SỐ 366
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ
Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết, như là:

– Trưởng lão Xá-lợi-phất,
– Ma-ha Mục-kiền-liên,
– Ma-ha Ca-diếp,
– Ma-ha Ca-chiên-diên,
– Ma-ha Câu-hy-la,
– Ly-bà-đa,
– Châu-lợi-bàn-đà-già,
– Nan-đà,
– A-nan-đà,
– La-hầu-la,
– Kiều-phạm-ba-đề,
– Tân-đầu-lô Phả-la-đọa,
– Ca-lưu-đà-di,
– Ma-ha Kiếp-tân-na,
– Bạc-câu-la,
– A-nậu-lâu-đà,
– và các đại đệ tử khác như vậy;

Lại có chư đại Bồ-Tát Ma-ha-tát, như là:

– Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương Tử,
– Vô Năng Thắng Bồ-Tát,
– Bất Hưu Tức Bồ-Tát,
– Thường Tinh Tấn Bồ-Tát,
– và các vị đại Bồ-Tát khác như thế;

Cùng với Thiên Chủ Đế-thích và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.

Lúc bấy giờ Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất:

Từ đây về hướng tây, vượt qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc?

Chúng sanh trong cõi nước ấy không có các khổ và chỉ thọ những điều an vui. Cho nên gọi là Cực Lạc.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, và bảy lớp hàng cây. Tất cả đều do bốn thứ châu báu bao quanh giáp vòng. Cho nên cõi nước kia tên là Cực Lạc.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ có ao bảy báu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Đáy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Những bậc thềm ở bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, và pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu các, cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não dùng để trang sức.

Trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe. Màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng–thơm khiết vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng kim làm đất, và ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn-đà-la. Chúng sanh trong nước kia thường vào buổi sáng sớm, họ lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu để đem cúng dường mười vạn ức chư Phật ở phương khác. Khi đến giờ ăn, họ liền trở về cõi nước mình để thọ trai rồi đi kinh hành.

Này Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước kia thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, thu lộ, ca-lăng-tần-già, và chim cộng mạng. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này hót lên các âm thanh hòa nhã; tiếng ấy diễn sướng: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ-đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, và các Pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá-lợi-phất! Ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra.

Vì sao thế? Bởi cõi nước của Đức Phật kia không có ba ác đạo.

Này Xá-lợi-phất! Ở cõi nước của Đức Phật kia, ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Đức Phật A-di-đà vì muốn cho Pháp âm tuyên lưu nên biến hóa ra như thế.

Này Xá-lợi-phất! Ở cõi nước của Đức Phật kia, khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và màn lưới báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi lên. Phàm ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ thế nào? Vì sao Đức Phật kia hiệu là A-di-đà?

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng và chiếu khắp cõi nước mười phương mà không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A-di-đà.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thế nên gọi là A-di-đà.

Này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-di-đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn đều là những vị A-la-hán và không thể dùng toán số mà biết được là bao nhiêu. Còn chư Bồ-Tát thì cũng nhiều như vậy.

Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc đều là những vị bất thối chuyển. Trong đó có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ. Số ấy rất đông và không thể dùng toán số mà biết được. Chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên a-tăng-kỳ.

Này Xá-lợi-phất! Chúng sanh nào nghe được những điều này thì nên phát nguyện: nguyện sanh về cõi nước kia.

Vì sao thế? Bởi họ sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân.

Này Xá-lợi-phất! Không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày với nhất tâm không tán loạn. Người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư Thánh chúng sẽ hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm họ sẽ không điên đảo và liền đắc vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà.

Này Xá-lợi-phất! Do Ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

Này Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công đức của Phật A-di-đà, thì ở phương đông cũng có Bất Động Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ở các thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa-la Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di Sơn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế. Mỗi vị đều ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật như vầy:

Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm?

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Kinh này rồi thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì thế, Xá-lợi-phất! Các ông đều nên tin nhận lời Ta và lời của chư Phật nói.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, hay sẽ phát nguyện, và họ muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, thì những người ấy, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia, tất cả đều không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì thế, Xá-lợi-phất! Trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

Này Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì các Đức Phật kia cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời như vầy:

Thích-ca-mâu-ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có; có thể ở cõi Ta-bà trong đời ác năm trược–kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược–đã đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thuyết Pháp cho các chúng sanh mà tất cả thế gian đều khó tin.’

Này Xá-lợi-phất! Ông nên biết Ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó làm và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Rồi vì hết thảy thế gian mà thuyết Pháp khó tin này, thật là rất khó!”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá-lợi-phất, chư vị Tỳ-kheo, tất cả trời, người, và a-tu-la trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, họ đều hoan hỷ tín thọ, đảnh lễ rồi cáo lui.

Phật Thuyết Kinh A-di-đà

 

Print Friendly, PDF & Email