10 Công Đức Phóng Sanh

  1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát
  2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh
  3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn
  4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng
  5. Chỗ mong cầu được toại nguyện
  6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi
  7. Hợp lòng trời thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ
  8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não
  9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn
  10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.