PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 18: VÀO THÀNH LỚN KHOÁNG DÃ THỌ THỰC

Lúc đó Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ được thọ ký mãn nguyện rồi, tâm được an ủi sinh đại hoan hỷ, vui thích phấn khởi đến trước Phật bạch rằng:

–Bạch Thế Tôn! Nay con ân cần thỉnh Thế Tôn đến nghỉ tại cung Bí mật của con, con xin cúng dường bảy ngày và cung thỉnh Bồ-tát, Thanh văn, đại chúng, ngưỡng mong Phật Từ Bi thương xót nhận thỉnh. Vì sao? Thưa Thế Tôn! Vì trong thành lớn Khoáng dã có rất nhiều Dạ-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, Tất-xá-tả, Càn-thát-bà, Mahầu-la-già… cùng các loài chúng sinh khác đều ở trong đó, để cho chúng được thấy Thế Tôn, từ đó được lợi ích an lạc nhiều kiếp, dứt trừ tâm hung ác tàn bạo. Lại cũng khiến cho Tứ đại Thiên vương và các quyến thuộc được lợi ích an ổn trong nhiều kiếp. Nếu Thế Tôn thương xót con, thì đến cung của con; Bồ-tát, Thanh văn tùy ý thọ cúng. Nhờ công đức đó khiến cho vô lượng chúng sinh tăng trưởng căn lành, lại khiến chúng con viên mãn ý nguyện.

Sau khi Bồ-tát Kim Cang Thủ thưa thỉnh, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.

Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ biết Phật im lặng nhận lời, tâm sinh hoan hỷ phấn khởi vui vẻ, liền đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu bên phải bảy vòng, rồi vội rời khỏi chúng hội, trở về thành lớn Khoáng dã nơi ngài đang ở.

Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ về cung mình rồi, liền suy nghĩ: “Ta nay cúng dường như thế nào? Y theo cảnh giới trang nghiêm nào để trang nghiêm, khiến cho các Thiên tử cõi trời Dục giới, Sắc giới khởi tâm hy hữu, lại khiến các Đại Bồ-tát trong mười phương thế giới đến tập hội đều sinh tâm hoan hỷ. Lúc đó, ta sẽ cúng dường rộng lớn lên Thế Tôn.”

Nghĩ như vậy rồi, Kim Cang Thủ tự nhớ lại: “Vào một thuở xa xưa, đêm đó, Đức Phật nhập Tam-ma-địa, định ấy gọi là Tịch tĩnh chẳng nghĩ bàn sở hành quảng đại. Ta cũng theo Phật nhập vào định đó. Về phương Đông, cách thế giới này quá hằng hà sa số cõi Phật, có một thế giới tên là Vô biên công đức bảo trang nghiêm, cõi ấy có Đức Phật hiệu là Trang Nghiêm Vương. Hóa chủ Thế Tôn ở cõi Phật ấy thọ ký Bồ-đề cho mười ngàn Bồ-tát. Lúc đó ta thấy cõi Phật ấy thật là chẳng thể nghĩ bàn, trời, người trang nghiêm, thù thắng hơn tất cả việc trang nghiêm vi diệu. Vậy nay, ta nên theo cách thức trang nghiêm ở cõi Vô biên công đức bảo trang nghiêm mà trang nghiêm, để cúng dường lên Thế Tôn.”

Khi ấy, Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nhập vào chánh định Đại trang nghiêm vương. Ở trong chánh định quán sát như thật, thấy ở thế giới Vô biên công đức bảo trang nghiêm kia đầy đủ các thứ vi diệu đặc biệt. Theo như sự quán biết đó, liền vận thần lực, ở trong thành lớn Khoáng dã này xếp đặt trang nghiêm không khác gì thế giới kia. Thế giới Vô biên công đức bảo trang nghiêm kia, Đông, Tây, Nam, Bắc, ngang dọc bằng phẳng sáu mươi bốn dotuần, lấy lưu ly xanh làm đất, đế thanh đại bảo làm tường, rủ hoa châu anh lạc, trang nghiêm các thứ báu, vàng Diêm-phù-đàn làm hoa sen, cành lá bằng các báu, các thứ báu anh lạc xen lộn trải ra. Lại có vô số y báu cõi trời, có vô số châu anh trang sức, lại có vô số gấm lụa đẹp đẽ lạ thường, dùng vô số vòng hoa báu đẹp vi diệu rủ xuống, hương đốt, hương xoa các bình quý báu cũng vô số. Ai nấy nhìn thấy, ý sinh vui vẻ cho là lạ thường, hoặc thân hoặc tâm hoan hỷ khoái thích. Xuất hiện vô số báu công đức, lại hiện vô số sắc tướng trang nghiêm, lại có trăm ngàn tòa Sư tử trang nghiêm tuyệt đẹp, gối báu gát chân, võng báu chéo nhau, trang nghiêm hoa báu, rủ lưới chân châu, cất chứa giáp vòng cao đến tám bước. Lại trải ra vô số thiên y, trên hư không lại có lưới báu rủ che. Các thứ trang nghiêm vi diệu như vậy, ở trong các thế giới lớn khác xưa nay chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe. Lại sửa soạn thức ăn trăm vị thanh khiết thượng diệu. Lại sắp xếp trăm ngàn tòa Sư tử, trang nghiêm đẹp đẽ đặt trên không trung. Mỗi mỗi tòa Sư tử trên không tự nhiên có các bảo cái đẹp rủ che, trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường đầy đủ các tướng.

Bấy giờ Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ ở trong định xếp đặt các tướng thù thắng tuyệt diệu như vậy, bày tòa Sư tử trang nghiêm xong. Sau khi xả định thì trời vừa sáng, sửa soạn thức ăn thanh khiết rồi, thân tâm thanh tịnh chuẩn bị cúng dường Thế Tôn Như Lai và Bồ-tát, đại chúng.

Lúc đó, đã quá đêm, Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ bảo Tứ đại Thiên vương:

–Này các nhân giả! Các vị nên biết, nay ta thỉnh Phật và Đại Bồ-tát, các chúng Thanh văn đến cung Bí mật của ta để cúng dường bảy ngày. Đức Thế Tôn vì thương xót ta nên đã nhận lời. Các vị đều có thần lực, có nhiều quyến thuộc, trong bảy ngày đêm chớ sinh buông lung, tâm chớ khởi loạn, cũng nên nghĩ mọi việc, chuyên nhất tinh cần cúng dường Đức Phật. Cho đến tất cả Dạ-xoa, La-sát, Tấtlệ-đa, Cưu-bàn-trà, Tất-xá-tả, Càn-thát-bà, Ma-hầu-la-già… cùng các loài chúng sinh khác ở trong thành lớn Khoáng dã này, đem lời của ta mà nói với họ: “Các chúng nên biết! Bồ-tát Kim Cang Thủ thỉnh Phật Thế Tôn đến thành lớn Khoáng dã này cúng dường bảy ngày. Vậy các chúng nên nhiếp các nhuế ác, phát tâm thanh tịnh, khởi ý hoan hỷ rộng lớn, trang nghiêm cúng dường Đức Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp.”

Khi ấy Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ bảo người con trưởng Kim Cang Quân:

–Này Hiền giả! Nay ông hãy tự dùng thần lực đến Phạm giới, từ Phạm chúng thiên đến Sắc cứu cánh thiên, đến các chư Thiên ấy bảo rằng: “Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ thỉnh Phật Thế Tôn đến cung Bí mật trong thành lớn Khoáng dã cúng dường bảy ngày. Chư Thiên các vị muốn được thấy Phật, thì nên đến đây.”

Kim Cang Quân người con trưởng của Bí mật chủ, vâng lệnh cha và làm y như lời dạy.

Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ lại bảo người con thứ Diệu Tý:

–Này Hiền giả! Nay ông hãy tự dùng thần lực đến Địa cư thiên, rồi đến Không cư thiên, Đâu-suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên, đến những nơi ấy bảo: “Nay Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ thỉnh Phật Thế Tôn đến cung Bí mật trong thành lớn Khoáng dã cúng dường bảy ngày. Chư Thiên các vị! Ai muốn thấy Phật, thì hãy mau đến đấy.”

Thứ tử Diệu Tý theo lời cha và làm y như lời dạy.

Lúc đó, chỉ trong khoảng sát-na có vô số trăm ngàn Thiên tử ở Dục giới, Thiên tử ở Sắc giới, đông đảo đến trăm ngàn do-tuần, đầy chật cả hư không.

Lúc đó đã qua đêm, Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ, liền vì Thế Tôn mà xếp đặt ngọa cụ trang nghiêm xong, gối phải quỳ sát đất chắp tay chí thành hướng về Thế Tôn nói kệ vi diệu khuyến thỉnh:

Lành thay, Nhân Trung Tôn tối thắng!
Lành thay, nhân Trung Tôn Thượng Sĩ!
Thế Tôn thù thắng xin giáng lâm
Khi Phật Đại Mâu-ni đã đến.
Lành thay, Lưỡng Túc Tôn tối thắng!
Lành thay, Lưỡng Túc Tôn tối thượng!
Lưỡng Túc Tối Thắng xin giáng lâm
Khi Phật Đại Mâu-ni đã đến.
Phật, Đại Liên Hoa tịnh giới sinh
Nước định tinh tấn thường tăng trưởng
Như ong tìm hoa đều trở về
Tịch Tĩnh Liên Hoa nguyện giáng lâm.
Trước tiên an lập bốn Thánh đế
Mắt hiền Từ bi quán sát khắp
Thường hay rống lên tiếng vô ngã
Phật, Đại Sư Tử nguyện giáng lâm
Giới là gốc rễ, niệm là cành
Giác chi hoa đẹp thường tươi tốt
Giải thoát trí quả thật tròn đầy
Phật, Đại Thọ vương nguyện giáng lâm.
Diệu tuệ thậm thâm thêm rộng lớn
Nước định vắng lặng càng mát mẻ
Các hạnh tỏa sáng Đại Đạo Sư
Phật, công đức hải nguyện giáng lâm.
Thành tựu đại Bi lễ cát tường
Đại tuệ sáng suốt trang nghiêm khắp
Hoa sen khai giác chúng đều về
Phật, Nhật Quang Minh nguyện giáng lâm.
Chánh ngữ chấn phục các tà luận
Cây thuốc giải thoát cứu bệnh nặng
Bầy nai tiểu căn đều khai sáng
Phật, Đại Sơn Vương nguyện giáng lâm.

Lúc đó Đức Thế Tôn nhận lời cầu thỉnh chí thành ân cần của Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ, biết giờ đã đến liền bảo chúng Tỳ-kheo:

–Các vị hãy đắp y cầm bát đến chỗ của Kim Cang Thủ. Vị ấy đã thỉnh, xin cúng dường bảy ngày. Nay đã đến giờ, chúng Tăng cùng đến, nên nhờ người coi giữ Tăng phòng. Nay trong chúng này, các vị nào đã được thần thông, Bồ-tát, Thanh văn mỗi mỗi đều tự dùng thần lực bay lên hư không mà đi, còn các vị nào chưa đủ thần lực thì nên nương vào ánh sáng tròn đầy thanh tịnh của Như Lai bay lên không mà đi.

Nói rồi, Đức Thế Tôn liền ẩn thân không hiện rời khỏi núi Thứu phong, thành Vương xá. Bồ-tát, Thanh văn cung kính vây quanh, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp nơi. Các thiện nam, thiện nữ kẻ trước người sau ca vịnh tán thán và trổi lên trăm ngàn ức âm nhạc chấn động đại địa, trời mưa xuống đủ loại hoa báu đẹp lạ thường, ở trong cõi ấy hiện ra các đại oai lực của Phật: Tướng đại thần thông của Phật tướng đại thi tác của Phật, tướng đại biến hóa của Phật, tướng đại cát tường của Phật, tướng đại thắng quang của Phật, tướng đại oai nghi của Phật, đại du hý của Phật v.v… tự tại bay trong hư không, đến thành lớn Khoáng dã.

Đức Thế Tôn bay giữa hư không cũng như con ngỗng chúa, đến đi an tường bay đi tự tại. Các chúng Thiên tử ở Dục giới, Sắc giới, từ xa thấy Thế Tôn bay cao lên hư không cũng như con ngỗng chúa uyển chuyển tự tại, đều sinh hoan hỷ khoái thích vui mừng. Lại như mặt trời mới mọc trong sáng đáng yêu, như trăng tròn trịa rạng ngời vô tận, các sao vây quanh, như chúa trời Đế Thích được thiên chúng vây quanh, như Đại Phạm vương được Phạm chúng quay quanh, Thiên chúng thấy rồi khởi tâm thanh tịnh hy hữu, tất cả đều cầm đủ loại hương hoa cúng dường Đức Phật như: hoa Ưubát-la, hoa Câu-mẩu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca, hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Ba-lợi-chất-đa-la, hoa Ma-ha ba-lợi-chất-đala, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha mạn-thù-sa, hoa Khả ái, hoa Đại khả ái, hoa Luân đại luân, hoa Lục sinh chư và các loại hương hoa thù thắng vi diệu khác. Các loại hoa này đều có trăm cánh hoặc ngàn cánh cùng với hoa Diệm quang, hoa Quang vị, hoa Biến hương, hoa Thường hương, hoa Thường khai, hoa Duyệt mục. Các loại hoa này và vô lượng hương hoa thù thắng vi diệu khác, rải khắp lên Đức Phật, rồi lại dựng tràng phan vi diệu đặc biệt, trổi lên trăm ngàn khúc nhạc lạ thường.

Khi ấy Đức Thế Tôn hiện ra các tướng thù diệu, hương hoa, tràng phan, trổi các âm nhạc, các việc trang nghiêm như vậy, trong khoảnh khắc đã đến thành lớn Khoáng dã. Nhưng trước đó Đức Phật và đại chúng Bồ-tát, Thanh văn từ trên hư không hạ xuống cung của Tỳ-sa-môn Thiên vương.

Lúc ấy khắp đại địa chấn động, nhưng rất nhu nhuyến, khả ái lạ thường và cũng không nhiễu não tất cả chúng sinh.

Bấy giờ Tứ đại Thiên vương biết Đức Phật Thế Tôn đã đến thành Khoáng dã, đều từ chỗ mình trấn giữ, cùng các quyến thuộc đem đủ loại hương hoa vi diệu lạ thường đi đến chỗ Phật. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân Phật và rải các loại hương hoa vi diệu đang mang theo để cúng dường Đức Phật rồi chắp tay chí thành lui lại đứng sang một bên, các quyến thuộc cũng chí thành đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng chắp tay. Đức Phật liền vì Tứ đại Thiên vương, quyến thuộc và cả chúng hội tuyên nói pháp yếu. Khi ấy có mười ngàn Dạxoa, La-sát, Rồng, Càn-thát-bà, Cưu-bàn-trà v.v… trong hội thấy tướng thù thắng của Phật liền phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ. Trong số cung tần, quyến thuộc của Tứ đại Thiên vương, có mười ngàn thiên nữ phát tâm hướng đến quả vị Giác ngộ.

Lúc đó Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ cùng quyến thuộc của mình, theo như thế giới Vô biên công đức trang nghiêm, đem các loại hương hoa, hương xoa, hương bột, tràng phan, bảo cái đẹp đẽ lạ thường, trổi lên các khúc nhạc, vội đến chỗ Phật nơi cung điện của Tỳ-sa-môn Thiên vương. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu phải bảy vòng rồi dùng các hương hoa nghiêm khiết chí thành cúng dường lên Thế Tôn. Các quyến thuộc tấu lên âm nhạc vi diệu, nghiêm trang tề chỉnh, quy mạng đảnh lễ nghênh đón Thế Tôn và đại chúng Bồ-tát, Thanh văn về nơi cung mình. Các vị đến nơi, theo thứ tự an tọa.

Đức Thế Tôn ngồi trên tòa Sư tử được trang nghiêm bằng các thứ rất đẹp. Các Bồ-tát, Thanh văn, đại chúng cũng đều ngồi vào tòa.

Khi đó Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ nói với Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế v.v… và tất cả Thiên tử khác:

–Các vị hãy siêng năng, tùy hỷ cúng dường Đức Thế Tôn một cách trang nghiêm, trọn vẹn, để được tăng trưởng phước cúng dường.

Lúc ấy các Thiên tử thấy cảnh giới tối thắng và tòa Sư tử được trang nghiêm thù diệu rồi, sinh tâm hy hữu đều nói như vầy:

–Tướng thù thắng được như vậy là từ thần lực nào? Là sức oai thần của Thế Tôn ư? Là sức oai thần của Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ ư?

Ngay lúc đó, tất cả đều nghe tiếng trên hư không nói:

–Các nhân giả! Các tướng thù thắng này đều là sức oai thần của Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ làm ra. Về phương Đông, cách thế giới này quá hằng hà sa số cõi Phật, có một thế giới tên là Vô biên công đức bảo trang nghiêm, Đức Phật hiệu là Trang Nghiêm Vương. Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ thấy được sự trang nghiêm thù diệu ở thế giới ấy, nên đã dùng thần lực trang nghiêm cung điện của mình thù thắng giống với thế giới kia.

Đức Thế Tôn ngồi trên tòa Sư tử thù thắng rồi. Lúc đó tất cả Dạxoa, La-sát, Tất-xá-tả, Cưu-bàn-trà, Càn-thát-bà, Ma-hầu-la-già v.v… ở trong thành lớn Khoáng dã đều đến chỗ Phật Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật chắp tay cung kính, lui đứng sang một bên.

Lúc đó Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ bảo Tứ đại Thiên vương và tất cả chúng hội:

–Các vị đến giúp ta, đồng phát tâm chí thành đem thức ăn trang nghiêm thanh tịnh dâng cúng Thế Tôn, nhờ đó mà khiến cho các vị được lợi ích lớn.

Nói rồi, Đại bí mật chủ Bồ-tát Kim Cang Thủ cùng chúng hội quyến thuộc tự tay sạch sẽ thanh tịnh sửa soạn thức ăn trăm vị tối thượng. Bồ-tát với thâm tâm thanh tịnh, phát tâm tối thắng cúng dường Thế Tôn và các Bồ-tát, Thanh văn, đại chúng đều được no đủ. Khi Đức Thế Tôn cùng đại chúng thọ thực xong thì dâng nước hương thơm lên để Phật và đại chúng rửa tay, xong rồi lui ngồi một bên ở trước Phật để nghe pháp.

Lúc đó, tất cả Dạ-xoa, La-sát, Tất-xá-tả v.v… ở thành lớn Khoáng dã, mỗi vị đều chí thành chiêm ngưỡng Thế Tôn, chắp tay cung kính quy mạng đảnh lễ.

 

Print Friendly, PDF & Email