắp đầy.
Ở nơi, công đức vô tận ấy
Dùng các âm thanh biển công đức
Lúc xiển dương công đức Như Lai
Con thường khen ngợi Bậc Thiện Thệ.
Dùng các thứ tràng hoa hương bột
Kỹ nhạc và tàn lọng đẹp nhất
Tất cả đều trang nghiêm thù thắng
Con đều cúng dường các Như Lai.
Dùng y phục và các thứ hương
Hương bột, hương xông và đèn đuốc
Tích tập nhiều như núi Tu-di
Con đều cúng dường các Như Lai.
Do nơi cúng dường bậc Vô thượng
Con đều hiểu rõ các Như Lai
Do dùng thắng giải hạnh Phổ hiền
Con lễ bái cúng dường chư Phật.
Con đã từng tạo các ác nghiệp
Đều do ba độc tham, sân, si
Từ thân, khẩu, ý mà gây ra
Con xin nêu bày hết tất cả.
Phước của chúng sinh trong mười phương
Hữu học, Vô học, Bích-chi-phật
Các đệ tử và chư Như Lai
Con đều tùy hỷ hết tất cả.
Bậc Thế Gian Đăng khắp mười phương
Đã chứng Bồ-đề, được thanh tịnh
Nay con xin thỉnh các Thế Tôn
Chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng
Nếu có Phật muốn nhập Niết-bàn
Con đều chắp tay xin cầu thỉnh
Xin Phật ở lại vô số kiếp
Làm cho chúng sinh được lợi lạc.
Lễ bái, cúng dường cùng sám hối
Tùy hỷ công đức cùng khuyến thỉnh
Các công đức con đã làm được
Đều xin hồi hướng đến Bồ-đề.
Con theo tu học với Như Lai
Lúc hạnh nguyện Phổ hiền viên mãn
Con nguyện cúng dường mười phương Phật
Chư Phật quá khứ và hiện tại
Phật vị lai nguyện được mau thành
Ý nguyện viên mãn chứng Bồ-đề
Hết thảy các cõi nơi mười phương
Nguyện đều rộng lớn và thanh tịnh.
Chư Phật đều ngồi cội Bồ-đề
Với chúng đệ tử nhiều vô số
Tất cả chúng sinh trong mười phương
Nguyện thường an lạc, không hoạn nạn.
Tất cả chúng sinh được pháp lạc
Nguyện thường tùy thuận theo ý cầu
Khi con tu hành đạo Bồ-đề
Trong các loài đều biết túc mạng.
Tuy bị sinh tử trong các loài
Con nguyện luôn luôn được xuất gia
Giữ giới không nhơ, thường thanh tịnh
Thường hành không lỗi, không thiếu sót.
Ngôn ngữ của Trời, Rồng, Dạ-xoa
Quỷ Cưu-bàn-trà và loài người
Hết thảy ngôn ngữ của chúng sinh
Đều dùng những tiếng ấy thuyết pháp.
Thường hành Ba-la-mật vi diệu
Thì tâm Bồ-đề không lu mờ
Các thứ tội lỗi và chướng ngại
Thảy đều trừ sạch không còn sót.
Đối các cảnh ma, nghiệp, phiền não
Trong vòng thế gian được giải thoát
Cũng như hoa sen không dính nước.
Các đường khổ, ác, nguyện tiêu trừ
Khiến cho an lạc khắp muôn loài
Cho đến mười phương các cõi nước
Thường hành tùy thuận các chúng sinh
Làm viên mãn Bồ-đề diêu hạnh
Con tu tập hạnh nguyện Phổ hiền
Tu tập cho đến đời vị lai.
Những bạn đồng tu tập với con
Nguyện cùng họ thường chung hội họp
Đối với thân, khẩu và ý nghiệp
Cùng nhau tu tập một hạnh nguyện.
Những bạn lành lợi ích cho con
Chỉ bày cho con hạnh Phổ hiền
Nguyện được cùng họ chung hội họp
Ở với họ, tâm con không chán.
Thường được diện kiến Đức Như Lai
Cùng hành đệ tử vây quanh Phật
Con cúng dường hết các vị ấy
Đến đời vị lai không mỏi mệt.
Thường trọ trì Phật pháp vi diệu
Làm cho rạng rỡ hạnh Bồ-đề
Đều do hạnh Phổ hiền thanh tịnh
Thường tu tập tận kiếp vị lai.
Lúc con luân hồi trong các cõi
Được phước đức, trí tuệ vô tận
Phương tiện định, tuệ và giải thoát
Thành tựu tạng công đức vô tận.
Trong một bụi trần có nhiều cõi
Trong đó cõi Phật không thể lường
Phật và đệ tử cùng ở trong
Con thấy hạnh Bồ-đề vi diệu.
Vô số các cõi nước như vậy
Mỗi đầu lông có đủ ba đời
Vô số cõi Phật, các cõi nước
Con vào đó hành bao kiếp.
Lời nói Như Lai đều thanh tịnh
Trong một lời cả biển công đức
Tất cả chúng sinh đều ưa thích
Thường được vào chỗ biện tài Phật.
Tất cả chư Phật trong ba đời
Đều cùng ngôn ngữ vô tận kia
Khi chuyển pháp luân rất lý thú
Con nhờ trí lực đều vào khắp.
Con hay thâm nhập đời vị lai
Tất cả kiếp đều trong một niệm
Vô biên số kiếp trong ba đời
Trong một niệm gồm vô số kiếp.
Bậc Nhân Sư Tử trong ba đời
Trong một niệm con thấy tất cả
Con thường thể nhập cảnh giới ấy
Oai lực hạnh giải đều như huyễn.
Những cõi trang nghiêm trong ba đời
Có thể hiện trên một bụi trần
Vô tận các cõi nước như vậy
Con đều thể nhập cõi Phật tịnh.
Đấng Thế Gian Đăng tận vị lai
Đều được giác ngộ chuyển pháp luân
Hoàn tất Phật sự nhập Niết-bàn
Con đều đến chỗ Đức Thế Tôn
Dùng sức thần thông mau chứng đắc
Dùng oai lực thừa bao trùm khắp
Oai lực hạnh công đức bình đẳng
Dùng oai lực từ hành rộng khắp
Dùng oai lực phước trang nghiêm khắp
Dùng oai lực trí hành không chấp
Oai lực Bồ-đề đều tích tập.
Ở nơi nghiệp lực mà thanh tịnh
Con diệt trừ hết lực phiền não
Có thể hàng phục hết ma lực
Tất cả tròn hạnh Phổ hiền.
Làm thanh tịnh khắp các cõi nước
Giải thoát cho hết thảy chúng sinh
Quán sát hiểu rõ các biển pháp
Cùng nguồn công đức ở biển trí.
Làm thanh tịnh tất cả các hạnh
Biển chí nguyện thảy đều viên mãn
Đều cúng dường biển hội chư Phật
Nhiều kiếp hành Phổ Hiền không mệt.
Các Đức Như Lai trong ba đời
Hạnh nguyện Bồ-đề mỗi mỗi khác
Các nguyện của con đều viên mãn
Do hạnh Phổ hiền chứng Bồ-đề.
Tất cả Như Lai có trưởng tử
Vị trưởng tử ấy hiệu Phổ Hiền
Con nguyện cùng trí tuệ, diệu hạnh
Hồi hướng tất cả các căn lành.
Nguyện thanh tịnh, nghiệp thân khẩu ý
Các pháp thanh tịnh, cõi nước tịnh
Như trí tuệ ấy là Phổ Hiền
Nay con nguyện được cùng chư vị.
Hạnh nguyện Phổ hiền trang nghiêm khắp
Con xin hành theo hạnh Văn-thù
Đến đời vị lai không mỏi mệt
Tất cả viên mãn không còn sót.
Tu các hạnh thù thắng không lường
Được các công đức không nghĩ bàn
Tu hành vô lượng mà an trụ
Thông suốt tất cả các thần thông
Cho đến hư không được rốt ráo
Chúng sinh vô biên cùng rốt ráo
Nghiệp và phiền não dứt trừ hết
Thì nguyện của con mới cùng tận.
Vô số cõi nước trong mười phương
Dùng báu trang nghiêm cúng dường Phật
Bố thí trải qua vô số kiếp
Cho trời và người được an lạc.
Người nào nương nơi vương nguyện này
Nghe qua một lần tâm thấu rõ
Mong cầu khát ngưỡng quả Bồ-đề
Được phước đức tích chứa thù thắng.
Do đó thoát khỏi ba đường ác
Và xa lìa được các bạn xấu
Mau được gặp Phật Vô Lượng Thọ
Nhớ nghĩ đến hạnh nguyện Phổ hiền.
Được lợi lớn, thọ mạng lâu dài
Người này sau sinh chỗ tôn quý
Và không bao lâu sẽ chứng được
Cũng như Đại Bồ-tát Phổ Hiền.
Những sự tạo nghiệp, tội Vô gián
Đều do không trí tuệ gây ra
Khi tụng hạnh nguyện Phổ hiền này
Mau chóng tiêu trừ hết tội ác.
Được sinh trong dòng họ tôn quý
Có trí tuệ, tướng tốt, sắc đẹp
Các ma ngoại đạo khó phá được
Ở trong ba cõi được cúng dường.
Mau chóng đến nơi cội Bồ-đề
Đến rồi làm lợi lạc chúng sinh
Giác ngộ Bồ-đề, chuyển pháp luân
Dẹp phá ma vương cùng quyến thuộc.
Người nào nương nguyện Phổ hiền này
Thọ trì, đọc tụng và giảng nói
Quả báo chỉ có Phật mới biết
Quyết định sẽ được đạo Bồ-đề.
Như trí dũng mãnh Diệu Cát Tường
Trí tuệ nơi Phổ Hiền cũng vậy
Lúc con đang tu tập hạnh này
Thiện căn có được đều hồi hướng.
Tất cả Như Lai trong ba đời
Dùng nguyện thù thắng hồi hướng này
Tất cả các căn lành của con
Hạnh Phổ Hiền đều đem hồi hướng.
Nguyện con lâm chung bỏ tuổi thọ
Trừ hết tất cả các nghiệp chướng
Được diện kiến Phật Vô Lượng Quang
Mau được vãng sinh cõi Cực lạc.
Đã được vãng sinh cõi kia rồi
Hiện tiền đầy đủ thắng nguyện này
Con sẽ tròn đủ không thiếu sót
Lợi lạc tất cả các chúng sinh.
Ở hội Phật ấy rất trang nghiêm
Hóa sinh từ hoa sen thù thắng
Ở đó sẽ được Phật thọ ký
Thân cận Như Lai Vô Lượng Quang.
Được Đức Phật ấy thọ ký rồi
Biến hóa vô số các hình tướng
Dùng sức trí tuệ làm lợi ích
Rộng khắp chúng sinh trong mười phương.
Người nào đọc tụng nguyện Phổ hiền
Tích chứa đầy đủ các căn lành
Trong một niệm thảy đều viên mãn
Nhờ đây chúng sinh được nguyện lớn.
Con đã được hạnh Phổ hiền này
Cùng vô lượng phước đức thù thắng
Có những chúng sinh còn nghiệp ác
Vẫn được sinh cõi Vô lượng quang.

Khen ngợi tám vị Đại Bồ-tát rút ra từ phần cuối của kinh Bát Đại Bồ-tát Mạn-trà-la.

Người có thể mở của
Để vào thành viên tịch
Thọ dụng giáo pháp Phật
Con lễ Bậc cứu đời
Tay tuôn nước cam lồ
Trừ khát loài ngạ quỷ
Cây Như ý ba cõi
Đảnh lễ Liên Hoa Thủ.
Nước đại Từ là tâm
Trừ được lửa sân giận
Đảnh lễ Từ Thị Tôn
Khuất phục cây cung dục
Diệu Tuệ, Hư Không Tạng
Đấng Hư không tịch tĩnh
Giải thoát dòng sinh tử
Đảnh lễ con của Phật
Đoạn trừ các phiền não
Tâm ác của hữu tình.
Con lễ Đức Phổ Hiền
Bậc thượng thủ của Phật
Quét dọn hết trần lao
Chiến thắng các ma quân.
Lễ Đức Kim Cang Thủ
Hay giảng dạy pháp sáng
Lễ Đức Diệu Cát Tường
Với hình dáng đồng tử.
Đèn trí tuệ chiếu soi
Che ánh sáng ba cõi
Con đảnh lễ Bồ-tát
Nhất thiết trừ ngăn che.
Đấng trí tuệ vô tận
Sinh biện tài vô ngại
Như đất, các hữu tình
Thường sống nhờ vào đó
Chứa trí tuệ, Từ bi
Con lễ Đức Địa Tạng
Đây là đệ tử Phật
Khen ngợi chỗ phước báo
Do đây các hữu tình
Như vậy thành pháp khí.
Khen ngợi hạnh Phổ hiền.
Bài chú mau chóng viên mãn hạnh nguyện Phổ hiền:

–Nẵng ma tất để lý dã ca nam đát đà bách đa nam, án a mậu phạ la vĩ nghĩ nhĩ bà phạ ha.

Mỗi ngày, sau khi tán tụng hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, tụng tiếp một biến chân ngôn này thì hạnh nguyện Phổ hiền đều được viên mãn. Người tu Chánh định thì mau được Tam-muội hiện tiền, thứ hai trang nghiêm phước đức và trí tuệ, pháp kiên cố mau chóng được thành tựu.