BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
TẬP I
Cư sĩ Quả Khanh biên soạn
Hạnh Đoan dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm