PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 9: THỌ KÝ CƯU-BÀN-TRÀ VƯƠNG

Khi ấy, trong hội có mười tám ức Cưu-bàn-trà vương, thấy các A-tu-la và Ca-lâu-la, các Long vương cúng dường rồi tâm sinh vui thích. Lại nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, cùng nhau tán thán:

–Đức Như Lai thành tựu trí tuệ tối thượng, đối với tất cả pháp không có nghi hoặc, không mừng không giận, không sinh phân biệt, kham nhận sự cúng dường của hàng trời người. Cũng như biển cả rộng lớn thênh thang không động, không vọt, vắng lặng yên tĩnh. Công đức của Như Lai cũng như vậy.

Lúc đó, Cưu-bàn-trà vương cùng các quyến thuộc đều phát tâm thanh tịnh cúng dường, dùng sức thần thông hóa ra mười tám ức màn báu, các màn báu này khéo léo thù thắng vi diệu tuyệt vời, đều dùng chỉ báu trang trí thứ tự như: Màn bằng chỉ vàng ròng, màn bằng chỉ bạc, màn bằng phệ-lưu-ly, màn bằng pha-chi-ca, màn bằng chân châu đỏ, màn bằng tạng sử tạng, màn bằng châu mã tạng… Nếu màn chỉ vàng thì rủ tràng hoa bạc; nếu màn bằng chỉ bạc thì rủ tràng hoa vàng; nếu màn phệ-lưu-ly thì rủ tràng hoa pha-chi-ca; nếu màn phachi-ca thì rủ tràng hoa phệ-lưu-ly; màn chân châu đỏ thì rủ tràng hoa châu sử tạng; nếu màn bằng châu sử tạng thì rủ tràng chân châu đỏ; nếu màn châu mã tạng thì rủ tràng bằng các báu đang xen kẽ nhau trông rất ham thích. Lại hóa ra mười tám ức xe báu vi diệu, nào là xe vàng cho đến xe châu mã tạng. Trên xe ấy lại hiện mười tám ức tàn lộng vi diệu tối thượng. Mỗi mỗi tàn lọng tinh xảo khéo léo khác nhau, sườn được đan bằng trăm cộng làm cốt trang trí các báu, hoặc có cáng làm toàn bằng vàng, lần lượt cho đến cáng làm bằng phệlưu-ly. Dưới tàn lọng ấy rủ các vòng hoa như vòng hoa vàng ròng, cho đến vòng hoa, làm bằng bảo châu Ma-ni. Các tàn lọng này được dùng chân châu đỏ đen khéo léo thành lưới bao phủ lên trên. Khi ấy Cưu-bàn-trà đều đi trên xe báu ấy cầm tàn lọng trổi các kỹ nhac, ở trên hư không nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng hoa bảy báu rải lên Như Lai, rải rồi lại rải nữa, rồi lại bước xuống xe lễ sát chân Đức Như Lai, xong đứng qua một bên chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng:

Mâu-ni Thánh chúa hiện thế gian
Như núi Lô sơn rực biển cả
Lìa mọi lo sợ không động xuất
Kham nhận cúng dường vi diệu này.
Thường trụ Tam-ma-địa vắng lặng
Diễn nói các pháp không đắm trước
Xả trừ kiêu mạn các cấu nhiễm
Quán sát thế gian chỉ danh tưởng.
Rõ biết các pháp như huyễn hóa
Cũng như trong mộng thọ dục vui
Như trăng in nước thể không thật
Người trí nên quán sát như vậy.
Thành Càn-thát-bà vốn không có
Dù cầu chỗ nào cũng không được
Nên biết chỉ dùng giả danh nói
Các pháp thế gian đều như vậy.
Chúng con đã nhất tâm cúng dường
Xe báu lọng báu và màn báu
Cho đến các giọng ca âm nhạc
Như Lai quán đó như tiếng vang.
Con nguyện thành Phật như Thế Tôn
Vì chúng sinh nói pháp như huyễn
Đều khiến xa lìa nhân hoặc nghiệp
Cùng chứng Bồ-đề đạo vắng lặng.
Biết được tâm niệm của các
Cưu-bàn-trà, từ trong miệng
Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn.

Tỳ-kheo Mã Thang thấy ánh sáng này rồi chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi:

Điều Ngự thị hóa vì nhân gì
Hào quang thanh tịnh khó nghĩ bàn
Chúng đây muốn biết lý do ấy
Cúi xin Như Lai mau diễn nói.
Thấy từ mặt Phật hiện điềm này
Chư Thiên nhân dân đều nghi ngờ
Xin Phật thương xót các quần sinh
Nói việc phóng quang hy hữu này.
Ai ngày hôm nay phát đại tâm
Muốn ở chỗ Phật nghe chánh pháp
Người nào phát tâm cúng dường Phật
Vì nói công đức đã đạt được.
Người nào đạt hạnh hữu vi ấy
Sát-na lìa được các lỗi lầm
Người nào chứng được môn thật tướng
Ý vui tịch tĩnh không lay động.
Người nào được đạo hàng các ma
Người nào tán thán công đức Phật
Người nào đoạn hoặc vượt ba cõi
Dứt trừ triền cái tâm thư thái.
Đại chúng đều sinh ý cung kính
Muốn nghe tiếng vi diệu Như Lai
Nhân gì phóng ánh sáng tịnh này
Xin quyết chúng nghi phân biệt nói.

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng:

Hay thay, Mã Thắng hỏi nghĩa này
Vì làm nhiêu ích lợi thế gian
Ta nay nói rõ việc phóng quang
Các ông nên nhất tâm lắng nghe.
Nay đây cả chúng Cưu-bàn-trà
Cúng dường rộng lớn tịnh phước nghiệp
Đang đứng chắp tay ở trước ta
An trụ thật tế tâm không động.
Dùng sức trí tuệ khéo tu tập
Khởi tâm đại Bi lợi hữu tình
Sau sẽ thoát khỏi thân quỷ thú
Quyết định vãng sinh cõi thù thắng.
Được làm chủ Đao-lợi Thiên cung
Thân cận hầu hạ các Như Lai
Thông đạt các pháp không nghi ngờ
Như đèn sáng lớn xua bóng toi.
Vị lai lại quá hơn ức kiếp
Nghiêm tịnh vô biên quốc độ Phật
Cúng dường hà sa Phật Thế Tôn
Mặc giáp tinh tấn tu các hạnh.
Nhiêu ích nhiếp thủ các hữu tình
Quyết định tự biết sẽ thành Phật
Và sẽ giáng sinh vào trong thành
Do vậy có hiệu Trừ Nghi Phật.
Thường nói pháp tịch tĩnh tối thượng
Người nghe tâm tịnh lìa các nghi
Đều nguyện cầu đến đại Bồ-đề
Cứu vớt chúng sinh lên bờ giác.
Ta nay đã đáp lời ông hỏi
Khiến cả chúng hội tâm an ổn
Nên nay thọ ký Cưu-bàn-trà
Ở đời vị lai được thành Phật.

Print Friendly, PDF & Email