PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 6: THỌ KÝ CA-LÂU-LA VƯƠNG

Khi ấy, trong hội có sáu vạn tám ngàn Ca-lâu-la vương thấy các A-tu-la vương cúng dường rồi, lại nghe Như Lai thọ ký cho các A-tu-la, phát tâm tùy hỷ cúng dường rộng lớn, liền dùng sức thần thông hóa thành sáu vạn tám ngàn lầu gác thù thắng vi diệu. Tất cả lầu gác ấy đều làm bằng bảy báu như kim ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, pha lê, đều có bảy tầng. Tầng thứ nhất, vàng ròng làm trụ, bạc làm kèo, cột, trính, xà ngang được trang trí bằng các thứ báu. Tầng thứ hai, bạc làm trụ, vàng ròng làm kèo cột, trính, xà ngang trang nghiêm bằng các ngọc trân. Cho đến tầng thứ bảy san hô làm trụ, chân châu… các báu trang trí xen kẽ nhau. Lầu gác như vậy moi mỗi đều có lưới báu phủ lên trên, hoặc vàng ròng làm lưới, hoặc bạc làm lưới, cho đến chân châu làm lưới. Lại treo vô số các linh báu vi diệu, gió thổi nhè nhẹ khua phát ra tiếng, làm cho người nghe đều ham thích. Lại hiện sáu vạn tám ngàn bảo cái, các ngọc trân được kết xen nhau ánh sáng chiếu rực rỡ. Lại hiện sáu vạn tám ngàn tràng báu, trang trí trân châu các màu sắc xen nhau. Lại hiện sáu vạn tám ngàn phan lụa, năm sắc đang chéo nhau trông rất thích. Lại hiện sáu vạn tám ngàn màn báu, hoặc làm bằng chỉ vàng ròng, hoặc bằng chỉ bạc, chỉ lưu ly, chỉ chân châu… trang nghiêm khéo léo.

Lúc đó, Ca-lâu-la vương đem sáu vạn tám ngàn lầu gác bảy báu, các màn lưới báu, tràng phan báu đã hiện ở trên dâng cúng Như Lai, bày ra thứ lớp trên hư không quay tròn từ từ nhiễu Đức Phật ba vòng. Như Tam thập tam thiên, Ái-la-phược-noa, Đại Long tượng vương nhiễu Thiên đế rồi đứng qua một bên.

Lúc đó, Ca-lâu-la vương chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng:

Đảnh lễ quy y Vô Thượng Sĩ
Tất cả thế gian không ai bằng
Thoát khỏi nhân sinh, già, bệnh, chết
Giải thoát luân hồi các khổ ách.
Con nguyện mau thành tựu thân Phật
Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt
Tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân
Như Na-la-diên sức kiên cố.
Con nguyện như Phật sắc vàng ròng
Trượng sáu rạng ngời thường chiếu sáng
Đi đứng nằm ngồi trong oai nghi
Nhiếp hóa hữu tình khiến xuất ly.
Con nguyện kiên trì các cấm giới
Trụ Tam-ma-địa thật tối thượng
Dùng trí phương tiện lợi quần sinh
Đều khiến được thành đạo Bồ-đề.
Con nguyện thân này vĩnh viễn đoạn
Vì người chế ngự tâm sân nhuế
Như Phật đầy đủ đại Từ bi
Đạt được mười tám pháp Bất cộng.
Rõ biết các pháp từ duyên khởi
Như huyễn như mộng như tiếng vang
Đều đồng Mâu-ni Đại Đạo Sư
Ở trong trời người rộng khai thị.

Lúc đó, Đức Thế Tôn biết Ca-lâu-la vương tâm thông đạt sâu xa, ý chí tinh tấn kiên cố, liền hiện tướng vi tiếu phóng ra năm tia sáng. Thấy việc ấy, Tỳ-kheo Mã Thắng đảnh lễ Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính dùng kệ thưa hỏi:

Quy y Vô Thượng Thiên Nhân Sư
Hiện việc hy hữu khó nghĩ bàn
Phóng ánh sáng này vì nhân gì
Thương xót chúng sinh mà diễn nói.
Ca-lâu-la vương khởi cúng dường
Màn báu che phủ trên hư không
Thế gian xưa chưa từng nghe thấy
Xin Đấng Lưỡng Túc nói nghĩa này.
Nay các trời người trong chúng hội
Chắp tay vui vẻ trong hy vọng
Nguyện nghe việc Ca-lâu-la vương
Diễn nói vị lai quả giải thoát.
Phật là Bậc tối thượng trời người
Đáp ứng những gì chúng sinh muốn
Cúi xin Như Lai vì chúng nói
Khiến cho đại chúng trừ nghi sợ.
Khi chúng đã được lìa nghi sợ
Thì sẽ phát tâm sinh hoan hỷ
Nếu nghe lời Như Lai thọ ký
Xin phụng hành trọn lời Phật dạy.
Cúi xin đại Bi thương hộ niệm
Trừ nghi, tăng trưởng các căn lành
Tất cả chắp tay nguyện muốn nghe
Ca-lâu-la vương được Phật đạo.

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng:

Hay thay, Mã Thắng khéo thưa hỏi
Vì sao phóng quang hiện vi tiếu
Nay ta sẽ nói nên lắng nghe
Khiến ông trừ nghi sinh vui vẻ.
Ca-lâu-la chúng khởi phước hạnh
Thệ cầu Vo thượng đại Bồ-đề
Sẽ thành Vô úy, mười Lực tôn
Được thắng báo này xưng là Phật.
Do tâm cúng dường thanh tịnh ấy
Nhất định trang nghiêm bằng tướng đẹp
Mười tám pháp Bất cộng khó bàn
Thoát Na-la-diên được thừa ngự.
Do vậy nên kiên trì tịnh giới
An trụ Tam-ma-địa thanh tịnh
Tu tập thắng tuệ sáu thần thông
Nghiêm tịnh tất cả các cõi Phật.
Với tâm thanh tịnh cúng dường ta
Thân sau thoát khỏi báo bàng sinh
Vĩnh viễn không còn sinh ác thú
Thường thọ phước vui của trời người.
Quá hơn hằng hà sa số kiếp
Cúng dường thừa sự các Như Lai
Khéo hay điều phục các căn môn
Rồi sau sẽ đều được thành Phật
Đều xưng Di Lô Tràng Như Lai
Mười hiệu đầy đủ cõi nghiêm tịnh
Kiếp ấy gọi là Tự Nhiên sinh
Cõi ấy không có ba đường ác
Chúng sinh ở trong cõi nước đó
Dung nghi đặc biệt không khiếm khuyết
Thọ mạng của Phật rất lâu dài
Tám vạn bốn ngàn ức triệu năm
Như vậy lần lượt được thành Phật
Quốc độ thọ mạng đồng như nhau
Mỗi mỗi hóa độ các chúng sinh
Đến tám mươi vạn ức triệu số
Đều khiến trừ hết tập khí kiêu mạn
Dứt sạch triền cái được mát mẻ
An trụ vo sinh môn giải thoát
Xa lìa trần cấu tâm thanh tịnh,
Vì đã từng được thân sắc vàng
Dựa vào thế lực sinh kiêu mạn
Chúng ở quá khứ vô số kiếp
Từng làm Đại tiên nhân khổ hạnh
Số ấy tám vạn lẻ tám ngàn
Thường ưa tu tập phép thần thông
Chư Tiên nhân ấy được thông rồi
Chính mình tự tại đời hiếm có
Tuy trì cấm giới đủ oai nghi
An trụ rừng núi sinh ngã mạn
Do vậy đọa vào loài Kim sí
Duyên thần thông xưa có đại lực
Nhờ trì tịnh giới nên thấy thân ta
Quên mất Bồ-đề nhân ngã mạn.
Ta nay thọ ký sẽ thành Phật
Lược nói nhân trước khiến hiểu rõ
Vì lợi lạc hết các chúng sinh
Người nghe thảy đều sinh hoan hỷ.

Print Friendly, PDF & Email