PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 11: THỌ KÝ DƯỢC-XOA VƯƠNG

Khi ấy, trong hội có tám mươi ức đại Dược-xoa vương thấy Atu-la vương cho đến Càn-thát-bà vương ở chỗ Như Lai cúng dường rộng lớn, lại nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, cung kính tôn trọng sinh tưởng khó gặp, tán thán trí tuệ sâu xa của Như Lai, những pháp đã được nghe tâm hiểu rõ, vui thích sâu sắc, phát lòng tin thanh tịnh, dùng sức thần thông hóa hiện cúng dường rộng lớn thù thắng vi diệu không khác gì sự cúng dường của A-tu-la vương. Các Dược-xoa vương cúng dường rồi nhiễu Phật ba vòng và đứng qua một bên, chap tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen:

Nhân Trung vô tỷ Thích Sư Tử
Đầy đủ thần thông và trí tuệ
Như biển sâu rộng không bờ mé
Thế nên nay con đảnh lễ Ngài.
Núi Tô-di-lô lượng biết được
Kiếp thiêu rụi hết biết được mé
Chỉ trí tuệ Phật khó nghĩ bàn
Tất cả không thể biết cùng cực.
Quá, hiện, vị lai các thế gian
Tất cả các nẻo loại hữu tình
Dù họ tạo tác nghiệp thiện ác
Phật hay biết hết không ai bằng.
Hoặc có người thích A-lan-nhã
Tu hạnh vắng lặng trừ ồn ào
Tùy họ tu tập tánh không đồng
Phật đều biết hết không ai bằng.
Hoặc đủ lỗi lầm tham nhuế si
Kiêu mạn tật đố các ác hạnh
Hoặc có đẳng phần hoặc tùy tăng
Phật đều biết hết không ai bằng.
Hoặc người mê lầm mất chánh đạo
Trầm luân khổ báo không kỳ ra
Hoặc đủ tin hiểu tùy pháp hành
Phật đều biết hết không ai bằng.
Hữu tình ưa làm các hạnh ác
Nghiệp kia theo mãi không buông tha
Đến khi sắp chết tâm lo sợ
Chỉ có Như Lai mới cứu độ.
Hoặc trì tịnh giới sinh Thiên cung
Hoặc tạo hắt nghiệp chịu các khổ
Thọ báo tốt xấu lý không sai
Chỉ có Như Lai mới thấy biết.
Hoặc có trí tuệ cầu giải thoát
Ở trong Phật pháp được xuất gia
Ưa tu Thánh đạo lợi hữu tình
Được chứng Niết-bàn vui tịch diệt.
Lại có người ngu tuy xuất gia
Nương vào chánh pháp của Như Lai
Đối pháp thậm thâm không thể hiểu
Do không trí lại sinh hủy báng.
Đối với Phật dạy sinh lăng mạ
Tạo ra vô lượng nhân duyên khổ
Mạng chung đọa vào đại địa ngục
Kiếp hết lại sinh khổ thú khác.
Nếu người tin vững tâm tăng thượng
Thích nghe chánh pháp hay hộ trì
Thông đạt các pháp tánh vốn không
Lìa tất cả tướng không đắm trước.
Rõ biết thế gian không chắc thật
Thân này như huyễn, như tiếng vang
Thường dùng Bi nguyện lợi quần sinh
Không còn thoái chuyển Phật Bồ-đề.
Con nay tán thán công Đức Phật
Tất cả thế gian không ai bằng
Hồi hướng thiện nhỏ đến hữu tình
Vị lai cùng được thành Phật đạo.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Dược-xoa vương, liền từ miệng phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp cõi Phật. Lúc đó, Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng này rồi, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi:

Lớn thay, Đấng Lưỡng Túc tối thắng
Bỗng phóng tịnh quang khó nghĩ bàn
Hào quang hy hữu vì nhân gì
Chiếu sáng thế gian hơn trăng tròn.
Nay chúng hội này đều chắp tay
Đồng thanh xưng tán công Đức Phật
Cúi xin Như Lai chấn Phạm âm
Vì nói tại sao phóng quang này.
Người nào đối Phật sinh tịnh tín
Người nào ngộ nhập pháp chân tịnh
Người nào tâm Bồ-đề kiên cố
Cúi xin Như Lai phân biệt nói.
Đại Từ Bi chúa hiện thế gian
Giải quyết lưới nghi của quần sinh
Các trời rồng và nhân phi nhân
Nghe rồi tâm sinh rất vui thích.

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng:

Hay thay, Mã Thắng đại Tỳ-kheo
Ông khéo thưa hỏi nghĩa như vậy
Nhân gian thưa thỉnh lợi trời người
Đều khiến an trụ thấy chân thật.
Dược-xoa vương kia khởi cúng dường
Tăng trưởng thấy nghe thiện căn tốt
Nên ta mới phóng ánh sáng này
Nay sẽ thọ ký họ thành Phật.
Các chúng Dược-xoa kia như vậy
Đều rõ các pháp từ duyên sinh
Do vì nguyện lực thọ thân này
Tâm thường an trụ đạo Bồ-đề.
Hay dùng trí tuệ khéo quán sát
Biết uẩn, xứ, giới đều hư giả
Vượt khỏi nhân luân hồi khổ não
Cũng như hoa sen không dính nước.
Mình người hòa hợp nhiễm nhân duyên
Tất cả giác liễu đều như huyễn
Quán sắc tự tánh không cũng vậy
Được chứng tịch diệt lý vô vi.
Nếu hay giác liễu các pháp không
Cũng đạt vô tướng và vô nguyện
Đối với ba giải thoát môn này
Bình đẳng quán khắp không chướng ngại.
Hay quán trí tuệ tánh vốn không
Lại quán cảnh giới có gì đâu
Rõ biết tâm cảnh đều là không
Đó là đầy đủ hạnh Bồ-đề.
Chư Thiên và người nghe pháp này
Tâm sinh hoan hỷ chưa từng có
Mỗi mỗi tin hiểu hành theo pháp
Dần dần tu tập Nhất thiết trí.
Chúng Mật Tích Dược-xoa như vậy
Đem tâm thanh tịnh khởi cúng dường
Sau sẽ chuyễn thân ác thú này
Vãng sinh chư Thiên hưởng vui thích.
Chúng Dược-xoa này đời vị lai
Phụng thờ vô lượng vô biên Phật
Hiệu là Tịch Tĩnh Tuệ Như Lai
Trụ thế thọ mạng rất lâu dài.
Giáo hóa vô số chúng Thanh văn
Cũng như các sao giữa hư không
Người đầy đủ trí sinh cõi ấy
Quốc độ nghiêm tịnh không có khổ.
Tất cả nhân gian, Nhân phi nhân
Nghe Phật giảng nói không mệt mỏi
Đều phát tâm dũng mãnh thanh tịnh
Giải thoát phiền não các trói buộc.