Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Hậu Hán, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến khu vườn của ông Câu-dực, thuộc nước Câu-diêm-duy. Vị quốc vương của nước này tên là Ưu-điền, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật. Khi trông thấy Đức Phật từ nơi xa, trong lòng của ngài vui mừng hớn hở. Nhà vua liền xuống xe đi bộ và không cho quần thần cùng đoàn tùy tùng với những người cầm lọng theo hầu. Lúc đó nhà vua đi rảo tới ở trước Phật để nghênh tiếp, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, nhiễu Phật ba vòng, hai gối quỳ, chắp tay và thưa với Phật rằng:

“Trên cõi trời và dưới chốn nhân gian, không một ai có thể sánh bằng Phật. Khuôn mặt và thân thể của Phật hôm nay phóng ra ánh sáng hiển hách. Con ngắm nhìn Đức Phật mãi mà không chán mỏi. Nay Đức Phật là bậc thầy của trời người. Lòng từ của Phật rải khắp đến muôn loài.”

Đức Phật lặng yên không trả lời. Nhà vua lại thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Người làm thiện tất được phước, nhưng nó sẽ đưa họ về đâu? Sau khi Phật đi rồi, con e rằng sẽ không còn thấy Phật nữa. Con muốn làm hình tượng của Phật để cung kính phụng thờ. Vậy thì sau này con sẽ được phước gì? Kính mong Đức Phật thương xót mà thuyết giảng cho con. Con muốn biết việc ấy.”

Đức Phật bảo:

“Này đại vương trẻ tuổi! Điều bệ hạ hỏi rất hay. Hãy lắng nghe lời Ta nói. Khi nghe rồi, hãy ghi nhớ vào lòng.”

Nhà vua thưa:

“Dạ, con xin vâng lời Phật dạy.”

Phật bảo nhà vua rằng:

“Ta bây giờ sẽ thuyết giảng về phước đức có được của người làm hình tượng Phật cho ngài rõ.”

Nhà vua thưa:

“Con xin tạ ơn Ngài.”

Đức Phật bảo:

“Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chánh, thân thể và tay chân luôn xinh đẹp. Giả sử họ sinh lên trời thì đôi mắt trong sáng và diện mạo đoan chánh của họ cũng trội hơn chư thiên. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ không sanh ra với tấm thân xấu xí; toàn thân thảy đều hoàn hảo. Sau khi chết, họ sẽ sinh lên cõi Phạm Thiên. Lại nữa, thân tướng đoan chánh, tuyệt đẹp vô song của họ sẽ vượt hơn các thiên chúng khác, và được chư thiên cung kính. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà hào quý; sự giàu sang của họ vượt hơn người thế gian. Họ sẽ không sinh làm con của một gia đình bần cùng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, thân thể của họ sẽ luôn có màu vàng tím, đoan chánh không ai sánh kịp.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà giàu sang; tiền tài trân bảo nhiều chẳng thể kể xiết. Họ sẽ luôn được cha mẹ anh em thương yêu và thân bằng quyến thuộc kính trọng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ luôn sanh vào dòng dõi vua chúa, vương hầu hoặc sinh làm con trong gia đình lương thiện ở Diêm-phù-đề. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm đế vương. Ở trong hàng vua chúa, họ lại là đấng tôn quý nhất và được các quốc vương quy phục, kính ngưỡng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm Chuyển Luân Vương, có thể lên trời và trở về tùy ý; mọi việc làm không có gì mà chẳng đến nơi đến chốn. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên, thọ mạng dài một kiếp và có trí tuệ không ai sánh bằng.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào chốn ác đạo. Họ sẽ luôn biết tự kiềm chế và cõi lòng luôn hướng về Phật Đạo. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ luôn cung kính chư Phật và kính trọng Kinh điển. Họ sẽ thường cúng dường xá lợi của Phật với lụa nhiều màu, hoa đẹp, hương quý, thắp đèn, và các kỳ trân dị bảo trên thế gian. Vô số kiếp về sau, họ sẽ đắc Đạo Niết-bàn. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy. Những ai có tâm ý muốn dâng lên trân bảo để cúng dường Phật thì đều không phải là người thường; họ nhất định đã tu hành Phật Đạo ở đời trước.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, phước báo của họ sẽ không có cùng tận, chẳng thể nào nói cho xuể. Cho dù có thể đong lường hết sạch nước ở sông và biển trong bốn thiên hạ, nhưng phước có được của họ từ việc làm hình tượng Phật, thì còn gấp mười lần so với nước ở sông và biển trong bốn thiên hạ kia. Ở vào đời sau, họ sẽ được người kính mến và trợ giúp.

Người làm hình tượng Phật được ví như người có ngôi nhà bền vững, dẫu trời mưa đi nữa thì họ vẫn không gì phải sợ.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không còn sanh vào chốn ác đạo, gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nếu ai thấy hình tượng Phật, rồi với lòng hiền lành, họ chắp tay và quy y ở trước tháp xá lợi của Phật, thì mãi đến trăm kiếp về sau, họ sẽ không bao giờ còn sinh vào chốn súc sanh, ngạ quỷ, hay địa ngục. Sau khi chết, họ liền sinh lên trời. Khi thiên phước đã tận, họ lại sanh xuống nhân gian và làm con của một gia đình phú quý với trân bảo kỳ vật nhiều chẳng thể kể xiết. Cuối cùng họ sẽ đắc Đạo Niết-bàn của Phật.”

Phật bảo nhà vua rằng:

“Người làm thiện tạo hình tượng Phật thì sẽ có phước như vậy đó–quyết không hư vọng.”

Khi ấy nhà vua rất vui mừng. Nhà vua đảnh lễ ở trước Phật, rồi trán ngài chạm vào chân của Phật. Sau đó nhà vua cùng quần thần đều đảnh lễ và cáo lui. Lúc mạng chung, họ đều vãng sanh về tịnh độ của Đức Phật A-di-đà.

Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật