PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 7: THỌ KÝ LONG NỮ

Khi ấy, trong hội có chín mươi sáu ức Long nữ thấy A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương ở chỗ Thế Tôn cúng dường rồi lại nghe Như Lai thọ ký cho họ thành Phật, tâm rất hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn.

Các Long nữ này dùng sức thần thông hóa ra chín mươi sáu ức tàn lọng màu xanh, cốt của mỗi tàn lọng đều làm bằng ngàn cọng sườn phệ-lưu-ly báu khéo léo tinh xảo, cáng làm bằng vàng ròng, trân châu làm lưới, rũ các vòng hoa, trang trí bằng các ngọc trân. Lại hóa ra chín mươi sáu ức ngựa tốt tối thượng, cũng dùng các loại để trang sức, phệ-lưu-ly báu làm dàm ngựa. Lại biến hiện các màn lưới báu rộng lớn đến sáu mươi do-tuần che khắp tất cả các đại chúng. Dưới màn báu lại hiện một Ma-ni bảo châu thù thắng vi diệu, ánh sáng hiển hiện chiếu sáng khắp nơi. Lại hiện chín mươi sáu ức các vòng hoa báu khéo léo tuyệt vời, rủ xuống giáp vòng. Lại treo vô số linh báu, gió thổi nhè nhẹ khẽ động phát ra tiếng hòa nhã. Cũng như nhạc trời người nghe không chán. Lại dùng bột mịn hương Đa-ma-la bạc chiên-đàn, hương Trần thủy… rải lên Đức Như Lai. Lại rải hoa Ưu-bát-la, hoa Chiêm-bát-ca và tung ra vô số y phục vi diệu tối thượng, vô lượng anh lạc đủ loại màu sắc, vô lượng vòng hoa màu sắc sặc sỡ.

Các Long nữ này đều cỡi ngựa, bung tàn lọng ở trong hư không, nhiễu Đức Phật ba vòng. Lại tấu lên các loại âm nhạc ở long cung, tiếng kêu thanh tao uyển chuyễn, cả chúng đều thích nghe. Rải hương xoa và các nước hương xuống thành Ca-tỳ-la như mưa, hòa hợp với các hương hoa thành bùn rộng đến sáu mươi do-tuần. Nhờ oai đức gia trì của Như Lai nên khiến tiếng nhạc và nước hương bay khắp tam thiên đại thiên thế giới. Các chúng sinh trong các thế giới ấy nghe tiếng nhạc và hương thơm đều không còn thoái chuyển với Chánh đẳng Chánh giác.

Các Long nữ cúng dường rồi, đảnh lễ cung kính, chắp tay hướng Phật dùng kệ khen rằng:

Chúng con vui mừng xưa gặp Phật
Tịnh tâm phấn khởi hưng phước nghiệp
Cúng dường Mâu-ni Đại Đạo Sư
Mong thoát được thân Long nữ này.
Hóa hiện ra chín mươi sáu ức
Các tàn cái báu trang nghiêm đẹp
Cúng dường Vô Thượng Điều Ngự Sư
Đem nhân lành này cầu xuất ly.
Lại hóa ra chín mươi sáu ức
Ngựa long xanh biếc được điều thuận
Trang nghiêm bằng báu xanh vi diệu
Đều vì cúng dường Đức Như Lai.
Lại hóa ra chín mươi sáu ức
Tràng báu màu xanh quay trên không
Mỗi mỗi đều đem thân ngữ ý
Cúi đầu đảnh lễ xin hồi hướng.
Đem âm nhạc hay ở long cung
Đồng thời tấu lên tiếng trong suốt
Mâu-ni xuất hiện ở thế gian
Kham nhận cúng dường lớn như vậy.
Đủ loại âm nhạc tiếng phát ra
Vang khắp tam thiên đại thiên giới
Chúng sinh trong đó nếu được nghe
Đều được Bồ-đề không thoái chuyển
Lại hiện một màn bau to lớn
Ngàng dọc rộng sáu mươi do-tuần
Che khắp giáp vòng trên hư không
Che cả đại chúng đến tập hội,
Giữa hiện châu Ma-ni tối thượng
Ánh sáng rực rỡ chiếu mọi nơi
Tất cả trời người trong đại hội
Tịnh tâm vui thích vì cúng dường.
Chúng con đem thiện căn nhỏ này
Chí cầu quả Bồ-đề tối thượng
Cũng như Mâu-ni Đại Đạo Sư
Thành tựu tuệ thậm thâm vi diệu
Giáo hóa nhiêu ích các chúng sinh
Giải thoát trần lao các trói buộc
Cũng như mười lực Vô Thượng Tôn
Diễn nói pháp vô biên thanh tịnh.
Các pháp hữu vi như huyễn hóa
Cũng như bọt tụ không chắc gì
Như trời mưa xuống nổi bong bóng
Tự tánh hư dối không chủ tể,
Người trí quán các pháp thế gian
Ví như bóng hiện ở trong gương
Thể tánh chúng sinh cũng như vậy
Chỉ Phật hiện chứng nói như thật.
Người ngu không rõ cho là thật
Đối cảnh hư vọng sinh chấp trước
Các pháp xưa nay rốt ráo không
Người ngu si này tự khi dối
Do đó mê vọng không biết gì
Không rõ các pháp tánh chân thật
Do vậy Như Lai hiện thế gian
Chỉ rõ vô ngã không thể được.
Ví như trời thu nổi mây bay
Tạm thời hiển hiện rồi chợt mất
Nên biết ngã tướng xưa nay không
Người trí quán kỹ có từ đâu,
Như vậy tất cả pháp thế gian
Tự tánh đều không chẳng chân thật
Chỉ hay lừa dối các căn môn
Người ngu do đó thêm cuồng loan.
Như Lai vượt ra khỏi ba cõi
Rõ tánh các pháp không phân biệt
Nên phụng hành lời dạy Như Lai
Tất cả thế gian đều giải thoát.
Nếu người nghe pháp sâu xa này
Tâm sinh vui thích nghĩ đúng đắn
Thì mới vượt khỏi biển sinh tử
Đây không phải cảnh giới người ngu.
Vì thế nay con cúi đầu lạy
Bậc không phiền não Thiên Nhân Sư
Đại Bi hay cứu khổ chúng sinh
Làm thuyền làm nhà làm chỗ nương.
Chúng con cúng dường Đức Như Lai
Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng
Nên tuyên pháp yếu tỉnh quần mê
Nguyện hết mình người đều thành Phật.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Long nữ muốn được thọ ký, liền hiện tướng tốt phóng ánh sáng lớn. Tôn giả Mã Thắng thấy tướng này rồi, cúi đầu đảnh lễ chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi:

Thế xuất thế gian bậc thắng trí
Bỗng hiện thần biến phóng ánh sáng
Chúng hội thấy vậy khen tốt đẹp
Lẽ nào không nhân hiện điềm này?
Nhân Trung tối thượng Mâu-ni chúa
Xin nói nguyên do phóng quang này
Các trời, người dân, rồng, quỷ, thần
Nghe rồi đều sinh niệm hoan hỷ.
Như Lai oai đức Thánh Trung Thánh
Hiểu rõ mọi pháp ở thế gian
Thương xót nhiếp thọ các chúng sinh
Nói việc thần biến phóng quang này.
Tuệ lực Như Lai khó nghĩ bàn
Cùng tận các pháp nghĩa thật tướng
Chúng hội chiêm ngưỡng nguyện muốn nghe
Khiến cho biết rồi tâm an ổn.
Như Lai thành Chánh giác đã lâu
Hay vì quần sinh làm nghĩa lợi
Nhân gì phóng ánh sáng lớn này
Nguyện nói khiến được trừ nghi hoặc.
Nay đại chúng này tâm vắng lặng
Kham năng hiểu được pháp nghĩa sâu
Nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai
Nghe rồi đều phát tâm Bồ-đề.
Nếu người chưa hiểu được việc ấy
Tâm liền trạo động sinh phiền não
Do đó đều rơi vào lưới nghi
Cúi mong Hồng Từ mau khai thị.
Ai người hôm nay phát đại tâm
Phương khác Phật nào nói đại pháp
Ai được Bồ-đề phá quân ma
Phóng ánh sáng này rất hy hữu.
Người nào rộng khởi phước nghiệp tịnh
Phật vì thương xót phóng tịnh quang
Thánh chúa Sư Tử mười lực tôn
Ở trong đại chúng nói không sợ.
Chúng con nếu được Phật chỉ rõ
Lìa các nghi sợ tâm thư thái
Đều sinh tâm thanh tịnh hoan hỷ
Mỗi mỗi phụng hành lời Phật dạy.
Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tôn giả
Mã Thắng mà nói kệ rằng:
Hay thay, Mã Thắng đại Tỳ-kheo
Ông hay thưa hỏi việc phóng quang
Ta nay ở trong chúng hội này
Vì nói quả vị lai Long nữ
Các ông nên nhất tâm lắng nghe
Lìa các tán loạn nhiễm nhân duyên
Nghe ta nói nhân phóng quang này
Tăng trưởng thiện lợi cho trời người.
Các Long nữ này tâm khai mở
Hay dùng trí tuệ quán thật tướng
Hiểu rõ các pháp tánh vốn không
Không trước thế gian nghiệp quả báo
Không nhân, không ngã, không chúng sinh
Cũng không, tác giả, không thọ giả
Bo-đặc-già-la tự tướng không
Cũng như sóng nắng, bóng trong gương.
Các Long nữ trồng đức căn bản
Cùng với phước nghiệp tịnh rộng lớn
Khéo hay an trụ trong pháp Phật
Rõ pháp thế gian đều như huyễn
Phát tâm cúng dường như vậy rồi
Thệ cầu Phật quả đại Bồ-đề
Đời sau xả trừ thân Long nữ
Được sinh lên Tam thập tam thiên
Được làm Đế Thích chúa Thiên cung
Thọ dụng tự tại không chửi bới
Thọ lượng chư Thiên danh tiếng lớn
Sau lại ở trong Diệm-ma Thiên.
Sinh vào cung Diệm-ma Thiên rồi
Thọ đủ thú vui rất thù thắng
Phật tử an trụ trong cõi ấy
Tự tại đến khi thọ mạng hết.
Sau lại sinh vào trời Đâu-suất
Đều được các Thiên chúng kính mến
Tuy thọ khoái lạc tâm không trước
Cũng như hoa sen tánh vốn sạch
Do trước tích tập trí xuất thế
Thường quán các pháp đều vắng lặng
Như khắc bia đá mãi vẫn còn
An trụ chánh niệm không di động.
Sau sinh vào Lạc biến hóa thiên
Thiên tử, Thiên nữ thường vây quanh
Không bị người chửi có danh tiếng
Khi ở cõi trời thọ mạng hết
Hưởng thọ vui năm dục tối thượng
Nhưng thường tương ưng với chánh niệm
Khéo tu ba pháp giải thoát môn
Hiểu rõ rốt ráo pháp chân không.
Lại sinh Tha hóa tự tại thiên
Được Thiên chúng ấy thường cung kính
Sống trong vui vẻ ý thanh tịnh
Gìn giữ chánh pháp tâm không động
Thọ dụng mong muốn đều tha biến
Không khởi nhiễm trước tâm si ái,
Phật tử an trụ cung Thiên ấy
Đến khi thọ mạng cõi trời hết
Đối với dục lạc sinh nhàm chán
Mong cầu định địa phục các hoặc
Đạt được các thiền giải thoát môn
Do đó được sinh lên Phạm thiên.
Nhờ định đó sinh các căn lành
Thọ dụng vui thích trong một kiếp
Trong định vui thích khó nghĩ bàn
Dần dần tiến đến đạo Bồ-đề,
Ở cung Phạm ấy trải một kiếp
Chuyên tu chánh hạnh tịnh không tạp
Phương tiện khéo léo lợi hữu tình
Không tưởng oán thân tâm bình đẳng,
Đối hỷ diệu lạc đều thông đạt
Cũng không vị trước các thiền định
Khéo hay giác ngộ tịnh các căn
Con của Mâu-ni thật tối thượng,
Phạm thiên kia nói pháp tự nhiên
Không tương ứng cùng lý nghiệp báo
Đây chỉ chân thật giải thoát môn
Rốt ráo siêu việt khỏi ba cõi,
Nếu ai từ đó sinh tin hiểu
Khéo hay dẫn dắt các chúng sinh
Mau thành Vô thượng diệu Bồ-đề
Đây là mắt sáng của thế gian.
Các Long nữ kia sinh Phạm thế
Nhiêu ích lợi lạc các trời người
Giáo hóa khiến phát tâm thanh tịnh
Có thể tiến đến đạo Bồ-đề
Đi đến quốc độ Phật vô biên
Cúng dường hầu hạ các Như Lai
Quá hơn vị lai Tinh tú kiếp
Đồng thành Phật hiệu Tịch Chư Căn,
Các Long nữ nghe Phật thọ ký
Tâm tịnh phấn khởi chí kiên cố
Cả hội đều sinh tâm hoan hỷ
Tất cả đảnh lễ sát chân Phật.

Print Friendly, PDF & Email