ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO

Đời Đường, Đại sư Trừng Quán

MỤC LỤC