BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
TẬP IV
Hạnh Đoan biên dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm