NHÂN QUẢ PHỤ GIẢI LƯƠNG HOÀNG SÁM
Biên giảng: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan lược dịch
Diễn đọc: Kim Phụng, Kiều Hạnh, Kim Ngân, Bình Nguyên, Huy Hồ