KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG
Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học