MẠN THÙ THẤT LỢI ĐỒNG TỬ BỒ TÁT NGŨ TỰ DU GIÀ PHÁP

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Chân Ngôn một chữ có 2 loại:

1. Hàm

MAṂ

2. Thể-lệ-tứ-dâm

TRHYĪṂ (? ŚRHYIṂ )

 

_ Tiếp Chân Ngôn 3 chữ

Phộc kế hồng

VĀKE HŪṂ

_ Tiếp Chân Ngôn 5 chữ, có năm loại:

1 _ A la bả tả nẵng

A RA PA CA NA

2. Án, phộc nhật-la, để khất-xoa-noa

OṂ_ VAJRA TĪKṢṆA

3. Án, nậu khư tỉ ná

OṂ_ DUKHA (? DUḤKHA) CCHEDA

4. Án, kiệt nga ngật-la khiếm

OṂ_ KHARGA GRA (?KHAḌGA- AGRA) KHAṂ

5. Án, kiệt nga tát đát-phộc

OṂ_ KHARGA (?KHAḌGA) SATVA

 

_ Chân Ngôn Du Già 6 chữ, có 6 loại:

1. Án, phộc kế-duệ nãi ná mạc

OṂ_ VĀKYENAI NAMAḤ

(Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận Lục Tự Chú này là OṂ _ VĀKYEDA NAMAḤ)

2. Án, phộc kế-duệ la-thể nhạ dã

OṂ_ VĀKYERTHĪ JAYA

3.  Án, phộc kế-duệ thế sái sa-phộc

OṂ_ VĀKYE ṢEŚE SVĀ

4.  Án, phộc kế-duệ khiên nhạ dã

OṂ_ VĀKYEGAṂ JAYA

5.  Án, phộc kế-duệ nãnh sắt-khương dã

OṂ_ VĀKYE NIṢṬAYA

6.  Án, phộc kế-duệ ma nẵng sa

OṂ_ VĀKYE MANASA

_ Tiếp Gia Trì Quán Đỉnh Bình Chân Ngôn là:

 

Ná mô tất-để-lị-dã địa-vĩ ca nam, đát tha nga đá nam, hột-lị tát phộc mẫu đà nẵng tỵ la bỉ-dã la thấp nhĩ-dã, tuỵ sái kế la tỵ tru ma nỗ nễ, ma hạ ma la phộc để vị la tả lệ, sa-phộc hạ

NAMAḤ STRYI-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ _ HRĪḤ _ SARVA BUDDHĀNA VILĀPYA RAŚMYE VIṢEKERA VIṢIṂ MĀNUNA MAHĀ- MALA-VATI VĪRĀ CALE SVĀHĀ

_ Bồ Đề Trang Nghiêm Thành Tựu Chân Ngôn là:

Án, lỗ chỉ la, ma ni, bát-la vạt đa dã, hồng

OṂ_ RUCIRA-MAṆI PRAVARTTAYA HŪṂ

_ Đại Thánh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Tán Thán là :

1_ Mạn tổ thất-lị duệ nẵng ma tốt-đổ tỳ-diễm

2_Củ ma la ka la đà lị ni

3_ Tát-phổ lị đa chỉ-nhương nẵng , nễ bả dã

3_ Đát-lạt lộ chỉ-dã đà-vãn đa hạ lị ni

4_Phộc nhật-la để khất-sử ma hạ dã nẵng

5_Phộc nhật-la cú xả ma hạ dữu đà

6_Mạn tổ thất-lị phộc nhật-la nghiêm tỵ lý-dã

7_Phộc nhật-la một đệ nẵng mô tốt-đổ đế

MAṂJUŚRĪYE NAMA STUBHYAṂ_ KUMARA (?KUMĀRA) KĀRA DHĀRIṆI_ SPHORITA JÑĀNA DĪPAYA _ TRAIRUKYADHVAṂTAHARIṆI (?TRAILOKYA-DHVAṂTAHARIṆI) _ VAJRA-TĪKṢṆA MAHĀ-YĀNĀ_ VAJRA KOŚA MAHĀ-YUDHA _ MAṂJUŚRĪ VAJRA GAMBHĪRYA _ VAJRA BUDDHE NAMUSTUTE ( ? NAMOSTUTE )

 

MẠN THÙ THẤT LỢI ĐỒNG TỬ BỒ TÁT NGŨ TỰ DU GIÀ PHÁP

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 02/03/2012