KINH ĐẠI BỬU TÍCH
Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Thích Trí Tịnh

 

VI
PHÁP HỘI
BẤT ĐỘNG NHƯ LAI
THỨ SÁU

PHẨM NIẾT BÀN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM THỨ NĂM

Tôn giả Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng đức Thế Tôn đã nói đức Bất Ðộng Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo công đức vô biên, đức Thế Tôn lại nói nước Diệu Hỷ cùng chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát đức nghiệp thù thắng rộng lớn trang nghiêm.

Nay mong muốn được Thế Tôn khai thị về việc đức Bất Ðộng Như Lai diệt độ hóa tích thế nào?

Ðức Phật biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất bèn phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Ngày đức Bất Ðộng Như Lai nhập Niết bàn, hóa thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình đều sẽ chứng được quả A La

Hán. Nhưng thời gian nầy người được chứng quả so sánh với trước lúc Phật  ấy diệt độ những người chừng quả vô học số lượng càng tăng.

Liền trong lúc ấy đức Bất Ðộng Như Lai thọ ký cho Hương Tượng Bồ Tát rằng: “ Sau khi ta diệt độ, ông sẽ được làm Phật hiệu là Kim Liên Như Lai Ứng Cúng Ðẳng Chánh Giác.

Nầy Xá Lợi Phất! Ðức Kim Liên Như Lai ấy, cõi nước công đức số chúng Thanh Văn đồng như đức Bất Ðộng Như Lai.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai nhập Niết bàn, khắp đại địa đều chấn động. Tất cả cõi Ðại Thiên gầm rống phát ra tiếng, tiếng ấy vang suốt đến trời Sắc Cứu Cánh. Chư Thiên nghe tiếng ấy biết rằng đức Bất Ðộng Như Lai nhập Niết bàn.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ, bao nhiêu tòng lâm và cỏ thuốc đều ngả ngọn về phía đức Bất Ðộng Như Lai nhập Niết bàn.

Chư Thiên đều mang tràng hoa hương thơm và những y phục rải trên thân Phật. Những hoa hương được rải ấy bao bọc giáp vòng cao một do tuần.

Trong cõi Thiên, bao nhiêu hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, v.v… đều hướng về đức Bất Ðộng Như Lai chắp tay đảnh lễ.

Chư Thiên ở cõi khác, do thần lực của đức Phật, cũng đều được thấy đức Phật nhập Niết bàn.

Suốt bảy ngày đêm, chư Thiên ấy lòng buồn rầu, chẳng màng đến sự vui thú, cũng không có tưởng niệm dục lạc, họ bảo nhau rằng: đức Bất Ðộng Như Lai là ánh sáng của thế gian, là con mắt của chúng sanh, sao nay nhập diệt quá sớm vậy!

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi Ta Bà nầy, hoặc từ cõi khác sau khi mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ. Nếu đã hiện tại sanh về nước ấy họ đều được thọ ký Vô thượng Bồ đề, chẳng phải lấy số trăm để tính được, mà phải số ngàn và số trăm ngàn để tính, số trăm ngàn Bồ Tát phải biết là vào số chư Phật. Ðều vào số chư Phật vào số nhứt thiết chủng trí tánh.

Nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước ấy cũng đều được nhập số chư Phật, số nhứt thiết chủng trí tánh.

Nầy Xá Lợi Phất! Trừ hàng Bất thối Bồ Tát, chư Bồ Tát khác ở cõi nầy nếu chẳng được nghe đức Bất Ðộng Như Lai công đức pháp môn đó đều là bị ác ma nhiếp thọ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Sau khi đức Bất Ðộng Như Lai nhập Niết bàn cho đến thời gian chánh pháp còn ờ đời, chư Bồ Tát sanh nước Diệu Hỷ cũng sẽ vào trong số ấy. Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của đức Bất Ðộng Như Lai vậy.

Chư Bồ Tát nếu ở thời gian sau thọ sanh về nước Diệu Hỷ phải đọc tụng bá bát pháp môn. Ðọc tụng đây rồi mới có thể thọ trì tất cả pháp kia.

Ðức Bất Ðộng Như Lai an lập một trăm lẻ tám pháp môn bổn tánh.

Sau khi ta diệt độ, nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước Diệu Hỷ cũng phải đọc tụng bá bát pháp môn và có thể thọ trì tất cả pháp môn.

Nầy Xá Lợi Phất! Ðức Bất Ðộng Như Lai khéo nhiếp thọ chư Bồ Tát. Ðức Phật đầu đà diệt độ, nhưng tiếng Phật thuyết pháp và công đức trang nghiêm vẫn không khác lúc Phật còn ở đời.

Nầy Xá Lợi  Phất! Lúc diệt độ, từ thân đức Bất Ðộng Như Lai  phát lửa để tự trà tỳ. Thân sót xá lợi màu hoàng kim.

Như cây Ðê di la, tùy từng phần bị chặt khúc đều có lằn (vạn). Xá lợi của đúc Như Lai ấy cũng vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Xá lợi của đức Bất Ðộng Như Lai phần phần châu viên, ngoài và trong đều có tướng cát tường (vạn).

Như cây bổ ca la, tùy chẻ chỗ nào, trong ngoài đều có lằn cát tường. Xá lợi của đức Như Lai ấy cũng vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì cúng dường Xá lợi, chúng sanh nước Diệu Hỷ xây tháp bảy báu khắp cả cõi Ðại Thiên, lại đem hoa sen ngàn cánh màu hoàng kim để cúng dường. Cõi Ðại Thiên ấy lấy tháp hoa để làm đẹp nghiêm.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỳ, nếu chư Bồ Tát nào sắp diệt độ, lúc lâm chung không bao giờ mất chánh niệm, mà thấy những thoại tướng như vầy:

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về không có Phật, mình đang làm Phật ở đó .

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về có Phật, mình sẽ phụng thờ

Hoặc thấy có Bồ Tát nhập thai mẹ.

Hoặc thấy có Bồ Tát mặc giáp trụ lớn.

Hoặc thấy có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia.

Hoặc có Bồ Tát ngồi đạo tràng hàng ma.

Hoặc thấy có Bồ Tát chứng Nhứt thiết chủng trí.

Hoặc thấy có Bồ Tát ở thế giới ấy thành chánh giác, chuyển chánh pháp luân.

Hoặc có Bồ Tát trụ trong hư không tự thân lần lần diệt mất chẳng sót chút gì. Ví như đốt cỏ ướt, khói bốc cao lần cháy tan đến tắt mất.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát đã diệt độ rồi, chư Thiên và nhơn dân lo liệu cúng dường.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Ðức Bất Ðộng Như Lai  sau khi nhập đại Niết bàn, chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiếp”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Chánh pháp của đức Bất Ðộng Như Lai trụ thế trăm ngàn kiếp, là loại kiếp nào?”.

Ðức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Cứ Hai mươi tiểu kiếp làm một kiếp. Chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc chánh pháp ấy diệt rồi, có quang minh lớn chiếu mười phương. Ðại địa đều chấn động phát âm thanh lớn. Nhưng chánh pháp ấy chẳng phải thiên ma phá hoại được. Cũng chẳng phải do sức Như Lai ấy và chúng Thanh Văn tự ẩn mất. Chỉ vì thời gian ít người nghe pháp, phần đông không ham thích, nên người thuyết pháp đều xa lánh họ.

Với chánh pháp đã ít nghe nên càng thêm sự bất tin. Bất tin đã không tăng trưởng thì không chuyên cần tu tập. Chư Tỳ Kheo thông hiểu chánh pháp tự sẽ rút lui ẩn dật, thấy mọi người không ham thích chánh pháp nên chẳng còn ra hoằng tuyên. Do đó lời dạy của đức Bất Ðộng Như Lai sẽ mất lần lần”.