ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG
PHẬT HOA NGHIÊM KINH SỚ

Đời nhà Đường, Sa môn Trừng Quán soạn

MỤC LỤC