NHÂN QUẢ GIẢI THEO PHẬT GIÁO

(Báo Ứng Tập 5)
Hạnh Đoan sưu tập và biên dịch
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh, Thanh Sang, Thùy Anh, Kiều Hạnh