BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI

(Tập 2)

Biên soạn: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan biên dịch
Giọng đọc: Nhóm Gia Đình Phật tử Thiện Quang