PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 8: THỌ KÝ LONG VƯƠNG

Khi ấy, Nan-đà Ô-ma-nan-đà Long vương cùng quyến thuộc chín mươi ức long chúng thấy các long nữ cúng dường Như Lai và được Phật thọ ký, thân ý thư thái thật chưa từng có, nên đã tán thán Như Lai rốt ráo đầy đủ, oai đức to lớn thần thông vô ngại, biết được tâm niệm của chúng sinh, mọi sự nghiệp thảy đều nghe biết, mỗi mỗi hiện chứng, không việc gì là không biết. Đức Như Lai đại Bi tăng thượng, hoặc không đợi thỉnh mà vì nói pháp, hoặc không phải thời nói pháp, tất cả đều là vì giáo hóa thành thục hữu tình, trừ phiền não thiêu đốt, được vui Niết-bàn, tùy căn cơ mà trao truyền giáo pháp, nhất định được quả. Cho đến người nữ chí ý động loạn, đối với việc dâm dục, sân hận, si mê, tự tánh tăng thượng, giá như nghe pháp yếu mà không hiểu cũng được Như Lai hóa độ. Như sáu mươi ức Long nữ kia cũng được Phật thọ ký, huống nữa là chúng ta đây không mong được lợi ích.

Long vương nói lời như vậy rồi, ở chỗ Thế Tôn sinh ý tưởng khó gặp, liền dùng sức thần thông nổi lên mây thơm lớn khắp cả Diêm-phù-đề, che phủ tất cả các núi biển cả, mưa nước hương thơm, bột hương chiên-đàn, hương ấy lan xa khắp thế giới Phật. Lại nữa, mưa chân châu đổ xuống thành Ca-tỳ-la cao đến ngang gối, ngang rộng sáu mươi do-tuần. Lại ở trong rừng Ni-câu-luật-đà rải khắp vô lượng hoa Long tự tại, rải rồi lại rải nữa biến thành điện hoa, lượng ấy cũng rộng sáu mươi do-tuần, trụ làm bằng bảy báu xen nhau. Lại dùng đá Bán noa cam-mạt-la để lót đất, đá ấy mềm mại, sờ vào cảm thấy mát lạnh, ai nấy cũng thích xem, thật hiếm co trên đời. Lại hiện chín mươi ức các vòng hoa báu xung quanh rủ xuống. Lại còn treo các y phục nổi tiếng có nhiều màu sắc. Lại hiện các loại phan lọng tinh xảo vi diệu, tràng hương, vòng báu, vòng trân châu trang nghiêm khắp mọi nơi thanh tịnh thù thắng vi diệu. Lại tung ra vô số bảo tạng, sắp xếp trong cung điện để dâng lên cúng dường. Lại xuất hiện gương làm bằng châu Ma-ni báu vô giá tối thượng, trong sáng vô ngàn, không chỗ não là không chiếu đến. Đại chúng hội trong thành Ca-tỳ-la cúng dường các món trang nghiêm thù thắng vi diệu cũng đều hiện rõ trong gương ấy. Lại có chín mươi ức Long mã, dàm ngựa làm bằng các trân báu vi diệu, cổ ngựa được treo vô số linh báu, khi nó chạy phát ra tiếng vang. Các Long vương đều cỡi ngựa này, bay trong hư không nhiễu Đức Phật ba vòng, lại tấu lên vô lượng âm nhạc của Long cung và mưa các loại trân báu vi diệu thù thắng rải lên Như Lai cùng chúng Thanh văn. Cúng dường rồi, lại đảnh lễ sát chân Đức Như Lai, chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt không tạm rời, nguyện đem công đức thiện căn đã được tích tập cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ tụng:

Đã tu từ nhẫn hạnh đại Từ
Thành tựu trăm phước tướng trang nghiêm
Xuất gia vượt thành Ca-tỳ-la
Cố chí vì cầu đạo Vô thượng
Sáu năm thị hiện tu khổ hạnh
Nhiếp hóa ngoại đạo không mệt mỏi
Đến thẳng Bồ-đề tòa Kim cang
Thí pháp cam lồ khắp quần sinh.
Thuở xưa Như Lai Điều Ngự Sư
Vứt bỏ vương cung cùng dục lạc
Cắt tóc trên đảnh ở núi rừng
Tâm không đoái tưởng đến phù vinh
Mâu-ni xưa đã bỏ đầu mắt
Tích công đầy đủ nhân Bồ-đề
Phàm phu nghe thấy còn không thích
Huống nữa học tu tập khổ hạnh.
Như Phật xưa làm Tiên nhẫn nhục
Bị vua Ca-lợi vô cớ hại
Cắt xẻo tai mũi và thân phần
Không sinh nhuế não tâm hoan hỷ.
Thời có Bà-la-môn ngu si
Đến cân thịt thân lại treo ngược
Khi nói khổ hạnh khó làm này
Chúng con nghe rồi sinh áo não.
Nhân gì Như Lai không nổi sân
Thương nhớ chúng sinh như con mình
Do nổi ý hại đọa Nê-lê
Lúc đó Từ tâm hay cứu giúp.
Như Lai đầy đủ tuệ vô thượng
Dù ai hại mình không báo lại
Xưa tu nhân an lạc to lớn
Nên thân bình phục lại như cũ.
Chúng con đều sinh tâm tịnh tín
Khen ngợi Như Lai hạnh chân thật
Như Đức Mâu-ni lợi hữu tình
Đều nguyện mau lên Vô thượng giác.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết các Long vương tin hiểu kiên cố phát thệ nguyện lớn, nên liền từ mặt phóng các tia sáng. Các ánh sáng ấy chiếu đến Phạm thiên rồi lại nhập vào đảnh Như Lai.

Lúc đó, Tôn giả Mã Thắng chắp tay quỳ gối bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Pháp thường của chư Phật hễ phóng ánh sáng nhất định là có lý do. Cúi xin Như Lai phương tiện diễn nói. Tôn giả liền nói kệ rằng:

Lành thay, Vô úy Thích Sư Tử
Vì nhân duyên gì phóng quang này
Từ môn quảng lợi các trời người
Cúi xin Như Lai vì con nói.
Các Long vương này và quyến thuộc
Tất cả chúng hội đều im lặng
Cúi xin Mâu-ni chấn pháp âm
Nói việc phóng quang hiếm có này.
Ai ở trong pháp Phật Thích-ca
Mới phát đại tâm cảm điềm này
Ai hay phá trừ các quân ma
Khiến chúng hoảng sợ đều biến mất.
Từ lâu long chúng đã tu hành
Đã được các công đức vô tận
Nguyện nghe lý do hiện điềm này
Đoạn trừ nghi hoặc tâm thanh tịnh

Khi ấy Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Ta đem công đức thật tối thượng
Tám thứ Phạm âm tiếng sâu xa
Đã nói chân thật lợi chúng sinh
Ông nên lắng nghe việc phóng quang.
Các Long vương này tin thanh tịnh
Thiết cúng dường lớn thật hiếm có
Chí tâm nguyện chứng Phật Bồ-đề
Vì muốn hóa độ các quần sinh.
Thường dùng Bi tâm quán thế gian
Khiến hết chúng sinh thoát khổ ách
Tâm chưa lúc nào sinh mệt mỏi
Tinh tấn kiên cố không thoái chuyển
Tu tập thanh tịnh Xa-ma-tha
Đầy đủ trí lực không khuất phục
An trụ vào ba giải thoát môn
Là Không, Vô tướng và Vô nguyện,
Thành Phật vô thượng tuệ thậm thâm
Rõ tất cả pháp đều hư giả
Đại Bi thương nhớ các hữu tình
Lìa tưởng oán thân đều bình đẳng.
Quá hơn hằng hà sa kiếp số
Lần lượt thành Phật hiện thế gian
Đồng tên Tịch Tĩnh Tuệ Như Lai
Đầy đủ mười hiệu, cõi nghiêm tịnh.
Thường nói pháp cam lồ vô ngã
Không các ngoại đạo và ma oán
Phương tiện khéo léo ứng quần cơ
Không trái thế tục nói chân đế,
Các chúng sinh này nghe pháp rồi
Rõ tự tánh pháp thảy đều không
Đại Bi phương tiện diễn ba thừa
Trong pháp thắng nghĩa không ngôn thuyết.
Pháp này phi xuất đối tự nhiên
Cầu một phần nhỏ cũng không được
Cho đến không có một chúng sinh
Nghe Phật chỉ dạy mà không hiểu.
Do uống vị giải thoát cam lồ
Nhất định thoát khỏi sinh, già, chết
Cho đến cờ ngã mạn lo buồn
Đều nhờ nghe Phạm âm của Phật.
Thích Tôn vô úy Thích Sư Tử
Nói ý Long vương đáp câu hỏi
Phật tử thường làm theo trí tuệ
Chóng được Bồ-đề quả Vô thượng.
Như Lai thọ ký các Long chúng
Khi chúng nghe rồi sinh vui thích
Thảy đều quy y Mâu-ni Tôn
Ở trong pháp Phật tâm vắng lặng.

Print Friendly, PDF & Email