ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHÚ

Hán dịch: Không rõ người dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

“Na mô bồ đà dạ Na mô đà la ma dạ Na mô tăng già dạ Na ma a nhĩ đa bà dạ, đá tha già đa dạ, a la ha đê, tam miểu tam bồ đà dạ Đá điệt tha: « A nhĩ lợi đê, a nhĩ lợi đô bà bề, a nhĩ lợi đá, tam bà bề, a nhĩ lợi đá, tỳ ca lan đê, già nhĩ nễ, già già na, kê lợi để ca lợi, bà la bà ba đá, xoa diệm, ca lợi (tất cả nghiệp ác ) toa bà ha »

(Nếu hay như Pháp thọ trì, quyết định được sinh về nước của Đức Phật Di Đà)

_Hết_

17/06/2010