KINH ĐẠI BỬU TÍCH
Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Thích Trí Tịnh

 

XXIX

PHÁP HỘi ƯU ÐÀ DIÊN VƯƠNG

Thứ hai mươi chín

Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở nước Câu Viêm Di tại vườn Cù Sư La cùng đại Tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội.

Bấy giờ đệ nhất phu nhơn của vua Ưu Ðà Diên tên Xá Ma đối với đức Như Lai và hàng Thánh chúng thân tín cung kính thân cận cúng dường và thường ca ngợi công đức của Như Lai.

Ðệ nhị phu nhơn tên Ðế Nữ có lòng ganh siễm đến vua nói dối là đức Như Lai và hàng đệ tử có chỗ phi pháp đối với đại phu nhơn.

Nhà vua giận lắm lấy cung tên bắn phu nhơn Xá Ma.  Vì thương xót vua, Phu nhơn Xá Ma nhập từ tam muội, mũi tên bắn ra liền quay trở lại dừng tại trên không ngay đỉnh đầu vua, mũi tên ấy cháy đỏ như khối lửa rất đáng sợ.  Vua bắn ba phát tên cũng đều như vậy.

Vua Ưu Ðà Diên thấy sự việc ấy toàn thân lông tóc đều dựng lên kinh sợ hối hận nói với phu nhơn rằng: «Bà có phải là Thiên nữ hay Long nữ chăng? Hay bà là Dạ Xoa nữ, Càn Thát Bà nữ, Tì Xá Gía nữ, La Sát nữ chăng? ».

Phu nhơn Xá Na nói; «Tôi chẳng phải Thiên nữ cũng chẳng phải La Sát nữ. Ðại vương nên biết tôi nghe đức Phật thuyết pháp thọ trì ngũ giới làm Ưu Bà Di.  Vì thương vua nên tôi nhập từ tam muội.  Dầu vua đối với tôi sanh lòng bất thiện, nhưng do sức nguyện từ tâm nên tôi không bị thương tổn.  Lành thay Ðại Vương nên đối với đức Như Lai qui mạng đảnh lễ chắc sẽ được an vui ».

Vua nghĩ rằng phu nhơn nghe pháp làm Ưu Bà Di còn có sức oai thần dường ấy huống là đức Như Lai Ðẳng Chánh Giác.

Vua Ưu Ðà Diên liền đến chỗ Phật lễ chưn hữu nhiễu ba vòng trình bày sự việc trên rồi bạch rằng: Ngưỡng mong đức Như Lai và hàng Thánh chúng hoan hỉ cho tôi sám hối khiến tội lỗi ấy sớm siêu diệt ».

Ðức Phật ấy nói: «Như lời vua tự thuật vì lầm cho Như Lai và hàng Thánh chúng như phàm nhơn ngu si có lỗi nên vua sanh lòng giận oán.  Nay vua nếu có thể y Phật pháp luật tự ăn năn tội lỗi chẳng có lòng che giấu cùng tận đời vị lai chẳng tái phạm thì ta sẽ nhiếp thọ cho vua tăng trưởng thiện pháp.

Vua bạch rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Vì tôi bị nữ nhơn mê hoặc cuồng loạn điên đảo không hiểu biết nên phát sanh giận dữ, tội nghiệp nầy sẽ đọa địa ngục.  Ngưỡng mông đức Như Lai vì an lạc chúng sanh mà xót thương khai thị lỗi họa siễm khúc hư dối của nữ nhơn, chớ để chúng tôi thân cận nữ nhơn hầu sẽ được mãi mãi thoát các sự khổ lụy ».

Ðức Phật nói: « Ðể sự ấy lại, sao vua cần hỏi sự ấy mà chẳng hỏi sự khác? ».

Vua bạch: »tôi không hỏi sự khác.  Vì nữ nhơn khiến tôi tạo tội địa ngục, nay tôi chỉ muốn biết lỗi họa nữ nhơn siểm khúc hư cuống tà mỵ.  Mông đức Thế Tôn khai thị cho ».

Vua Ưu Ðà Diên ba lần thỉnh hỏi như vậy.

Ðức Phật nói: « Ðại Vương trước phải biết lỗi họa của trượng phu rồi sau sẽ quan sát lỗi họa của nữ nhơn ».

Vua bạch; «Vâng, bạch đức Thế Tôn! Xin thích muốn được nghe.

Ðức Phật nói: «Tất cả trượng phu đều do bốn thứ lỗi lầm bất

thiện nên bị nữ nhơn làm mê loạn.

Một là ở nơi dục nhiễm đam trước không chán ưa thích nữ nhơn mà túng dật, chẳng biết gần gũi Sa Môn và Bà La Môn đủ tịnh giới tu phước nghiệp.  Vì chẳng thân cận những bực như vậy nên những tịch tín, thi la,  đa văn bố thí, trí huệ đều thối thất.  Do vì không có tín giới văn thí huệ nên người ấy chẳng phải thiện trượng phu làm nghiệp đạo ác, không có trí huệ say mê dục lạc, bị dục bắt, bị dục trói, lấy dục làm mạng sống, gần kẻ ngu xa người trí, làm bạn với kẻ ác tạo tội lỗi, tham ưa cảnh bất tịnh của nữ nhơn bèn bị nữ nhơn chế phục như tôi đòi, hệ thuộc sa ngã ở chỗ nữ nhơn, không biết hổ thẹn, gần kề đến ở cửa ghẻ máu mủ hôi tanh mũi dãi thường chảy  như cảnh bất tịnh ở bãi tha ma. Ðến đỗi trái bỏ cha mẹ chẳng biết ơn dưỡng.  Bỏ lìa Sa Môn Bà La Môn, chẳng có lòng tôn trọng cung kính cúng dường.  Với Phật pháp và Tăng chẳng tín kính sẽ mất hẳn Niết bàn giới.  Hạng trượng phu nầy sẽ đọa vào địa ngục Chúng Hiệp và địa ngục A Tì, cũng sẽ phải đọa ngạ quỉ súc sanh không ai cứu được.  Dầu nghe lời dạy của Phật, nhưng vẫn mãi nhớ tưởng nữ nhơn ca vũ đùa cười chẳng biết chán lìa.  Người nầy quen thói ngu ác chẳng thích tu hành sự việc của thiện trượng phu. Ðại Vương nên biết lúc trượng phu thân cận nữ nhơn chính là lúc thân cận nghiệp ác đạo. Ðây là lỗi họa thứ nhứt của trượng phu vậy ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

« Cảnh dục đều khổ

Hạ liệt dơ xấu

Máu mủ tanh hôi

Rất đáng chán sợ

Là chỗ chứa họp

Nhiều thứ lỗi họa

Nào có người trí

Ưua thích cảnh nầy

Như trong hầm tiêu

Dơ uế đầy tràn

Cũng như chó sình

Như dã can chết

Như rừng thây ma

Dầy những uế dơ

Dục nhiễm dơ uế

Ðáng chán cũng vậy

Những người ngu si

Ái luyến nữ nhơn

Như chó sanh con

Chưa từng bỏ lìa

Cũng như ruồi thấy

Ðồ ăn ói mửa

Lại như bầy heo

Ham chỗ dơ dáy

Nữ nhơn hay phá

Giới cấm thanh tịnh

Cũng lại làm hư

Công đức danh văn

Làm nhơn địa ngục

Chướng sanh cõi trời

Nào có người trí

Lại thích cảnh dục

Lại như có người

Uống ăn thuốc độc

Thân tâm đao khổ

Chẳng vận động được

Do dục nhơn nầy

Hay làm gốc khổ

Như thân có đọc

Ngu chẳng hay biết

Cũng như chẳng rõ

Pháp thuật ảo hóa

Vọng theo tìm cầu

Luống tự khổ nhọc

Người ngu cũng vậy

Ðối với dục nhiễm

Thường khổ tham cầu

Phải đọa địa ngục

Hoặc thiết tiệc tùng

Ca vũ kỹ nhạc

Cưới con gái người

Về làm vợ mình

Chứa họp nhiều thứ

Khổ chẳng lợi ích

Người ngu gây tạo

Nghiệp khổ vô lợi

Thêm lớn các tội

Lui mất căn lành

Trong việc vô lợi

Chẳng tiết thân mạng

Do đây sa đọa

Hố sâu ác đạo

Chiêu vời địa ngục

Hoàn sắt cháy đỏ

Núi dao lưỡi nhọn

Tên độc các khổ

Nữ nhơn hay họp

Nhiều sự việc khổ

Giả mượn hoa hương

Ðể chưng diện đẹp

Người ngu ở đây

Vong lầm tham cầu

Gần kề ngợi khen

Cảnh sắc hạ liệt

Thối thất trí huệ

Sa đọa tam đồ

Ðây do ngu si

Nên bị mê hoặc

Như chim biển mệt

Mê mất hướng bờ

Lại như người ngu

Lấy dây sắt nóng

Ðeo vào cổ mình

Như trâu mang ách

Cảnh dục như rượu

Làm say cuồng người

Tại sao người ngu

Chẳng biết ngốc khổ

Hoặc với cha mẹ

Chẳng biết ơn thương

Ðiều do nhục nhiễm

Sanh họa lỗi nầy

Thường với tà dục

Các pháp như vậy

Ca ngợi tập làm

Chẳng biết hổ thẹn

Họ do ngu si

Nên bị mê loạn

Tạo tội ấy rồi

Sẽ đến tam đồ

Người tối cuồng say

Ðam mê cảnh dục

Dầu ơn cha mẹ

Họ cũng bỏ được

Nếu người tham nhiễm

Gần kề cảnh dục

Thì là chống trái

Vô thượng phước điền

Vô lượng câu chi

Vọng tưởng phiền nhiễu

Xoay vần bức não

Từ đây mà sanh

Hoặc lại mong cầu

Danh lợi thế gian

Ðem phi pháp ấy

Khuyên dụ lẫn nhau

Do đây hiện tại

Chiêu vời sự khổ

Chết chắc phải đọa

Ðịa ngục an tỳ

Hiện thấy những khổ

Ðều họp trên thân

Bạn lành lìa xa

Cung trời mất hẳn

Nào có người trí

Ưu thích nơi đây

Thà vào địa ngục

Chạy trên núi đao

Nằm trên lò lửa

Chẳng gần nữ sắc

Nếu người thường nhiễm

Ham mê tà dục

Hư mất rất nhiều

Những sự lợi lạc

Người nữ hay làm

Nhơn các sự khổ

Tham dục hay hoại

Tất cả an lạc

Ác pháp chứa họp

Thiện hữu xa lìa

Ðều do gốc nơi

Tham cầu người nữ

Nếu người được nghe

Lời Phật răng dạy

Ðối với nữ nhơn

Hay sanh chán lìa

Thì là trang nghiêm

Báo trời thanh tịnh

Cũng sẽ mau chứng

Vô thượng Bố đề.

Lại nửa, nầy Ðại Vương! Luận về cha mẹ đều muốn cho con mình được lợi lạc nên hay làm việc khó làm hay nhẫn sự khó nhẫn, dầu  tất cả thứ bất tịnh dơ uế đều chịu được cả, lại muốn thân thể sắc lực của mình mau tăng trưởng nên khiến nó thấy những sự thắng diệu trong Diêm Phù bú mớm nuôi nấng không có lòng mỏi nhàm, lại vì muốn cho con mình được vui sướng nên kinh doanh cầu tìm tài vật để cung cấp đầy đủ cho con và đến nhà người cầu hôn cưới con gái cho con.  Hôn thú xong đứa con ái luyến vợ quên mất cha mẹ. Hoặc nó thấy cha mẹ lần suy già nên khinh khi trái nghịch lãng phí tài vật, hoặc dời cha mẹ cho ở chổ khác. Ðây đều do tham dục làm mê hoặc đên đảo, nên với cha mẹ thì vất bỏ không kính thương nuôi dưỡng, với con gái nhà người thì trân trọng cung kính cung cấp không biết mỏi nhàm,  đây là thành tựu gốc địa ngục, cũng là lỗi họa thứ hai của trượng phu vậy ».

Ðức Thế Tôn kệ rằng:

«Các ông nên biết

Ðối với cha mẹ

Tôn trọng cúng duờng

Người nầy thường được

Thích Phạm Hộ Thế

Vệ hộ phò trì

Hay khiến ở nhà

An ổn khoái lạc

Hoặc nhơn buôn bán

Ði biển phương xa

Qua lại an ổn

Ðược những tài lợI

Chính đây gọi là

Ðại bửu vô gía

Hay cho hiệu qủa

Tên tối thượng điền

Như vậy hiện đời

Qủa báo trân bửu

Ðều do cúng dường

Cha mẹ mà được

Còn ở đời sau

Sẽ được xa rời

Thân hình lừa ngựa

Mang nặng sai khiến

Cũng chẳng sa đọa

Ngục phẩn sông tro

Núi dao mũi nhọn

Ðồng sôi sắc đỏ

Lại ở đời kế

Sanh trong loài người

Giàu có của báu

Thóc lụa dư thừa

Vợ con quyến thuộc

Thảy đều hòa mục

Hoặc đến tương lai

Ðược sanh trên trời

Cung điện vườn tược

Âm nhạc tự nhiên

Tha hồ vui chơi

Hưởng thọ diệu lạc

Ðâu có người trí

Nghe pháp âm nầy

Với ruộng cha mẹ

Chẳng siêng cúng dường.

Lại nầy Ðại vương! Nếu là trượng phu do nơi tà kiến chẳng biết tự thân mau diệt hoại nên gây tạo nghiệp ác mà tự khi dối.  Người ngu si nầy luống bỏ qua thời giờ, Như gổ đá chạm trổ làm thành, dầu hình giống người mà không hiểu biết quen làm tham dục, thế là thành tựu nghiệp nhơn ác đạo. Ðây là lỗi thứ ba của trượng phu».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Trượng phu thì dục

Làm cho mê loạn

Nên thường gây tạo

Các thứ tội ác

Ðiên đão tối tăm

Che chướng tâm họ

Nhơn đó sẽ sanh

Ngục tù ác đạo

Những kẻ tà hạnh

Sẽ còn xa lìa

Tất cả thánh hiền

Cũng chẳng cung kính

Các hàng Sa Môn

Do điên đảo kiến

Nhẫn đến qui mạng

Núi sông tà mị

Do vì tham dục

Hoặc lại giết hại

Các loài cầm thú

Thờ tế thần kỳ

Nhơn vì đảo kiến

Phi pháp cầu phước

Do đây lìa hẳn

Tất cả an lạc

Nếu ở trong hàng

Người tạo ác nầy

Chẳng biết tịnh tín

Hung hiểm không thẹn

Những người như vậy

Lìa hẳng Hiền Thánh

Họ chắc sẻ đọa

Ðịa ngục kêu la

Hoặc vì tham dục

Bức khổ người khác

Sẽ đọa địa ngục

Ðốt cháy tột đốt cháy

Lại vì đảo kiến

Với Phật pháp tăng

Chẳng thể thân cận

Cung kính cúng dường

Pháp bửu chánh giáo

Mà chẳng lắng nghe

Xa lìa thánh hiền

Sa đọa ác thú

Ví thế người trí

Ðã được thân người

Chớ nên lầm lẫn

Ðiên đảo vọng kiến

Nên tu bố thí

Và giữ tịnh giới

Sẽ được sanh thiên

Chứng đạo Bồ đề

Lại nầy Ðại Vuơng! Hoặc có trượng phu vì thân mạng mình mà quá lao nhọc chứa họp tài vật, rồi bị nữ nhơn ràng buộc phải cung phụng như tôi đòi nên lại càng tham cầu của báo chẳng bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn, họ cũng cam chịu luật vua trị phạt.  Thấy nữ nhơn buồn rầu họ liền tự nghĩ nay tôi phải làm sao cho nàng vui vẻ? Những trượng phu nầy là tôi tớ của tham dục, với cảnh hạ liệt bất tịnh ấy lại tưởng là tịnh mà lại sanh lòng ái nhiễm.  Lúc gần kề nữ nhơn như vậy chính là tạo thành nghiệp ác đạo. Ðây là lỗi thứ tư của trượng phu vậy ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

«Người tham dục sai mê

Họ thiệt không an lạc

Vì gần kề ác pháp

 

Chẳng gọi thiện trượng phu

Nếu người tự phóng vật

Không biết gìn cấm giới

Tùy tâm ý mà làm

Hư mất những phước lợi

Người không trí huệ kia

Hành các pháp súc sanh

Chạy đuổi theo ngũ sắc

Như theo thích phẩn dơ

Người ngu chẳng biết xem

Lỗi họa của nhục nhiễm

Vọng tưởng là ân trọng

Như người mù lòa kia

Bị sắc dục trói buộc

Thêm lớn lòng ái dục

Dường như loài dã can

Chẳng rời khỏi tha ma

Nơi thanh hương vị xúc

Mà sanh lòng ái nhiễm

Luân chuyển trong sanh tử

Như con khỉ cột

Vì vô minh bao che

Bị nữ nhơn mê loạn

Như kẻ chợ cầu lợi

Dối phỉnh đến thân cận

Người ngu thân cận dục

Là vào cảnh giới ma

Dường như  Ế Ðồ Ca

Thèm ưa mùi phẩn dơ

Cũng như trận mưa đá

Hay tổn hại lúa mạ

Thợ gốm thường gần lửa

Phần nhiều bị phỏng nóng

Những người chưa kiến đế

Bị dục mất pháp lành

Như gió thổi cám nhuyễn

Nghiã ấy cũng như vậy

Giả như thiện trượng phu

Bị kẻ nhơn bắt

Thà chiu khổ nạn nầy

chẳng nên gần nữ nhơn

Nếu ham thích nữ sắc

Lòng tham cầu càng nhiều

Người phàm ngu thủ tướng

Thêm lớn lòng ái dục

Như trong mùa hạ nóng

Ði lâu trong đồng hoang

Khát quá uống nước mặn

Uống xong khát càng tăng

Người chưa thấy chơn thiệt

Ngu si luống sanh sống

Thân cận cùng nữ nhơn

Tham dục ái vững chắc

Nếu người chạm rắn độc

Thì bị rắn làm hại

Người phàm phu phạm dục

Bị dục hại cũng vậy

Ví như bình màu đẹp

Trong đựng toàn thuốc độc

Trong bình thiệt đáng sợ

Mặt ngoài hiện đoan nghiêm

Trang sức cho nữ nhơn

Bảo họ là sinh đẹp

Thân họ rất dơ dáy

Như túi da đầy phẩn

Lại như lấy lụa màu

Quấn lấy lưỡi dao bén

Trang sức cho nữ nhơn

Nghiã ấy cũng như vậy

Như lửa đầy hố sâu

Không khói hay đốt cháy

Nữ nhơn cũng như vậy

Bạo ác không xót thương

Như thây chó thây rắn

Xấu dơ mà rã thúi

Cũng như đốt phẩn dơ

Mọi người đều gốm nhờm

Thây chó rắn cùng phẩn

Dầu rất đáng gớm nhờm

Nhưng các nữ nhơn kia

Ðáng gớm lại càng hơn

Ví như thuở kiếp hoại

Ðại địa đều nổi lửa

Rừng rậm những cỏ cây

Tất cả đều bị cháy

Loài vật to ở biển

Nước cạn không lần hết

Tu Di các bửu sơn

Thế giới bị cháy khắp

Thưở kiếp thiêu như vậy

Ðốt cháy cả núi biển

Không có chúng sanh nào

Mà có người cứu được

Nhơn ái dục nữ nhơn

Ðốt hại các ngu phu

Dường như kiếp hỏa tai

Tất cả bị cháy hết

Thân bất tịnh thường chảy

Mũi dãi đàm máu mủ

Sao kẻ ngu mê kia

Lại ái luyến thân ấy

Gân xương kết chỏi nhau

Gói ghém nhờ da thịt

Hôi dơ rất đáng gớm

Như đồ ăn thiêu bỏ

Cũng như của kho vựa

Trấu rơm thường bừa bãi

Thân nầy nhiều dơ xấu

Sung mãn cũng như vậy

Gan mật cật tì vị

Tim phổi ruột phẩn dơ

Cùng óc tủy mủ máu

Tám vạn hộ trùng nhỏ

Ở đó thường ăn nút

Các người ngu tối tăm

Lưới si thường quấn trùm

Không hiểu rõ điều ấy

Ăn uống cặn bã thừa

Chín lỗ thường chảy luôn

Thân tội lỗi như vậy

Do nghiệp dơ đời trước

Người ngu ham nữ nhơn

Ái luyến nơi thanh sắc

Do đây sanh nhiễm trước

Chẳng từng biết như thiệt

Như ruồi thấy ói mửa

Liền sanh lòng ưa thích

Người ngu ưa nữ nhơn

Cảnh giới cũng như vậy

Nghiêng ngả nơi nữ sắc

Thường ố quế thân mình

Tại sao người ngu kia

Thích gần kề nơi ấy

Như chim chóc kiếm ăn

Chẳng biết tránh lưới bẫy

Tham ái nơi nữ nhơn

Bị hại cũng như vậy

Ví như cá trong nước

Lội bơi trước người chài

Liền bị họ bắt được

Há chẳng là tự hại

Nữ nhơn như người chài

Siểm cuống khác vì lưới

Nam tử đồng với cá

Bị bắt cũng như vậy

Dao bén của sát nhơn

Dầu cũng là đáng sợ

Dao bén nữ nhơn kia

Tổn hại lại còn hơn

Như bướm đáp lửa đèn

Và lúc nhà bị cháy

Côn trùng bị thiêu đốt

Không ai cứu vớt nó

Mê say nơi nữ nhơn

Bị lữa dục đốt cháy

Do đây đọa ác thú

Không được cứu cũng vậy

Những người ngu tà hạnh

Ái luyến thê thiếp người

Vọng sanh tưởng ưa thích

Dường như gà trống nhà

Cũng như chim trĩ rừng

Lầm vào chỗ giết hại

Nhơn đó tự tổn thương

Mà không ai cứu giúp

Bỏ rời Phật chánh pháp

Gần kề nữ nhơn kia

Do nghiệp nhơn duyên nầy

Sa đọa ba ác đạo

Lại như bầy khỉ kia

Chuyền nhảy trong gộp cây

Tất sẽ bị tổn thương

Há chẳng vì tham ngu

Cũng vậy người tham dục

Với các nữ nhơn kia

Bị lưới si chụp bắt

Luôn bị khổ sanh tử

Như người tội thế gian

Bị xử giáo nhọn đâm

Kẻ mê say dâm dục

Thường luyến rừng gươm nhọn

Như dùng ngọn lửa mạnh

Ðốt nấu vạc nước sôi

Ðem bắp mè ném vào

Theo nước sôi trôi chìm

Cũng vậy người tham dục

Chẳng hiểu biết thiện ác

Chết sẽ đọa ác đạo

Bị nấu trong vạc sôi

Số lớn của vạc sôi

Sáu mươi bốn câu chi

Những kẽ gây nghiệp ác

Lấy đó làm chỗ ở

Mỗi mỗi vạc như vậy

Rộng lớn một do tuần

Lửa mạnh đốt khắp bề

Ðáy và bốn bên vạc

Có kẻ mãn trăm năm

Hoặc hai ba bốn trăm

Chịu khổ nung nấu nóng

Ðều do nghiệp mình tạo

Ngục tốt cầm móc bén

Thỉnh thoảng lại móc ra

Da thịch đều nhừ rã

Chỉ còn lại xương trắng

Bấy giờ các ngục tốt

Lại đem đến chuồng sắt

Lấy chài đâm giã nát

Không ai cứu giúp được

Bấy giờ các xương tủy

Ðều nát nhỏ như bụi

Do gió nghiệp thổi đến

Chết rồi mà sông lại

Nếu có kẻ xâm bức

Vợ con của kẻ khác

Sẽ phải leo gai sắt

Và bị nạn búa chày

Thiết xoa ba chia nhọn

Hoặc có bốn năm chia

Xâm bức vợ con người

Sẽ bị hình phạt ấy

Lại có quạ mỏ sắt

Mổ moi lấy tủy óc

Các bầy sói dã can

Tranh đến táp liếm ăn

Người tà dục như vậy

Sẽ đọa địa ngục phẩn

Hoặc chạy trên mũi dao

Cũng phải trèo núi dao

Người tà dục như vậy

Sẽ đọa ngục nóng đốt

Ðã bị khổ cháy thiêu

Rồi đài qua ngục băng

Người tà dục như vậy

Cũng đọa ngục cực nhiệt

Hiều kiếu và đại kiếu

Cùng qua ngục hắc thằng

Người tà dục như vậy

Sẽ chìm sông hèm nóng

Lại trãi qua ngục tro

Chưa tới đáy đã chết

Có ngục tật lê sắc

Năm gốc gai nhọn bén

Bị chó sắt rượt cắn

Sợ chạy vào rừng gai

Ái luyến nơi nữ nhơn

Ðọa vào chỗ đại bố

Hoặc phải nuốt hoàn sắt

Hoặc phải uống nước đồng

Có hai núi sắc nóng

Kia đây ép vào nhau

Người tham dục ngày xưa

Nay bị khổ trong ấy

Lúc khổ như vậy

Ðều không ai cứu giúp

Bị tội báo khổ ấy

Ðều do nghiệp mình gây

Người đồng vui ngày trước

Nay nào thấy họ đâu

Chỉ riêng mình chiệu khổ

Họ chẳng đến cứu nhau

Do vì ở đời trước

Tự gây tạo tội nghiệp

Dầu cho đến cha mẹ

Cũng chẳng cứu nhau được

Do vì ở đời trước

Tự gây tạo tội nghiệp

Dầu cho đến con cái

Cũng chẳng cứu nhau được

Do vì ở đời trước

Tự gây tạo tội nghiệp

Dầu cho đến anh em

Cũng chẳng cứu nhau được

Do vì ở đời trước

Tự gây tạo tội nghiệp

Dầu cho đến chị em

Cũng chẳng cứu nhau được

Do vì ở đời trước

Tự gây tạo tội nghiệp

Dầu cho đến bằng hữu

Cũng chẳng cứu nhau được

Kẻ ngu vì tà dục

Tham tìm cầu nữ nhơn

Nơi địa ngục vô gián

Bị những khổ như vậy

Nói nữ nhơn bất tịnh

Dơ xấu nhiều như vậy

Chỗ kẻ ngu đến gần

Người trí đều lìa xa

Thân cận nữ nhơn kia

Rất là tột hạ liệt

Là ác trong những ác

Nào có đáng vui ưa

Các phàm phu tham dục

Thường ôm ấp túi phẩn

Do nghiệp nhơn duyên nầy

Sẽ nhận vô lượng khổ

Người ngu vì nữ nhơn

Cam chịu những hình phạt

Tù trói và đáng đập

Vẫn không lòng chán lìa

Người ngu vì nữ nhơn

Bị các thứ thiêu hại

Hay nhịn chịu khổ đau

Vẫn không lòng chán lìa

Hoặc đặt trên cây nhọn

Hoặc giết hoặc nhận nước

Hoặc ném vào hố to

Chịu đủ mọi khổ độc

Dầu thấy khổ như vậy

Còn ở trong dâm dục

Khen gợi các nữ nhơn

Chưa hề biết chán lìa

Hoặc có người trí ít

Biết là gốc sự khổ

Biết mà vẫn thân cận

Như keo sơn gập lửa

Nghe lời Phật răng dạy

Dầu có lòng tin nhận

Vẫn nuôi chứa nữ nhơn

Ðông nhiều như bầy dê

Hoặc nghe lời Phật dạy

Vừa khởi lòng hối nhàm

Gây lát hại sanh tham

Như bịnh độc lại phát

Dường như  heo bị bố

Tạm dừng trong gây lát

Nếu thấy vũng phẩn dơ

Lòng tham ái lại sanh

Người ngu nghe pháp rồi

Tạm thời lòng kinh sợ

Lúc sau thấy sắc dục

Lòng tham ái lại sanh

Dường như có trượng phu

Từ trên thân đầu mình

Lột bỏ vòng hoa vàng

Lại đội nón sắt nóng

Người ngu vì tham dục

Ném bỏ lời Phật dạy

Tham cầu pháp hạ liệt

Gây tạo các tội nghiệp

Người say mê sắc dục

Ðọa trong cõi Diêm La

Thường nuốt hoàn sắt nóng

Lại uống nước đồng sôi

Người sai mê sắt dục

Bỏ lành mà làm quấy

Bỏ rời chỗ thanh lương

Ðến hẳng cõi Diêm La

Nếu người có trí huệ

Nghe Phật nói pháp nầy

Phải bỏ tất cả dục

Mau cầu đạo xuất ly ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rồi, vua Ưu Ðà Diên bạch rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Những lời vừa được nghe đây thật là hi hữu hi hữu. Ðức Như Lai Ứng Cúng Ðẳng Chánh Giác khéo nói lỗi họa của sắc dục.  Nay tôi quy y Phật Pháp Tăng tam bửu.  Từ đây đến trọn đời tôi quy y Phật Pháp Tăng làm Ưu Bà Tắc, ngưỡng mong đức Thế Tôn nhiếp thọ tôi ».

Ðức Phật nói kinh nầy rồi, vua Ưu Ðà Diên và các đại chúng Trời Người thế gian Thiên Long Bát Bộ nghe lời đức Phật dạy tất cả đều hoan hỉ phụng hành.

PHÁP HỘI ƯU ÐÀ DIÊN VƯƠNG

THỨ HAI MƯƠI CHÍN

HẾT