TÔNG CẢNH LỤC
Đời Đại Tống, nước Ngô Việt, tọa chủ chùa Tuệ Nhật, thiền sư Vĩnh Minh, Diên Thọ biên tập.
Tuệ Đăng & Hân Mẫn dịch

 

MỤC LỤC