PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 24: TỊNH CƯ THIÊN TỬ NÓI KỆ KHEN PHẬT

Khi ấy, trong hội có vô số Tịnh cư Thiên tử và vô lượng chúng sinh đối với pháp Phật tâm được giác ngộ, lìa mọi nghi hoặc, sinh lòng ưa thích sâu xa, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, nhất tâm chắp tay đứng trước Đức Phật đều dùng kệ khen Phật:

Thiên tử Thiện Thí nói kệ:

Xưa Phật xả thân mạng
Đất nước và vợ con
Viên mãn hạnh thí ấy
Nên con đảnh lễ Ngài.
Thiên tử Tịnh Giới nói kệ:
Trì tịnh giới kiên cố
Lìa tất cả cấu nhiễm
Vượt qua bờ giác ngộ
Đảnh lễ Bậc đủ giới.
Thiên tử An Nhẫn nói kệ:
Phật tu mọi hạnh nhẫn
Vì người đoạn chi tiết
Không sinh tâm oán hận
Được thành Tuệ vô thượng.
Thiên tử Tinh Tấn nói kệ:
Đại hùng mãnh Thế Tôn
Bỏ gánh nặng sinh tử
Siêng tu không thoái chuyển
Mau đạt đến Bồ-đề.
Thiên tử Tĩnh Lự nói kệ:
Như Lai oai đức lớn
Thường sống trong thiền định
Không đắm trước thế gian
Ba tế đều bình đẳng.
Thiên tử Thắng Tuệ nói kệ:
Sức thắng tuệ Như Lai
Biết các hạnh chúng sinh
Như nghiệp mà thọ báo
Tùy giới thú lưu chuyển.

Thiên tử Minh Phước Nghiệp nói kệ:

Nếu tu phước nghiệp ấy
Thắng báo thường hiện tiền
Ngoài ra không ai biết
Đó là cảnh giới Phật.
Thiên tử Lieu Tội Tánh nói kệ:
Chúng sinh do hoặc nghiệp
Thường tham cầu vật ấy
Nếu liễu ngộ được tâm
Tất cả đều thông đạt.
Thiên tử Thiện Xảo Trí nói kệ:
Nếu người đối trí Phật
Khéo suy nghĩ phân biệt
Thường nhớ như vật mình
Bồ-đề rất dễ được.
Thiên tử Thiện Xả Hạnh nói kệ:
Nếu khởi các hoặc nghiệp
Nội tâm không suy nghĩ
Rõ tội tánh vốn không
Đó là người chứng pháp.

Thiên tử Biến Thú Hạnh nói kệ:

Nếu người tạo các nghiệp
Theo thiện ác lưu chuyển
Chịu quả báo tốt xấu
Phật nhãn đều thấy biết.

Thiên tử Ly Phan Duyên nói kệ:

Nếu đối với thọ báo
Biết rõ được phan duyên
Tuy sinh vào các nẻo
Thường cùng trí tùy chuyển.

Thiên tử Tùy Thuận Thiện Xảo nói kệ:

Nếu tạo ra các ác
Hoặc tu tập các thiện
Đều là do nghiệp trước
Tùy chỗ sinh thọ quả.

Thiên tử Nghiệp Thiện Xảo nói kệ:

Rõ hạnh nghiệp ba đời
Đoạn trừ không tạo mới
Ngu phu không chánh tuệ
Theo ác chịu vần xoay.
Thiên tử Quả Thiện Xảo nói kệ:
Hoặc nhân ít quả nhiều
Hoặc nhân nhiều quả ít
Không biết rõ điều đó
Là ngu si ngoại đạo.

Thiên tử Liễu Tri Nghiệp Hạnh nói kệ:

Nhân lành sinh chỗ tốt
Nghiệp ác sinh hiểm nạn
Tùy hành nghiệp chúng sinh
Như Lai đều biết rõ.

Thiên tử Kiến Pháp Lạc nói kệ:

Nếu người thọ phước báo
Mà không rõ thiện pháp
Đó là tự dối gạt
Không lâu sẽ đọa lạc.

Thiên tử Thiện Thọ Sinh nói kệ:

Nếu tạo các thắng nghiệp
Thuận sinh thọ báo ấy
Chỉ Phật mới biết đúng
Thế gian không thể hiểu.

Thiên tử Thiện Thọ Danh nói kệ:

Nếu nghiệp trải nhiều đời
Hoặc vô số ức kiếp
Lần lượt đến thân này
Thọ báo Phật đều rõ.

Thiên tử Thọ Báo Thành Thục nói kệ:

Nếu nghiệp này hòa hợp
Hữu tình ấy thọ sinh
Đều từ nhân duyên xưa
Như Lai đều hiểu rõ.

Thiên tử Căn Vị Thành Thục nói kệ:

Căn ấy chưa thành thục
Ưa làm hạnh bất thiện
Lìa xa Đấng Lưỡng Túc
Không mong cầu giải thoát.

Thiên tử Thiện Thành Thục nói kệ:

Nếu nghiệp đã thành thục
Và người chưa thành thục
Nghiệp tánh xưa nay không
Đều tùy tâm tạo ra.

Thiên tử Quyết Định Thọ nói kệ:

Chúng sinh tạo tác nghiệp
Hoặc nặng hoặc rất nhẹ
Như Lai đều chứng biết
Thọ báo không sai khác.

Thiên tử Liễu Tội Tướng nói kệ:

Nếu tạo các hạnh ác
Sẽ đọa vào đường ác
Hoặc người gặp duyên tốt
Chuyển nặng khiến chịu nhẹ.

Thiên tử Minh Nghiệp Báo nói kệ:

Tích tập các tội ác
Nhất định chịu trói buộc
Không sợ khổ vị lai
Là tà kiến ngoại đạo.

Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ:

Khéo lựa chọn thiện hạnh
Thiểu thiện chiêu thắng báo
Như dùng những giọt nước
Đổ xuống biển không giảm.

Thiên tử Nhập Giải Chư Pháp nói kệ:

Nếu người vĩnh viễn tận
Nghiệp hữu lậu phân biệt
Sẽ chứng quả Vô học
Là lời Như Lai dạy.

Thiên tử Chứng Phật Trí nói kệ:

Phật nhãn đều hiểu rõ
Các nghiệp quả ba đời
Chủng tập không dư lại
Kính lễ Bậc Biến Tri.

Thiên tử Nghiệp Vô Dư nói kệ:

Các hữu tình thế gian
Hoặc sinh đây chết kia
Như Lai đã dứt hẳn
Được xưng Bậc Vô Úy.

Thiên tử Ly Phan Duyên Hạnh nói kệ:

Hành nghiệp của chúng sinh
Chỉ hướng đến sinh diệt
Quả báo như mộng huyễn
Là lời Như Lai dạy.

Thiên tử Phục Chư Hoặc nói kệ:

Ngu si đắm trước dục
Như khát nước uống muối
Thế nên Điều Ngự Sư
Quán nó như việc mộng.

Thiên tử Ly Phân Biệt nói kệ:

Do lỗi lầm tham si
Khởi phân biệt chấp trước
Người trí khéo biết rõ
Trong mộng có vui gì.

Thiên tử Tức Hư Vọng nói kệ:

Trong mộng nói việc mộng
Khởi lên từ điên đảo
Như Lai đã chỉ dạy
Nên cầu pháp vắng lặng.

Thiên tử Quán Sát Lậu Tận nói kệ:

Như người ở trong mộng
Thấy trời đổ mưa to
Rõ mộng thể vốn không
Nên biết lậu không có.

Thiên tử Liễu Mộng Cảnh nói kệ:

Cảnh mộng vốn là giả
Từng thấy gì lậu ấy
Lần lượt vọng tưởng sinh
Mà hiểu được lậu ấy.

Thiên tử Đạt Chân Thường nói kệ:

Như đồng nữ thế gian
Mộng thấy sinh con trai
Sinh rồi lại chết yểu
Sao có khổ biệt ly?

Thiên tử Tầm Mộng Cảnh nói kệ:

Như người ở trong mộng
Bị người chặt đầu mình
Kia biết vốn không có
Vậy ai là người chặt?

Thiên tử Chánh Quán Sát nói kệ:

Người trí rõ các pháp
Như cảnh mộng hòa hợp
Không vui không biệt ly
Đây là nghĩa chân thắng.

Thiên tử Trí Tâm nói kệ:

Nghe chánh pháp từ Phật
Tâm rõ như hư không
Trong mộng tìm nhân mộng
Pháp tánh vốn như thật.

Thiên tử Ý Hỷ nói kệ:

Hàng trời người các ông
Thường vui trong thiền định
Biết rõ thế gian kia
Cũng như bóng trong gương.

Thiên tử Thiện Tuệ nói kệ:

Như Lai đã nói pháp
Như tiêu, sáo phát tiếng
Nhiêu ích các trời người
Nên con xưng tán lễ.

Thiên tử Liễu Huyễn Hóa nói kệ:

Người huyễn làm trò huyễn
Người ngu không thể rõ
Người trí đã biết rõ
Tất cả đều như huyễn.

Thiên tử Định Trung Biến Hóa nói kệ:

Như Lai hiện thế gian
Như trong mộng thấy huyễn
Người thông đạt lý Phật
Không nghi hoặc điều này.

Thiên tử Như Huyễn Hóa nói kệ:

Người huyễn biết pháp huyễn
Đối huyễn hay biến hien
Do biết rõ huyễn ấy
Là thấy tánh các pháp.

Thiên tử Phân Biệt Quán Trí nói kệ:

Ngươi quán Phật thế gian
Khởi suy nghĩ phân biệt
Trong mộng thấy thân Phật
Đối với pháp nói gì.

Thiên tử Ly Tư Duy nói kệ:

Không vật không sinh tham
Do tham mà tích tụ
Không nghĩ cũng không tham
Thấy Phật cũng như thế.

Thiên tử Chánh Trí nói kệ:

Hang sâu vốn không tiếng
Cũng không người nghe tiếng
Như vậy đạt lý Phật
Đối thế gian không trước.

Thiên tử Thiện Thuyết nói kệ:

Nếu người nghe tiếng vang
Tiếng ấy không thể được
Người ngu không biết rõ
Vọng chấp cho là thật.

Thiên tử Các Các Nhập Giải nói kệ:

Các người ngu chấp trước
Không đạt pháp thắng nghĩa
Nếu người rõ pháp tánh
Mình người không nghi hoặc.

Thiên tử Cầu Lợi Ích nói kệ:

Pháp thắng nghĩa tối thượng
Bằng chư Phật không khác
Không nói cũng không nghe
Và không người lãnh ngộ.

Thiên tử Nhập Giải Pháp nói kệ:

Đoạn các cấu phiền não
Phân biệt sở phân biệt
Lìa nhiễm được thanh tịnh
Mâu-ni đã nói thế.

Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ:

Đối danh số các pháp
Đoạn phiền não hữu lậu
Tâm tịnh không dơ uế
Đây là chân Phật tử.

Thiên tử Vô Y Chỉ nói kệ:

Tâm bằng với hư không
Không đắm trước ba cõi
Khéo thí không mong đáp
Bậc tịch tĩnh vô úy.

Thiên tử Vô Nhiễm Ô nói kệ:

Đối dục lìa các tham
Sắc vô sắc cũng vậy
Tâm Mâu-ni bình đẳng
Như không, không chướng ngại.

Thiên tử Vô Hy Vọng nói kệ:

Đối dục không hy vọng
Sắc vô sắc cũng vậy
Lìa hòa hợp tương ưng
Quy y Vô Thượng Vương.

Thiên tử Bạt Ái Dục nói kệ:

Do đoạn ái cấu đó
Nhổ tên độc ba cõi
Kính lễ Điều Ngự Sư
Vĩnh viễn qua bờ giác.

Thiên tử Hàng Phục Ái nói kệ:

Phát tinh tấn tối thượng
Trừ tham ái thế gian
Thường khởi tâm đại Bi
Ngài là bậc cứu thế.

Thiên tử Ly Tương Ưng Ái nói kệ:

Lìa ái dục tương ưng
Không lại thọ luân hồi
Quy y Bậc Vô Thượng
Như sen vượt nước bùn.

Thiên tử Đạt Pháp Tánh nói kệ:

Quy y Bậc lìa trói
Thông đạt nghĩa thật tướng
Hiểu rõ tánh các pháp
Tâm ấy không sợ gì.

Thiên tử Siêu Dục Nê nói kệ:

Tham dục như bùn nhơ
Dũng mãnh hay thoát khỏi
Kính lễ Đấng Mâu-ni
Không sinh lại ba cõi.

Thiên tử Khí Trân Ngoạn nói kệ:

Nếu người truy tìm xa
Thì hay lìa các ác
Không tham lam trân ngọc
Tâm tịnh hơn thế nữa.

Thiên tử Ly Ưu nói kệ:

Nếu người đối cảnh dục
Tâm không sinh buông lung
Thì vượt khỏi lưới ma
Đây là bậc Đại trí.

Thiên tử Thí Vô Úy nói kệ:

Mình người tu chánh hạnh
Lìa nhiệt não lo sợ
Phật dùng vô ngại biện
Khiến chúng sinh hiểu rõ.

Thiên tử Trì Dự nói kệ:

Nếu nghe lời Phật dạy
Khéo suy nghĩ phân biệt
Người này ở thế gian.
Hay tận các gốc khổ.

Thiên tử Vô Sở Úy nói kệ:

Thích Sư Tử cứu thế
Biển trí rộng mênh mang
Quyết định rõ các pháp
Hay khởi đạo đối trị.

Thiên tử Ly Chư Bố nói kệ:

Kính lễ Thiên Trung Tôn
Vô cấu không đắm trước
Khéo nhổ tên phiền não
Lìa tất cả sợ hãi.

Thiên tử Vô Sở Trước nói kệ:

Nếu chư Thiên, Ma, Phạm
Thỉnh Phật chuyển pháp luân
Giữa đại chúng tập hội
Chỉ Phật được vô úy.

Thiên tử Sư Tử Phấn Tấn nói kệ:

Khéo nói tất cả pháp
Thành tựu Nhất thiết trí
Kính lễ Thích Sư Tử
Ba cõi không ai bằng.

Thiên tử Trừ Kinh Bố nói kệ:

Sư tử ở hang núi
Tâm không có sợ gì
Rống vang dội rừng núi
Các thú nhỏ chạy dài
Thánh chúa Thích Sư Tử
Trí tuệ khó nghĩ bàn
Diễn pháp các ma sợ
Hàng phục các ngoại đạo.

Thiên tử Hàng Phục Ma Oán nói kệ:

Như Lai chứng đắc pháp
Thế gian không ai bằng
Nên con cúi đầu lễ
Bậc Thánh hơn các Thánh.

Thiên tử Sư Tử Tuệ nói kệ:

Kính lễ Mâu-ni chúa
Đạo sư của các Thánh
Thành tựu Nhất thiết trí
Thông đạt pháp vô biên.

Thiên tử Tùy Phật Thọ Sinh nói kệ:

Như Lai chứng các pháp
Không ai có thể hỏi
Tùy chỗ Phật thọ sinh
Thỉnh tuyên nghĩa diệu pháp.

Thiên tử Trì Tạng nói kệ:

Phật trì tạng chánh pháp
Vô úy khéo tuyên nói
Hữu tình trăm ngàn ức
Đều khiến sinh giác ngộ.

Thiên tử Tùy Pháp Hành nói kệ:

Tùy pháp tu các hạnh
Hay phát tâm Bồ-đề
Dũng mãnh ở thế gian
Là trượng phu tối thượng.

Thiên tử Nhạo Pháp Lạc nói kệ:

Chúng sinh đại tâm ấy
Do nghe lời Phật dạy
Như pháp mà tu học
Được thành quả vô thượng.
Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ:
Tiếng Phạm âm Như Lai
Nghe rồi tâm thanh tịnh
Tuy vạn loại cơ duyên
Không ai có thể hỏi.

Thiên tử Thanh Tịnh Quyến Thuộc nói kệ:

Phật ở trong nhiều kiếp
Như lý tu các hạnh
Đủ tướng đẹp sáng ngơi
Được viên mãn quyến thuộc.

Thiên tử Vô Lậu Pháp nói kệ:

Như Lai tận các lậu
Rống tiếng rống Sư tử
Đối pháp vị tằng hữu
Phân biệt trừ nghi hoặc.

Thiên tử Đạt Thắng Nghĩa nói kệ:

Như Lai đạt trí lực
Rõ tự tánh các pháp
Các hàng trời và người
Không có ai bằng Phật.

Thiên tử Tận Chư Lậu nói kệ:

Đại Sa-môn tối thắng
Rốt ráo tận các lậu
Nay trong đại hội này
Không ai khởi chất vấn.

Thiên tử Thường Dũng Mãnh nói kệ:

Đại hùng đại trí lực
Thấy rõ được các pháp
Dứt sạch tận nghiệp hoặc
Đối vấn nạn không não.

Thiên tử Tịch Ý nói kệ:

Vĩnh viễn lìa lỗi tham
Sân si cũng như vậy
Không suy nghĩ ác nghiệp
Kính lễ Bậc Tịch Tĩnh.

Thiên tử Tương Ưng Hạnh nói kệ:

Quy y Thiện Thệ Sư
Dứt sạch các hoặc nghiệp
Thường tương ưng chánh hạnh
Đạt đến Nhất thiết trí.

Thiên tử Tương Ưng Trí nói kệ:

Vô biên hạnh tương ưng
Là hành xứ của Phật
Chủng hiển tập đều trừ
Được thành Nhất thiết trí.

Thiên tử Tương Ưng Tuệ nói kệ:

Phật dùng tuệ tương ưng
Làm ánh sáng thế gian
Căn bản nhân các hoặc
Rốt ráo vĩnh viễn trừ.

Thiên tử Tịch Tĩnh Thọ nói kệ:

Đọan sạch tất cả hoặc
Thân tâm thường vắng lặng
Phật tử siêng tinh tấn
Như vậy còn sợ gì.

Thiên tử Trí Hiện Chứng nói kệ:

Phật tận các phiền não
Chủng hiện và câu sinh
Phá vô minh chúng sinh
Đại Bi không ai bằng.

Thiên tử Bạt Trừ Tùy Hoặc nói kệ:

Mâu-ni Thiên Trung Thiên
Dùng trí để giác ngộ
Đoạn tăng thượng tùy hoặc
Và trừ tập khí khác.

Thiên tư An Ẩn Trụ nói kệ:

Năng Nhân hiện thế gian
Đoạn các nhân hữu lậu
Thị hiện từ mẹ sinh
Là vì lợi hữu tình.

Thiên tử Ly Chư Nhiễm nói kệ:

Điều Ngự Thiên Nhân Sư
Lìa phiền não sợ hãi
Thiêu sạch gốc rễ khổ
Không còn chủng tử nào.

Thiên tử Trừ Hư Vọng nói kệ:

Phật dùng Nhất thiết trí
Vứt sạch cấu vô minh
Sống với hạnh thanh tịnh
Là Bậc khéo điều phục.
*********
Thiên tử Thiện Xưng Tán nói kệ:

Phật vượt biển ba cõi
Hóa những ai khó hóa
Thế nên đối thế gian
Được xưng Bậc Vô Úy.

Thiên tử Đạt Chân Đế nói kệ:
Thành tựu Nhất thiết trí
Diệt trừ các hoặc nghiệp
Dứt sạch không còn gì
Đó là đại tịch tĩnh.

Thiên tử Pháp Tràng nói kệ:

Dựng pháp tràng cao thắng
Xô ngã mạn kiên cố
Sức dũng kiện vô lượng
Chỉ chánh đạo chúng sinh.

Thiên tử Pháp Hải nói kệ:

Mâu-ni nói các pháp
Là đại pháp bảo tạng
Khai đạo cho quần sinh
Khiến đến chỗ an ổn.

Thiên tử Pháp Y nói kệ:

Phật tử trụ đại pháp
Tâm ấy không nhàm chán
An nhẫn lìa sợ hãi
Rống lên tiếng sư tử.

Thiên tử Cầu Pháp Nghĩa nói kệ:

Phật tử khéo biết rõ
Nên siêng cầu chánh pháp
Nghe rồi hành như giáo
Mau được đạo Bồ-đề.

Thiên tử Khát Ngưỡng Pháp nói kệ:

Vô lượng trăm ngàn vạn
Muôn ức các hữu tình
Muốn nghe âm thanh thật
Chí vững thường tinh tấn.

Dũng Pháp Thiên tử nói kệ:

Đầy đủ đại biện tài
Loại trừ các dị luận
Ưa tu hạnh thù thắng
Được Bồ-đề tối thượng.

Thiên tử Trì Pháp nói kệ:

Phật nói pháp đệ nhất
Thậm thâm rất khó hiểu
Ấn thắng nghĩa đều không
Khiến được đạo tịch tĩnh.

Thiên tử Lạc Dũng Thí nói kệ:

Phật tử khéo hành thí
Xả bỏ thân mạng mình
Nhờ nhân duyên thế này
Được thành tối Chánh giác.

Thiên tử Ly Nhiễm Tuệ nói kệ:

Trì tịnh giới kiên cố
Tâm ấy không sợ gì
Nghe chánh pháp âm Phật
Đảnh thọ không quên mất.

Thiên tử Vô Dị Duyên nói kệ:

Thánh Chúa pháp trung vương
Khéo léo nói các pháp
Không cầu quả Nhị thừa
Siêng tu đạo Vô thượng.

Thiên tử Cận Trụ nói kệ:

Thế hùng Đấng Lưỡng Túc
Xuất hiện vì chúng sinh
Phân biệt nói ba thừa
Chỉ trí Phật rốt ráo.

Thiên tử Thành Tựu Biện Tài nói kệ:

Danh Phật khắp mười phương
Biện tài không hạn ngại
Đều dùng tâm thanh tịnh
Đối sở thuyết tùy hỷ.

Thiên tử Các Các Thành Tựu Biện Tài nói kệ:

Nếu người không biện tài
Cầu nguyện nơi Đức Phật
Nói pháp trừ sợ hãi
Người nghe không khinh chê.

Thiên tử Thường Hỷ nói kệ:

Phật tử trụ nhẫn nhục
Không sợ hãi, sân nhuế
Chí tâm cầu Bồ-đề
Thường vui không khiếp nhược.

Thiên tử Ly Nhị Thừa nói kệ:

Là trưởng tử Như Lai
Không ưa thừa thấp kém
Nếu nghe âm thanh Phật
Hướng đến đạo vô thượng.

Thiên tử Vô Năng Thắng nói kệ:

Dũng mãnh đại tinh tấn
Không sợ các phiền não
Xả Duyên giác, Thanh văn
Thệ cầu Tuệ vô thượng.

Thiên tử Tương Tục Thiện Pháp nói kệ:

Ưa tu pháp thanh tịnh
Liên tục không gián đoạn
Mâu-ni Đại Đạo Sư
Biết chỗ nương tựa ấy.

Thiên tử Thiện Thuyết Pháp nói kệ:

Nhiếp thọ chánh pháp ấy
Như Lai đã ấn khả
Trụ tinh tấn kiên cố
Như trăng tròn không giảm.

Thiên tử Thiện Pháp Tánh nói kệ:

Tự tánh pháp trong sạch
Bị khách trần che lấp
Đều do tâm ô nhiễm
Như Lai đã hiện chứng.

Thiên tử Đạt Chánh Lý nói kệ:

Pháp tánh vốn không nhiễm
Trắng đen không cùng chung
Tương ưng chánh lý này
Đức Như Lai đã nói.

Thiên tử Phân Biệt Thiện Ác nói kệ:

Tất cả pháp bất thiện
Sức thiện có thể diệt
Nếu ác pháp tăng nhiều
Sẽ tổn hại bạch nghiệp.

Thiên tử Nhập Chánh Giải nói kệ:

Do hạnh nhiễm ô ấy
Bạch pháp không tăng trưởng
Nhất định tổn hại duyên
Là lời Như Lai nói.

Thiên tử Cầu Giải Thoát nói kệ:

Sức nhiễm ô rất mạnh
Tâm không mong giải thoát
Che lấp Nhất thiết trí
Do vậy khéo kựa chọn.

Thiên tử Minh Tâm nói kệ:

Nếu tâm thoát các dục
Nghiệp ác không sinh lại
Như Lai đã chứng biết
Vì chúng sinh diễn nói.

Thiên tử Kiến Phiền Não nói kệ:

Nếu không rõ chánh pháp
Không biết hạnh nhiễm ô
Thường trái lời Phật dạy
Cách Thánh đạo càng xa.

Thiên tử Kiến Tội Hạnh nói kệ:

Nếu không tạo các ác
Thiện nghiệp càng tăng lên
Thế nên người trí ấy
Thích giải thoát an lạc.

Thiên tử Tín Lực nói kệ:

Lìa hạnh tham nhuế si
Thì vượt khỏi đường ác
Như Lai xuất thế gian
Thường răn dạy như vậy.

Thiên tử Tri Thiện Ác nói kệ:

Nếu đối pháp nhiễm tịnh
Tâm không hay phân biệt Đ
ức Phật nói người này
Là người thân ngu si.

Thiên tử Giải Thoát Hạnh nói kệ:

Tùy thuận lời Phật dạy
Bỏ các điều bất thiện
Người này đối Thánh đạo
Quyết định được thành tựu.

Thiên tử Giải Thoát Hiện Tiền nói kệ:

Nếu bỏ các pháp ác
Bạch nghiệp liền hiện tiền
Siêng năng tu không lùi
Ma không được tiện lợi.

Thiên tử Thuận Chánh Lý nói kệ:
Chư Phật đã nói pháp
Lợi lạc các quần sinh
Khiến lìa xa phi xứ
Không theo sự khuyến thỉnh.

Thiên tử Cát Tường Vô Úy nói kệ:

Quán bất tịnh tự tham
Là tương ưng chánh hạnh
Khi đã trừ tham rồi
Nghiệp chướng càng chuyển xa.

Thiên tử Tấn Thú Thắng Tuệ nói kệ:

Quán tâm Từ trị sân
Được giải thoát sân ấy
Nếu giải các oán sâu
Không còn sợ hãi gì.

Thiên tử Tịnh Nhãn nói kệ:

Tịnh tuệ đoạn si hoặc
Đó là pháp đối trị
Đã khiến trừ si ấy
Không theo lời người dạy.

Thiên tử Phá Nghi Hoặc nói kệ:

Trụ chánh niệm tư duy
Hay lìa các nghi hoặc
Nếu gặp thầy bạn tà
Y pháp khéo điều phục.

Thiên tử Đạt Vô Tướng nói kệ:

Như Lai nói pháp không
Nương không khéo an trụ
Đã đạt được chánh lý
Ngộ không do người khác.

Thiên tử Trừ Ngã Mạn nói kệ:

Rõ ngã, mạn tự tha
Cao ngạo do đâu có
Tương ưng cùng chánh hạnh
Thảy đều khiến trừ đoạn.
Thiên tử Tịch Ý nói kệ:
Vĩnh viễn đoạn nghi hoặc
Thâm tâm thường vắng lặng
Phiền não không sinh lại
An ổn mà được độ.

Thiên tử Quán Chiếu nói kệ:

Biết rõ đạo phi đạo
Nương tịnh mà lìa nhiễm
Tùy thuận lời chư Phật
Trừ sợ được giải thoát.

Thiên tử Liễu Thế Tục nói kệ:

Thế tục chỉ giả danh
Hay khởi đạo đối trị
Nên biết Thế Tôn ấy
Cũng giả danh đặt ra.

Thiên tử Thân Oai Nghi nói kệ:

Dùng trí để dẫn đường
Thân nghiệp theo pháp hành
Lợi lạc chúng hữu tình
Đắc thành Nhất thiết trí.

Thiên tử Tịnh Thân Nghiệp nói kệ:

Thân Phật nghiệp thanh tịnh
Việc làm không lầm lỗi
Thương xót các chúng sinh
Nay con quy mạng lễ.

Thiên tử Thân Nghiệp Quyết Định nói kệ:

Thân nghiệp khéo lựa chọn
Phương tiện lợi quần sinh
Tín lễ Điều Ngự Sư
Làm ánh sáng thế gian.

Thiên tử Thiện Quán Thân nói kệ:

Khéo quán sát thân nghiệp
Đủ tướng tốt thanh tịnh
Là Trượng phu vô thượng
Hay ban tất cả vui.

Thiên tử Thành Tựu Ngữ Nghiệp nói kệ:

Xa lìa lời nói ác
Đủ công đức tốt đẹp
Trụ chánh niệm tư duy
Là điều Như Lai dạy.

Thiên tử Ứng Biện nói kệ:
Tiếng Phạm âm Như Lai
Thế gian đều tôn trọng
Khéo xét thời cơ ấy
Lời phi nghĩa không nói.

Thiên tử Thành Tựu Nghĩa Lợi nói kệ:

Xa lìa không nhiêu ích
Tương ưng cùng an lạc
Không hoại mất quả báo
Lời Phật trước đã nói.

Thiên tử Bất Tương Vi nói kệ:

Chưa từng sống tà mạng
Cầu lợi mà vọng ngữ
Phật danh tiếng to lớn
Thế gian không thể hoại.

Thiên tử Thật Ngữ nói kệ:

Phật xuất hiện thế gian
Nói ra đều chân thật
Thế nên các trời người
Đều thích nghe diệu pháp.

Thiên tử Liễu Thật Tế nói kệ:

Phật dùng lời chân thật
Được thành tối Chánh giác
Rõ các pháp duyên sinh
Là Bậc Chánh Biến Tri.

Thiên tử Siêu Duyên Sinh nói kệ:

Nếu các pháp hữu vi
Và thật tánh các pháp
Mâu-ni Pháp Trung Vương
Như lý đều thấy biết.

Thiên tử Quyết Định Hạnh nói kệ:

Đối việc làm tự tha
Nghiệp hành thân ngữ ý
Phật dùng trí thanh tịnh
Đều phân biệt diễn nói.

Thiên tử Định Ý nói kệ:

Phật dùng ý thanh tịnh
Sáu lần quán chúng sinh
Quy mạng đấng cứu thế
Đại Bi không ai bằng.

Thiên tử Thiện Tý Sát nói kệ:

Những gì Như Lai làm
Oai nghi không khuyết giảm
Bi trí thường tương ưng
Thương nhớ đến ba cõi.

Thiên tử Giác Ý nói kệ:
Nơi mà tâm Phật duyên
Thân ngữ thảy đều nhu
Ở trong các đại chúng
Chưa từng có sai lầm.

Thiên tử Minh Liễu Ý nói kệ:

Ý của Phật như đất
Đại Bi quán chúng sinh
Biết pháp tự tánh không
Phương tiện khiến khai ngộ.

Thiên tử Quá Khứ Thiện Xảo nói kệ:

Nếu người ở thuở xưa
Đã tu các hành nghiệp
Thí, giới, nhẫn, tấn, thiền
Như Lai đều hiểu rõ.

Thiên tử Quán Sát Quá Khứ nói kệ:

Xưa trồng các cội đức
Phụng thờ muôn ức Phật
Nay mãn tâm thuở đó
Đạt được quả Bồ-đề.

Thiên tử Cụ Túc Tương Ưng Hạnh nói kệ:

Phạt ở vô lượng kiếp
Tùy chỗ tu thắng hạnh
Thường tương ưng chánh niệm
Không xả bỏ Bồ-đề.

Thiên tử Quán Sát Tiên Hạnh nói kệ:

Thân cận các Như Lai
Tu tập khéo thưa hỏi
Khéo trụ Tam-ma-địa
Phát sinh chủng chủng pháp.

Thiên tử Bản Hạnh Tương Ưng nói kệ:

Quá khứ chỗ chư Phật
Thỉnh hỏi hành như giáo
Đối với Tam-ma-địa
Quán sát không mệt mỏi.

Thiên tử Trí Túc Trụ nói kệ:

Sinh tử nhiều lỗi lầm
Nên làm khong nên làm
Như Lai biết rõ rồi
Vì nói pháp giải thoát.

Thiên tử Quán Tiên Nghiệp Hạnh nói kệ:

Xưa cùng tạo các ác
Giống với nghiệp nhiễm ô
Hoặc ăn nuốt lẫn nhau
Hoặc cùng nhau vui chơi.

Thiên tử Liễu Tiền Tế nói kệ:

Như Lai xuất thế gian
Dùng thiền định trí lực
Biết rõ đời quá khứ
Các nẻo không có ngại.

Thiên tử Tri Hậu Tế nói kệ:

Phật biết đời vị lai
Trí tuệ không chướng ngại
Diệt đây và sinh kia
Nghiệp báo cũng như vậy.

Thiên tử Tri Hậu Tế Cảnh Giới nói kệ:

Như Lai biết đời sau
Trí lực không hạn ngại
Việc làm của chúng sinh
Tùy nghiệp chịu báo ấy.

Thiên tử Ly Luân Hồi nói kệ:

Như Lai đại dũng mãnh
Thành tựu tuệ vô thượng
Không đắm trước ba cõi
Trụ cảnh giới tối thắng.

Thiên tử Liễu Thế Tục nói kệ:

Chỗ chúng sinh quy thú
Khởi lên vô lượng tưởng
Chỉ là tự giả danh
Chính là Như Lai nói.

Thiên tử Quán Hiện Tại nói kệ:

Đấng dũng mãnh hiện tại
Trí lực không thể hoại
Hà sa các cõi Phật
Phân biệt không hạn ngại.

Thiên tử Trụ Vô Úy nói kệ:

Thánh chúa Pháp Trung Vương
Chiếu ba đời bình đẳng
Các pháp không tự tánh
Người ngu không thể hiểu.

Thiên tử Trí Vô Trước nói kệ:

Như Lai khéo điều phục
Ba đời không chỗ trụ
Do pháp lìa tự tánh
Tất cả không được gì.

Thiên tử Minh Tam Thế Tuệ nói kệ:

Rõ quá vị không thể
Uẩn khởi chợt quy diệt
Tướng luân hồi như vậy
Mâu-ni đã nói thế.

Thiên tử Ý Vô Trước nói kệ:

Các pháp đều huyễn hóa
Như sóng nắng tiếng vang
Hữu tình và thế gian
Tự tánh không chân thật.

Thiên tử Hỷ Tam Thế nói kệ:

Như Lai tuệ vô song
Hay hiểu rõ ba đời
Các căn tự tánh không
Tất cả đều như huyễn.

Thiên tử Lạc Dục Hạnh nói kệ:

Như Lai ở giữa đêm
Thị hiện thành Chánh giác
Phát siêng năng ham muốn
Chưa từng có thoái giảm.

Thiên tử Phát Khởi Lạc Dục nói kệ:

Quang minh Phật ở đời
Tinh tấn không tập diệt
Do đại dũng mãnh ấy
Siêu vượt thành Chánh giác.

Thiên tử Siêu Dục Tưởng nói kệ:

Phật xuất hiện thế gian
Thật dũng mãnh tinh tấn
Thoát khỏi bùn đục nhơ
Như sen không dính nước.

Thiên tử Lạc Dục Giải Thoát nói kệ:

Như Lai hiện thế gian
Nói pháp giới bình đẳng
Chỉ một không hai tướng
Nên con xưng tán lễ.

Thiên tử Phát Khởi Tinh Tấn nói kệ:

Như Lai oai đức lớn
Hay cảnh giác quần sinh
Siêng tu không biếng nhác
Thiên ma không thể hoại.

Thiên tử Cụ Chánh Niệm nói kệ:

Dù Phật ở nơi nào
Thường khởi tâm chánh niệm
Thế nên thành đạo rồi
Đạt được niệm không giảm.

Thiên tử Trụ Đẳng Dẫn nói kệ:

Như Lai thường tại định
Biết tánh dục chúng sinh
Tùy theo sự tu hành
Mà vì nói các pháp.

Thiên tử Tôn Trọng Chánh Trí nói kệ:

Như Lai biển trí lớn
Không hạn lượng ngằn mé
Trải qua trăm ngàn kiếp
Nói ra cũng không hết.

Thiên tử Lạc Giải Thoát nói kệ:

Trượng phu không ai bằng
Ưa giải thoát tối thượng
Do vì chứng giải thoát
Không đắm trước ba cõi.

Thiên tử Tương Ưng Giải Thoát nói kệ:

Mâu-ni Đại Thánh chúa
Đủ giải thoát tri kiến
Độ chúng sinh vô tận
Chân trí không có giảm.

Thiên tử Quán Vãng Hạnh nói kệ:

Xưa ở Phật Nhiên Đăng
Đạt thắng nghĩa pháp hạnh
Siêng tu không thoái chuyển
Chứng được đại Bồ-đề.

Thiên tử Thậm Thậm Hạnh nói kệ:

Phật đã lìa các ác
Không như hữu tình khác
Biết pháp tự tánh không
Đối ba tế không ngại.

Thiên tử Quảng Tuệ nói kệ:

Phật đối Nhất thiết trí
Tâm không sinh si hoặc
Chánh niệm thường hiện tiền
Như cầm bát dầu đầy.

Thiên tử Vô Tán Loạn nói kệ:

Tâm Phật thường vắng lặng
Chưa từng có tán loạn
Pháp tánh vốn không nhiễm
Chúng sinh không thể hiểu.

Thiên tử An Trụ Trí nói kệ:

Pháp bất cộng Như Lai
Thậm thâm khó nghĩ bàn
Đối tất cả chúng sinh
Chưa từng không chọn bỏ.

Thiên tử Siêu Chư Hữu nói kệ:

Phật là Thiên Trung Tiên
Ba cõi không ai bằng
Thông đạt tất cả pháp
Thắng trí không ai hơn.

Thiên tử Kiên Cố Bất Thoái nói kệ:

Bậc kiên dũng tối thắng
Đối pháp không sợ gì
Giác ngộ các hữu tình
Tâm ấy đều bình đẳng.