SỐ 320
PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

(Trọn bộ 20 Quyển)

[catlist ID=4032 excludeposts=this order=asc numberposts=-1]