Thế Giới Thành Tựu

 

‘’Thế‘’ tức là tam thế (ba đời). Tức đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai.

‘’Giới‘’ tức là phân giới, còn là phương giới. Vì có giới hạn, có phương hướng, có phân biệt.

Thế giới thành tựu như thế nào? Nói tổng quát thế giới có thành tựu thì có hủy diệt, đây là định luật tự nhiên. Tuổi thọ của thế giới chia làm bốn giai đoạn: Thành, Trụ, Hoại, Không

Mỗi giai đoạn là hai mươi giai đoạn nhỏ. Như vậy thế giới của chúng ta phải trải qua 80 tiểu giai đoạn (4×20=80).

Trong kinh Lăng Nghiêm có ghi rằng: lúc ban đầu, giai đoạn kiếp “Thành”, thì đại địa là nước, bị gió thổi, bị mặt trời làm nóng, mà thành sơn hà đại địa. Lúc đó mới có thực vật sinh ra, sau đó mới có động vật sinh sống, có con người sinh tồn. Trải qua bao nhiêu năm rồi, thì sinh ra các nước, có văn hóa, có nhân dân, hình thành quốc gia. Thời kỳ giai đoạn nầy được gọi là giai đoạn “Thành tựu, đại địa thanh tịnh, nhân dân hòa vui, chẳng có tham sân si, cũng chẳng có ích kỷ lợi mình, nhân loại đều từ bi, đại công vô tư.

Trong giai đoạn thứ nhì: kiếp “Trụ”, con người dần dần sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si, phát sinh ra hành vi: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các điều ác, nhân dân tà kiến điên đảo, làm mười điều ác, do đó mà trời chẳng mưa, ngũ cốc chẳng sinh, phát sinh tai nạn đói khát, con người ăn rễ cây, hoặc đọt cây, vì chẳng còn vật thực để ăn, cho nên bệnh dịch phát sinh. Do đói khát và ôn dịch, dẫn đến binh đao kiếp nạn. Chiến loạn có ghi trong lịch sử, đều do nguyên nhân này mà phát sinh.

Tam tai này đều có quan hệ với nhau, vì người lãnh tụ quốc gia khởi tâm tham, muốn xâm lược lãnh thổ của nước khác, nên phát sinh chiến tranh. Như chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân không ngoài tham sân si. Bởi chiến tranh nhân dân chẳng biết nương vào đâu mà sống. Vì tai nạn đao binh, nên phát sinh nạn đói khát, vì đói khát, mà sinh ra ôn dịch, cho nên khi kiếp trụ cũng có thành, trụ, hoại, không, bốn thứ hiện tượng phát sinh.

Khi kiếp trụ qua rồi thì đến “Hoại” kiếp, sơn hà đại địa dần dần sẽ hủy diệt.

Trải qua hai mươi tiểu kiếp, thì vũ trụ sẽ bùng nổ, tiếng Anh gọi là “Super Nova”. Các hành tinh trong tam thiên đại thiên thế giới nầy bị nổ, bể nát, hoàn toàn chẳng còn gì nữa, đó là kiếp không. Mỗi thế giới, phải trải qua thời gian dài như thế. Vậy tính theo năm ngày thì thời gian đó (bốn kiếp: thành trụ hoại không) là bao nhiêu năm ?

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kiếp “Trụ”. Trong kiếp trụ chia ra 20 giai đoạn. Và thời điểm bây giờ là thời điểm thứ 9 trong 20 giai đoạn. Nếu cách khác thì thế giới nầy phải trải qua 80 giai đoạn hay 80 tuổi thọ thì bây giờ thế giới nầy được 29 tuổi thọ.

Để cho dễ hiểu, chúng ta sẽ lấy mạng sống hay năm tuổi của con người ra để tính toán con số. Hiện nay con người sống ở những nước có không có chiến tranh thì sống tới 75-85 tuổi. Những người sống bên Trung Đông thiếu thốn và sống trong thời chiến tranh, con trai sống chỉ trung bình từ 35-40 tuổi. Nếu tính trung bình trên toàn thế giới thì mạng sống của con người là 70 năm.

Cứ 100 năm thì mạng con người bị giảm xuống 1 tuổi. Sau 6000 năm sau, hay khoảng năm 8019 thì mạng sống trung bình của con người chỉ còn 10 tuổi. Lúc đó số người sống trên trái đất rất ít. Trong một thành phố chỉ có khoảng vài người sinh sống. Lúc đó con người cảm thấy rất là cô đơn lạnh lẽo, cho nên con người bắt đầu tìm kiếm những người trong thành phố cận để làm bạn bè. Lúc đó con người bắt đầu đổi tính ít kỷ thành tánh tình thương bộc lẫn nhau. Lúc đó tuổi thọ con người bắt đầu tăng dần. Cứ 100 năm thì tuổi mạng con người lại tăng thêm một tuổi. Cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người là 84000 năm.

Cứ mỗi lần tuổi con người tăng lên 84000 năm và trở lại xuống 10 tuổi thì thời gian đó là một kiếp. Vậy một kiếp là:

((84000 – 10) * 100) + ((84000 -10) * 100) = 16,798,000 năm

Cứ 1000 kiếp như vậy là một tiểu kiếp: 16798000 * 1000 = 16,798,000,000 năm

Cứ 1000 tiểu kiếp như vậy là một trung kiếp: 16,798,000,000 * 10 = 16,798,000,000,000 năm

Cứ 1000 trung kiếp như vậy là một đại kiếp: 16,798,000,000,000 * 10 = 16,798,000,000,000,000 năm

Trong 4 giai đoạn: Thành, Trụ, Hoại, Không. Mỗi giai đoạn chia ra 20 giai đoạn nhỏ. Vậy mỗi giai đoạn nhỏ là:

16,798,000,000,000,000 / 80 = 209,975,000,000,000 năm

Hiện nay chúng ta đanh sinh sống trong giai đoạn thứ thứ 9 trong kiếp “Trụ” hay giai đoạn thứ 29. Vậy nếu tính ra thì tuổi của tam thiên đại thiên thế giới nầy là:

209,975,000,000,000 * 29 = 3,989,525,000,000,000 năm

***

Thời gian trong một đại kiếp là 16798 ngàn tỷ năm. Đức Phật đã tu hành và đắc quả vị Phật trong vô lượng đại kiếp trước, mà quý vị vẫn còn trong lục đạo. Vậy quý vị định luân hồi bao nhiêu tỷ năm nữa. Chỉ cần chúng ta hồi quang phản chiếu và bỏ ra một thời gian ngắn, chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi và có thể sống tới vô lượng đại kiếp.

Hôm nay quý vị được bao nhiêu tuổi rồi? Thật ra nên hỏi rằng: Quý vị còn sống bao nhiêu năm nữa ?