ĐẠI THÁNH HOAN HỶ SONG THÂN TỲ NA DẠ CA PHÁP

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ THÂN CHÚ:

“Nẵng mô vĩ na dực-ca tả, hạ tất-để mẫu khư tả, đát nễ-dã tha: Án, ná dực-ca ná dực-ca, vĩ ná dực-ca vĩ ná dực-ca, đát-la bá-lị đát-la dực-ca, hướng khư hạ tất-để, hướng khư ca chỉ đa, phiến để ca-la, sa-phộc hạ”

*)NAMO VINĀYAKASYA HASTI MUKHASYA

TADYATHĀ: OṂ_ NĀYAKA NĀYAKA, VINĀYĀKA VINĀYAKA, TRAYAKA DHṚ-TRAYAKA, ŚAṂKHA-HASTI, ŚAṂKHAKA-CITA, ŚĀNTI-KARA SVĀHĀ

_ TÂM CHÚ:

“Án, nghi lị, ngược”

*)OṂ_ GIRI GAḤ

(Bản khác ghi là: OṂ_ HRĪḤ GAḤ)

_TÂM TRUNG TÂM CHÚ:

“Án, ngược ngược hồng, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ GAḤ GAḤ HŪṂ SVĀHĀ

Nếu muốn tác Thiền Pháp này. Trước tiên nên vẽ Tượng. Hoặc dùng Bạch Lạp (Một chất pha chì với thiếc), đồng, gỗ với cây hoa. Hoặc đục hoặc khắc đều được. Hình tượng ấy là: Hai thân vợ chồng đứng ôm nhau đều dài 5 thốn (5/3 dm) hoặc 7 thốn (7/3 dm) đều được và làm tượng mình người đầu voi. Tạo tượng chẳng được trả giá.

Tượng ấy thành rồi. Chọn ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt, ở trong tĩnh thất dùng phân bò trắng xoa tô làm một cái Đàn tròn, lớn nhỏ tùy ý. Nên lấy một thăng dầu mè sạch chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Dùng Chú Văn trên chú vào dầu 108 biến tức làm cho dầu ấy ấm dần lên. Sau đó đặt tượng trong dầu, dùng cái muỗng đồng, cái thìa đồng sạch múc dầu rưới lên đầu và thân của hai tượng 108 lần. Trong một ngày phải đủ 7 lần, sáng sớm 4 lần, giờ Ngọ 3 lần cộng thành 7 lần. Sau đó mỗi ngày liền chú vào dầu cũ dùng rưới lên tượng đó.Như vậy tác Pháp cho đến 7 ngày, tùy tâm ước nguyện liền được vừa ý. Lúc chính thức rưới dầu thời mỗi số mỗi phát nguyện.

Lại đem Tô Mật hòa với cám gạo làm thành viên với rễ La Bặc (Rễ củ cải) , một chén dầu, viên Hoan Hỷ, hoa quả mới theo mùa… Như vậy mỗi ngày lầy vật mới cúng dường thời tất cả việc Thiện tùy ý thành tựu, tất cả việc ác thảy đều tiêu diệt. Thức ăn đã dâng hiến ấy nên tự ăn vào mới được khí lực.

_Thỉnh Triệu Ấn: Hai ngón út, 2 ngón vô danh cùng móc nhau hướng vào bên trong. Dựng thẳng 2 ngón giữa cùng giao nhau. Lại đem 2 ngón trỏ dựng thẳng phụ 2 ngón giữa, dựng thẳng 2 ngón cái phụ bên cạnh ngón trỏ, đưa ngón cái qua lại. Chú là:

“Án, bá ca-la chủ noa nễ phộc đa-dã”

*)OṂ_ PĀKALA-COḌA DEVATYA

(Tụng Chú 7 biến)

_ Tán Thán Chú (Chú khen ngợi):

“Án, nga ná bá để phiến để, sa-phộc tất để, ma hạ nga ná bá để, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ GAṆAPATI ŚĀNTI SVĀ SIDDHI MAHĀ-GAṆAPATI SVĀHĀ

_ Tống Chú (Chú tiễn đưa):

“Án, bá ca-la chủ noa nễ phộc đa-dã, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ PĀKALA-COḌA DEVATYA SVĀHĀ

(Tụng 7 biến)

_ Chú Thủy Hộ Thân Chú (Chú vào nước để hộ thân):

“Án, cát lý cát lý, bạt chước-la, hồng phán tra”

*)OṂ_ KILI KILI VAJRA HŪṂ PHAṬ

Nếu muốn tác Pháp thời dùng Chú trên chú vào nước 7 biến, dùng xúc miệng và lấy nước chú vào 7 biến dùng cành Dương Liễu rưới vẩy trên thân tức làm Hộ Thân. Sau đó vào trong thất trì tụng tác Pháp.

_Tẩy Dục Chú (Chú tắm rửa):

“Án, a noa bà chước-lị ba bả noa ha”

Dùng Chú trên chú vào nước 7 biến rồi dùng tắm rửa.

_ Điều Hòa Tỳ Na Dạ Ca Pháp:

Thỉnh tất cả Trời. Tác Đế Thù La Thí Ấn: 2 ngón út, 2 ngón vô danh cùng cài chéo nhau trong lòng bàn tay, dựng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón dính nhau, đem 2 ngón trỏ đều đặt dưới lưng lóng thứ nhất của ngón giữa (khoảng nửa phân), đưa ngón cái qua lại. Chú là:

“Án, thước đô-lỗ ba la ma đà nễ duệ, sa ha”

*)OṂ_ ŚATRŪ PRAMARTHANĪYE SVĀHĀ

Tụng 7 biến. Nếu người tụng Chú nằm mộng bị sợ hãi. Thấy các súc sinh, cảnh giới ác… nên biết là Tỳ Na Dạ Ca Vương giận dữ. Tỉnh mộng xong, liền xấu hổ cầu xin đừng giận. Ngày hôm đó tự đem thức ăn uống mà cực nhọc tìm được để lễ tạ. Dùng nước lau mặt đất làm Thủy Viên Đàn rộng 2 khuỷu tay, bàn lớn cũng được. Liền lấy 5 viên bánh gạo ( Bánh làm bằng gạo), 3 viên làm bằng rễ cây cải củ rồi đưa vào lửa thiêu chín. Có rải hoa, đốt hương Bạch Giao, Hắc Lăng để bên trong Đàn. Người trì Chú ngồi ở mặt Tây của Đàn hướng mặt về phương Đông, tụng Đại Tự Tại Thiên Chú 108 biến xong liền nói: “Xấu hổ quá đi!”. Nói xong đem cái bàn chứa đầy tạp vật ra cửa hướng Tây ném bỏ hoặc hướng Tây Bắc cũng được. Miệng nói: “Tất cả Dược Xoa, La Sát Sa, A Ai Xả Ha Sa Bát Xà Già Xa”

Nói xong vứt bỏ rồi quay về

_ Đại Tự Tại Thiên Chú là:

“Án, tỳ đá la tát ni, ba la mạt lị đạt ni, sân đạt ni sân đạt ni, tần đạt ni tần đạt ni, sa ha”

*)OṂ_ VETALA ŚANI PRAMARTHANI CCHINDANI CCHINDANI, BHINDANI BHINDANI SVĀHĀ

Tụng Chú 108 biến tức tâm vui vẻ. Chẳng qua trong mộng chỉ hiểu có việc Ma (Ma sự) liền tác Pháp trước ắt sẽ tốt

_Pháp tạo tượng:

Hình tượng ấy đứng thẳng, thân người đầu voi, ló nanh trái, nanh phải bị gẫy, mặt hơi hướng về bên trái, mũi hướng ra ngoài, có 6 cánh tay. Bên trái: Tay trên cầm cây đao, tay tiếp theo cầm mâm quả trái, tay dưới cầm bánh xe. Bên phải: Tay trên cầm cây bổng, tay tiếp theo cầm sợi dây, tay dưới cầm răng nanh.

Làm tượng này không được trả giá. Túc số phụ chi, hoặc đục hoặc khắc hoặc vẽ đều được,

Bên trên là Đại Thánh Đại Bí Yếu Pháp nhân gian hiếm có, cẩn thận đừng truyền cẩu thả mà hối hận

 

ĐẠI THÁNH THIÊN HOAN HỶ SONG THÂN TỲ NA DẠ CA PHÁP

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 17/03/2015