PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 13: THỌ KÝ BẢO ANH LẠC THIÊN

Khi ấy, trong hội có tám ức Bảo Anh Lạc Thiên tử thấy các Atu-la cho đến Khẩn-na-la ở chỗ hội Phật cúng dường rộng lớn và nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có. Lúc đó, các Thiên tử vì muốn cúng dường Đức Phật, nên phát tâm dũng mãnh nhiễu quanh thành Ca-tỳ-la sáu mươi do-tuần, ở trên hư không mưa hoa Mạn-đà-la từ từ rải xuống chứa cao đến ngang gối. Cúng dường rồi, nhiễu Đức Phật ba vòng và đứng sang một bên, chắp tay hướng lên Phật dùng kệ khen:

Bậc đầy đủ đại Bi mười Lực
Hay cứu tất cả loại chúng sinh
Các căn tịch tĩnh phóng ánh sáng
Nên con đảnh lễ Thánh Trung Thánh.
Các Trời và Rồng, Nhân phi nhân
Đối với pháp Phật sinh hâm mộ
Mâu-ni tối thượng Đại Đạo Sư
Vì thế nay con quy mạng lễ.
Như Lai xuất hiện ở thế gian
Ví như trăng tròn giữa các sao
Vô biên phước trí trang nghiêm thân
Chúng sinh quán thấy tâm không chán.
Đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh
Sáu Thông, ba Minh, bốn Vô úy
Mười tám pháp Bất cộng khó lường
Thế nên nay con quy mạng lễ.
Ba mươi tướng đều viên mãn
Tám mươi vẻ đẹp diệu nghiêm thân
Nguy nguy giống như tràng Thiên đế
Thế nên nay con quy mạng lễ.
Thành tựu Tam-ma-địa tối thắng
Hay đoạn luân hồi các trói buộc
Hàng phục vô số ức ma quân
An trụ vắng lặng không lay động.
Như Lai trí tuệ lực kiên cố
Thường nói bốn Đế pháp chân thật
Hóa độ lợi ích khắp trời người
Đều khiến vượt qua đến bờ giác.
Nhân Trung tối thượng Thích Sư Tử
Phá các tà kiến và dị luận
Con nguyện sẽ được như Thế Tôn
Nói pháp khiến lìa các tối tăm.
Siêu xuất thế gian thành Chánh giác
Thường hay phát bốn Tâm vô lượng
Thương xót nhiếp thọ các chúng sinh
Đồng chứng Bồ-đề đạo vô thượng.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Thiên tử, liền từ trong miệng phóng ánh sáng lớn. Thấy tướng này rồi, Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng chắp tay hướng lên Phật dùng kệ thưa hỏi:

Mâu-ni hiện tướng hy hữu này
Chúng hội thấy rồi tâm vui thích
Tất cả chiêm ngưỡng Đại Từ nhan
Xin nói lý do phóng quang này
Như Lai nay phóng tịnh quang ấy
Ắt khởi lên việc lợi ích lớn
Chúng con đảnh lễ Đấng Vô Thượng
Cúi xin hồng âm vì khai thị.

Lúc đó Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng:

Hay thay, Mã Thắng hỏi nghĩa này
Nay sẽ vì ông phân biệt nói
Ta vì lợi lạc các trời, người
Thọ ký Anh Lạc thiên thành Phật.
Như Lai nếu không nhân thỉnh hỏi
Do đâu ký biệt cho đệ tử
Đáp lời ông hỏi dứt các nghi
Đã lìa nghi rồi tâm an trụ.
Bảo Anh Lạc thiên ở chỗ ta
Với tịnh ý vui khởi cúng dường
Từ đó lần lượt sinh chư Thiên
Trăm ngàn Thiên tử thường vây quanh.
Lại đem hương hoa trời vi diệu
Cúng dường vô lượng vô biên Phật
Ở chỗ Phật ấy phát tịnh tâm
Hâm mộ tu hành đạo Bồ-tát.
Tinh tấn cúng dường như vậy rồi

Lại ở vị lai làm Phật sự Phụng thờ vô lượng vô biên kiếp Thường nói kệ khen công đức Phật.

Như lý tu hành hạnh thanh tịnh
Được thân Na-la-diên chắc chắn
Sinh vào ở kiếp hoan hỷ ấy
Đầy đủ viên thành Nhất thiết trí.
Hiệu là Hoa Tràng Thắng Như Lai
Lại có danh tiếng không ai bằng
Và tám ức Thiên tử khác
Cũng trong một kiếp đều thành Phật.
Trong cõi Phật ấy không địa ngục
Cũng không ngạ quỷ và bàng sinh
Và A-tu-la tâm kiêu mạn
Lìa khỏi tám nạn các khổ ách.
Các Thiên tử ấy thành cõi Phật
Đều như cõi Tam thập tam thiên
Quốc độ giàu vui trang nghiêm đẹp
Thọ lượng lâu dài đều giống nhau.
Cõi ấy không có tên ác thú
Huống lại có người tạo nghiệp ác
Chúng sinh mỗi mỗi tùy pháp hành
Đều không tranh cãi hạnh thanh tịnh.
Giáo hóa chúng sinh vô cùng tận
Quá hơn lượng hằng hà sa số
Lúc Đức Phật kia hiện thế gian
Thường nói pháp Thắng nghĩa đệ nhất.
Hóa duyên như vậy quy tịch rồi
Rộng chia xá-lợi xây tháp miếu
Mỗi mỗi xá-lợi khó nghĩ bàn
Trong đó đều có tướng thân Phật,
Thảy đều xưng tán công đức Phật
Ở giữa hư không hiện thần biến
Giáo hóa vô lượng các chúng sinh
Đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề.
Mâu-ni mười Lực sức phương tiện
Vì Thiên tử kia thọ ký đạo
Lúc đó đại chúng nghe Phật nói
Trụ chánh tư duy tâm vắng lặng.

Print Friendly, PDF & Email