PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 10: THỌ KÝ CÀN-THÁT-BÀ VƯƠNG

Khi ấy lại có ba mươi sáu ức Càn-thát-bà vương, thấy các A-tula, Ca-lâu-la, các Rồng quyến thuộc, Cưu-bàn-tra cúng dường Như Lai rồi, lại nghe Như Lai thọ ký cho họ thành Phật, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có. Lại nghe tán thán pháp tánh của Như Lai xưa nay thanh tịnh vắng lặng không cấu nhiễm, không có một pháp nhỏ nào là không hiển bày, tất cả đều là vì tăng trưởng căn lành của chúng sinh, phát sinh lòng tin hiểu sâu sắc, xả bỏ mọi xan lận, phát đạo tâm Vô thượng Bồ-đề.

Lúc đó, các Càn-thát-bà vương vì cúng dường Đức Phật nên dùng sức thần thông hóa ra ba mươi sáu ức ái-la-phược-noa đại Long tượng vương. Mỗi một Long tượng đều có sáu ngà, trên mỗi ngà đều có bảy ao, trong mỗi ao đều có hoa sen, mỗi hoa sen đều có ngàn cánh, giữa mỗi cánh có bảy Thiên nữ, mỗi Thiên nữ lại có bảy người nữ hầu hạ bảo vệ. Lại trên mỗi đảnh của Long tượng hóa ra ba mươi sáu ức cái lộng vi diệu tối thượng, màn lưới làm bằng bảy báu, vòng báu chiếu sáng nhau. Lại hiện màn báu bao phủ lên, khắp cả mọi nơi đều treo vòng hoa. Trong hoa sen ấy có các Thiên nữ, hoặc ca múa, hoặc tấu âm nhạc, hoặc nói kệ tán thán công đức của Phật, hoặc rải bột hương chiên-đàn, Trầm thủy, hoặc rải các loại Thiên hoa đẹp, hoặc tung các loại y phục đẹp vi diệu tối thượng, hoặc rải các vật báu trang nghiêm thân như ngọc châu đeo tai, vòng vàng đeo tay, vòng báu, đai vàng, hoặc có Thiên nữ cầm các loại tràng báu, phan cái nhiều màu sắc, hoặc rưới các nước hương thơm thanh tịnh từ rên không xuống như mưa.

Khắp thành Ca-tỳ-la nước hương ấy cùng với các loại hoa hòa hợp thành bùn rộng đến sáu mươi do-tuần, gió thổi hương bay khắp mọi nơi.

Lúc đó, các Càn-thát-bà vương mỗi mỗi đều cỡi một Long tượng vương lớn tranh nhau trổi lên trăm ngàn các thứ âm nhạc hay, đi từ từ trên hư không nhiễu quanh bên phải ba vòng, dùng sức thần thông khiến các tiếng âm nhạc và hương thơm đã rải trước bay khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh trong các thế giới ấy nghe được tiếng nhạc và hương thơm đều không còn thoái chuyển đối với Chánh đẳng Chánh giác. Trên hư không, các Càn-thát-bà nhiễu Phật rồi xuống voi đến chỗ Phật lại nhiễu quanh ba vòng, đảnh lễ sát chân Đức Phật rồi lui ra đứng một bên, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng:

Như Lai đầy đủ các tướng tốt
Ở trong ba cõi không ai bằng
Giải thoát phiền não nhân sinh tử
Đã dứt luân hồi tận nguồn khổ.
Hiển hiện oai thần thật vô biên
Thật là hy hữu trong trời người
Thành tựu giải thoát môn vắng lặng
Không có phi nhân làm động loạn.
Như Lai đầy đủ đạo thanh tịnh
Vốn không sở chứng không thể nói
Phật tánh chân thường vốn vắng lặng
Dựa thế tục đế gượng phân biệt.
Vị lai chư Phật hiện thế gian
Cũng hay an trụ pháp như vậy
Pháp không tự tánh, tánh vốn không
Không có tác giả và chủ tể.
Biết rõ mình người không sở tác
Đây là người trí ở thế gian
Các pháp mỗi mỗi không biết nhau
Phật đối vô tác chỉ hữu tác.
Ví như nhiều thứ làm thành xe
Nhưng nó không biết tự nghiệp dụng
Chỉ nhờ vận chuyển gọi là xe
Phật nói ngã tướng cũng như vậy.
Pháp ấy không pháp để dạy dỗ
Pháp ấy không pháp để suy nghĩ
Pháp ấy không pháp khiến giải thoát
Pháp ấy không pháp khiến biến đổi,
Như Lai biết rõ như vậy rồi
Vì chúng sinh nương thế tục nói
Chỉ rõ các hành môn hữu vi
Tướng thế tục kia cũng không được.
Lần lượt phân biệt tánh các pháp
Khiến người trí kém được trừ nghi
Các pháp không tướng cũng không tên
Rốt ráo không trụ cũng không tác.
Chúng con nguyện ở đời vị lai
Thành Phật như Đức Mâu-ni Tôn
Vô biên công đức trang nghiêm thân
Thường nói pháp thắng nghĩa như vậy.
Người trí đầy đủ lợi thế gian
Và các chúng sinh tà kiến kia
Thường khởi tâm đại Bi như vậy
Khiến thoát biển luân hồi sinh tử,
Hữu tình khổ não ở thế gian
Đều do tà tuệ tâm siểm khuc
Như khỉ chạy nhảy không tạm yên
Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ.
Dựa vào tham nhuế si tà mạn
Cứ nổi trôi theo dòng thức ấy
Nhào lên lộn xuống trong biển khổ
Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ.
Chúng sinh ngu si không mắt tuệ
Không biết tự nghiệp đọa đường ác
Vĩnh viễn mất đi cõi trời người
Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Càn-thát-bà vương, liền từ trong miệng phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp chúng hội. Lúc đó, Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng này rồi, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi:

Hôm nay Như Lai hiện điềm này
Tịch nhiên phóng ra ánh sáng lớn
Chúng hội nhìn nhau đều nghi sợ
Chưa từng thấy việc hy hữu này.
Người nào cầu mong Phật nhiếp thọ
Sinh đại hoan hỷ lìa các chướng
Nay Phật phóng ánh sáng thế này
Khiến chúng tin hiểu thêm kiên cố.
Người nào phụng hành pháp lớn ấy
Như Phật đã nói không sai khác
Nay Phật phóng ra ánh sáng này
Gia trì hộ niệm thương xót họ.
Các đại chúng này sinh khát ngưỡng
Nguyện nghe Phật nói duyên phóng quang
Chắp mười ngón tay đứng trước Phật
Chiêm ngưỡng tôn nhan không tạm rời.
Như Lai mắt sáng của thế gian
Lìa các cấu nhiễm và lo sợ
Đại Bi thương xót các quần sinh
Khiến trừ lưới nghi tâm thanh tịnh.

Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng:

Hay thay, Mã Thắng hỏi việc này
Ta vì nhiêu ích khắp thế gian
Hoặc khiến tăng trưởng các căn lành
Nay phóng ánh sáng sẽ thọ ký.
Tôn giả Mã Thắng đại Tỳ-kheo
Nghe Phật hứa nói việc phóng quang
Vui vẻ chắp tay không duyên khác
Mong tiếng Phạm âm lần lượt nói.
Càn-thát-bà vương khởi cúng dường
Vì nghe đại pháp chân thanh tịnh
Pháp này chỉ nương vào thật tế
Tự tánh xưa nay không tăng giảm.
Nếu người chấp tướng mà phân biệt
Thì là như huyễn không thể được
Pháp này không thật cũng không hư
Do pháp tánh không Phật không nói.
Thát-bà cúng dường như vậy rồi
Thân sau sẽ làm Thước-ca-la
Là thân cuối cùng trong sinh tử
Tăng tiến tịnh hạnh tâm không nhác.
Từ một cõi Phật đến cõi Phật
Phụng thờ hà sa các Như Lai
Hóa độ vô lượng các hữu tình
Quả mãn được thành Ly Trần Phật.
Đức Ly Trần Phật hiện thế gian
Thọ mạng vô lượng vô kiếp số
Thường nói các pháp tự tánh không
Lại hay chỉ rõ Nhất thiết trí.
Như vậy mỗi mỗi danh hiệu Phật
Trụ thế chánh pháp và tượng pháp
Nói pháp hóa độ lợi chúng sinh
Ngang bằng Phật trước không khác gì.
Mã Thắng, ông hỏi nhân phóng quang
Nên ta lược nói công đức ấy
Như vậy lần lượt đều thành Phật
Hàng phục Thiên ma vô số ức.
Càn-thát-bà vương thọ ký rồi
Chúng hội trừ nghi tâm vui thích
Thảy đều quy y Mâu-ni Tôn
Cùng nhau chắp tay đứng một bên.