THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO
(CHƯ KINH YẾU TẬP)
Nguyên tác: Pháp Sư Đạo Thế
Việt dịch: Ban dịch thuật Hán tạng Pháp Âm
Chủ nhiệm: Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn
Phó chủ nhiệm (Hiệu đính văn nghĩa): Bồ-tát giới Định Huệ
Biên tu: Tiến sĩ Quảng Âm – Đoàn Ánh Loan

Mục Lục