A SÚC NHƯ LAI NIỆM TỤNG CÚNG DƯỜNG PHÁP

KINH SỐ 921

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

 

Kính lễ Biến Chiếu Tôn (Vairocana)
Nay con y nơi Kinh
Lược nói Phật A Súc (Akṣobhya)
Pháp tu hành niệm tụng
Hành Giả cần nên lễ
Các Như Lai năm phương
Tưởng khắp trong hư không
Dẫy đầy như hạt mè
Đối trước mỗi Đức Phật
Một lòng thành sám hối
Tùy hỷ và khuyến thỉnh
Có bao nhiêu phước nghiệp
Hồi hướng khắp hữu tình
Lại đối trước Bổn Tôn
Ngồi kết già phu toạ
Thân thể thật ngay thẳng
Nhắm mắt bỏ các duyên
Lại khởi Tâm Từ bi
Xem khắp ba ngàn cõi
Rồi kết Tam Muội Gia
Tụng Chú Kim Cang Luân
Để tiêu trừ tội chướng
Lại cần kết Giới Ấn
Gia trì ở năm nơi
Sau dùng Kim Cang Quyết
Đất Đạo Tràng kiên lao Lại kết các phương phụ
Trong Đàn tưởng biển lớn
Ở giữa núi Tu Di
Trên có lầu gác báu
Trong mỗi tòa Sư tử
Dâng các món cúng dường
Dùng các báu trang nghiêm
Lại kết Xa Lộ Ấn
Tưởng nơi cõi Diệu hỷ
Thanh tịnh trong hư không
Lại kết Thỉnh Bảo Xa
Rồi vận Tâm cung thỉnh
Sau lại làm Tịch trừ
Tiếp đến Tam muội gia
Lại kết Kim Cang Võng
Dâng hiến trước Ứ Già
Tưởng rửa thân sạch sẽ
Dâng hiến tòa ngồi cao
Tiếp đến hiến năm thứ
Tức kết Hư Không Tạng
Khắp cả không lường cõi
Đều tưởng như biển mây
Dùng thân mà dâng hiến
Tức tụng kệ ngợi khen
Hoặc đọc trăm tám tên
Sau kết Bộ Mẫu Ấn
Gia trì nơi Bổn Tôn
Và tự hộ thân mình
Lại kết Bổn Tôn Ấn
Tay cầm xâu chuỗi lên
Gia trì để nơi đảnh
Yên lặng mà trì niệm
Nhập vào Tự Quán Luân
Dùng phước thù thắng đây
Hồi hướng cho hữu tình
Lại kết Bổn Tôn Ấn
Tụng đến Bộ Mẫu Minh
Như trước năm cúng dường
Ngợi khen công đức Phật
Cúng dường nước Ứ Già
Cần kết Ngoại Viện Ấn
Quay trái mà giải Giới
Lại kết Bảo Xa Lộ
Dùng làm lễ tiễn đưa
Thỉnh Phật về trụ xứ
Cùng kết Tam muội gia
Như trước cần sám hối Sau rồi tùy ý dậy
Hoặc tụng Kinh Đại Thừa
Hoặc ngồi tu Thiền Định
Dứt hẳn các tạp niệm
Dùng Phước cầu thành tựu
Bồ Tát Hạnh y đây

Hành Giả ở trong tịnh thất, mặt xây về hướng Đông quỳ gối chắp tay tưởng tất cả Chư Phật, Bồ Tát vô số đại chúng biến khắp cả 10 phương đầy như hạt mè như ở trước mặt. Trong tâm lại tưởng năm phương như Lai, mỗi vị đều lạy một lạy.

Lễ nhất thế Như Lai Chân ngôn:
Úm, tát phạ đát tha nga đa da, phạ kiết chân đa, bá na, mãn na nẫm, ca lô minh

Do tụng Chân Ngôn này
Đảnh lễ các Đức Phật
Ở trong khắp mười phương
Thảy đều đầy đủ cả

Sau đó gối phải sát đất, chắp tay để nơi tim sám hối các tội: Con từ vô thủy đến nay đã tạo các tội: Thập ác tứ trọng, Ngũ nghịch vô lượng vô biên. Nay đối trước chư Phật, chư Đại Bồ Tát chí thành phát lời sám hối: Từ nay về sau thề không dám làm nữa.

Sám hối Chân ngôn rằng:
Úm, tát phạ bá bạt, phổ tra, na ha nẵng, phạ nhật ra dã, ta phạ ha.

Do tụng Chân Ngôn này
Tương ưng lý Thật Tướng
Tất cả tội như là
Lửa thiêu sạch cỏ khô

Lại suy nghĩ tất cả Như Lai chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng các loài phàm phu có được bao nhiêu Phước Trí, nay con cũng như vậy, xin tùy hỷ.

Tùy hỷ Chân ngôn:
Úm, tát phạ đát tha nga đa, bôn ni dã, chỉ nhương nổ mộ na, bố nhạ minh dà, tam mẫu nại ra, bà phát ra nỏa, tam ma duệ, hồng

Do tụng Chân Ngôn này
Chư Phật và Bồ Tát
Nhị Thừa phàm phu phước
Hộ tối thắng tùy hỷ

Tiếp lại quán chư Như Lai, mỗi mỗi thành Đạo đầy cả Pháp Giới, tưởng thân mình nơi các Pháp hội ở trước Chư Phật, thành Tâm cầu thỉnh chư Phật, thương xót chúng sinh chuyển Pháp Luân vô thượng .

Thỉnh Chuyển Pháp Luân Chân ngôn:
Úm, tát phạ đát tha nga đa, địa duệ sa nỏa, bố nhạ minh dà, tam mẫu nại ra, sa phạt ra nỏa, tam muội duệ, hồng

Do tụng Chân Ngôn này
Tất cả các Như Lai
Ở khắp các quốc độ
Chuyển vô thượng Pháp Luân

Lại thỉnh tất cả 10 phương Như Lai thương xót các hữu tình trụ lâu dài nơi thế gian không nhập Niết Bàn trong vô lượng kiếp làm việc lợi ích .

Thỉnh Không nhập Niết Bàn Chân ngôn:
Úm, tát phạ đát tha nga, đàn nẳng địa duệ sa phạ minh, tát phạ tát đát phạ, hê đa ra tha dã, đạt ma đà đáo, tất thể đề bà phạ đô

Do tụng Chân Ngôn này
Tất cả các Như Lai
Trụ thế vô lượng kiếp
Rộng lợi ích chúng sanh

Hành Giả suy nghĩ như vầy: Nay ta lễ Phật, sám hối tùy hỷ, khuyến thỉnh có bao nhiêu Phước Trí được tích tập, nguyện đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, chư Phật đầy đủ các Tất Địa tối thắng, xin tất cả hữu tình đều được đầy đủ như Phật.

Hồi hướng Phát nguyện Chân ngôn:
Úm, tát phạ đát tha nga đa, thương tất đa, tất phạ tát đát phạ nam, tát phạ tất địa dược, tam bát hiển đam, đát tha nga đa thất dã, địa đề sắt trán đam.

Do tụng Chân Ngôn này
Tức thành các Thắng Nguyện
Tất cả loài chúng sanh
Đều mau được Tất Địa

Hành Giả nơi trước Bổn Tôn ngồi kết già, hoặc bán già, hoặc cát tường già tùy ý. Lại tưởng tất cả Như Lai, Bồ Tát, Kim Cang khởi Tâm thương xót cứu vớt tất cả, làm cho hữu tình đều được an lạc, nguyện cho tất cả chúng sinh mau được Bồ Đề Tất Địa .

Lại kết ấn Phật Bộ
Chỉ quán hư tâm hợp
Mở tay Định chuyển Tấn
Huệ để nơi bên Định
Tâm chuyên chú một cảnh
Suy nghĩ tướng hảo Phật
Tụng chú đủ ba lần
Nơi đảnh xả Ấn xong

Phật Bộ Tam muội Chân ngôn:
Úm, đát tha nga đa nạp bà phạ dã, ta bà ha

Do kết Bộ Ấn này
Tất cả Phật Bộ chúng
Đều gia trì Hành Giả
Không xa lìa Bổn Thệ

Lại kết Liên Hoa bộ
Chắp tay để nơi tim
Mở ít Tấn vịn Định
Tức tưởng Quán Tự Tại
Tướng tốt cầm hoa sen
Đương ngồi thế Thiền định
Đọc Chú đủ ba lần Để nơi đầu xả Ấn

Liên Hoa Bộ Tam Muội Chân ngôn:
Úm, phá nô ma nạp bà phạ dã, ta phạ ha

Do kết Ấn Chú này
Tất cả Liên Hoa Bộ
Các Thánh đều vân tập
Dùng Bổn Nguyện gia trì

Lại kết Kim Cang bộ
Chỉ quán xoa ngược nhau
Ba ngón kia hình chày
Tâm tưởng Chấp Kim Cang (Vajra-dhāra)
Tay cầm chày Kim Cang
Oai Đức thân trang nghiêm
Tụng chú này ba biến Nơi đảnh xả Ấn ra

Kim Cang Bộ Tam Muội Chân ngôn:
Úm, phạ nhật lô nạp bà phạ dã, ta phạ ha

Do kết tụng Ấn Chú
Tất cả bộ Kim Cang
Đều lại nơi trước mặt
Ban cho tất cả nguyện

Lại kết Bị Giáp ấn
Hai tay xoa bên trong
Vịn Lực thân dựa lại
Định co như hình chày
My gian, tim, hầu (cổ họng), đầu
Mỗi nơi tụng một biến
Tưởng thân có oai quang
Rực rỡ chiếu chung quanh
Tất cả loài Ma chướng
Bỏ chạy không dám gần

Kim Cang Bị Giáp Chân ngôn:
Úm, phạ nhật ra ngân mi, bát bát ra niệm bát đa dã, ta phạ ha

Do kết Ấn Bị Giáp
Xa lìa tất cả chướng
Hay ngăn cửa ác thú
Hộ được các chúng sanh

Lại kết Kim Cang Luân
Ấn khế đủ oai đức
Hai tay xoa bên trong
Định, Lực hai ngón thẳng
Hai Niệm dựa nơi Định
Hai Lực thân đứng nhau
Để ấn ngay nơi tim
Thành tâm đọc bảy biến

Kim Cang Luân Chân ngôn:
Na ma tất đề lại dã địa vĩ ca nam, tát phạ đát tha ngạ đa nam. Ám, vĩ la nhĩ vĩ la nhĩ, ma ha phạ nhật la, sa la sa la, tử la đế tử la đế, đát la dị đát la dị, vĩ ma di, bán nhạ di, đát ra ma đề tất đà, khất lệ, đát lãm, sa phạ ha

Do tụng Thần Chú này
Như vào các Đàn Pháp
Thất niệm phá Tam Muội
Bồ Tát cùng Thanh Văn
Thân khẩu ba luật nghi
Tứ trọng, Ngũ Vô gián
Tất cả các tội chướng
Thảy đều được trong sạch

Thứ lại kết Địa Giới
Tấn Niệm ngửa xoa nhau
Tín Định Huệ thẳng hợp
Hai Huệ chạm nơi đất
Ba lần tưởng phương giới
Thành ra chày Độc cổ
Cho đến Kim Cang tế
Tướng đất được sạch sẽ

Kim Cang Quyết Chân ngôn:
Úm, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra, phạ nhật rị, bộ luật, mãn đà mãn đà, hồng phấn tra

Do kết Địa Ấn này
Tưởng khắp trong Đạo Tràng
Thành ra đất Kim Cang
Các Ma không khiến được
Chỉ dùng sức ít thôi
Mau thành Tam Ma Địa
Thân tâm không mệt mỏi
Xa lìa các hôn trầm

Lại kết Kim Cang Tường
Như ấn Hạ phương trên
Mở ra hai ngón Huệ
Bên phải ba lần xong
Tâm tưởng vách Kim Cang
Lửa cháy rực rỡ đầy
Hộ khắp cả Đạo Tràng
Bao quanh thành kết Giới

Kim Cang Tường Chân ngôn:
Úm, tát ra tát ra, phạ nhật ra, bát ra ca ra, hồng phấn tra .

Do kết Tường Ấn này
Các ma và các chướng
Tỳ Na Dạ Ca loại
Bỏ chạy khắp bốn phương

Lại kết Đại Hải Ấn
Để nơi tim mà quay
Tức tưởng thành biển lớn Rộng sâu không ngăn mé
Thanh tịnh tám Công Đức Đều từ Pháp Giới sanh

Đại Hải Chân ngôn:

Úm, vĩ ma lộ na địa, hồng.

Lại kết Tu Di Ấn
Chỉ Quán nội xoa quyền
Chân ngôn tụng ba biến
Tức tưởng núi Diệu Cao
Do bốn báu mà thành
Bảy núi vòng xung quanh
Đỉnh núi tưởng lầu các Dùng các báu trang nghiêm

Tu Di Sơn Chân ngôn:
Úm, a tả la, hồng

Lại kết Hư Không Tạng
Minh Phi Ấn bí mật
Hai tay Kim Cang Phược
Tấn Lực như bảo hình
Còn độ như cái phan
Chỉ Quán xoa chéo nhau
Tức thành Pháp cúng dường
Sau trước y như vậy
Lại tưởng ở giữa điện
Bổn Tôn và quyến thuộc
Mỗi vị ngồi tòa hoa
Hương xoa và hoa tràng
Hương đối đèn Ma Ni
Ứ Già và Hiền bình
Các món ăn cõi trời
Cùng các thứ trụ bán
Dùng sức công đức này
Gia trì sức Như Lai
Và lực của Pháp giới
Đều cúng dường đầy đủ

Hư Không Đại Tạng Minh Phi Chân Ngôn:
Úm, nga nga nẵng, tam bà phạ, phạ nhật ra, hộc .

Do sức Ấn Chú này
Bổn Tôn Hư Không Tạng
Không bỏ lời nguyện thệ
Thành chân thật cúng dường

Lại tưởng kết Xe báu
Chỉ Quán xoa ngửa nhau
Hai ngón Định thẳng dựa
Hai Huệ dựa hai Định
Đọc Chú đủ ba lần
Phụng tống Bổn Tôn đi

Bảo Xa Lộ Chân ngôn:
Úm, độ rô độ rô, hồng

Hành giả bưng bình hương
Tức tịnh đường hư không Chân ngôn đọc ba biến Trừ các loài Ma ngại

Tịnh Trừ Đạo Lộ Chân ngôn:
Úm, tô tất địa ca rị, nhã phạ lý đa nam, đa mộ lặc đát duệ, nhạ phạ ra nhạ phạ ra, mãn đà mãn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

Tâm tưởng bảy thứ báu
Dùng làm các lọng báu
Tua dây vòng linh báu
Treo thòng khắp xung quanh
Không lường các Nhạc Trời
Không đánh tự nhiên kêu
Phát ra tiếng vi diệu
Cho đến cõi Diệu Hỷ
Bổn Tôn và quyến thuộc
Đều ngồi xe báu này

Tức kết Ấn Thỉnh Xa
Như Ấn Xa Lộ trên
Huệ Lực dựa hai Niệm
Tưởng xe đến Hư không

Thỉnh Thượng Bảo Xa Chân Ngôn:
Nam mô tất đế lệ dã, địa vĩ ca nam, tát phạ đát tha nga đa nam. Úm, phạ nhật ra nghê súc dạ, yết sa dã, ta bà ha

Lại kết Bộ Tâm Ấn
Chỉ Quán xoa bên trong
Huệ trái hướng thân mời Ba biến Như Lai câu
Bổn Tôn và quyến thuộc Vui vẻ cùng tập hội

Bộ Tâm Chân ngôn:
Úm, phạ nhật ra địa lực, ế hệ hệ, ta phạ ha

Do tụng Chân Ngôn này
Bổn Tôn và quyến thuộc
Vui vẻ đến đầy đủ
Ban cho đủ các Nguyện

Lại kết Tịch Trừ Ấn
Chỉ Quán hình Kim Cang
Trước đưa thẳng hai tay
Ngoài làm thế xua đuổi
Tất cả các loài Ma
Sợ sệt đều tẩu tán

Tịch Trừ Chân ngôn:
Úm, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra, hồng phấn tra .

Do kết Ấn Tịch Trừ
Tất cả các Ma chướng
Ẩn nấp trong Chúng Hội
Đều bỏ chạy khắp nơi

Tức đưa bàn tay Quán
Làm kì Tam muội gia
Các Thánh nhớ Bản Nguyện
Tất cả thảy hội đủ

Thị Tam Muội Gia Chân ngôn:
Úm, thương yết lệ, tam ma dã, sa phạ ha .

Lại kết Kim Cang Võng
Cũng giống Kim Cang Tường
Hai Huệ vịn bên Định
Nơi đầu bên phải xoay
Tức thành lưới bền chắc
Các loài Ma bên trên
Không thể nào nhiễu loạn
Hành giả mau được thành

Kim Cang Võng Chân Ngôn:
Úm, vĩ tắc phổ ra nại ra xoa, phạ nhật ra bán nhã ra, hồng phấn tra.

Lại kết Mật Phùng Ấn
Tay Chỉ lưng tay Quán
Hai Huệ thân đứng nhau
Chân ngôn đọc ba biến
Quay phải và bên dưới
Tâm tưởng lửa Kim Cang
Rực rỡ khắp các nơi
Không có chỗ dư sót

Kim Cang Hỏa Viện Chân Ngôn:
Úm, a tam ma ngân mi, hồng phấn tra.

Lại dùng Tâm chí thành Dâng cúng nước Ứ Già Cầm bình để nơi trán Tưởng tẩy rửa Chư Thánh

Dâng Ứ Già Chân Ngôn:

Na mô tam mãn đà một đà nam, nga nga nẵng, tam ma ma, sa ta phạ ha.

Lại tưởng hiến tòa hoa
Hai tay để nơi Tâm
Tấn Niệm Định hơi co
Vận tâm cùng khắp hết
Bổn Tôn và quyến thuộc
Thảy đều ngồi nơi đài
Mỗi mỗi y thứ chỗ Tưởng cho thật phân minh

Hoa Tọa Chân Ngôn:
Nam mô tam mãn đà một đà nẩm, ác

Lại kết Đồ Hương Ấn
Chưởng Quán hương ngoài thẳng
Tay Chỉ dấu nơi hữu
Tâm tưởng mây đồ hương
Xoa khắp Chư Thánh chúng

Đồ Hương cúng dường Chân Ngôn:
Úm, ngạn đà, ma di, nễ phạ ra ni, bát ra để khất rị hận nõa, ta bà ha

Do kết Đồ Hương Ấn
Từ trong Ấn biến ra
Vô lượng các Thiên Nữ
Cầm các món đựng hương
Đầy khắp các cõi nước
Cúng Phật và các Thánh
Không lâu tức sẽ được
Ngũ Phần Pháp Thân Hương

Lại kết Hoa Kế Ấn
Chỉ Quán ngửa xoa nhau
Hai Định cong như vòng Huệ dựa Định tiết dưới
Tâm tưởng dâng Hoa Kế
Dâng hiến các quyến thuộc

Hoa Man cúng dường Chân Ngôn:
Úm, ma ra đà lệ, phạ nhật ra đà ra, ta phạ ha

Do kết Hoa Man Ấn
Từ trong Ấn biến ra
Vô lượng các Thiên Nữ
Cầm các đồ đựng hoa
Đầy khắp các cõi nước
Cúng Phật và Thánh Chúng
Không bao lâu sẽ được
Lìa nhiễm như hoa sen

Lại kết Thiêu Hương Ấn
Hai tay ngửa lòng ra
Tín Tấn niệm đâu lưng
Định Tuệ vịn hai bên
Tâm tưởng mây hương đốt
Dâng cúng Thánh quyến thuộc

Thiêu Hương cúng dường Chân Ngôn:
Úm, độ ba, thí khê, cự rô, phạt nhật rị ni, ta phạ ha

Do kết Thiêu Hương Ấn
Từ trong Ấn biến ra
Vô lượng Hương Thiên Nữ
Cầm các lò hương báu
Đầy khắp các cõi nước
Cúng Phật và Thánh Chúng
Không bao lâu sẽ được
Như Lai Vô Ngại Trí

Lại kết Ẩm Thực Ấn
Hai tay chắp nơi tim
Huệ Lực dựa bên Thiền
Giống vật đựng thức ăn
Tâm tưởng mây ăn uống
Cúng các Thánh quyến thuộc

Ẩm Thực cúng dường Chân Ngôn:
Úm, ma ra ma ra, minh dà, ma nghi nễ, bát ra để khất rị hận nỏa, phạ nhật lị ni, ta phạ ha

Do kết Ẩm Thực Ấn
Từ nơi Ấn biến ra
Vô lượng các Thiên Nữ
Cầm vật đựng thức ăn
Đầy khắp các cõi nước
Cúng dường Phật Thánh Chúng
Không bao lâu sẽ được
Pháp Hỷ Thiền Duyệt Thực

Lại kết Đăng Minh Ấn
Tay Quán nắm thành quyền
Tưởng niệm Huệ dựa bên
Chân Ngôn đọc ba biến
Tâm tưởng đèn Ma Ni
Dâng cúng Thánh quyến thuộc

Bảo Đăng cúng dường Chân Ngôn;
Úm, nhạ phạ ra ma lệ, nễ nhi ba thi khê, ta ha

Do kết Đăng Minh Ấn
Từ nơi Ấn biến ra
Vô lượng các Thiên Nữ
Đều cầm đèn Ma Ni
Đầy khắp các cõi nước
Cúng dường Phật Thánh Chúng
Không bao lâu sẽ được
Năm thứ mắt thanh tịnh
Vận Tâm tưởng khắp cả
Vô lượng Phật quốc độ
Dâng hiến đầy đủ cả
Nghĩa cúng dường vô biên

Lại kết Hư Không Tạng
Bồ Tát Đại Mật Ấn
Hai tay Kim Cương Phược
Hai Định như hình báu
Tín Tấn giống như tràng
Hai Huệ hợp nhau thẳng

Hư Không Tạng Chân Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đế tỳ dụ, vĩ thấp phạ vĩ thấp phạ mục khê tỳ dược, tát phạ tha, khiếm, cam na nga đế, tắc phổ ra, hê mãm, nga nga nẵng kiếm, bà phạ ha

Xưng tán thán Bản Tôn
Bao nhiêu chỗ phước đức
Hoặc tụng Bách Bát Danh
Ca vịnh để cúng dường

Hành Giả nơi tự thân
Nơi tim nên quán rõ
Vầng trăng sáng tròn đầy
Chuyên chú thật phân minh
Trên có chày Kim Cương
Màu vàng có năm chia
Phóng quang minh rực rỡ
Khắp tất cả mọi nơi
Cảnh giác các Ma Cung
Làm các việc của Phật
Do Tam Ma Địa này
Tức thành Phật A Súc
Đang dùng Ấn Xúc Địa
Quyến thuộc đang vây quanh
Lại kết Căn Bản Ấn Gia trì ở bốn nơi

Vô Động Như Lai Chân Ngôn: Úm, ác khất sô tỳ dã, hồng

Lại kết Mãng Mộ Kế (Māmaki)
Đấng Đại Bi Bộ Mẫu
Hai tay trong xoa nhau Tín Huệ niệm như kim
Tụng Chú đủ ba biến
Tức là tự hộ thân
Mỗi nơi đọc một lần Gia trì đủ năm chỗ

Mãng Mộ Kế Chân Ngôn:
Nam mô ra đát nẵng đát ra dạ dã, na ma thất chiến nõa, phạ nhật ra bá nõa duệ, ma ha dược xoa, tê na bát đa duệ. Úm, cu lan đà rị, mãn đà mãn đà, hồng phấn tra

Lại kết Như Lai Bất Động Đại Thân Ấn, tụng Chú 7 biến.

Đại Thân Chân Ngôn:
Na ma bà nga phạ đế, ác khuất sô tỳ dạ dã, đát tha nga đa dạ, ra ha đế, tam miệu tam bột đà dã. Đát nễ dã tha: Ca ca nễ, ca ca nễ, lô tả nễ, lô tả nễ, đốt rô tra nễ, đốt rô tra nễ, đát la bà nễ, đát la bà nễ, bát la để ha đa nễ, bát la để ha đa nễ, tát phạ yết ma bạt lô bạt la dã khuất sô tỳ dã đổ, bà phạ ha

[Phật Giáo Tạng Truyền thì ghi nhận câu Chân Ngôn này là

Lại cần Tịnh Niệm Châu
Hai tay nâng xâu chuỗi
Để nơi đảnh gia trì
Đọc Chú đủ ba biến

Tịnh Châu Chân Ngôn:
Úm, phệ lô dã na ma ra, ta phạ ha

Lại kết Trì Niệm Châu
Hai tay nửa Kim Cương
Dùng Chú Tịnh Châu trì Đọc đủ số ba biến

Trì Châu Chân Ngôn:
Úm, phạ tô mãng để, thất lị duệ, bát na mãng vong rị nễ, ta phạ ha

Tức tụng Chú Bổn Tôn
Quán tưởng hình Bổn Tôn
Thân Ta cũng như thế
Chuyên chú lìa tán loạn
Chỉ dùng Chân Thật Lý
Cùng Pháp Thân tương ưng
Chữ Thần Chú rõ ràng
Không chậm cũng không gấp
Hoặc ngàn hoặc trăm tám
Số đó phải đầy đủ
Khi niệm tụng xong rồi
Đem chuỗi để nơi đầu
Biến số Bộ Mẫu Minh

Lại kết Tam Muội Gia
Tụng Bổn Minh ba biến

Sau quán đến Tự Luân
Vành trăng tròn nơi tim
Chữ Chân Ngôn thứ lớp
Phóng ánh quang màu vàng
Chỉ nghĩ Lý Thật Tướng
Sau lại quán chữ ÁN (OṂ)
Các Pháp không lưu chú
Lại niệm đến chữ A (A)
Các Pháp là Bất Sanh
Thứ ba nghĩ chữ SÚC (KṢO)
Các Pháp là vô tận
Thứ tư là chữ BỆ (BHYA)
Các Pháp không Tự Tánh
Thứ năm tưởng chữ HỒNG (HŪṂ)
Các Pháp chẳng nhân duyên
Hết thảy chữ Chân Ngôn
Chiếu khắp Pháp Giới Tính
Từ đầu đến cuối cùng
Chú Tâm không ngừng nghỉ

Lại kết Ấn Bộ Mẫu
Chân Ngôn tụng ba biến
Lại cần phải ca vịnh
Xưng tán Đức Bổn Tôn

Sau kết Ngũ Cúng Dường
Thành Tâm dâng lên Phật

Lại hiến nước Ứ Già Cầu xin nơi Bổn Tôn
Theo Tâm: Thượng, Trung, Hạ
Đủ các sự Tất Địa

Tức kết Ngoại Viện Ấn
Xoay trái giải Giới Đàn

Lại kết Bảo Xa Lộ
Cùng Bộ Mẫu Ấn này
Phụng Tống Bổn Tôn đi

Lại kết ba Bộ Ấn
Hộ thân đủ năm chỗ
Y như trước mà làm

Lễ Phật tùy ý đó
Hoặc tụng Kinh Đại Thừa
Ở trong khắp mười phương
Vô lượng vô biên phước
Khế Kinh nghĩ sáu việc
Đều dùng Lý Chân Thật
Nhất nhất phải nghĩ suy
Tương ưng Du Già vậy
Nếu cần trừ nghiệp chướng
Tạo ra các Tháp Phật
Hoặc cát hoặc hương dẻo
Đều để Kệ Duyên Khởi
Số đủ như Kinh nói
Làm đủ như vậy xong
Pháp tu trì niệm tụng
Dùng đây làm phước điền
Tất cả các Hữu Tình
Mau thành A Súc Phật

Phụng Tống Chân Ngôn:
Úm, phạ nhật ra địa lực dạ hê dạ hê , ta phạ ha

Tụng Chân Ngôn này đưa tiễn Bổn Tôn

Thái Hoa Chân Ngôn:
Úm, thấp vi đế, ma ha thấp vi đế, khư na ninh, ta phạ ha

Tụng Chú này đem hoa bỏ

Tảo Địa Chân Ngôn:
Úm, ha ra ha ra, soan nghiệt ra, ha ra nõa lệ, ta phạ ha

Quét đất tụng Chú này

Đồ Địa Chân Ngôn:
Úm, ca ra lệ, ma ha ca ra lệ, ta phạ ha

Đắp Đàn tụng Chú này

A SÚC NHƯ LAI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ
_Hết_

Dịch xong ngày 14/05/1996_ Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ