SỐ 326
NHẤT THIẾT BÍ MẬT TỐI THƯỢNG DANH NGHĨA ĐẠI GIÁO VƯƠNG NGHI QUỸ
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Bất Không
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ Đức Phật Kim Cang Kiên Cố Năng Tồi. Kính lễ Đức Phật Bảo Diễm. Kính lễ Đức Phật Long Tự Tại Vương. Kính lễ Đức Phật Cần Dũng Quân. Kính lễ Đức Phật Cần Dũng Hỷ. Kính lễ Đức Phật Bảo Hỏa. Kính lễ Đức Phật Bảo Nguyệt Quang. Kính lễ Đức Phật Bất Không Kiến. Kính lễ Đức Phật Bảo Nguyệt. Kính lễ Đức Phật Vô Cấu. Kính lễ Đức Phật Ly Cấu. Kính lễ Đức Phật Dũng Thí. Kính lễ Đức Phật Tịnh Hạnh. Kính lễ Đức Phật Phạm Thí. Kính lễ Đức Phật Thủy Vương. Kính lễ Đức Phật Thủy Thiên. Kính lễ Đức Phật Hiền Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Vô Lượng Oai Đức. Kính lễ Đức Phật Chiên-đàn Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Quang Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Vô Ưu Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Na La Diên Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Hoa Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông. Kính lễ Đức Phật Tài Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Niệm Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Đế Tràng Phan Vương. Kính lễ Đức Phật Đấu Chiến Thắng. Kính lễ Đức Phật Dũng Kiện Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Dũng Kiện Tấn. Kính lễ Đức Phật Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường. Kính lễ Đức Phật Bảo Liên Hoa Du Bộ. Kính lễ Đức Phật Bảo Liên Hoa Diệu Trú Sơn Vương.

Chư Phật Thế Tôn, trong tất cả the giới nơi mười phương, đều xuất hiện ở thế gian, hộ trì, giáo hóa chúng sinh, đem lòng thương yêu, dạy bảo cho con, nhưng con đời này, đời sau, từ vô thỉ đến nay đã gây tạo nhiều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc tùy thuận làm, hoặc bảo người khác làm. Hoặc trộm cắp vật của Phật, vật của tứ phương tăng, tự làm, tùy thuận làm, hoặc bảo người khác làm. Hoặc tạo năm tội vô gián, mười nghiệp ác, tự làm, tùy thuận làm, hoặc bảo người khác làm. Do nghiệp chướng này ngăn che thân tâm nên con sinh vào tám nạn, hoặc rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc sinh chốn biên địa Di-lệ-xa, hoặc sinh nơi cõi trời Trường Thọ. Giả sử được thân người, các căn không đầy đủ, hoặc sinh tà kiến không tin nhân quả, hoặc chán ghét chư Phật xuất hiện ở đời. Tất cả những nghiệp chướng như vậy, nay con đối trước tất cả chư Phật, bậc đầy đủ Nhất thiết trí, bậc hoàn thành năm nhãn, bậc chứng that tế không thể tính kể, đối trước người thấy, biết con thành tâm xin sám hối không dám che giấu, nguyện giữ gìn giới luật oai nghi. Lại xin chư Phật Thế Tôn thâu nhận, hộ niệm chứng minh cho con, nếu con sinh đời nay, đời sau, từ vô thỉ đến nay trôi lăn trong sinh tử, hoặc từng xả bỏ, bố thí cho súc sinh một nắm cơm, hoặc từng giữ gìn giới thanh tịnh, hoặc từng tu phạm hạnh thiện căn, hoặc từng tu một phần nhỏ trí vô thượng thiện căn, thảy đều nhóm lại không thể tính kể, như tất cả chư Phật trong ba đời ở trong nguyện hồi hướng tối thắng vô thượng, nguyện đều hồi hướng lên Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác:

Sám hối tất cả tội
Các phước đều tùy hỷ
Ân cần thỉnh chư Phật
Nguyện chứng trí vô thượng.
Quá khứ và vị lai
Bậc Thế Tôn hiện tại
Vô lượng biển công đức
Nay con cúi đầu lễ.

Print Friendly, PDF & Email