XÁ LỢI PHẤT ĐÀ LA NI KINH

(Śāriputra-dhāraṇī-sūtra)

Hán dịch: Đời Lương_ Phù Nam Tam Tạng TĂNG GIÀ BÀ LA (Saṅgha-pāla hay (Saṃgha-varman )
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ ở tinh xá Đại Lâm tại Tỳ Xá Ly (Vaiśāli) cùng với Chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người đến dự.

Bấy giờ, Đức Phật nghĩ niệm: “Sau ba tháng nữa, sẽ nhập vào Niết Bàn (Nirvāṇa)”. Liền báo cho Trưởng Lão Mục Kiền Liên (Maudgalyāyana): “Ông nên đến ngàn Thế Giới báo cho các Tỳ Khưu Tăng, khiến đến chỗ của Phật”

Khi ấy, Mục Kiền Liên nhận Giáo Chỉ của Đức Phật, ở khoảng một niệm, đến đỉnh núi Tu Di (Sumeru), phát âm thanh lớn, báo cho khắp một ngàn Thế Giới. Lúc đó, tinh xá Đại Lâm có bốn mươi ức vạn chúng Tỳ Khưu đều đến chỗ của Đức Phật, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi lui ra, ngồi một bên.

Lúc đó, Trưởng Lão Xá Lợi Phất (Śāriputra) một lòng suy nghĩ: “Ta nên dùng sức Thần Thông khiến khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, nơi có chúng Tỳ Khưu đū khiến cho tụ tập tại tinh xá Đại Lâm này”. Liền dùng Thần Thông khiến khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, hoặc chúng Thanh Văn (Śrāvaka), hoặc chúng Duyên Giác (Pratyeka-buddha), hoặc chúng Bồ Tát một thời đi đến tụ hội. Đến xong, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở khoảng một niệm, bảo các Bồ Tát tên là: Thiện Kiến Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Trừ Ác Thú Bồ Tát, Đoạn Ám Minh Bồ Tát, Xuất Nhất Thiết Cảnh Giới Cánh Bồ Tát, Phục Chư Cái Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Lạc Thuyết Đỉnh Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát …. “Này Thiện Nam Tử! Ông nên đến mười phương hằng hà sa đẳng các Thế Giới của Phật, có các Bồ Tát, Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát, Bất Thoái Chuyển Bồ Tát, Bồ Tát đã được Vô Sinh Pháp Nhẫn …. ông nên báo khắp đều đến tụ hội tại nơi này”

Lúc đó, các Bồ Tát nghe lời nói này của Đức Phật liền đáp rằng: “Lành thay! Lành thay!”. Tức liền nhận sự dạy bảo, ở khoảng một niệm, dùng sức Thần Thông triệu tập khắp tất cả Bồ Tát trong hằng hà sa đẳng các Thế Giới của Phật ở mười phương, thảy đều tụ tập tại tinh xá Đại Lâm này. Trăm ngàn ba mươi vạn ức Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, Bất Thoái Chuyển, Bồ Tát đã được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Trăm ngàn vạn ức na do tha Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, ba mươi vạn ức na do tha Bồ Tát Bất Thoái Vô Sinh Pháp Nhẫn… tất cả thảy đều tụ tập, đều lễ bàn chân của Đức Phật rồi lui ra, ngồi một bên.

_Khi ấy, Xá Lợi Phất thấy các Bồ Tát, Đại Chúng thì một lòng suy nghĩ: “ Nay Ta sẽ hỏi Đức Như Lai Chính Biến Tri vế Pháp chưa được nghe, dùng câu hỏi này cho nên các hàng Bồ Tát sẽ được không có nghi ngờ, sẽ không có chướng ngại, ưa nói Trí Tuệ, sẽ nghe chư Phật ở hằng sa Thế Giới nói Pháp, cho đến chưa được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) thì thướng nhớ Túc Mệnh, sẽ được bốn loại thanh tịnh của Bồ Tát. Thế nào là bốn? Chúng sinh Thanh Tịnh, Pháp Thanh Tịnh, Lạc Thuyết Thanh Tịnh, Phật Thổ Thanh Tịnh.

Lại được bốn Pháp Diệu Hảo. Thế nào là bốn? Thân diệu hảo, Khẩu diệu hảo,

Tâm diệu hảo, Sinh Xứ diệu hảo

Lại được vào bốn Đà La Ni Môn. Thế nào là bốn? Ấy là Vô Tận Thọ Trì Đà La Ni Môn, Nhập Chúng Sinh Chư Căn Phương Tiện Đà La Ni Môn, Nghiệp Quả Báo Phương Tiện Vô Ngại Đà La Ni Môn, Thâm Pháp Nhẫn Đà La Ni Môn“.

Như chỗ suy nghĩ, thứ tự thưa hỏi như viên ngọc Ma Ni báu, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con muốn thưa hỏi theo thứ tự, khiến cho các Bồ Tát được Đức Hạnh Thanh Tịnh. Nguyện xin Đức Thế Tôn sẽ vì con nói”

_Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Các Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu muốn đến tất cả các Pháp mà không có chỗ vướng mắc thì nên nói Chú này:

“Tu ni tu khải, ma khải, sa vạn đa mẫu khải, dục để ni dục để, ni lộc để bà la tỳ, hỉ lệ, kha la ba, kha la ba tử, sa lệ, bà la bà để, hỉ la, hỉ lý, hỉ lệ, hỉ lý lệ, hỉ la, hỉ lệ, tế để, già bà di, già la, già la nỉ, át đa để, a la nỉ, ni ma đệ, ni bạt đa nỉ, ni trì da để, ni ha lệ, bỉ ma lệ, du bà nỉ, bà la ni lý để, trĩ ba nỉ, bà bà, tì ha bà nỉ bà, a tăng kì đà nhị, tì phú lạp, bà la tỳ, tăng kha la lý sa nỉ, địa lệ, địa địa lệ, ma ha địa địa lệ, da xa bà để, san già lệ, a già lệ, ma già lệ, bà ma già lệ, địa lý đà địa, tú bà sỉ để, a tăng già, tì ha lệ, a tăng già, ni ha lệ, ni ha la, tỳ ma lệ, ni ha la, du phả ni, trì lê tha tu nhị, sa tha nhị, bà tha ma bà để, ma ha ba la bệ, sa mạn đa bà la bệ, tỳ phú la ba la bệ, tỳ phú la lại sa di, đa la đa mộc khải, tát bà đa la, a nậu già để, a na chi đệ, đà la ni, đà la ni, ni đả đa, cồ đế lệ, toa ha”

 

Này Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát tu hành Đà La Ni Chú này thời chẳng suy nghĩ: Pháp Hữu Vi, Vô Vi. Chẳng nói Pháp này, chẳng quán Pháp này. Chẳng dính mắc Pháp này, chẳng làm Pháp này. Chẳng vì được Pháp này, chẳng chặt đứt Pháp này. Chẳng thấy sinh diệt, chẳng thấy ba đời. Chẳng thấy Pháp thoái lùi, chẳng thấy Pháp hợp tan. Cũng không có chỗ nói, chỉ nên niệm Phật. Chẳng niệm hình sắc, chẳng niệm tướng tốt, chẳng niệm tướng chẳng phải tốt. Chẳng niệm Giới, chẳng niệm chẳng phải Giới (phi giới). Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến cũng như vậy. Chẳng niệm chủng tính, thân hữu, quyến thuộc, trụ xứ, chẳng phải trụ xứ, đến, chẳng phải đến. Chẳng phân biệt Uẩn (Skandha), Giới (Dhātu), Nhập (Āyatana). Chẳng niệm Trí, chẳng phải Trí. Chẳng niệm ta người thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh, chẳng phải chúng sinh thanh tịnh. Chẳng làm nghĩa của mình, chẳng làm nghĩa của người khác, Chẳng niệm ba nghiệp thanh tịnh. Chẳng niệm Hành của hiện tại vị lai thanh tịnh.

Này Xá Lợi Phất! Đây là Niệm Phật, tên là Thủ Nhập Nhất Thiết chư Pháp, gọi là Đắc nhất thgie61t chư Pháp Hành Phương Tiện Đà La Ni, cũng gọi là Tu Hành Đệ Nhất Nghĩa, cũng gọi là Mãn Sở Lạc Thử Định, cũng gọi là Nhất Hướng

Vi Đắc Bồ Đề, cũng gọi là Nhất thiết Thiện Căn bất do tha tu hành Pháp Tạng Tính, cũng gọi là Phước Tướng Hảo Đà La Ni, cũng gọi là Mịch Phương Tiện Đà La Ni, cũng gọi là Độ Ma Đà La Ni

Xá Lợi Phất! Vô biên Hạnh Nguyện của Đà La Ni này. Nếu thời đương lai, Bồ Tát được nghĩa này thời thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) chẳng chuyển lùi, sẽ được Vô Thượng Đạo (Agra-mārga). Tại sao thế? Vì đây là tạng Công Đức của tất cả chư Phật. Đây là phân biệt hành của các chúng sinh, cho nên Đà La Ni này có tên là Vô Sở Đắc Hạnh (hạnh không có chỗ đắc được)

Bấy giờ,Đức Phật nói Kì Dạ (Geya: Trùng Tụng Kệ) này:

“Các ngươi đừng ưa dính

Tất cả các Pháp rỗng (Śūnya: không)

Nơi chư Phật Bồ Đề

Cũng đừng khởi phân biệt

_Chẳng tính tất cả Pháp

Có lỗi với không lỗi

Nếu hay tu Hạnh (Caryā) này

Mau được Đà La Ni

_Nghe Tu Đa La (Sūtra: Khế Kinh) này

Không tận cũng không diệt

Tập đủ mọi Trí Tuệ

Sẽ được Đạo vô thượng (Agra-mārga)

_Bồ Tát thọ trì đây

Đà La Ni Pháp Môn

Hay nghe Phật mười phương

Đã nói Giáo (Śāstra) vi diệu

_Tiếp,biết Pháp bậc nhất

Nghĩa văn tự với câu

Như ánh sáng nhật nguyệt

Chiếu cùng tận khắp cả

_Bồ Tát thấu các Pháp

Tướng ấy cũng như thế

Đà La Ni Môn này

Nhiếp tất cả các Pháp

_Chúng sinh có nghi ngờ

Tất cả điều vặn hỏi

Người trì Đà La Ni

Đều có thể giải nói

Nơi Trí Bồ Tát này

Chưa từng có lui, giảm

Đây là Chân Phật Tử

Mau được đến Bồ Đề (Bodhi)

_Người trì Đà La Ni

Nơi chư Phật đã niệm

Nơi chúng sinh tôn trọng

Vì trì Đà La Ni

Thân này hay được thấy

Tám ngàn vạn ức Phật

Được tay chư Phật xoa

An ủi khiến yên ổn

_Hay ở một ngày, tháng

Thọ trì Đà La Ni

Tội trong ức ngàn kiếp

Tất cả đều diệt hết

Ở trong vô số kiếp

Tu tập các Công Đức

Một tháng: Đà La Ni

Công Đứng ngang điều ấy

_Tất cả các Thiên Ma

Không có thể gây nạn

Trì Đà La Ni này

Định, Tuệ, các Công Đức

Tất cả các Phật Pháp

Thảy đều hay tổng trì

_Nói Đà La Ni Môn

Có người quyết định tin

Ở trong đời vị lai

Ắt được Đạo vô thượng

Xia kia, Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃkāra)

Nghe Đà La Ni nên

Được chư Phật thọ ký

Thành Đạo Hiệu Nhiên Đăng

_Vui ở khoảng một niệm

Thấy hằng hà sa Phật

Cũng vui biết mười phương

Pháp chư Phật đã nói

Thọ trì Đà La Ni

Ắt được quả ưa thích

Người ấy đều có sức

Thanh tịnh các cõi Phật

Ánh sáng với tướng tốt

Mọi việc đều đầy đủ

Không tướng, không chỗ vướng

Chẳng cầu quả báo khác

Chỉ nguyện cùng chúng sinh

Mau được Đạo vô thượng

_Thế nên, ông ngày nay

Tu hành, siệng nghe nhận

Vị lai quyết định được

Vô Thượng Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Giác)”

_Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Nếu Bồ Tát thành tựu bốn Pháp sẽ được Đà La Ni. Thế nào là bốn? Chẳng ưa thích Ái Dục, chẳng ganh ghét đố kỵ, đối với tất cả chúng sinh hay buông bỏ tất cả, ngày đêm suy nghĩ các Pháp không có buộn bực tức giận.

Này Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn Pháp này thời được Đà La Ni này.

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói Kì Dạ (Geya) này: “Ái Dục, ganh ghét

Là Pháp Ma Vương

Sẽ vào Địa Ngục

Hành Nhân nên bỏ

Hai loại Tài, Pháp

Đem cho chúng sinh

Chẳng khởi buồn giận

Nếu hay như vậy

Được Đà La Ni”

_Lại nữa Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn Pháp sẽ được Đà La Ni. Thế nào là bốn? Tu Hạnh A Lan Nhã (Araṇya). Trì giữ Pháp Nhẫn thâm sâu. Chẳng ưa thích lợi dưỡng, danh tiếng. Vật đã nhận được, tất cả hay buông bỏ cho đến thân mạng. Bồ Tát thành tựu bốn Pháp này thời được Đà La Ni Đức Phật nói Kì Dạ (Geya) này:

“Tu hành A Lan nhã

Nơi người Thiện khen khợi

Thân Tâm lặng, chẳng động

Thường trụ ở trong rừng

_Cháy đầu, chẳng phóng dật

Thuốc khởi Pháp Nhẫn sâu

Danh tiếng với lợi dưỡng

Tất cả không chỗ vướng

_Tâm thanh tịnh không nhiễm

Dùng cầu Đạo vô thượng

Hay buông các chỗ trọng

Vợ con với thân mạng

_Chẳng sinh Tâm hối lỗi

Kết thúc bị Ma diệt

Bồ Tát siêng tinh tiến

Tu bốn loại Hạnh trên

Như Đà La Ni trên

Chẳng lâu đều hay được”

_Lại nữa Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn Pháp sẽ được Đà La Ni. Thế nào là bốn? Vào nghĩa của tám chữ. Thế nào là tám chữ?

Chữ (PA) nhập vào nghĩa Vô Ngã (không có cái tôi) của tất cả các Pháp

Chữ La (LA). Nhập vào nghĩa Pháp Thân (Dharma-kāya) của tống tốt, không có tướng tốt

Chữ Sa (BA) nhập vào hai nghĩa, nghĩa thuộc Pháp của người ngu với Pháp của người Trí

Chữ Khả (KA) nhập vào nghĩa độ quả báo của nghiệp

Chữ (JA) nhập vào nghĩa sinh, già, bệnh, chết, chẳng sinh, chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, chẳng sinh chẳng diệt

Chữ Tha (DHA) nhập vào nghĩa Trì Đà La Ni Pháp độ Không, Vô Tướng, Vô Tác, Pháp Giới

Chữ Sa (ŚA): Xa Ma Tha (Śamatha: Thiền Chỉ), Tỳ Bà Xá Na (Vipaśyana:

Thiền Quán), bậc Xa Ma Tha Tỳ Bà Xá Na nhập vào nghĩa tất cả Pháp như chân thật Chữ Tỷ (朽:KṢA) nhập vào tất cả các Pháp, niệm niệm sinh diệt, chẳng tận, chẳng phá, xưa nay vắng lặng

Nghĩa của tám chữ này, có thể biết, có thể nhập vào, đây là nghĩa nhập đầu tiên.Ṭên gọi chung của Đà La Ni Pháp, viết xong nên thọ trì, đây là nghĩa nhập thứ hai. Tên gọi chung của Pháp này nên mỗi một nửa tháng tụng nhớ, đây là nghĩa nhập thứ ba. Bồ Tát nên dùng Đà La Ni này giáo hóa khen ngợi, hiện nay người khác vui vẻ, đây là nghĩa nhập thứ tư

Này Xá Lợi Phất! Dùng bốn Pháp này khiến cho Bồ Tát được Đà La Ni này Đức Phật nói Kì Dạ (Geya) này:

“Viết chép với thọ trì

Suy nghĩ tám chữ trên

Nửa tháng thường tập tụng

Giáo hóa các chúng sinh

Được gần Đạo vô thượng

Nơi Trí Tuệ tối thắng

Thường thấy các Như Lai

Cũng nghe nói Diệu Pháp”

_Nếu có các Bồ Tát thọ trì Đà La Ni, được bốn Công Đức. Thế nào là bốn? Thường là nơi mà chư Phật Thế Tôn ở mười phương đã hộ niệm, chẳng bị Ma Vương gây chướng nạn, thảy đều diệt trừ điều ác của thân miệng ý, được Vô Tận Lạc Thuyết

Này Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát thọ trì Đà La Ni sẽ được bốn loại Công Đức này Đức Phật nói Kì Dạ (Geya) này:

“Có chư Phật hộ niệm

Chúng Ma chẳng thể cản

Ba nghiệp ác tiêu diệt

Vui biện nói vô biêṅ

_Bấy giờ, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Tích xưa cách nay vô số a tăng kỳ kiếp. Lúc đó có Đức Phật tên là Bảo Cát Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri, đầy đủ mười Hiệu, xuất hiện ở đời giáo hóa chúng sinh.

Khi Đức Phật này diệt độ thời có vị Chuyển Luân Thánh Vương tên là Trì Quang Minh đầy đủ bảy báu. Vị vua ấy có người con tên là Bất Khả Tư Nghị Công Đức Cát mới 16 tuổi. Sau khi Đức Phật kia nhập diệt thì nghe nói Đà La Ni này, liền ở trong bảy vạn đời chẳng ngủ mê lười biếng. Trong bảy vạn đời chẳng tham ngôi vua, chẳng tiếc thân mạng với tài vật khác. Trong bảy vạn đời chưa từng nằm nghỉ, một hướng ngồi Thiền, thường nghe Pháp do 99 ức vạn na do tha chư Phật đã nói. Đã nghe Pháp xong, được Phật ký cho xuất gia, trải qua 90 vạn đời được Đà La Ni tên là Thủ Vô Biên Môn. Được xong vì chúng sinh nói, ở trong một đời, giáo hóa 80 ức trăm ngàn vạn na do tha chúng sinh khiến trụ Địa Bất Thoái, sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

Lúc đó, trong Chúng có Trưởng Giả Tử tên là Nguyệt Cái từ vị kia nghe nói Thủ Vô Biên Môn Đà La Ni. Nghe xong, tùy vui. Dùng Công Đức tùy vui được 90 ức vạn Phật thọ ký: “Ông ở trong sự thọ trì Đà La Ni là tối vi đệ nhất. Tất cả chúng sinh nghe điều ông đã nói thày đều yêu thích, chư Hữu hỏi vặn thì không ai có thể hoại được. Ông ớ đời sau, trải qua ba a tăng kỳ kiếp giáo hóa các chúng sinh đều được A Nậu Đa

La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)”

Này Xá Lợi Phất! Ý của ông thế nào? Vương Tử Bất Khả Tư Nghị Công Đức Cát lúc đó, há là người khác ư? Mà tức là Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitāyus), Trưởng Giả Tử Nguyệt Cái là Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃkāra) vậy.

Xá Lợi Phất! Xưa kia, Ta với các Bồ Tát nghe nói Đà La Ni này. Nghe xong tùy vui. Do căn lành này cho nên trong bốn trăm vạn kiếp chẳng sinh vào nẻo ác.

Thế nên Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thích mau được Bồ Đề thì nên tùy vui Thủ Vô Biên Môn Đà La Ni này với siêng năng tinh tiến. Tại sao thế? Vì Bồ Tát

thành tựu trụ Địa Bất Thoái sẽ được Tam Bồ Đề (Saṃbodhi: Chính Giác) Đức Phật nói Kì Dạ (Geya) này:

“Quá khứ: vô số kiếp

Bảo Cát Như Lai

Ra đời dạy chúng sinh

Có vô lượng lợi ích

_Sau khi Phật Niết Bàn

Có Chuyển Luân Thánh Vương

Con tên Công Đức Cát

Mới được mười sáu tuổi

Sau Như Lai diệt độ

Nghe nói Đà La Ni

Liền ở bảy vạn đời

Không ngủ mê, lười biếng

Chẳng tham dính tài vật

Ngôi vua với thân mạng

Nghe chín mươi ức vạn

Na do tha chư Phật

Đã nói Môn Diệu Pháp

Một lòng hay nghe nhận

Như Lai liền thọ ký

Qua chín mươi vạn đời

Được Pháp Đà La Ni

Tên Thủ Vô Biên Môn

Được xong, vì người nói

Lợi ích vô số Chúng

Đều khiến trụ Bất Thoái

Vô Thượng Tam Bồ Đề

_Trưởng Giả Tử Nguyệt Cái

Nghe nói Đà La Ni

Khởi Công Đức tùy vui

Được chư Phật thọ ký

Ông thọ Đà La Ni

Là tối vi đệ nhất

Nếu vì người khác nói

Không ai chẳng yêu thích

Nếu người có hỏi vặn

Không ai phá hoại được

Ông ở đời vị lai

Qua ba tăng kỳ kiếp

Chúng sinh được giáo hóa

Sẽ được Đạo vô thượng

_Trưởng Giả tử Nguyệt Cái

Nhiên Đăng Như Lai

Pháp Sư nói lúc trước

Tức Vô Lượng Thọ Phật

_Ta với các Bồ Tát

Xưa nghe Đà La Ni

Trong bốn trăm vạn kiếp

Chẳng sinh các nẻo ác

_Nếu Bồ Tát muốn được

Đạo Vô Thượng Biến Tri

Nên siêng hành tinh tiến

Tùy vui Đà La Ni

Vì thế sẽ thế nào?

Được trụ Bất Thoái Chuyển

_Nếu người hay tùy vui

Công Đức dùng như đây

Huống chi viết, đọc tụng

Người giải nói nghĩa ấy

Giả sử có bảy báu

Đầy hằng sa Thế Giới

Như Phước bố thí này

Chẳng thể đem so sánh

_Thế nên, người có Trí

Cần phải siêng tinh tiến

Nghe nhận Đà La Ni

Dùng cầu Đạo vô thượng”

_Này xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thọ trì Đà La Ni này thời có tám vị Dạ Xoa (Yakṣa) trụ tại núi Tuyết, ngày đêm thủ hộ, làm thăng thêm thọ mạng. Thế nào là tám? Ấy là: Dũng Mãnh Dạ Xoa, Kiên Cố Dạ Xoa, Tự Tại Dạ Xoa, Na La Diên Dạ Xoa,

Pháp Dụng Dạ Xoa, Bất Khả Hệ Dạ Xoa, Khúc Xỉ Dạ Xoa, Thiện Kiên Dạ Xoa

Xá Lợi Phất! Tám vị Dạ Xoa này thường thủ hộ. người thọ trì Đà La Ni kia, nếu tắm gội sạch sẽ, mặc áo lụa đen mới, thường tập Kinh Hành, đối với các chu1nh sinh chẳng sinh Tâm hại, thường tự suy nghĩ Pháp Tổng Trì này thì các Dạ Xoa kia mau đi đến thủ hộ.

Lại có tám vị Đại Bồ Tát trụ tại Dục Thiên (Kāma-deva) sẽ hộ niệm cho người thọ trì Đà La Ni. Các vị ấy tên là: Quang Minh Bồ Tát, Tuệ Quang Minh Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, Giáo Hóa Bồ Tát, Lệnh Nhất Thiết Ý Mãn Bồ Tát, Đại Tự Tại Bồ Tát, Tú Vương Bồ Tát, Hành Ý Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy được Đà La Ni. Nếu Bồ Tát được Đà La Ni thì nên thành thật nguyện biết ơn. Nếu Bồ Tát trì Đà La Ni sẽ được Pháp chân thật cùng chung với chúng sinh. Nếu Bồ Tát thọ trì Đà La Ni sẽ đầy đủ Công Đức, thành tựu Tuệ thâm sâu.

_Đức Phật nói Pháp này thời 30 trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát được Thủ Vô Biên Môn Đà La Ni này, chẳng thoái lùi A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tám tỳ bà la số chư Thiên với người phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề”

Trưởng Lão xá Lợi Phất bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Kinh này có tên gọi như thế nào? Thọ trì như thế nào?”

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Kinh này có tên là Thủ Vô Biên Môn Đà La Ni, ông nên thọ trì. Cũng có tên là bồ Tát Nhất Hướng Sở Hành, ông nên thọ trì. Cũng có tên gọi là Trừ Nhất Thiết Chư Ma, ông nên thọ trì. Cũng có tên gọi là Đắc Nhất Thiết Trí, ông nên thọ trì”

_Bấy giờ, Xá Lợi Phát với các Bồ Tát, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… nghe điều Đức Phật đã nói, đều vui vẻ phụng hành

XÁ LỢI PHẤT ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

30/06/2015