PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 4: THỌ KÝ A-TU-LA VƯƠNG

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì muốn giáo hóa phụ vương, hiện thần biến rồi, trong hội có các A-tu-la vương thấy tướng tốt này tâm đều vui thích, lại thấy sự cúng dường rộng lớn của chư Thiên sắc giới rất sinh hoan hỷ. Lúc đó, có thượng thủ Vĩ-ma, tức Đát-la A-tu-la vương nói lời như vầy:

–Nay ta là người đầu tiên cúng dường Đức Phật.

Nói rồi liền dùng sức thần thông, ngay ở trong vườn hóa thành sáu mươi vạn màn lưới báu có nhiều màu sắc xen kẽ nhau che trên hư không. Dưới màn báu đó lại hiện sáu mươi vạn loại báu để trang nghiêm trên đất. Trên đất báu lại hiện sáu mươi vạn lầu gác vi diệu thù thắng. Cửa của mỗi lầu gác ấy đều làm bằng báu. Như lầu gác vàng thì dùng bạc làm cửa, lưu ly làm cửa sổ, xa cừ làm trụ, pha lê làm đèn, mã não làm đất, chân châu, các loại báu được trang nghiêm xen nhau. Lầu bạc thì dùng vàng làm cửa, lưu ly làm cửa sổ, san hô làm trụ, xa cừ làm đòn, pha lê làm đất, chân châu, các báu được trang nghiêm xen nhau. Cho đến lầu gác bằng mã não, thì lấy pha lê làm cửa. Như vậy, bảy báu làm thành lầu gác, cửa, cửa sổ, trụ, đòn, trang nghiêm theo thứ lớp. Trong mỗi cửa đều hiện các tòa Sư tử báu, hai bên tòa đều có đồng nam, đồng nữ A-tu-la, tay cầm phất trắng, hoặc cầm quạt báu đứng hầu bên cạnh. Trên mỗi tòa có các bảo cái, ở trước lại hiện tràng báu các sắc. Ở cửa vàng lại hiện tràng xanh, màu vàng làm đảnh, huỳnh kim làm cáng; ở cửa bạc hiện ra tràng vàng, màu xanh làm đảnh, xích bảo làm cáng; ở cửa lưu ly hiện ra tràng màu hồng, màu đỏ làm đảnh, vàng ròng làm cáng; ở cửa được làm bằng nhiều loại báu hiện ra các màu rực rỡ, các sắc làm đảnh, bạc làm cáng, cũng hiện như trên. Các màn lưới báu, đài lầu gác báu, tràng phan bảo cái quay tròn trên hư không nhiễu Phật ba vòng rồi bày ra đứng yên. Như Tam thập tam thiên, Y-la-bát-na Đại Long tượng vương, đi từ từ nhiễu quanh chúa trời Đế Thích cũng lại như vậy.

Lại mưa các loại Thiên hoa vi diệu, nào là hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha mạn-thù-sa, hoa Balỗ-sa-ca, hoa Ma-ha ba-lỗ-sa-ca, hoa Ca-rị-ca-la-phược, hoa Ma-ha ca-rị-ca-la-phược, hoa Bát-tra-la, hoa Ma-ha bát-tra-la, hoa Tức-đátla-bát-tra-la, hoa Ma-ha tức-đát-la-bát-tra-la. Rồi lại mưa tiếp bằng bảy báu như: hoa vàng ròng, hoa bạc, hoa xa cừ, hoa mã não, hoa phệ-lưu-ly, hoa pha-chi-ca, hoa trân châu, rồi lại mưa các món trang sức quý như trân kỳ ngoạn. Khi ấy, trong hội muốn thứ gì đều được như ý. Lại mưa các nước hương thơm, hương xoa, hương bột, hương trầm thủy. Lúc đó thành Ca-tỳ-la hoa cúng dường ngập đến bảy thước, rộng sáu do-tuần, cùng với nước hoa hòa hợp thành bùn. Nhờ thần lực của Đức Như Lai, nên hương xông khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh trong thế giới ấy hoặc trời hoặc người nghe hương này rồi đều phát tâm Chánh đẳng giác, được không thoái chuyển. A-tu-la cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen:

Bậc tối thắng không động
Viên thành quả Bồ-đề
Hóa độ các hữu tình
Vượt ra khỏi ba cõi.
Con với tâm thanh tịnh
Hiện tiền dâng cúng dường
Nguyện được như Thế Tôn
Vĩnh viễn thoát luân hồi.
Mâu-ni Đại Thánh chúa
Lìa nhiễm trừ các hoặc
Kham làm thầy trời người
Cứu vớt lên bờ giác.
Khéo nói pháp vi diệu
Điều phục các chúng sinh
Thoát khỏi ách già chết
Nên con tán thán lễ.

Lúc đó, Vĩ-tức-đát-la A-tu-la vương nói kệ tán thán rồi lại nói:

–Nay con cúng dường tâm còn chưa đủ, muốn đem tất cả trân báu vô giá nhất trong biển dâng lên cúng dường Như Lai.

Nói rồi, liền dùng sức thần thông hóa thành sáu mươi vạn xe báu vi diệu, mỗi xe báu lại dùng ngựa điều thuận móc vào. Các xe ấy đi trang trí bằng các vàng báu, trên mỗi xe đều có tàn lộng vi diệu, treo các linh báu phát ra tiếng hòa nhã. Trên mỗi xe có A-tu-la nữ sắc tướng tuyệt vời, hiến dâng những giọng ca điệu múa hay; kỹ nhạc tấu lên, phát ra tiếng véo von, làm cho người nghe không bao giờ chán. Nhờ thần lực của Đức Phật khiến tiếng nhạc này vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hữu tình trong các thế giới ấy nghe tiếng nhạc rồi thân ý thư thái, lìa các nhiễm trước, tâm không còn thoái chuyển đối với Chánh đẳng giác. A-tu-la cúng dường rồi, cùng với quyến thuộc tâm rất hoan hỷ, chắp tay hướng lên Phật lập lại kệ rằng:

Con nguyện luon thân cận
Mâu-ni Đại Đạo sư
Dâng cúng dường tối thượng
Dứt tận gốc đau khổ.

Lúc đó, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Cực Hỷ phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, mỗi món cúng dường không khác gì Vĩ-ma-tức-đát-la A-tu-la vương. Cúng dường xong, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng:

Quy y Vô Thượng Mười Lực Tôn
Tu hành vô biên hạnh chân thật
Nhất định thông đạt tất cả pháp
Vĩnh đoạn các hoặc được vô úy.
Quy y Bậc Thầy trong ba cõi
Thoát khỏi trói buộc của hữu ái
Đã qua bờ giác tối thắng kia
Lại hay cứu vớt người chìm đắm.
Như Lai khéo nói đạo xuất ly
Chúng sinh nghe rồi đều tin thọ
Đều khiến thanh tịnh gột các nhiễm
Cũng như hoa sen không dính nước.
Mâu-ni thắng trí khéo quán sát
Rõ các pháp không cũng vô tướng
Không trước tất cả hạnh hữu vi
Ví như hư không không chỗ nương.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Diệu Tý phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Cực Hỷ A-tu-la vương. Cúng dường rồi đi xe bảy báu nhiễu Phật ba vòng, tay bưng bột vàng rải lên Đức Như Lai, rồi chắp tay hướng lên Phật dùng kệ khen rằng:

Đảnh lễ cát tường Điều Ngự Sư
Trời người thế gian không ai bằng
Rõ biết chúng sinh tánh vốn không
Chỉ có giả tướng như sóng nắng,
Không làm, không thọ, không chúng sinh
Không ngã, không nhân, không bỉ thử
Không ngôn, không thuyết, tự tánh không
Các pháp xưa nay thường vắng lặng,
Tìm cầu các pháp không thể được
Vâng lời Phật dạy khéo biết rõ
Người này được gọi con Pháp vương
Tùy thuận sở hành của Phật trước.
Con nay cúng dường lên Thế Tôn
Điều phục chúng sinh khó điều phục
Đem ít căn lành tán thán này
Hồi hướng mình người đều thành Phật.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Đại Lực phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Diệu Tý A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng các hoa báu rải lên Đức Phật, rồi chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng:

Đảnh lễ Đại Pháp Vương
Tuệ nhãn chiếu ba cõi
Vượt qua biển sinh tử
Đến bờ giác rốt ráo.
Dạy dỗ các hữu tình
Trừ hoặc không sợ hãi
Thoát bốn dòng thác mạnh
Được đến chỗ an ổn.
Tuệ thậm thâm vi diệu
Tận nguồn của thế gian
Biết chúng sinh muốn gì
Bám chặt tướng điên đảo.
Thường đem tâm đại Bi
Khai thị khiến giác ngộ
Phá trí tà vọng ấy
Đủ tri kiến chân thật.
Thông đạt tất cả pháp
Không dơ không đắm trước
Như sóng nắng huyễn hóa
Như bóng trăng in nước.
Mâu-ni bậc tối thắng
Xem chúng sinh như con
Đều khiến tu chánh hạnh
Không trước vào ba đời.
Như Lai hiện thế gian
Rõ pháp đều giả dối
Tự tánh không sở đắc
Tha tánh đều trống rỗng.
Như người ngu thế gian
Trong mộng thọ dục lạc
Rốt ráo không thể được
Nên suy nghĩ đúng lý.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là La-hầu, phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, tất cả sự cúng dường không khác gì Đại lực A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi lại đem hoa Tức-đát-la-bát-tra-la vi diệu tối thượng rải lên Đức Phật, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng:

Nguy nguy Vô Thượng Sĩ
Thân quang sáng rạng ngời
Chư Thiên và người đời
Không có ai như Phật.
Cũng như đem hạt cải
Để so núi Di-lô
Như nước đọng chân bò
So với nước bể lớn.
Như Lai diệu sắc tướng
Thế gian không ai bằng
Mỗi mỗi tướng đoan nghiêm
Nhìn mãi tâm không chán.
Diệu tướng khó nghĩ bàn
Vượt hơn tất cả sắc
Như nhật chiếu thế gian
Che khuất ánh sáng khác.
Oai Đức Phật sáng ngời
Che khuất các Thiên chúng
Như nguyệt giữa hư không
Các sao đều mờ mịt.
Tuệ sâu như biển cả
Thân tướng như núi vàng
Thân Phật trí sáng suốt
Ba cõi không ai bằng.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Tịnh Giới, phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì La-hầu A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại dùng hoa Ma-ha tức-đát-la-bát-tra-la rải lên Đức Phật, chắp tay dùng kệ khen rằng:

Mâu-ni thắng trí sáng ngời ngời
Phá trừ tham nhuế ngu si ám
Thành tựu tối thượng Xa-ma-tha
Mưa xuống chánh pháp nhuần chúng sinh.
Như Lai kim cang ngồi đạo tràng
Trí sáng rực rỡ chiếu ba cõi
Thiêu sạch củi phiền não chúng sinh
Đốt rụi tất cả thành tro tàn.
Vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp
Tích tập giữ gìn diệu pháp tạng
Thí khắp quần mê đang nhiệt não
Nghe rồi đều như uống cam lồ.
Như Lai xuất hiện ở thế gian
Chỉ Chánh pháp nhãn cho chúng sinh
Vô minh sinh tử trong nhiều kiếp
Trí tuệ ma-ni chiếu rõ ràng.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Hỷ Đấu Chiến, phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Tịnh Giới A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại đem hoa Bát-tra-la rải lên Đức Phật chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng:

Quy y Thánh chúa Thích Sư Tử
Ở trong các pháp được vô úy
Cũng như dũng tướng mặc giáp trụ
Hàng phục quân giặc không khiếp nhược.
Năng Nhân các căn thường tịch tĩnh
Không bị phiền não làm động loạn
Diệt sạch ba độc tất cả nhơ
Các tập khí khác không khởi lại.
Như Lai sáu lần quán chúng sinh
Không thương, không ghét, không phân biệt
An trụ Vô duyên từ rộng lớn
Đối cảnh oán thân đều bình đẳng.
Phật biết các tưởng của chúng sinh
Mỗi mỗi khai thị trừ các vọng
Đều khiến khéo trụ chánh tư duy
Rõ tâm như huyễn không đắm trước.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Diệu Nhãn, phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Hỷ Đấu Chiến A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại đem hoa Ma-ha bát-tra-la rải lên Đức Thế Tôn chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng:

Thế Tôn oai đức lớn
Rõ thật tướng các pháp
Tất cả các pháp ấy
Từ nhân duyên nên có.
Không pháp, không phi pháp
Tìm cầu không thể được
Nếu có pháp để nói
Thì đó chỉ giả danh.
Các thứ tướng như vậy
Xưa nay thường vắng lặng
Không danh cũng không tướng
Mâu-ni đã từng nói.
Tuy nói mà không nói
Phần nhỏ không thể được
Người nói cũng là không
Người nghe cũng như vậy.
Khéo đạt nghĩa như thế
Không đắm trước mọi pháp
Hay thực hành đại hạnh
Đây là chân Phật tử.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Việt Tam Giới, phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Diệu Nhãn A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại dùng chân châu anh lạc dâng cúng Như Lai, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng:

Như Lai đầy đủ các công đức
Tịnh giới oai nghi đều viên mãn
Trí sáng phục trừ bốn ma quân
Ba cõi không ai sánh bằng Phật.
Định lực Như Lai không thể động
Người trí kém cỏi không lường được
Đi đứng nằm ngồi định tương ưng
Hiện các thần thông làm lợi lạc.
Thắng tuệ Như Lai không ai bằng
Rống tiếng Sư tử giữa đại chúng
Khéo nói diệu pháp trừ nghi hoặc
Nhiếp hóa tất cả các ngoại đạo.
Thân sắc Như Lai hơn ba cõi
Trang nghiêm bằng các tướng tốt
Ánh sáng rực rỡ như núi vàng
Rộng tu bố thí được như thế.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Phổ Diệu, phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Việt Tam Giới A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng các trân báu vi diệu rải lên Đức Như Lai, chắp tay hướng đến Phật dung kệ khen rằng:

Chúng con xả bỏ năm dục lạc
Lại đến chỗ Phật dâng cúng dường
Đều thấy Như Lai đứng trước mặt
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn.
Một âm diễn nói pháp bất cộng
Hoặc thích nói rộng hoặc nói lược
Đều tùy ý muốn mà hiểu rõ
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn.
Một âm diễn nói pháp thanh tịnh
Tùy theo từng loại mà hiểu rõ
Như Lai thiện xảo hợp căn cơ
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn.
Một âm diễn nói pháp thanh tịnh
Hoặc khiến tu tập hoặc điều phục
Hoặc có người chứng được quả lợi
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn.

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Mục-chân-lân-đà, phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì Phổ Diệu A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bảy báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng chân châu đỏ rải lên Đức Phật, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng:

Như Lai khéo giáo hóa phụ vương
Xả trừ kiêu mạn và tà kiến
Phát lòng tin thanh tịnh kiên cố
Đây là người tối thượng vô song.
Pháp không tự tánh do duyên sinh
Như mộng thọ vui không phải thật
Nên biết vui ấy tùy tưởng khởi
Đó là rõ được tánh các pháp.
Ví như trời thu nổi mây bay
Vọng tình chấp có không vững chắc
Ở trong giáo pháp của Mâu-ni
Người trí không nên tăng ngã mạn.
Tâm khéo quán sát không buông lung
Nhất định không trước vào thế gian
Đó là an trụ trong pháp Phật
Sẽ chứng Như huyễn Tam-ma-địa.

Cúng dường xong, các A-tu-la vương đều chắp tay đứng trước Đức Phật, thân ý thư thái, vui được thiện lợi, đều phát tâm Chánh đẳng Chánh giác.

Lúc đó, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các A-tu-la vương, nên ở trong đại chúng hiện tướng vi tiếu, tức thời từ nơi mặt phóng ra năm tia sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp thế giới Phật, rồi lại nhiễu Đức Phật ba vòng xong nhập vào đảnh Phật.

Thấy tướng này rồi, Tỳ-kheo Mã Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai phải, gối phải quỳ sát đất đảnh lễ thưa:

–Thưa Thế Tôn! Vì lý do gì Thế Tôn hiện điềm tốt này? Rồi lại chắp tay hướng lên Phật dùng kệ thưa:

Nhân Trung tối thắng Thích Sư tử
Hiện điềm tốt này có duyên gì
Cúi xin đại Bi vì con nói
Nghe rồi khiến tâm được thư thái.
Sáu mươi na-do A-tu-la
Tịnh tâm rộng lớn khởi cúng dường
Rồi đây Như Lai sẽ thọ ký
Khiến chúng nghe rồi sinh hoan hỷ.
Khi ấy cả hội đều suy nghĩ
Phóng ánh sáng này duyên không nhỏ
Cúi xin Như Lai thương chúng con
Mà nói lý do hiện tướng này.
Hoặc có người phát tâm Bồ-đề
Hoặc có người mới sinh tịnh tín
Tất cả Như Lai đều biết rõ
Giải quyết các nghi mau nên nói.
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:
Hay thay, Mã Thắng đại Tỳ-kheo
Khéo hỏi Như Lai phóng quang này
Nay ta ở trong chúng hội này
Ký biệt tối thượng quả chân thật.
Các A-tu-la hưng phước nghiệp
Chí cầu Vô thượng đại Bồ-đề
Tham nhuế chướng nhiễm đều trừ sạch
Như tay sờ không, không chướng ngại.
Do đó phát sinh ý thanh tịnh
Rộng phát vô biên diệu cúng dường
Đời sau xả trừ thân Tu-la
Sinh chỗ tối thắng tuệ sáng suốt.
Vị lai quá hằng hà sa kiếp
Thân cận thừa sự các Như Lai
Thân sau được làm Pháp Trung Vương
Kế nhau thành Phật đồng danh hiệu,
Đều xưng Tối Thượng Đăng Như Lai
Danh tiếng vang khắp mười phương giới
Giáo hóa sáu mươi trăm vạn ức
Chúng sinh nghe pháp đều được độ.
Quốc độ rộng lớn thật nghiêm tịnh
Giáp tận tam thiên đại thiên giới
Trong đó chúng sinh được thọ hóa
Đầy đủ phước đức và trí tuệ.
Không tạo tất cả nghiệp phi pháp
Đều tu bình đẳng hạnh an lạc
Phật ấy đều nói pháp không tranh
Người nghe không trước cũng không ngại.
Phật thọ sáu mươi vạn ức kiếp
Thọ mạng chúng sinh cũng như vậy
Các Như Lai ấy hóa duyên xong
Cơ bản cùng nhau vào Niết-bàn.
Thứ lớp thiệu long được thành Phật
Quốc độ, thọ lượng đều như nhau
Hóa độ hữu tình cũng như trên
Thọ trì chánh pháp làm con Phật.

Print Friendly, PDF & Email