PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 4: BỒ-TÁT CHẤN HỐNG ÂM THANH ĐẾN HỘI

Khi ấy, Đức Phật hỏi Đại Bồ-tát Tịch Tuệ:

–Này thiện nam! Ông có nghe trong hư không có những tiếng nhạc vi diệu không?

Bồ-tát Tịch Tuệ bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Từ đầu con đã nghe, vậy đó là những âm thanh vi diệu gì? Cúi xin Thế Tôn hãy vì con mà nói.

Phật bảo Tịch Tuệ:

–Nay ông nên biết! Có vị Đại Bồ-tát tên là Chấn Hống Âm Thanh, đã từ chỗ Đức Như Lai Vân Âm Vương, thế giới Đại vân đến cõi Ta-bà này, để chiêm ngưỡng thân gần cúng dường ta và muốn nghe Bồ-tát Kim Cang Thủ nói chánh pháp, lại cũng muốn thấy chúng Đại Bồ-tát ở mười phương đến phó hội. Do vậy mà Bồ-tát Chấn Hống Âm Thanh tự ẩn thân tướng trụ giữa hư không, tuôn mưa xuống các hoa đẹp, trổi các điệu nhạc vi diệu để cúng dường ta, trong tiếng nhạc ấy phát ra âm thanh như vầy: “Thế Tôn Như Lai ở trong đại hội, rộng nói chánh pháp chưa được bao lâu.”

Đức Phật nói lời này xong, Bồ-tát Chấn Hống Âm Thanh tức thời từ trên hư không xuống, vào trong Phật hội, đảnh lễ sát chân Phật và nhiễu quanh bên phải bảy vòng rồi đến trước Phật bạch rằng:

–Đức Như Lai Vân Âm Vương ở thế giới Đại vân hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não không? Đi đứng có nhẹ nhàng không? Khí lực có an ổn không? Đức Phật Như Lai ấy còn nói như vầy: “Đại bí mật chủ Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ có đại phương tiện khéo nói chánh pháp, là nhờ oai thần của Phật kiến lập, nên mới có thể thông đạt tất cả vô lượng pháp Phật.”

Lúc đó Đức Thế Tôn khen Đại Bồ-tát Chấn Hống Âm Thanh:

–Hay thay, này Thiện nam! Ông khéo đến trong chúng hội này, muốn nghe Đại bí mật chủ Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp bí mật chẳng nghĩ bàn của Như Lai. Vậy nay ông nên lắng nghe.

Print Friendly, PDF & Email