SỐ 310
KINH ĐẠI BỬU TÍCH
Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Thích Trí Tịnh

 

MỤC LỤC

 Tập 1
 Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi Thứ Nhất
 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm Thứ Hai
 Phẩm Vô Thượng Đà La Ni Thứ Nhất
 Phẩm Xuất Ly Đà La Ni Thứ Hai
 Phẩm Thanh Tịnh Đà La Ni Thứ Ba
 Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Thứ Ba
 Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử Thứ Tư
 Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm

 Tập 2
 Pháp Hội Bất Động Như Lai Thứ Sáu
 Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm Thứ Nhất
 Phẩm Phật Sát Trang Nghiêm Thứ Hai
 Phẩm Thanh Văn Chúng Thứ Ba
 Phẩm Bồ Tát Chúng Thứ Tư
 Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm Thứ Năm
 Phẩm Nhân Duyên Vãng Sanh Thứ Sáu
 Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm Thứ Bảy
 Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt Thứ Tám
 Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp Thứ Chín
 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Thứ Mười
 Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh Thứ Mười Một

 Tập 3
 Pháp Hội Bồ Tát Tạng Thứ Mười Hai
 Phẩm Khai Hóa Trưởng Giả Thứ Nhất
 Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Thứ Hai
 Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát Thứ Ba
 Phẩm Như Lai Bất Tư Nghị Tánh Thứ Tư
 Phẩm Tứ Vô Lượng Thứ Năm
 Phẩm Đàn Ba La Mật Thứ Sáu
 Phẩm Thi Ba La Mật Thứ Bảy
 Phẩm Sằn Đề Ba La Mật Thứ Tám
 Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật Thứ Chín
 Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật Thứ Mười
 Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Thứ Mười Một
 Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký Thứ Mười Hai

 Tập 4
 Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thai Thứ Mười Ba
 Pháp Hội Phất Thuyết Nhập Thai Tạng Thứ Mười Bốn
 Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thứ Mười Lăm
 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt Thứ Mười Sáu
 Phẩm Tự Thứ Nhất
 Phẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật Thứ Hai
 Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký Thứ Ba
 Phẩm Bổn Sự Thứ Tư
 Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký Thứ Năm
 Phẩm Long Nữ Thọ Ký Thứ Sáu
 Phẩm Long Vương Thọ Ký Thứ Bảy
 Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký Thứ Tám
 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký Thứ Chín
 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký Thứ Mười
 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký Thứ Mười Một
 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký Thứ Mưới Hai
 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Thọ Ký Thứ Mười Ba
 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký Thứ Mười Bốn
 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký Thứ Mười Lăm
 Phẩm Đâu Suất Đà Thiên Thọ ký Thứ Mười Sáu
 Phẩm Hóa Lạc Thiên Thọ Ký Thứ Mười Bảy
 Phẩm Hóa Tự Tại Thiên Thọ Ký Thứ Mười Tám
 Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký Thứ Mười Chín
 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký Thứ Hai Mươi
 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký Thứ Hai Mươi Mốt
 Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký Thứ Hai Mươi Hai
 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ Hai Mươi Ba
 Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo Thứ Hai Mươi Bốn
 Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ Hai Mươi Lăm
 Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương Thứ Hai Mươi Sáu

 Tập 5
 Pháp Hội Phú Lâu Na Thứ Mười Bảy
 Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ Nhất
 Phẩm Đa Văn Thứ Hai
 Phẩm Bất Thối Thứ Ba
 Phẩm Cụ Thiện Căn Thứ Tư
 Phẩm Thần Thông Lực Thứ Năm
 Phẩm Đại Bi Thứ Sáu
 Phẩm Đáp Nạn Thứ Bảy
 Phẩm Phú Lâu Na Thứ Tám
 Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát Thứ Mười Tám
 Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả Thứ Mười Chín
 Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng Thứ Hai Mươi
 Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sự Bạt Đà La Thứ Hai Mươi Mốt
 Pháp Hội Đại Thần Biến Thứ Hai Mươi Hai
 Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp Thứ Hai Mươi Ba
 Pháp Hội Ưu Ba Ly Thứ Hai Mươi Bốn
 Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện Thứ Hai Mươi Lăm

 Tập 6
 Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát Thứ Hai Mươi Sáu
 Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát Thứ Hai Mươi Bảy
 Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Thứ Hai Mươi Tám
 Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương Thứ Hai Mươi Chín
 Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ Thứ Ba Mươi
 Pháp hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di Thứ Ba Mươi Mốt
 Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát Thứ Ba Mươi Hai
 Pháp Hội Vố Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Thứ Ba Mươi Ba
 Phẩm Tự Thứ Nhất
 Phẩm Thanh Văn Thứ Hai
 Phẩm Bồ Tát Thứ Ba
 Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ Tư
 Phẩm Thọ Ký Thứ Năm
 Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Thứ Ba Mươi Bốn
 Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử Thứ Ba Mươi Lăm
 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử Thứ Ba Mươi Sáu
 Phẩm Duyên Khởi Thứ Nhất
 Phẩm Khai Triệt Nghĩa Thứ Hai
 Phẩm Văn Thù Thần Biến Thứ Ba
 Phẩm Phá Ma Thứ Tư
 Phẩm Bồ Tát Thân Hành Thứ Năm
 Phẩm Pháp Bồ Tát Tướng Thứ Sáu
 Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng Thứ Bảy
 Phẩm Pháp Phàm Phu Tướng Thứ Tám
 Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết Thứ Chín
 Phẩm Xưng Tán Phó Pháp Thứ Mười
 Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử Thứ Ba Mươi Bảy
 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện Thứ Ba Mươi Tám
 Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả Thứ Ba Mươi Chín
 Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ Thứ Bốn Mươi

 Tập 7
 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Thứ Bốn Mươi Mốt
 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Thứ Bốn Mươi Hai
 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát Thứ Bốn Mươi Ba
 Pháp Hội Bửu Lương Tụ Thứ Bốn Mươi Bốn
 Phẩm Sa Môn Thứ Nhất
 Phẩm Tỳ Kheo Thứ Hai
 Phẩm Chiên Đà La Sa Môn Thứ Ba
 Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo Thứ Tư
 Phẩm A Lan Nhã Tỳ Kheo Thứ Năm
 Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực Thứ Sáu
 Phẩm Phấn Tảo Y Tỳ Kheo Thứ Bảy
 Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát Thứ Bốn Mươi Lăm
 Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã Thứ Bốn Mươi Sáu
 Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát Thứ Bốn Mươi Bảy
 Pháp Hội Thắng Man Phu Nhơn Thứ Bốn Mươi Tám
 Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhơn Thứ Bốn Mươi Chín
 Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Thứ Năm Mươi
 Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát Thứ Năm Mươi Mốt

 Tập 8
 Pháp Hội Bửu Nử Thứ Năm Mươi Hai
 Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát Thứ Năm Mươi Ba
 Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát Thứ Năm Mươi Bốn
 Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát Thứ Năm Mươi Lăm
 Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát Thứ Năm Mươi Sáu

 Tập 9
 Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát Thứ Năm Mươi Bảy
 Pháp Hội Bửu Tràng Thứ Năm Mươi Tám
 Pháp Hội Hư Không Mục Thứ Năm Mươi Chín
 Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát Thứ Sáu Mươi
 Pháp Hội Vô Tạn Ý Bồ Tát Thứ Sáu Mươi Mốt
 Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật Thứ Sáu Mươi Hai