KINH TẠO HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Đời Hậu Hán, mất tên người dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Đức Phật đến nước Câu-diệm-duy, có các rừng cây, người chủ tên là Câu-dực. Lúc ấy, vua Ưu-điền mới mươi bốn tuổi, nghe tin Đức Phật sắp đến, liền ra lệnh cho tất cả quần thần chuẩn bị xa giá để nghênh đón Đức Phật. Từ xa, trông thấy Đức Phật, vua vui mừng hớn hở, liền xuống xe đi bộ, các quần thần cầm lọng đi hầu hai bên. Nhà vua đi đến trước Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đi quanh ba vòng, quỳ xuống chắp tay tán thán Đức Phật:

–Trên trời dưới trời và nhân dân không ai bằng Phật. Hôm nay thân thể diện mạo của Phật phát ra ánh sáng lớn đến rực rỡ lạ thường, con nhìn Ngài mà không biết chán. Đức Phật là Bậc Thầy khắp cả cõi trời và loài người, Phật Từ Bi thương yêu tất cả chúng sinh.

Đức Phật im lặng không đáp. Vua lại thưa:

–Bạch Thế Tôn! Người làm điều thiện sẽ được phước báu sinh vào cõi nào? Sau khi Đức Phật đi rồi con sẽ không còn được nhìn thấy Phật, nên con muốn tạo hình tượng của Phật để cung kính lễ bái cúng dường. Người tạo hình tượng của Đức Phật về sau sẽ được những phước đức gì? Xin Thế Tôn thương xót giảng nói, con rất muốn được nghe.

Đức Phật bảo:

–Này Tiểu vương! Ông hỏi rất hay! Hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ!

Nhà vua đáp:

–Dạ vâng! Bạch Thế Tôn!

Đức Phật bảo:

–Nếu tạo hình tượng Phật thì người ấy sẽ được rất nhiều phước đức. Nay ta sẽ giảng nói cho ông.

Nhà vua đáp:

–Bạch Thế Tôn! Con xin lãnh thọ ân đức của Phật.

Đức Phật nói:

–Nếu có người trong thế gian tạo hình tượng Phật thì người ấy đời sau sinh ra ở đâu cũng được mắt trong sáng, diện mạo đoan nghiêm, thân thể tay chân đều đẹp, lúc chết sinh vào cõi trời cũng được thanh tịnh xinh đẹp như các vị trời không khác, mặt mày diện mạo tốt đẹp. Người tạo tượng Phật sẽ được phước báo như vậy.

Người tạo tượng Phật sẽ sinh vào cõi không có các điều ác, thân thể được hoàn hảo, sau khi chết được sinh vào cõi thứ bảy của Phạm thiên, phước đức thù thắng, thân đoan nghiêm tốt đẹp, các cõi Trời khác chẳng thể sánh bằng, được chư Thiên cung kính. Người tạo hình tượng Phật qua đời sau sẽ được sinh vào nhà giàu sang, người ấy khác hẳn với những người thế gian, không bị sinh vào những nhà nghèo cùng. Người tạo tượng Phật sẽ được phước đức như vậy.

Người tạo tượng Phật đời sau thân thể thường có màu sắc vàng tía sáng rực đẹp đẽ không ai sánh bằng, được sinh vào nhà giàu có, tiền tài của báu nhiều vô số, thường được cha mẹ anh em, họ hàng gần gũi yêu thương. Người tạo tượng Phật đời sau sẽ được sinh vào cõi Diêm-phù-đề đất đai tươi tốt, thường được sinh vào cung điện của Đế vương, hoặc sinh trong nhà vương hầu, những gia đình lương thiện. Người làm tượng Phật sẽ được phước báo như vậy.

Người tạo tượng Phật, đời sau sẽ làm bậc Đế vương của các nước lớn mạnh nhất, thường được các vua của các nước khác quy phục. Người tạo tượng Phật sẽ được phước báo như vậy. Người tạo tượng Phật sẽ được làm vua Chuyển luân bay lên trời sau lại bay xuống tự tại, không có chỗ nào không đến được. Người tạo tượng Phật sẽ được phước báo như vậy.

Người tạo tượng Phật đời sau sinh vào cõi thứ bảy của Phạm thiên, tuổi thọ được một kiếp, trí tuệ không ai bằng. Người tạo tượng Phật, sau khi chết không bị sinh vào đường ác, được sinh làm người, luôn giữ tâm mong cầu Phật đạo, người làm tượng Phật thì sẽ được phước báo như vậy.

Người tạo tượng Phật đời sau thường cung kính Phật, tôn trọng kinh điển, thường đem các thứ gấm vóc tốt đẹp, hương hoa đèn đuốc và các thứ quý báu của thế gian dâng cúng xá-lợi của Phật, người ấy vô số kiếp về sau sẽ được chứng đắc đạo quả Niết-bàn. Người có tâm đem vật quý báu dâng lên Đức Phật chẳng phải là hàng phàm phu mà do đời trước đã hành Phật đạo tạo hình tượng Phật thì được phước đức như vậy. Người tạo tượng Phật, đời sau được phước báo không thể kể hết được. Nước sông biển trong bốn thiên hạ còn có thể lường, phước đức của người tạo hình tượng Phật còn hơn thế nữa, không thể tính lường.

Người tạo hình tượng Phật đời sau sinh ra luôn được mọi người cung kính ủng hộ, ví như trời mưa, người có nhà chắc chắn thì không lo sợ.

Người tạo tượng Phật, đời sau chết không bị sinh vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh lên cõi trời, tuổi thọ ở cõi trời hết lại sinh xuống nhân gian làm con trong nhà giàu có, của cải quý báu nhiều không thể tính kể, sau đó được gặp Phật chứng đạo quả Niết-bàn.

Đức Phật bảo nhà vua:

–Người làm điều thiện tạo hình tượng Phật được phước đức như thế không bị hao tổn. Lúc ấy, vua Ưu-điền vui mừng đến trước Đức Phật đầu mặt lạy dưới chân cùng các quần thần đảnh lễ Phật và thoái lui. Những người ấy sau khi chết đều được sinh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà.

 

Print Friendly, PDF & Email