Đổi “Nghề”
Phim truyện ngắn
Nguồn: DPA (kết nối kênh ngoài)