BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
TẬP II
Nhiều tác giả
Hạnh Đoan dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm