TƯỚNG SUY TĂNG ĐỒ THỜI MẠT PHÁP
Hư Vân Thượng Nhân
(Trích Chương 6: Hành Đạo, Độ Sinh)
HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN
Việt dịch: Hạnh Đoan
Biên tập & Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Phụng đọc: Huệ Tâm